38,337 projects

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Identity Matters: Movement and Place

Gjennom et flerfaglig prosjekt som involverer antropologi, lingvistikk og arkeologi søkes det å dekke aspekter av forholdet mellom romlig tilknytning, sosial organisasjon og flytteprosesser i stillehavsområdet. Prosjektets hypotese er at forhistoriske møn stre av befolkningsforflytning, fast bose...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Abrupt and large scale climatic and glacial changes in western Norway 14,000-9000 years BP

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Local knowledge and development. Resource management in indigenous irrigation, North-Eastern Tanzania.

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Novel approach in biomedical imaging of tissue

We will develop a new technique for determining the optical properties (incl. the absorption and scattering coefficients and the asymmetry factor) of a multi-layered tissue and evaluate the potential for using this technique for diagnosis and localization of tumors embedded in such a layered tis...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Development of new exchange-correlation functionals

The primary aim is to participate in the development of more accurate and fully non-empirical approximations of the exchangecorrelation energy (in approximate terms, the energy associated with quantum mechanical effects) of electronic quantum mechanical s ystems. More accurate approximations woul...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Norwegian network on ICT and development

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Involvement of Toll-like receptors in response to cell necrosis and heat shock proteins

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Cellulær cAMP respons - "nye" receptorer (EPAC) og nye roller for "gamle" receptorer (cAMP-kinase I, II).

Prosjektet skal ta for seg: 1. Komparativ kartlegging (mapping) av cAMP bindingssetene v.h.a. cAMP analoger i "vill-type" EPAC-1 og RIa og RIa mutagenisert for å oppnå punktvis aminosyrelikhet med EPAC. 2. Finne hvorfor forskjellige cAMP analoger induserer forskjellig konformasjon av R -...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

F-DIDA-Naturvitenskap, didaktikk

Scientific biography of the mathematician, engineer, and philosopher Richard von Mises (1883-1953)

The proposed project aims at writing the first scientific biography of the influential Austrian-German-Jewish-American mathematician, engineer, positivist philosopher and authority on the poet Rainer Maria Rilke, Richard von Mises. Due to the role model of the German system and due to von Mises'...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Agder

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Atherosclerosis in obesity and type-2 diabetes: leptin and insulin signalling in macrophage foam cell formation

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Implementing ecosystem management in northern birch forests - Institutional challenges and monitoring methods

...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

DNA-reparasjon: Regulering av subnukleær lokalisering og makromolekylære interaksjoner

De mest vanlige skadene i DNA er baseskader og tap av baser i DNA kjeden. En antar at disse skadene hovedsakelig blir reparert ved hjelp av base eksisjonsreparasjon (BER) eller via direkte reversjon av skaden. Uracil i DNA fjernes av uracil-DNA glycosylas er, herunder UNG proteinene. Kjerneformen...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Energy utilization in fish: consequences for the economy and environment

Today's effective aquaculture production puts continually greater demands on economical and environmentally friendly production. Thus, it is essential to have basic knowledge about which factors affect the requirements of the fish for nutrients and energy and how the utilization of these dietary ...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLITIKK-Forskningspolitikk

Bibliometri ved NIFU - kjøp og drift av databaser

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Parasitic consumption of corrosion inhibitor at the surface of emulsion droplets in mulitphase flow

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of new antimicrobial agents: Structure-Function Analysis and Construction of Antimicrobial Peptides

Antimicrobial peptides are produced by nearly all organisms - from bacteria to humans. These peptides may be developed into useful antimicrobial drugs and additives in food and animal feed. However, lack of insight into peptide-cell interactions and struc tural features (on peptides and target ce...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Modelling of currents and waves for sea structures

Programmet er et nasjonalt løft som samler fagmiljøet ved de norske universitetetene innen problem-orientert anvendt matematikk med fokus mot marin teknologi og marine ressurser. Forskningsemnene inkluderer: modellering av grønn sjø (sjø som skyller over sjøinstallasjoner og skip), ekstrembølger...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SIPNMATR-SIP-NHD Materialforskning

Plasma Production of Materials (PPM)

The use of the high temperature plasma regime opens for unique product and process development by providing process conditions not achiveable by other technologies, and the SINTEF plasma torch is the only known torch that can operate in hydrogen. The prop osed program is aimed at a fundamental un...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Endringer i muskeltemperatur - ny indikator for stress og velferd for oppdrettsfisk

Stress er relevant i forhold til sykdom, produktivitet og slaktekvalitet av oppdrettsfisk. Det er en økende oppmerksomhet mot de etiske problemstillinger knyttet til stress og sammenhenger mellom stress og velferd. Eksisterende metoder for måling av stres s er ikke godt egnet i arbeidet med disse...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

New antibiotics via rational genetic engineering of the nystatin biosynthetic genes

...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

PerProt - Personalized Internet-Based Services and Privacy Protection

This programme focuses on privacy protection in connection with personalized mobile and Internet-based services. Realization of personalized services involves gathering and processing of sensitive personal data. The objective of the programme is to cond uct research activites that lead to the d...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Competence Building - Capacity shortage

In a free electricity market it should in principle not be necessary to worry about the ability of peaking capacity, because the market should take care of that. However, because of the special charateristics of electricity (non-storability and high requi rements to reliability), there are strong...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vind-hydrogen anlegg på Utsira, demonstrasjon og brukertilpasning

Prosjektet skal ved demonstrasjon, modellberegninger og analyser utvikle en ny anleggstype for effektivisering av fornybar (vind) kraftproduksjon. Bruk av hydrogen og brenselceller som lagringsmetode for elektrisitet er kjernen i prosjektet. Dett er nytt og ikke prøvd ut tidligere. Prosjektpart...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pilotanlegg knyttet til saltkraft-prosjektet

Det etableres et pilotanlegg for saltkraft ved Aura kraftverk, som i første omgang etableres med en enkel membranmodul, og som vil være tilrettelagt for vesentlige utvidelser etter hvert. Statkraft og SINTEF vil være aktive i arbeidet knyttet til forsknin g og utvikling av membraner og annet utst...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Tilstandsbasert vedlikehold og reinvesteringer i nett

Sammendrag av prosjektets aktiviteter: 1. Kabler/kraftledninger: - Kartlegge tekniske/økonomiske konsekvenser av miljøfaktorer og miljømotiverte tiltak for kraftnett. - Utvikle miljøvennlige forlegningkonsepter som muliggjør enkel reparasjon og skjøti ng samt fjerning av kabler. - Vurdere tek...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Strategier og roller i fremtidens leveringsnettverk for marine produkter

Prosjektet foreslås gjennomført i tre deler: Strategier i matmarkedet Det marine Norges forutsetninger Pilotprosjekter for implementering Strategier i matmarkedet Forskning omkring strategier i matmarkedet vil ha følgende elementer: Strategier i internasjonal matvaresektor for å få et ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

S1-Balansert og optimal sektorregulering

Prosjektet fokuserer, på et overordnet nivå, på "annenfases" reguleringsutfordringer i kjølvannet på en vellykket etablering av en offentlig markedsøkonomi i elsektoren. Når det fundamentale markedssystemet er på plass, melder det seg videre regulerings-p olitiske oppgaver som avgrensning mot kon...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Anti-doping:politikk, praksis og holdninger

Prosjektet tar utgangspunkt i at kampen mot doping innen toppidretten i Norge er blitt et område som har fått økende oppmerksomhet. Økt fokusering på dette problemområdet har derfor ført til at anti-dopingarbeidet er blitt viktig for at toppidretten skal kunne legitimere seg i det norske samfunn...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi - utvikling av en rekombinant markørvaksine

Antallet nye tilfeller av ILA har økt sterkt de siste to år og aktualisert behovet for nye metoder som kan supplere eksisterende virkemidler i bekjempelsen av sykdommen. Inntil nylig forekom ILA bare i Norge, men siden 1997 er sykdommen påvist både i Cana da, Skottland, Shetland, Færøyene, Chile ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Evaluering av forsøksprosjektet "Konflikt og forsoning" - et prosjekt for alternativ behandling av saker etter Barnelovens kap. 5 og 6

Det er i dag bred enighet om at barns utvikling og helse utsettes for en stor skaderisiko ved vedvarende å bli eksponert for foreldrenes tvist om dem. Det er også en vanlig erfaring at i tvister om omsorg, foreldreansvar og samværsrett, er konfliktnivået høyt, og at motsetningsforholdet ofte for...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo