0 projects

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genetics and functional genomics of Celiac Disease

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Conference on Very Large Databases 2005 in Trondheim (VLDB 2005)

Fagmiljøet i datatbaseteknikk i Trondheim er tildelt konferansen VLDB 2005. VLDB er den viktigste databasekonferansen i verden, og tiltrekker seg de beste fagfolkene. VLDB 2005 vil være den 31. i rekken. Konferansen omfatter presentasjon av ca. 40 foredrag.

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Høypresisjons strømningslaboratorium for gass og flerfase

Det skal byggen opp et høypresisjons strømningslaboratorium for gass og flerfase. Sentralt blir høyhastighetskamera, gammainstrumentering og laserutstyr (LDA/PDA, PLIF/PIV). Denne kombinasjonen av utstyr fører til at det samtidig kan måles lokale hastigheter, turbulensegenskaper, partikkel/dråp...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Biacore instrument

Institutt for kjemi og bioteknologi ved Norges landbrukshøgskole har funksjonell proteom- og genomforskning som sine hovedsatsingsområder. Instituttet har derfor målbevisst arbeidet for å bygge opp en instrumentpark som støtter opp om denne satsingen. Det er nylig bygget opp et microarraylabora...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

TU-Tungt utstyr

NMR Imaging System

The Medical Faculty at the University of Bergen has available three unique animal facilities for biomedical research. These facilities provide a number of scientific groups with opportunities to study a large number of functional parameters related to both normal as well as pathological conditio...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

IEA/GHT-8 sponsorstøtte

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Observation systems for climate change research

A critical aspect of the objectives of the Bjerknes Centre is to improve the research infrastructure around the research groups, and the most pressing need is for advanced instrumentation for obtaining high quality observations of climate change and marine climate processes. This proposal contai...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Bækken, Jørgen, Ruhr øk kat 1 2004

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Historical and Theological Studies of the New Testament (oversettelse og språkvask)

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2004-2007

Location: Ukjent Fylke

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Academic Patenting and Innovation

...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molecular Regulation of Tooth Formation

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural signal processing at early stages of the visual system

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Høyere utdanning og relasjonen til arbeidsmarkedet.

Prosjektet fokuserer på sammenhengen mellom utdanning og arbeid, og vil forene utdanningsforskningens fokus på institusjonelle forhold i utdanningssystemet og den tradisjonelle arbeidsmarkedsforskningens fokus på utbytte av utdanning. Prosjektet vil se p å overføringen av kunnskap og kompetanse ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

UTDANN-Utdanning og læring

ICT and mathematics learning

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Nytt prodrug konsept - Fokus på nye legemidler mot cancer og infeksjoner

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Optimal barriere i et verdikjedeperspektiv - Fase II

De viktigste forskningstemaene i prosjektet er - Analyse av gassgjennomgang i ferdig formede pakninger for næringsmidler, samt vurdere om barrieregenskapene er adekvate i forhold til produktets behov for barriere. - Vurdere nytteverdi av en ny ikke-dest ruktiv sensorteknikk for måling av oksyge...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ECOSYS-Norge

Telenor FoU med Telenor Networks og Nærings- og handelsdepartementet vil være norske partnere i CELTIC prosjektet ECOSYS. Prosjektet har totalt 10 partnere og vil analysere neste generasjons mobile løsninger, radioløsninger og bredbåndsløsninger for fastn ettet. En viktig del av prosjektet er utv...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Hand Sanitizing Fluid

Prosjektets formål er å utvikle en desinfeksjonsvæske som er tilstrekkelig hudvennlig til at brukere aksepterer hyppig desinfisering av hendene. Sykehusinfeksjoner skyldes ofte dårlig håndhygiene. En større studie utført i USA (The Scenic Study; US 1985) , konkluderer at 30–40% av infeksjonene k...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Foryngelse av skog i Trøndelag - muligheter og begrensninger

Den siste tidas debatt om skogpolitikk, tilskuddsordninger og rammevilkår i skogbruket har aktualisert behovet for oppdaterte kunnskaper om muligheter og begrensninger for å få opp ny skog etter avvirkning. Det biologiske grunnlaget for å kunne etablere t ilfredsstillende gjenvekst i Trøndelagsfy...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-89 Familieskogbrukets framtidige utfordringer og behov

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-91 Wood hemicelluloses for surface modification of fibres, paper and boards

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-03 Scandinavian Society of Forest Economics conference 2004

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-05 Nordiskt forskarmöte om internationella skogliga konventioner och miljöavtal

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IPCC Spesialrapport om karbonfanging og lagring

Prosjektet består i bidrag til utarbeidelse av en "Special Report on Carbon Capture and Storage" til det mellomstatlige klimapanelet (Intergovernmental Panel on Climate Change). Prosjektleder er utpekt til "lead author" for ett av kapitlene. Arbeidet best år i innhenting og vurdering av publisert...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksible arbeidskulturer og foreldres tidskonflikter

Prosjektet vil ta utgangspunkt i de endringer som har foregått i det moderne arbeidslivet. Siden endringsprosessene i arbeidslivet har betydning for organiseringen av tid i samfunnet, vil det være viktig å fokusere på tid for å forstå organisering av mode ren familieliv. Familier må i dag forhold...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre i arbeidslivet: Ansettelser, stillinger, lønn og karriereforløp

Prosjektet skal belyse graden av inkludering versus eksludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Det skal belyses hvordan dette utspiller seg på virksomhetsnivå gjennom en bred kartlegging av ansettelser, stillingstil deling, segregering på stillinger, lønnsp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Kulturlandskap i endring i Hardanger, Sogn og Nordfjord - konsekvensar for opplevingsturismen på Vestlandet.

Opplevingsturismen på Vestlandet brukar kulturlandskapet i fruktdistrikta som ein bærebjelke i marknadsføringa mot kundane sine. Kulturlandskapet i desse fruktområda gjennomgår store endringar. Areal gror att eller vert nytta til andre fruktkulturar enn e ple, som før har vore dominerande. Reisel...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Strontium-baserte analgesica

...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Viken