38,337 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikativ planlegging og utvikling Videreføres på prosjekt 165886/V10.

Det er ein sentral tese i kommunikativ planlegging og samfunnsutvikling at ei endring i ei meir dynamisk retning krev forbetring av den sosiale (institusjonelle) kapitalen til samfunn, dvs. at kunnskapsressursane, relasjonsressursane og mobiliseringsevnen må styrkast (Healey et.al. 1999). Nye re...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Møre og Romsdal

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning av marine ressurser gjennom utnyttelse av ny teknologi. Kompetansebygging ved Møreforskning Ålesund. Videref. i DL 166152

Marin sektor er et nasjonalt satsingsområde innen forskning og utvikling. Det er en målsetning å øke verdiskapningen fra de marine ressursene. Dette kan blant annet skje gjennom kompetanseheving og forskning relatert til ny teknologi for å frambringe nye og forbedrede produkter og nye distribusjo...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Møre og Romsdal

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Besteforeldre og barns oppvekstvilkår: Et tregenerasjonsperspektiv

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og konkurransepolitikk.

Med fagdisiplinen "industrial organization" som basis, vil det fokuseres på tre ulike tema: 1. Elektronisk handel, verdikjede og markedsintegrasjon 2. Markedsdominans og nærings- og konkurransepolitikk 3. Nærings- og konkurransepolitikk i en å pen økonomi Innenfor hvert av de tre tem...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climate change on ecosystems in Svalbard: Past and future immigration of thermophilous key species

...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The role of climatic variation in the dynamics and persistence of an Arctic predator - prey/host - parasite system

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OST-Øst-Europa-programmene

An integrated environmental monitoring system for Croatian freshwater, estuarine and coastal marine areas

...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Releasing Development Potentials at the Coast: A Path to Stabilization at the Eastern Adriatic

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

COST A19 - Childrens Welfare: Economic and social welfare; access to space and use of time; children's rights and discourses.

COST Action 19 Children's Welfare, ble konstituert i Brussel 18.6. 2001. Initiativ til aksjonen er tatt av An-Magritt Jensen, ISS/NTNU og Jens Qvortrup, NOSEB/NTNU (nå ISS/NTNU). An-Magritt Jensen ble valgt til leder for Management Committee (MC), Giovann i Sgritta, Italia ble valgt som nestleder...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Transformer winding ageing, condition control and condition assessment

Managing an ageing transformer population becomes an increasingly important issue in the risk management of a grid. Costs both for repairs after failures, renewal and penalties for non-delivered energy can get large. The main and most vital part of the tr ansformer is the winding. The major obsta...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utilisation of forest biomass in Norway - ecological and socioeconomical sustainability

A substantial increase in renewable energy in Norway has to use a significant amount of wood-based biomass from conventional forests. This project provides knowledge about sustainable utilisation of wood based biomass for energy purposes in Norway and nei ghbouring countries Some new field resear...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Extreme Wave Load Effects in Sea Structures

The project is organised in the following two principal activities : - hydrodynamic modelling of non-linear wave-induced loads and motions. This includes ? hydrodynamic models for strongly nonlinear free surface-body interaction considering finite amplitude wave-induced motions and structural lo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The development of the antibody repertoire in Atlantic cod (Gadus morhua L)

Torsk har høyere konsentrasjon av antistoffer i blodet enn andre fiskearter, men gir ikke spesifikke antistoffresponser etter vaksinasjon. <.zeta.>rsaken til dette er ikke kjent, og en vet ikke hvilken funksjon de naturlige antistoffene har. Antistoffrepe rtoaret hos voksen torsk har blitt karakt...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

A novel enrichment method enhancing free amino acid and phosphoslipid content in live food for halibut and cod larvae

Natural zooplankton, the natural diet of marine fish larvae, has showed to be superior to enriched Artemia nauplii in supporting survival growth and normal development of pigmentation and eye migration in halibut. The nutritional quality of the live food used in intensive marine culture differs f...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Krill as feed source for farmed fish

Norwegian and world production of carnivorous farmed fish has increased significantly throughout the 1990's and estimates suggest that this growth will continue. The diets that have been used in the aquaculture industry have normally been based on meal and oil obtained from fatty fish species suc...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Reliable and Secure Communication (RASC)

In recent year there has been a vast increase in the amount of data which is purchased, transmitted, compressed and stored every day, in particular via Internet. The need for efficient, reliable and secure communication is more important that ever before . Error correcting codes and cryptography...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger: Utfordringer ved styring av kompetanse

Prosjektet vil analysere organisering av verdiskapningsprosesser over bedriftsgrenser. Formålet er å bidra til ny vitenskaplig kunnskap om 1. bedriftenes bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid 2. hvilke utfordringer økt bruk av ekstern kom petanse medfører for bedriftene og hvorda...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie.

Det strategiske programmet vil frambringe ny og viktig informasjon når det gjelder patogenese og epedemiologi ved scrapie hos sau. Det vil ta for seg områder som diagnose, subklinisk infeksjon, selektiv avl, mikroskopiske sykdomsrelaterte forandringer og spredning av PrPSc fra opptak av infisert ...

Awarded: NOK 20.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOSIS - Modularity in large Software and Information Systems

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

MAT-Næringsmidler

Toxins and food safety, - fungal genes as a potential tool to predict the content of zearalenone

The plant pathogenic fungi Fusarium spp. are known to produce a range of mycotoxins. Correct identification and quantification of mycotoxinproducing fusarium species will give an indication of the amount of mycotoxins that can be expected to be present in the cereal sample. A rapid, sensitive and...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Latent variable models handled with optimization aided by automatic differentiation; application to marine resource assessments

The use of models with latent variables is important in the management of marine resources. Catch-at-age models used in fisheries stock assessments may contain several hundered unknown parameters, but the are typically only a few parameter of real interes t (e.g. current stock size). We will deve...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Turbulence and turbulent heat/mass transfer in oceanic boundary layers

The project will use DNS to study turbulence in oceanic surface and bottom layers. Such a study will contribute to a deeper understanding of the processes in these layers such as turbulent diffusion and gas exchange. The DNS results will also be used for validating an anistropic LES sub-grid scal...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Mesoscale structures and gels of biological macromolecules

The project is directed to providing a molecular understanding of the function of biological macromolecules and their assemblies at the length scales embracing the atomic up to macroscopic lengths; i.e. from the isolated macromolecule and their segments t o the form of a biomaterial. One of the e...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Vold i familien: Barnemishandling slik helsepersonell og småbarnsforeldre ser det

Inntaket til og interessen for avhandlingens subjekter, helsesøstrene, var spørsmål om vold i familien; barnemishandling. I og med at så å si alle barn og foresatte går til jevnlige helsestasjonskontroller gjennom barnets fire første leveår, vil helsesøst rene ha spesifikke og unike kunnskaper om...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Kostholdet som eksponeringskilde for fremmedstoffer og genmodifisert mat, - betydningen for helsen til mor og barn MH 155749

Bakgrunn: Den norske mor og barn undersøkelsen vil følge en kohorte på 100 000 gravide og deres barn over mange år. Studien startet i 1999 og har i dag ca 5000 deltakere. Svært mange helseproblemer har ukjent årsak. Den norske mor og barn undersøkelsen vi l gjøre det mulig å studere helse i et mu...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Postoperative enteral feeding or early oral intake at will. A prospective, randomised, clinical, multicentre trial.

...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Nettverk for Asiastudier

Bygge videre på den erfaringen som er blitt vunnet gjennom å utvikle Nettverk for Stillehavsasia-studier siden oppstarten i 1996. Styrke nettverket organisatorisk og geografisk ved å inkludere Sør-Asia, ved at forskere som arbeider med denne regionen og N orsk Forum for Sør-Asia har gått med i ne...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2012

Location: Oslo