0 projects

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Oppvekstvilkår for krigsbarna

Prosjektets hovedmål er å belyse følgende problemstillinger: - Hva preget barndommen til de krigsbarna som opplevde store vansker og lidelser? - Hvilke politiske, samfunnsmessige og andre forhold gjorde dette mulig? Spørsmålene skal besvares gjen nom hhv. en realhistorisk og en livshisto...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Fremstilling av komplekse, dynamiske virksomheter i multimedia

Utvikling og publisering av en teori for studiet av komplekse, dynamiske virksomheter. I dette prosjektet ønsker Powersim AS, i samarbeid med Universitetet i Bergen, å utvikle teori, metoder, teknikker og verktøy som kan støtte opp under en forståelse av forholdet mellom den adferd som komplekse...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Søkelys på samfunnsmedisinen. Samfunnsmedisinsk hverdag.

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Game theory and interspecific arms races

Conflicts of interests between signalers or between signalers and signal receivers are common in animals, and may lead to coevolutionary arms races. Natural selection favours victim adaptations that help victims resist exploiters, but such adaptations are likely to be met with counter-adaptation...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima- og energiregime

Prosjektet beskriver og kvantifiserer mulige endringer i abiotiske forhold (særlig vannføring, vannstand, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport og habitat) i regulerte vassdrag som følge av nytt klima- og energiregime, hvordan disse endringene påvi rker invertebrater og fisk og hvordan en ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Identity Formation or Knowledge Shopping? A Comparative Study of University Education and Research

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

MAT-Næringsmidler

Næringsmiddelbårne virus: Karakterisering, overvåking og utbruddsituasjoner

Sammendrag: Virus utgjør en betydningsfull gruppe med agens i forbindelse med næringsmiddelbåren sykdom. Gastroenterittvirus (spesielt Norwalk liknende virus) forårsaker flest sykdomstilfeller. Menneskets tarm er det eneste sikre reservoare...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Viken

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Nordmenn i det globale hus. Om nordmenns forhold til kosmopolitiske verdier og global ressurskvotering.

Problemstilling: Er det rimelig å forvente at en ressurskvoteringstilnærming kan bidra til at et flertall av nordmenn vil ønske å «skrive seg inn i» arbeidet for bærekraftig utvikling? Prosjektet går ut på eksplorerende utprøving av problemstillingen gje nnom kvalitative intervjuer med nordmenn ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Spedgristap - miljø- og stellfaktor.

I norske svinebesetninger dør 15% av alle levende fødte smågris. Dette er en høyere andel enn i nabolandene våre, og variasjonene er store mellom norske besetninger, noe som viser at det er potensiale for å redusere spedgristapet. Dersom vi forutsetter at en reduksjon i tapet på 5%-poeng vil næri...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av industriell fotosyntese bioreaktor for produksjon av marine microalger

Prosjektet initiert av samarbeid med den tyske forsker/grunder Dr. Bernd Kroon/Kroon AQA. Intravision har eksklusive rettigheter til CCL (Kald Katode Lysstoffrør) som gir unike muligheter for skreddersøm av spektralsammensetning (i denne sammenheng i forhold til å optimalisere forhold for fotosyn...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Viken

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

The construction of an Atlantic salmon (Salmo salar) BAC library

Genome project in farm animals aim at identifying genes or areas of the genome responsible for traits of economic importance in order to implement this into breeding and management of the genetic resources. The challenge for the future is to be able to ut ilise the information that accumulates in...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Ansvarssubjekt for miljøskader når skadevaldaren ikkje er i stand til å betale

Forutsetninga for avhandlinga er at den som faktisk har valda miljøskaden er ansvarleg etter forurensningslovgjevinga eller etter allmenne reglar og at den ansvarlege ikkje er i stand til å betale for skadene. Avhandlinga tek opp spørsmålet om konkursbuet , kreditorar, panthavarar, aksjonærar ell...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The biological role of catalytic RNAs

We have discovered and characterized a new category of group I introns called the twin-ribozyme introns. The complex organizations of these introns reflect a dual biological role in intron splicing and expression of proteins from nucleolar DNA of eukaryot ic cells. A fundamental and general quest...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Molecular analysis of trade-offs in growth and reproductive allotment in a vital component of marine zooplankton

The appendicularia play a central role in marine ecosystems: 1) they are the second most abundant zooplankton after copepods, 2) they shortcut the microbial trophic loop, rapidly recycling nutrients to higher trophic levels, including commercially importa nt fish species, 3) the houses within whi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Dynamic response monitoring of overhead transmission lines using optical fibre sensors

Overhead power transmission lines are subjected to various mechanical loads induced by the environment, including ice load, aeolian vibrations and galloping. These phenomena may damage the lines, and in certain cases (e.g. fjord crossing in areas with a h arsh climate) the electric utlitities see...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student-, utenlands- og gjesteforskerstipend

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Studentstipend og hjemkomstmidler

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Kunnskapsformer og kunnskapsmodeller i omsorgen for utviklingshemmede. - En kunnskapssosiologisk studie

Samfunnets omsorg for personer med utviklingshemming har vært gjenstand for skiftende perspektiver og faglig dominans. I et historisk perspektiv har den viktigste aksen gått mellom et pedagogisk og et medisinsk perspektiv. To interessante trekk ved den no rske omsorgen sammenlignet med andre land...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bruk av MHC-gener i markørassistert seleksjon for øket sykdomsresistens hos laks

De statistisk signifikante assosiasjonene identifisert i FAIR CT97-3643 mellom spesifikke MHC-varianter og overlevelse mot patogene sykdommer hos atlantisk laks skal valideres gjennom nye smitteforsøk. Foreldre med antatt gunstige og ugunstige genvariante r skal identifiseres i årets avlspopulasj...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tredaude i søtkirsebær (Prunus avium L.) - årsaker og tiltak.

Produksjon av søtkirsebær for både heimemarknaden og eksport har vore og er framleis eit satsingsområde innan norsk hagebruksproduksjon. Det er difor sett i gang investeringar i nye søtkirsebærplantingar i både etablerte og nye dyrkingsområde som vil gje monaleg volumauke av søtkirsebær dei nærm...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student-, utenlandsstipend og 20% bistilling

...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Utenlandsstipend, studentstipend, 20 % bistilling

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan øke belysningstiden i døgnet ved plantedyrking i regulert klima?

Bruk av vekstlys for plantevekst startet for vel 50 år siden og brukes i stor utstrekning. Belysningsstyrken varierer fra 50-300 mol m-2s-1 og en belysningstid i døgnet på 10-20 timer avhengig av planteslag og om det er fotoperiodiske effekter. Ved å ku nne belyse 24 timer i døgnet ville en kun...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestfold og Telemark

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Involvement of human Toll-like receptors in activation of cells by bacteria

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kunstverket i den digitale reproduksjonens tidsalder - en studie i teknologi, tradisjon og estetikk i computerbasert rytmisk musikk

Populærmusikkfeltet har de siste tyve årene vært dominert av en voldsom ekspansjon i computerbasert rytmisk musikk. Felles for de nye rap- og tekno-relaterte stilretningene er et nært og produktivt forhold til utviklingen på det musikkteknologiske feltet i samme periode, og det kan synes som om ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Rydberg atoms and molecules in external electromegnetic fields

The project will extend the initial collaboration with the Aarhus experimental group (E. Horsdal Pedersen) on Rydberg atoms in time dependent external fields. The first part of the project will be a direct extension of the M.Sc work on the dynamics of Li( n=25) atoms. Models for two specific fiel...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Dechiffrering av den epigenetiske kode: Karakterisering av spesifisitet i interaksjon mellom PHD-fingerproteiner og nukleosomer

Regulering av genuttrykking spiller en sentral rolle i utvikling av alle kroppens organer og vev. Feil genregulering kan være en medvirkende årsak til utvikling av f.eks. kreft og autoimmune sykdommer. Prosjektet bygger på tesen om at klassiske DNA-binde nde transkripsjonsfaktorer ikke alene kan...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kapital, makt og mobilitet: ein analyse av mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet.

Prosjektet tek mål av seg å studere kapitalstrukturar, maktstrukturar og mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet gjennom å analysere fire ulike mobilitetskanalar: yrkes-/arbeidslivskanalen, utdanningskanalen, den politiske kanalen og organisasjonskana len. Vidare vil spørsmålet om inklusjons-...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

The molecular and cellular basis for sle-related B cell and T cell autoimmunity to nucleosomes and DNA

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku