0 projects

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of basic mechanisms of cell virus interaction related to expression of individual virus protein of IPN virus in transfected cell lin

The mechanisms of pathogenesis of infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) are not well understood. This project will therefore address the cellular effect of individual proteins of IPNV expression of cloned proteins of infectious pancre atic necrosis virus in transfected cell c...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Fluid flow and overpressure in fault zones and fracture systems in West Norway

To analyse groundwater flow and potential yield in fault zones in West Norway, and to characterise fluid flow in fracture networks outside these fault zones, there will be: - Statistical studies and modelling of groundwater-conducting fracture systems (re servoirs) using extensive new field data ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Rethinking famine: new perspective on peasant livelihoods

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Slimhinneimmunitet: kroppens viktigste forsvarsverk

Store helseproblemer er knyttet til slimhinnesykdommer. I global sammenheng dør nærmere 12 millioner barn pr. år av infeksjoner i slimhinnene, og for minst 6 millioner av disse tilfellene finnes fortsatt ingen vaksine. Det er vanskelig å konstruere effekt ive lokale vaksiner da slimhinnenes immun...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Two important viruses and their survival strategies

1. Vaccinia virus: Prosjektet vil studere transkripsjon fra nukleocapsid (core) strukturen ved at bromo-UTP inkorporeres i den nysyntetiserte mRNA for å få en forståelse av hvordan mRNA forlater corepartikkelen. I tillegg vi1 prosjektet inklude re de strukturelle proteinene (p39, p25, ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Dødelig identitet? Lesbisk/homofilt identifisert ungdom og selvmordsforsøk.

NOVA offentliggjorde våren 1999 en rapport som viser at andelen som har selvmordtanker er seks til syv ganger høyere blant lesbiske og homofile menn enn den er blant heterofile. Særlig er tallene høye blant de yngste i utvalget. Dette er for de fleste et svært overraskende negativt resultat. Dis...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The origin and early evolution of chelicerate arthropods

Arthropods, the most diverse group of Metazoa today (and in geological history), provide critical data for analysing processes and patterns in evolution. Although the overall pattern of arthropod evolution is wellknown, detailed relationships within the m ajor taxa are far from resolved. ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten ko...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Viken

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Prosjektet analyserer tre sider ved tvangsbruk i norsk psykiatri; tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk ved døgnopphold samt tvangsbruk utenfor institusjonene. Delprosjekt 1 omhandler tvangsinnleggelser. En tester fire hypoteser om årsaker til ulik tvan gsandel ved de forskjellige sykehus; om a...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av hvordan Opptrappingsplanen fortolkes og iverksettes av kommunene, i forhold til intensjonene i Opptrappingsplanen og i forhold til kommunenes egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av spørsmål søkes belyst:...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Flyttestrømmer og dynamikk i Hovedstadsregionens boligmarked

Prosjektet skal studere konskevenser av flyttestrømmer for befolkningsutviklingen på områdenivå i hovedstadsregionen. Kvantitativt utgjør de intraurbane flyttingene den største delen av flyttingene i regionen. Det primære fokuset settes derfor på mekanism er bak og konsekvenser av de intraurbane ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kommunal iverksetting av nasjonal plan - har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt?

Et sentralt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse er at mer forebyggende arbeid og utbygging av et bredt spekter av kommunale tjenester skal bedre tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Et viktig virkemiddel er øremerkede statlige tilskudd til kommunene. Formålet med prosjektet er å ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Tilgjengelighet av helsetjenester for barn og unge: Opptrappingsplanenes effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

Epidemiologiske studier viser at minst 20 prosent av barn og unge til enhver tid har psykiske lidelser. Det er antatt at omlag 5 prosent har alvorlig psykisk lidelse, mens ca 15 prosent har milde psykiske lidelser. I Norge utgjør sistnevnte gruppe i alt 1 58.000 barn og unge. Iverksetting av tilt...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

Prosjektet er knyttet opp til informasjons- og kommunikasjonsteori samt til evalueringsteori og -metoder for å studere problemstillingene som reises. Mottakerleddet, som her må forståes som befolkningen, er i fokus. Også endring av holdninger og kunnskape r over tid, slik dette kommer til uttrykk...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Polcorridor Logchain Study

The POLCORRIDOR LOGCHAIN study shall create a new Trans-European freight shipment network from several transport-and-freight supply sub-systems, aud validate this new freight supply solution commercially. The new freight supply system will consist of 1) A sea-land connection between Poland and t...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av opptrappingsplanens fokus på brukere.

Prosjektet skal evaluere brukerdeltakelse og brukermedvirkning som det legges opp til i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Problemstillingen om brukerdeltakelse i psykisk helsevern er tredelt. I del I skal det gjennomføres en landsdekkende kartlegging av hvordan brukerne deltar og hva de del...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester?

Prosjektets hovedmål er å foreta en evaluering av utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernfeltet i perioden hvor opptrappingsplanen for psykisk helse pågår. En del av denne planen går ut på å styrke poliklinikkene med 400 stillinger i perioden. Utviklingen i...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Utbredelse av partnervold i Norge

Undersøkelsen skal kartlegge utbredelsen av partnervold i Norge. Et landsrepresentativt utvalg på 7.600 menn og kvinner mellom 20 og 55 år mottok et postalt spørreskjema med spørsmål som dekket denne problemstillingen. Utbredelse av partnervold beregnes b åde som forekomst gjennom hele livet, og ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Teoretisk høgenergifysikk

Prosjektet inneber å studere duale geometriar. Eit mål er å kunne svara på kor generelt det gjeld at når den duale feltteorien ikkje er konform så er dei korresponderande supergravitasjonsgeometriane singulære. Nye system må studerast for å kunne svara på dette. Svaret vil ha viktige implikasjona...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Dissemination of antibiotic resistance determinants by horizontal gene transfer/natural genetic transformation

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FORM-Formidling

Fysikken i fokus - et rekrutteringsprosjekt i Vesterålen

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Velgere i massemedienes vold? En eksperimentell studie av partiledereffekter, agenda-setting, priming og framing ved stortingsvalget 2001

Det synes å ha blitt common sense at valgutfall og svingninger på partibarometrene kan forklares som et resultat av partilederes medietekke, uheldige medieutspill og partienes "synlighet" i det såkalte mediebildet. Mange argumenter synes å underbygge dett e synet. Velgerne er mer rotløse enn før,...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Betydningen av mors arbeidsforhold for helse og helserelatert livsstil i svangerskapet, og for svangerskapets utfall.

Prosjektansvarliges doktoravhandling om helsefremmende arbeidsforhold i graviditeten var basert på kvinnenes opplysninger om arbeidsforhold og helse, innsamlet med spørreskjema etter fødselen. Dette designet ble valgt av ressursmessige årsaker, og for å f å et representativt utvalg av befolkninge...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Teknologi og metoder for ultralydveiledet kirurgi

I 1995 startet et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom klinikere og ingeniører ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/SINTEF Unimed med hovedmål å utvikle brukervennlige, effektive og skånsomme ultral ydbaserte metoder for å forbedre tilbudet...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Subatomic theory

Present subatomic physics targets highly energetic, extreme forms of matter, which were present in the early universe and exists in neutron stars. Theoretical research shows the way for this research by predicting new states and properties of matter. When such are found, it takes a joint theoreti...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

MILJO-Miljøstøtte

Multifactorial chronic inflammatory disorders - understanding and learning from coeliac disease

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sigarettrøyk og helseplager hos ungdom; en prospektiv studie. Ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, UNG-HUNT

Til tross for mange studier omkring røykevaner og helseproblemer, røykeforebyggende- og røykestoppkampanjer har sigarettrøyking hos ungdom økt. Jenter røyker mer enn gutter. Dette er et samfunnsproblem og vil gi økt sykelighet på sikt. Det er fremdeles vi ktige, uavklarte spørsmål, både for røyke...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage