38,337 projects

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Farmakologisk karakterisering av vekstfaktoreffekter på transkripsjonsfaktor og apoptoseinitiator NGFI-B

NGFI-B er medlem i steroid/thyroid reseptor-familien (nukleær-reseptor-familien), og blir indusert i PC12-celler av nervevekstfaktor (NGF, derav navnet NGFI-B) og en rekke andre vekstfaktorer, bl.a. EGF. NGFI-B induserer apoptose ved å translokere til mit okondriene og fremme cytokrom c frisettin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Nitrate reductase and the biological clock

Different transgenic and mutated plants altered in the nitrate reductase (Nia) genes or central clock genes will be investigated. The data will be evaluated with the help of kinetic/mathematical models to test for the possible influence of a centra l clock on NR expression as opposed to

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Rogaland

AKLIMED-Klinisk medisin

WENBIT-PTCA. En klinisk og invasiv studie av homocysteinsenkende behandling etter PTCA

Pasienter med angina pectoris blir i økende grad behandlet med PTCA, men réstenose forekommer hos 10-40%. Kostnadskrevende metall-stenter og strålebehandling er eneste behandling som sikkert reduserer réstenose. Resultat av basalforskning indikerer at til skudd av B-vitaminer kan ha slik effekt v...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Intellectual property rights to genetic resources: Prospects for a "Sui Generis" path for developing countries

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Storbyprosjektet - et alternativt idrettstilbud i takt med samfunnets endringer og ungdommenes behov?

I en erkjennelse av at nye tanker må tenkes hvis målet om idrett for alle skal nås, initierte staten gjennom forrige idrettsmelding (1992-93) Storbyprosjektet til idrettsformål. Den siste idrettsmeldingen (1999-2000) slo fast at prosjektet skulle fortsett e, noe som kan toIkes som at dette anses ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Familiebasert omsorg for barn: Kjønnsforhandlete praksiser som kontekstualisert samspill.

Organisering av omsorg for barn er ett av de områdene der endringer i retning større likestilling mellom kvinner og menn har hatt stor betydning. Og omsorg for barn er noe det forhandles om, både i politikken og i privatlivet, og noe det strides om, både i politikken og privatlivet. Deling er et...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur.

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av hverandre og verden, Menneskekro ppen er forskjellig for hvert individ, me...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Agder

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Politisk deltakelse og organisering i det flerkulturelle Norge

I migrasjonsforskningen er det en stigende erkjennelse av at mottagerlandets politiske institusjoner har stor betydning for omfanget og arten av innvandrernes politiske deltakelse og egenorganisering. I et institusjonelt perspektiv antas de formelle struk turene aktørene omgis av å ha stor betydn...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Policy regimes, Efficiency and Distribution

Som følge av økende internasjonal integrasjon utfordres nasjonal styring av frie strømmer av varer, kapital og teknologi. Forskjeller mellom nasjonale reguleringer kan skape "reguleringskonkurranse" ved at land med mindre strenge reguleringer tiltrekker s eg produksjon eller kapital. En frykt er ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Familiestrategier og individuelle valg ved barns giftermål, etablering og flytting i et norsk bondesamfunn på 1700- og 1800-tallet

Avhandlingen presenterer en statistisk analyse av hva som påvirket tidspunkt for giftermål og valg av ektefelle i Rendalen, Norge, i perioden 1750-1900. Hensikten med avhandlingen var å studere beslutninger om giftermål i en sosial kontekst og i et famili eperspektiv. Bidraget fra avhandlingen er...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Kosthold, kosttilskudd og slanking - hvordan forklare ulikheter blant ungdom?

Formålet med prosjektet er å identifisere faktorer på ulikt nivå (individ, skole, kommune) som forklarer variasjon i kosthold, kosttilskudd, måltidsmønster og slanking hos ungdommer i 15-16-årsalderen, samt å utdype funnene med ungdommers egen forståelse av fenomenene. Analytisk forskning omkrin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Behandling av tvangslidelser (OCD) hos barn og ungdom

80 barn/ungdom med OCI) inngår i prosjektet. Design for studien er: Fase 1 (0.-12. uke): <.zeta.>pen utprøving med sertralin i økende dose (50-200 mg/dag) i løpet av 12 uker. Fase 2 (13.-24. uke): Inndeling i: - Fortsatt sertralinbehandling (alene) hos pasienter med betydelig bedring (CGI ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske innsjøer - ny kunnskap som grunnlag for risikovurderinger

Cyanobakterier (blågrønnalger) forekommer i nesten alle innsjøer i Norge. Mange arter i våre vannforekomster produserer toksiner. Masseutvikling av toksinproduserende cyanobakterier forekommer særlig i eutrofierte eller middels næringsrike innsjøer, og me dfører risiko for giftproduksjon med kons...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Endogene kjønnshormoner, knokkelstyrke og bruddrisiko hos kvinner og menn

Østrogenmangel er til nå blitt oppfattet som en av de viktigste årsakene til lav beintetthet. Siden mennesker med lav beintetthet har forhøyet risiko for brudd, skulle en forvente at kunstig østrogentilskudd ville være nyttig i det bruddforebyggende arbei det blant kvinner. Nyere studier sår imid...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra parallellkorpus til ordnett

Prosjektets mål er å videreutvikle og utprøve en metode, utviklet av professor Helge Dyvik, for å avlede ordnett (semantiske nettverk, "concept nets") automatisk fra oversettelseskorpora. Ordnett er en språkteknologisk ressurs av stadig økende betydning o g har flere språkteknologiske anvendelser...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Approaching a limit: politics, kinship and land rights in the wake of demographic challenges on Mota, Banks Islands, Vanuatu

På den lille øya Mota i Melanesia har de tradisjonelle maktstrukturene på det nærmeste forsvunnet. Dette var en konsekvens av eldre lederes motstand mot innlemmelse av nye medlemmer i det hierarkiske mannssamfunnet Suqe, som førte til at den politiske rel evansen av den hemmelige kunnskap som ble...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunstimulerende behandling ved HIV infeksjon og andre immunsviktsykdommer

Lauras AS har til formål å frambringe et produkt som reverserer immunsvikt hos HIV-pasienter og stimulerer immunsystemet. Det er forventninger om at slik behandling kombinert med terapi rettet mot viruset og terapeutisk vaksinering vil bidra til at kroppe ns eget immunforsvar kvitter seg helt med...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Videreføring av nettverket Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?

Nettverket bygger videre på et forskernettverk som ble etablert under programmet "Kjønn i endring". Nettverkets arbeidsform består av én serie årlige nettverksmøter, samt et internt seminar og to åpne seminarer med gjesteforelesere i den planlagte treårsp erioden.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimalt vekstskifte for sikker økologisk grønnsaksproduksjon.

I dag foregår kun 1,5 prosent av grønnsakproduksjonen etter økologiske retningslinjer. Det er således langt fram til de politiske målsettingene om 15 prosent dekning med økologisk dyrkede grønnsaker. Skal dette lykkes må flere av våre dyktigste "konvensjonelle" grønnsakdyrkere legge om sin drift ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat- og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet

Prosjektet tar sikte på å kvantifisrere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedr e. <.zeta.> bruke vekster med dyptgående ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon dioxide storage in hydrate reservoir

The London Dumping treaty puts heavy constraints on options for CO2 storage that will be accepted according to this treaty. Storage of CO2 in natural gas hydrate reservoir is one of the safest options for storage of CO2 . Compared to ocean sequestration and res...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Development of large scale zero emission fuel cell for offshore application

Norske Shell AS, through Shell Technology Norway AS, is currently investing in a zero emisson fuel cell power plant to be located at Kollsnes. The 250 kW pilot plant will be the first step towards offshore use of this technology, and further plans to buil d a 2-5 MW pilot plant is developed withi...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Regional research Biobank in Central Norway

The Biobank is conceived as a consortium, to be established by formal agreement between the Regional Health Authorities (Health Mid-Norway) and its affiliated hospitals, on one hand, and the Medical Faculty of the Norwegian University for Science and Tech nology (NTNU), on the other. The Medical ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Sphagnan: a novel polysccharide with anti-microbial properties that could be used as a protective and/or edible film.

Microbial colonisation is a major limitation restricting the viable shelf life of food. The overall aim of this investigation is therefore to develop the commercial application of a new protective and potentially edible-flim made from a special polysaccha ride extracted from the leaves of Sphagnu...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

Kunnskapsbasert? Politikkutforming og kunnskapsleveranser i norsk narkotikapolitikk

Prosjektet skal studere politikkutforming og kunnskapsgrunnlag i norsk narkotikapolitikk. Prosjektet skal videre brukes i komparasjoner gjennom samarbeid med forskere som studerer narkotikapolitikk i andre land eller som studerer andre temaområder på folk ehelseområdet der forebygging er målsetni...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Å sette pris på hylleplassen. Innkjøpsrutiner og -systemer i internasjonale dagligvarekjeder.

<.zeta.> betale for hylleplassen - "slotting fees" - er av mange betraktet som en måte å prissette et knapt gode -markedsadgang. Norske eksportører kan fortelle om ulike og uoversiktlige innkjøpssystemer hos detaljlister i ulike land. Rapporter fra det no rske markedet tyder på at varianter av sl...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing, omstillingsevne og ledelsesressurser i samvirkebasert næringsmiddelindustri: Nye konkurransestrategier og former.

Framtiden for det norske landbrukssamvirket er uklar. Går det mot slutten, eller mot en ny start? Kommer landbrukssamvirke til å ta nye former? Hva er i så fall de mest aktuelle mulighetene, og hva er konsekvensene for samlet effektivitet, konkurranseevne , samt medlemmenes situasjon? I prosjektb...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Private Rights and the Development of Public Law: Property Ownership in the Russian Federation

The project recognises that the acquisition and utilisation of property rights has taken place neither in the sphere of private or public law but the ill-defined remnants of Soviet law. This opens up previously unexplored dimensions, explaining the failur e to legislatively transplant Western not...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo