0 projects

OST-Øst-Europa-programmene

An integrated environmental monitoring system for Croatian freshwater, estuarine and coastal marine areas

...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Releasing Development Potentials at the Coast: A Path to Stabilization at the Eastern Adriatic

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Extreme Wave Load Effects in Sea Structures

The project is organised in the following two principal activities : - hydrodynamic modelling of non-linear wave-induced loads and motions. This includes ? hydrodynamic models for strongly nonlinear free surface-body interaction considering finite amplitude wave-induced motions and structural lo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The development of the antibody repertoire in Atlantic cod (Gadus morhua L)

Torsk har høyere konsentrasjon av antistoffer i blodet enn andre fiskearter, men gir ikke spesifikke antistoffresponser etter vaksinasjon. <.zeta.>rsaken til dette er ikke kjent, og en vet ikke hvilken funksjon de naturlige antistoffene har. Antistoffrepe rtoaret hos voksen torsk har blitt karakt...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

A novel enrichment method enhancing free amino acid and phosphoslipid content in live food for halibut and cod larvae

Natural zooplankton, the natural diet of marine fish larvae, has showed to be superior to enriched Artemia nauplii in supporting survival growth and normal development of pigmentation and eye migration in halibut. The nutritional quality of the live food used in intensive marine culture differs f...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Krill as feed source for farmed fish

Norwegian and world production of carnivorous farmed fish has increased significantly throughout the 1990's and estimates suggest that this growth will continue. The diets that have been used in the aquaculture industry have normally been based on meal and oil obtained from fatty fish species suc...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Reliable and Secure Communication (RASC)

In recent year there has been a vast increase in the amount of data which is purchased, transmitted, compressed and stored every day, in particular via Internet. The need for efficient, reliable and secure communication is more important that ever before . Error correcting codes and cryptography...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger: Utfordringer ved styring av kompetanse

Prosjektet vil analysere organisering av verdiskapningsprosesser over bedriftsgrenser. Formålet er å bidra til ny vitenskaplig kunnskap om 1. bedriftenes bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid 2. hvilke utfordringer økt bruk av ekstern kom petanse medfører for bedriftene og hvorda...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie.

Det strategiske programmet vil frambringe ny og viktig informasjon når det gjelder patogenese og epedemiologi ved scrapie hos sau. Det vil ta for seg områder som diagnose, subklinisk infeksjon, selektiv avl, mikroskopiske sykdomsrelaterte forandringer og spredning av PrPSc fra opptak av infisert ...

Awarded: NOK 20.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Latent variable models handled with optimization aided by automatic differentiation; application to marine resource assessments

The use of models with latent variables is important in the management of marine resources. Catch-at-age models used in fisheries stock assessments may contain several hundered unknown parameters, but the are typically only a few parameter of real interes t (e.g. current stock size). We will deve...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Awarded: NOK 245.0 mill.

Project Period: 2002-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Partikler i luft

Det strategiske instituttprogrammet skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen prøvetaking av partikler slik at det gir grunnlag for fysisk karakterisering (antall partikler, overflateareal og masse pr. volumenhet og størrelsesfraksjon) og kjemisk k arakterisering (kjemisk sammensetning av ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Kjemikalier gjennom avløpsrenseanlegg. Renseprosesser og miljørisiko. total - avløp

Våre renseanlegg for avløpsvann er primært bygget for å rense vanlig kommunal kloakk, men anleggene mottar som regel også kjemikalier via bl.a. industri-avløpsvann. Mange av disse fremmedstoffene faller inn under betegnelsen organiske miljøgifter. Disse s toffenes effekter og skjebne i renseanleg...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

Programmet er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse forurensningskilder i små nedbørsfelter, og samspillet med kjemisk-biologiske prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes effekt i vinterperioden, med ta nke på virkningen av eventuelle klimaendr...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Awarded: NOK 23.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og di...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Virkninger av klimaendringer på ferskvannsforekomster og fjorder

Prosjektet vil beskrive effekter av klima på ferskvannsforekomster og fjorder med utgangspunkt i resultater fra RegClim. Gjennom eksisterende observasjoner avdekke og systematisere kunnskapen om klimaets påvirkning på de ulike systemene og ut fra resultat ene bruke kunnskapen for å simulere midle...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Nettverk for Asiastudier

The Network for Asia Studies was established in 1996 by a group of Norwegian Asia scholars. The main purpose is to enhance Asian studies in Norwegian universities and research institutes through network activities. Until 2001, the Network focused its acti vities on the Asia-Pacific region, but si...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2012

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Innsamling av forvaltningsdata fra norsk side ved Grønland

Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforskning <.zeta.>lesund og Havforskningsinstituttet i Bergen. Målsetningen med prosjektet er å samle inn materiale for lengdesammensetning av blåkveite fra norsk kommeriselt fiske ved Grønland, og analysere tilgjenge lig informasjon om CPUE basert på data fr...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Møre og Romsdal

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Process Systems Engineering - From Natural Gas to Energy Products

The NTNU Natural Gas Research Centre at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will focus its research on the value chain from natural gas to energy products. The Centre is formed by joining the efforts of three groups, where each has a substantial track record with respect to...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Scientific Design and Preparation of New Catalysts and Supports

Catalysis is a key technology for an environmental friendly utilization of our oil and gas reserves in the chemical industry as well as for energy purposes. Catalysis is also a major player in many other fields, such as environmental technology, fine che micals and pharmaceutical production. it...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Acoustic Research Centre

...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe. Viderføres 158237.

Europas politiske orden er i støpeskjeen. Hovedidéen er at en eventuelt dyptgående transformasjon best kommer til uttrykk ved at samarbeids- og konfliktmønstre langs nasjonale grenser i betydelig grad suppleres med slike mønstre på tvers av nasjonale gren ser, for eksempel langs funksjonelle, sek...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Awarded: NOK 22.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland