0 projects

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Women leave, men remain.....Issues of Gender, Welfare and Lobour Markets in the Nordic Periphery

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Analyser av økonomiske virkninger av toppidrett - med hovedvekt på fotball, media og arrangementer

Morten Kringstad sitt doktorgradsarbeid vil konsentrere seg om empiriske analyser av tilskueretterspørselen i den norske eliteserien i fotball (Tippeligaen). Det fokuseres på betydningen av ulike sportslige- og økonomiske variabler, som pris, inntektsnivå , markedsstørrelse, resultatusikkerhet, k...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Alternative treatment to malachite green of Saprolegnia sp. infection in Atlantic salmon

Saprolegnia infections were previously controlleld through the use of malachite green, an organic dye which has proven very efficient in killing all infectious stages of Saprolegnia sp. The use of malachite green has been banned in Norway and other parts of the world due to its potential toxico...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling og optimalisering av teknologi for produksjon av mikrokapsulert startfôr til marine fiskelarver

Ett av hovedproblemene innen produksjon av nye oppdrettsarter er å tilføre et egnet fôr i startfôringsfasen. I dag anvendes det kun levende fôr til artemia, rotatorier eller naturlig dyreplankton ved startfôring. Det er ingen som til nå har fremstilt et f ormulert fôr som kan brukes til startfôr ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i fleerkulturelle samfunn. Rettigheter, normer og interessekalkulering. Viderf. DL 164636

Hovedmålet med dette prosjektet er å skape økt innsikt i forholdet mellom økonomisk og kulturell internasjonalisering, internasjonal migrasjon, og betingelser for citizenship i flerkulturelle samfunn. Dette kan presiseres til tre overordnede problemstilli nger: - Betydningen av internasjonali...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Norske arbeidslivsrelasjoner i endring: Mot en virksomhetsdrevet transformasjon av arbeidskraftstrategier, belønningssystemer og ..........

Programmet skal analysere hvordan endringer i virksomhetenes arbeidskraftsstrategier påvirker det kollektive forhandlingssystemet og relasjonene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i lys av endrete vilkår for verdiskaping, arbeidskraftstilbud og velferdsordninger i norsk økonomi. Progra...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Trademark Telemark. Kulturøkonomi og nye potensial for natur- og kulturbasert næringsutvikling i Telemark. Videref. i DL 165691/V10.

Sentrale politiske og økonomiske aktørar både i Noreg, EU og OECD oppmodar i dag sårbare lokalsamfunn og regionar om å reindyrka biletet av staden, samt utvikla strategiar for transformering av lokal kunnskap til ressursar for økonomisk og kulturell utvik ling. Omgrepet kulturøkonomi har vorte la...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Utmarksbasert næringsutvikling: Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus.

En har i dag en situasjon hvor det er stor etterspørsel etter fritidshus, samtidig som det er stor interesse fra både grunneiere, kommuner og eksterne investorer for denne typen næringsutvikling. I mange utkantsamfunn i innlandet er hytteturismen i ferd m ed å bli en viktig basis for lokal syssel...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverksbaserte teknologiske innovasjonsprosesser i Østfold.

De tematiske hovedfokusene i programmet er knyttet til ledelse og organisering av bedriftsbaserte teknologiske innovasjonsprosesser med hovedfokus på produkt - og prosessinnovasjon og bifokus på struktur - og markedsinnovasjon. Mht. organisering av tekno logiske innovasjonsprosesser skal Stiftel...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Viken

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Mekanisk egnestasjon på Mausund i Frøya kommune - et brukerstyrt FoU-pilotprosjekt med følgeforskning

Prosjektsammendrag: Kystlinefisket er viktig for sysselsetting og bosetting langs norskekysten. Dette er et fiske som kan betegnes som ansvarlig og bærekraftig. Fra slutten av 1970-åra har det vært rapportert om et aukende problem med å skaffe egnere til kystlineflåten og fi sket har derfor gått...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate impacts on the population ecology of ringed seals (Phoca hispida) and polar bears (Ursus maritimus) at Svalbard

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

CICERO - SIP: Tverrfaglig modellering av klimapolitikkens konsekvenser

Hovedmålet for prosjektet er å bygge opp et numerisk modellapparat som kan brukes til å analysere ulike konsekvenser av internasjonal klimapolitikk. Modellapparatet vil kunne brukes til å beregne kostnader ved internasjonal klimapolitikk for de enkelte la nd, priser på fossile brensler, kvotepris...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

ESF - Nanotribology (NATRIBO)

The aim of the ESF program "Nanotribology (NATRIBO)" is to improve the collaborations between experimentalists and theoreticians in the field of tribology on the nanometer scale. During the last years experimental and modelling tools have become available for the study of small contacts under pr...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bruk av fangvekster for å redusere vintertap av nitrogen og fosfor fra kornareal i Norge.

Norge forplikter internasjonalt å redusere utslipp av nitrogren (N) og fosfor (P) til Nordsjøområdet. På landbruksareal gis det derfor økonomisk støtte til dyrking av fangvekster som tar opp næringsstoff etter at hovedkulturen har avsluttet sitt aktive opptak. Opptak av N og P fra jord om høsten ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long terms storage of CO2 in Aquifers

In order to reduce the emissions of CO2 to the atmosphere, and thus reduce the potential impact of greenhouse gases on the climate it is important to develop strategies for safe long term storage of CO2 . The main goal of this prog ram is to develop a numerical simulation ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Støtte til "Comparative Research Progamme on Poverty" (CROP)

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2017

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Viken

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

Corruption is pervasive in the Palestinian Authority. Current governance is of a "neo-patrimonial" type. Public resources are used for personal enrichment by central power holders and to obtain acceptance for the locally disputed Oslo-process through mech anisms of patronage. How do the Palestin...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein varieteter

Når et homogent polynom (form) f er skrevet som en sum av potenser av lineære former, sier vi at dette er en potenssumpresentasjon av f. En form f er sokkelgrad generatoren eller den apolare formen til en gradert Artinsk Gorenstein algebra. Til den aritme tiske Gorenstein varietet X av dimension ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Morse theory and diffeomorhism

Morse theory is built on the idea that the singularity structure of smooth functions on a differntiable manifold may give rise to a cell structure on the manifold, and hence will determine its homotopy type. This often makes sense also for infinite dimens ional manifolds, and the objective of thi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen: ADHD - Prevalens og kliniske karakteristika

Prosjektet tar utgangspunkt i en screening av barns mentale helse og utvikling. Den skal gjennomføres i alle barneskoler i Bergen og omfatter alle barn mellom 7 og 9 år. Barna skal undersøkes i 3 trinn med spørreskjema til foreldre og lærere, intervju av foreldre, nevropsykologisk undersøkelse, ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

XML/Web databaser

Vi har sidan 1994 arbeidd med utvikling av objektdatabaser for handsaming av store datamengder. Dette prosjektet har hittil produsert rundt 20 publikasojnar. Gjennom prosjektet skal det arbeidast saman med Serge Abiteboul i Verso-gruppa med "temporale que ries" i XML-databaser og anvendelse av de...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Førtidspensjonering, inntektsdynamikk og inntektsfordeling - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland

Den senere delen av yrkeskarrieren og overgangen til pensjonering kan karakteriseres som en kritisk livsfase, der risiko for sosiale begivenheter er kombinert med store muligheter til å søke forsørgelse utenfor arbeidslivet. De individuelle tilpasninger s om gjøres når det gjelder avgangstidspunk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The social and cultural context of Aids in the rural areas of Jinja District in Uganda

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En eksperimentell-fonetisk undersøkelse av tidlig lydutvikling hos norske spedbarn (stip: Anne Merete Sandø Frank)

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge lydproduksjonen for å avdekke eventuelle avvik i lydutviklingen hos en gruppe spedbarn som befinner seg i en risikogrupper mht. skjevutvikling. Gjennom en fonetisk vinklet tilnærming, vil lydproduksjonen hos e n gruppe spedbarn med risiko for skjevutv...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage