5,151 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VOW: Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air

Norge produserer rundt 1.2 mill tonn per år av forskjellige biologiske avfallstyper, som resttrevirke, hageavfall, skogsresiduer, biorest og rejekt fra biogassproduksjon, matavfall og avløpsslam. Disse avfallstypene er ofte forurenset med både kjemiske forbindelser og mikroplast. Dette prosjekte...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Rene Reker Bergen

Det populære sjømatpoduktet scampi har i dag et svært dårlig omdømme grunnet relativt primitive produksjonsmetoder og overforbruk av antibiotika. Prosjektet Rene reker fra Bergen skal drive bærekraftig produksjon av varmtvannsreker (scampi) i Norge. Teknologi utviklet for produksjon av laks på la...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The human imprint on land-atmosphere exchange in high latitudes

Endringer på landoverflaten grunnet menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer på flere måter. Arealbruksendringer bidrar med omtrent 12% av globale karbonutslipp. Samtidig påvirker arealbruksendringer biokjemiske og biofysiske egenskaper som styrer vekselvirkning mellom jord, vegetasjon og ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Salmogram - Kamerasystemer og kunstig intelligens for kontinuerlig individbaserte oppfølging av laks

"SALMOGRAM" er et todelt system som inneholder kamerateknologi, for innhenting av bilder, og bruk av kunstig intelligens til å analysere bildedata. Einer AS har allerede utviklet flere kameraløsninger, og har en unik modell for analysering av bilder. I første fase retter vi oss mot individgjenkje...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Time for a new paradigm in marine research?

JUSTIFICATION: In 2019 we celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948), who introduced the fundamental theory for fisheries science with his concepts of the roles played by strong and weak year classes in population structure and productivity. Since then a wide range of new metho...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Prosjektet Innovativ Avfallslogistikk skal bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette skal gjøres ved å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gjennomføring av trans...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold og Telemark

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Understanding evolvability

Hovedaktiviteten i 2019-2020 var å organisere et møte på Center for Grunforskning (CAS) i Oslo om Evolvability. Dette møtet tok sikte på å forene teorien om evolvability og fremme dette konseptet som et av hovedbegrepene i evolusjonsteorien. Vi analyserte det historiske grunnlaget og den filosof...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids

Langs Jordens midthavsrygger ligger der varme kilder som gir næring til en "dyp varm biosfære" dominert av urgamle mikrober, antakelig lik de første livsformer. Havet blir gjerne kalt 'livets vugge', nettopp på grunn av potensialet for at organiske molekyler spontant kan bli dannet i varme kilder...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PAHssion- Industrial efforts towards zero emissions of PAH

Norsk industri er en av de reneste i verden og store innsatser gjørs for å redusere utslipp enda mer. I praksis er det flere grunner til at dette er krevende. En ofte oversett utfordring ligger i måling av utslippene. Særlig når konsentrasjonene av skadelige forbindelser synker, blir det vanskeli...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystemer er følsomme for flere stressfaktorer. For eksempel er type arealbruk, endringer i arealbruk og klimaendringer blant de viktigste stressfaktorene for landbaserte økosystemer. Mange fremtidige scenarier for IPCC ser for seg en fremtid som vil være enda mer avhengig av landba...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Uncovering key players for regulation of phytoplankton function and structure: lessons to be learned from algal virus-haptophyte coexistence

VirVar undersøker samspillet mellom virus og encellede alger og hvordan deres interaksjon påvirker primærproduksjonen i havet. Virus er de mest tallrike biologiske enheter på jorden. I en dråpe sjøvann er det så mye som en million virus. Det betyr at i en liter sjøvann finnes det flere virus enn ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Deformation and Snow for an Arctic in Transition

SIDRiFT skal kartlegge hvilken rolle deformasjon av havis og snø på is har i et stadig skiftende Arktisk klima. Mengden og fordelingen av skrugarder (opphoping av isblokker), issprekker og snø kan ha stor effekt på tilveksten av is om vinteren, men også på smeltningen av havisen om sommeren i ark...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources - WATER HARMONY

Vann er en knapp ressurs. Ikke-bærekraftig bruk, sammen med raskt økende befolkning, forsterker de negative virkningene på naturlige, miljømessige, geografiske og sosiale forhold, som allerede er under økt press fra klimaendringer. Fremvoksende mikroforurensninger (MF) og utslippene deres, selv v...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

BAUTA - Solution for Analysis of Microplastic in Challenging Materials.

Det er økende global bevissthet og bekymring rundt problemene med mikroplast og behovet for større forståelse av effektene mikroplast kan ha på miljøet og menneskers helse. For å muliggjøre videre kunnskapsakkumulering, overvåking og tiltak for å redusere mikroplastforurensning, må bred tilgang t...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-f...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt flertrinns rensekonsept for rent vegvann

Gjennom prosjektet kan vi i fremtiden bidra til at vegvann renses bedre og i større grad enn tidligere og dermed kan vi ta bedre vare på det ytre miljø. Avrenning fra veg (vegvann) inneholder forurensninger i større eller mindre grad. Forurensingene er vegstøv, tungmetaller (bly, zink, kopper...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sprayed sUstainable PErmanent Robotized CONcrete tunnel lining

SUPERCON har som mål å finne løsninger som styrker den norske måten å sikre og fore ut tunneler på og som styrker et tids- og kostnadseffektivt tunnelkonsept, skreddersydd for å passe norske berggrunnsforhold og variasjoner i trafikktetthet. Bærekraftige, permanente funksjonelle foringer i tunnel...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field-based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Bruk av dispergeringsmidler er en av flere metoder for å bekjempe oljesøl i marine farvann. Når dispergeringsmiddelet påføres oljen vil denne danne små dråper med nøytral flyteevne i sjøvannet, og mye av oljen vil derved forsvinne fra vannoverflaten og ned i vannsøylen, samtidig som at oljen fort...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for globale forandringer skapt fra men...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Klimaet forandres,...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Coastal foodscapes: a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems

Norskekysten står ovanfor ei rekke miljø- og samfunnsmessige utfordringar som klimaendring, miljøøydelegging, intensivert arealbruk, og fråflytting. I lys av dette vil FOODCOAST utforske matproduksjon med fokus på forvaltning av landskapa der mat vert produsert, men også dei sosiale og kulturelle...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

For å kunne vurdere nøyaktig innvirkningen av fremtidige klimaendringer på revøkosystemet, kreves det pålitelige framskrivninger av miljødrivere i passende tidsmessige og romlige skalaer. Slike framskrivninger er ofte hentet fra globale jordsystemmodeller med grov oppløsning, noe som hindrer vikt...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Snøkrabben er et stort krepsdyr som har invadert Barentshavet siden 1996. Hvor krabben kommer fra, er fortsatt ukjent. Snøkrabben er en invaderende art som sprer seg raskt østover og nordover i Barentshavet, men er også en ressurs for kommersielt fiske. Tidligere studier har antydet at store krep...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart og bærekraftig SMB fabrikk

SmartFab prosjektet startet i april 2019. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside (https://www.sintef.no/prosjekter/smartfab/ ). I SmartFab har vi forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på 'state-of-the-art' prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprod...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke mekanismer som påvirker utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Som medvirkende årsak til klima endringer skaper drivhus gasser, slik som metan, stor bekymring. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke bare det g...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The fundamental role of mesopelagic fishes for the structure and change of Northeast Atlantic marine ecosystems

Når en forlater kysten og beveger seg ut mot det åpne havet så er det ingen bunn eller tareskog å gjemme seg i. Der må små fisker og andre organismer i pelagialen leve et liv med evig gjemsel, hvor det tryggeste valget er å svømme nedover mot mørket. Mørket gjør det også vanskelig å finne mat, og...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ecological Constraints on Plague Reservoirs

Pest - sykdommen forårsaket av bakterien Yersinia pestis - er best kjent fra den dødelige Svartedauden pestepidemien som feide over Europa i årene 1346-1353. Mindre kjent er at disse humane pestutbruddene gjentok seg i store deler av 14. til 16. århundrene i Europa, og fortsatte etter det i andre...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable decision-making for food packaging given consumer rejection of plastic (PacKnoPlast)

Formålet med PacKnoPlast prosjektet er å redusere plast som matvareemballasje der dette er hensiktsmessig utfra et bærekraftsperspektiv. Dette skal oppnås ved å vurdere de negative miljøpåvirkninger av bruk av plastemballasje opp mot de spesifikke fordelene den har, for eksempel for reduksjon av ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthesis of stable isotope labelled poly-/per-halogenated alkanes as reference standards for environmental analysis

På grunn av mangel på egnede standarder innen miljøanalyse av klorerte parafiner (CPs), har en synteserute, som kan gi en stor variasjon av målforbindelser, blitt etablert. Ved å bytte ut startmaterialene, kan både kjedelengde og kloreringsgrad endres. Denne metoden kan dermed brukes til å lage f...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage