38,337 projects

AKLIMED-Klinisk medisin

Biologisk betydning av koagulasjonshemmeren tissue factor pathway inhibitor (TFPI) og hypobar hypoksi som risikofaktorer for venøs trombose

Bakgrunn: Koagulasjonshemmeren TFPI modulerer selve startmekanismen i koagulasjonssystemet. Prosjektet vil undersøke hvilken betydning TFPI spiller som årsak til blodpropp. Metode: Del 1 er en meget godt karakterisert kasus-kontro ll studie (Leiden Thrombophilia Study) so...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Forståelse av kropp, bevegelse og idrett i kristendom, islam og buddhisme - muligheter for et interreligiøst idrettsetos

l gymtimene våre har vi jenter med muslimsk bakgrunn, som helst ikke vil delta, i alle fall ikke sammen med gutter. Går vi på yoga-kurs, formidles det en helt annen type bevegelsesforestilling enn den tradisjonelle, hvor det gjelder å være raskest, hoppe høyest eller score mest. Innvandrerorient...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Vibrio salmonicida: A model organism for the study of virulence, host specificy and adaptation in fish

...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Functional and bioinformatical analysis of the evolutionarily conserved chromatin modulation SET-domain proteins

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Grenser for medbestemmelse? Barns erfaringer med medbestemmelse i vanskelige og vanlige beslutningssituasjoner

Prosjektet består av to deler. Den første er en intervjuundersøkelse av inntil tretti barn mellom åtte og tolv år, hvis oppfatning er blitt hørt i vanskelige beslutningssituasjoner der det på ulike måter er konflikt om hva som skal skje videre. Denne måte n å utvikle kunnskap på kontrasteres ved ...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Molecular mechanisms of natural transformation: impact on virulence and genome variability in the pneumococcus and the pathogenic Neisseria

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Pathogenicity of Bacillus spp.other than B. cereus

The food industry has no methods available to test for toxin producing Bacillus strains other the B.cereus. We want to make it possible for the Food industry to be able to find such strains in raw materials and products before marketing. This will be don e by:- Isolate and characterize possible ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Continuity and Change in Downtown Teheran. Research Proposal on an Anthropological Study of Teheran's Bazaar

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The holy and the everyday (stip: Espen Dahl)

Grunnlagstenkningen innenfor den praktiske teologi har i senere tid viet religionens plass i hverdagslivet fornyet interesse. I forlengelsen av den nye grunnlagstenkningen er formålet med prosjektet å kaste lys over det hermeneutiske samspillet mellom hve rdagens livs- og virkelighetsforståelse o...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Optimal sparing og forvaltning av usikre oljeinntekter

To viktige spørsmål rundt bruken av våre oljeinntekter er valget av tidsprofil for bruken av inntektene og valg av investeringsobjekter for den del av inntektene som spares. Hensikten med prosjektet er å gi et bedre normativt grunnlag for å besvare disse spørsmålene enn det eksisterende økonomis...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Matematikkdidaktikk. Videreføring av prosjekt 132898/V10.

Telemarksforsking-Notodden ønsker å videreføre det eksisterende instituttprogrammet i matematikkdidaktikk med tanke på å styrke instituttets kompetanse både i bredde og dybde på dette området. Planlagte virkemidler er: - Tilsetting av en ny doktorgradsst ipendiater i matematikkdidaktikk. - Vide...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestfold og Telemark

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Elemental ratios in fresh-water plankton; implications for community structure and energy transfer in food webs

The transfer of energy through food webs will be determined by the "growth efficiency" in terms of carbon for the individual members of the foodweb. Recent studies have clearly confirmed that the elemental ratios of the food will be a major determinant to this energy transfer or "trophic efficien...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Dynamisk 3D ultralydteknikk i kvantitativ hjertediagnostikk

En fundamental utfordring ved 3D ultralyd i kardiologi er at lydhastigheten setter begrensninger på datainnsamlingsraten, samtidig som hjertemuskelen beveger seg forholdsvis fort. Sanntids 3D ultralyd har hittil vært lite i bruk klinisk på grunn av dårlig billedkvalitet, som skyldes begrensninge...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

X kromosom inaktivering og fenotype

Under embryogenesen skjer det en permanent og tilfeldig inaktivering av det ene X kromosom i somatiske celler hos kvinnelige pattedyr. Kvinner er derfor mosaikker for to populasjoner celler, en hvor det paternelt nedarvede X kromosom er aktivt, og en hvor det maternelt nedarvede X kromosom er ak...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Functional genomics - protein expression and functions related to a protein, MepE, secreted from Methylococcus capsulatus (Bath).

Methylococcus capsulatus (Bath) is able to obtain all its carbon and energy from methane. It is the main constituent of Bioprotein, a single cell protein product based on natural gas (Norferm DA), and represents. the first product to be commercialised fro m a methanotroph. Considering the low cos...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Italo Calvino og renessansen: Kortprosaens poetikk

Italo Calvinos forfatterskap og hans estetiske teorier presenteres. Drøfting og retorisk analyse av Calvinos amerikanske forelesninger. Disse vil leses i lys av italiensk renessansepolitikk for å klargjøre de retoriske fundamentene for forelesningenes sen trale begreper: letthet, hurtighet, nøyak...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Women in the Service of Women: Court Artists and Patrons

Prosjektet skal studere forutsetningene for og forholdene rundt framveksten av kvinnelige hoffkunstnere i europeiske maktsentra i perioden 1550-1750. Det vil fokusere på fire italienske kunstnere: Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Giovanna Garz oni og Rosalba Carriera. De virket til fo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Neuromuskulær trening som rehabiliteringsprogram for pasienter med fremre korsbåndsrekonstruksjon. En klinisk randomisert studie

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Estetiske teknologier 1700-2000: Et mediearkeologisk og interdisiplinært NTNU-prosjekt

Informasjonssamfunnet begynner ikke med de digitale teknikkene for overføringen av data, men strekker seg i det minste tilbake til slike innovasjoner som oppfinnelsen av boktrykkerkunsten, postvesenet, regnemaskinen og telegrafen. De estetiske mediene har til enhver tid tatt del i denne utviklin...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fra barnehage til skole: tale- og skriftspråklig tilegnelse hos elever fra språklige minoriteter

Prosjektets problemstillinger gjelder minoritetsspråklige barns betingelser for å tilegne seg norsk i barnehagen gjennom interaksjon med jevandrende og voksne. Studien inneholder to delstudier: en didaktisk, innholdsbasert tilnærming og en interaksjonsbas ert tilnærming. Prosjektet retter oppmerk...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Transnational migration and mobility conflicts

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Gand frå grunnen av

Prosjektet granskar ovringa gand i eldre tid. Ordet gand kjem av norrønt gandr, m., og det har truleg i liten grad vori brukt på samisk. Likevel er gandtradisjonen felles for samar og bumenn. Kjeldene gjev eit sprikande bilete av gand i eldre tid. Både i norrøne og samiske kjelder blir de...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Carotenoids and reproductive performance in fish: gobies as a model system, Dr.gr.stip. og utenlandsstipend til Skottland

Prosjektsammendrag: This project investigates the role of carotenoids in the development of fish eggs and larvae. The eggs of many fishes are yellow-orange, due to the presence of carotenoid pigments. Such pigments cannot be synthesised de novo by the fish, but stem from the natural food of the ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Oppklaring av molekylær mekanisme for proinflammatorisk fosfolipase A2

Inflammasjon er felles symptom for alle kroniske sykdommer så som astma, allergi, leddgikt, diverse hudsykdommer, f.ex. psoriasis, hjerte/kar-sykdom, Crohns sykdom etc. Inflammasjon reguleres av lipidderiverte hormoner, nemlig eicosanoider og lysofosfolip id (IPL)-derivater som alle syntetiseres ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILHEL-Miljø og helse

Genomisk ustabilitet i utvikling av hudkreft: Hvordan induserer UV-stråling genomisk ustabilitet i hudceller?

Hudkreft, som omfatter basalcellekarsinom, plateepitelkarsinom og malignt melanom, er den hyppigst forekommende kreftgruppen i Norge. Hyppigheten av hudkreft har økt sterkt de siste 10-årene. Siden ultrafiolett (UV)-stråling forårsaker de fleste tilfellen e av hudkreft, skulle det være mulig å ut...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kv-spørsmål og V2 i vestnorsk: Ein studie i syntaktisk variasjon og endring

Målet med prosjektet er å kasta lys over samspelet mellom grammatikkinterne og grammatikkeksterne faktorar ved syntaktisk endring. Hovudstudien skal vera ei nettverksbasert sosiolingvistisk undersøking av _kv_-spørsmål i sognemål der det verkar som om ein finn ei endring frå ein type grammatikk ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekten av klimavariasjon, reintetthet og demografi på produksjon innen reindriften i Finnmark.

Som følge av overbeite, ugunstige klimatiske forhold og en økning i rovviltbestanden, har reindriften i Finmark slitt med store tap og følgelig lav produksjon i de senere år. Den relative betydningen av de ulike faktorene og hvordan disse faktorene virker sammen, er imidlertid lite forstått. Et s...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Solar and Heliospheric Plasmas (SHP)

Solar magnetism lies at the root of most solar and heliospheric physics. The sun's magnetic field is generated by enigmantic dynamo processes in the solar interior, is organized into highly complex patterns of solar activity observed in the solar photosp here, dominates the structure of the oute...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

National Centre for Biosystematics

The current knowledge of species diversity is far from sufficient to meet the society's urgent needs for proper management of biodiversity and for identifying organisms that can be utilized in biotechnology. NHM has the scientific competence and the large st collections in Norway, and will integr...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo