0 projects

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Psykisk helsevern i et kontekstuelt perspektiv. En 10-års oppfølgningsstudie av hjelpsøkning og holdninger (135172/330)

En har tidligere studert endringer i (Lofoten 1983-1990) og determinanter bak såkalt formell hjelpsøking i Lofoten og Oslo (1990) da variable som målte "pathways to care" både var sentralt i tverrsnittstudien fra 1990: Kommunediagnose i en bydel i Oslo og fire kommuner i Lofoten og i Nordkystund...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The function of extrapair fertilization in passerine birds

In more than two thirds of all bird species with a socially monogamous mating system, females engage in copulations outside their pair bond. As a consequence, extrapair fertilizations and mixed-paternity broods are common in many of these species. The sel ective advantage for female extrapair fer...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Antibiotic resistance and molecular epidemiology of Streptococcus pneumoniae in Norway

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Ungdoms opplevelse av makt og innflytelse i politiske beslutningsstrukturer

Ungdoms interesse for politikk har blitt mindre de senere år. Utviklingen har fått konsekvenser for gruppens deltagelse i demokratiske kanaler gjennom lav valgdeltagelse og svekket rekruttering til frivillige organisasjoner. Dette har ført til en offentli g bekymring for et framtidig demokratiund...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Fish muscle quality-Influence of carbohydrates in feed and the composition of extracellular matrix

Carnivore fishes as salmon, trout and cod have low capacity to metabolically handle high glucose loading and act in a similar way as diabetic animals. The connective tissue plays an important role in maintaining fish flesh quality; a firm connective tissu e seems to reduce the ability of gaping t...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Postdoktorstipend

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Volumetrisk ultralyd datainnsamling

Prosjektet tar siktet på å gi bidrag til utviklingen av sanntids 3D ultralydsystemer med anvendelse innen medisin. Sanntids 3D avbildning krever 2D matrisearray transducere uten bevegelige deler. En rett fram implementering av denne teknologien forhindres på grunn av kompleksitet. Systemets komp...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

De første kristne sladre-kjerringer - en sammenstilling av NT-tekster der sladder som moraltypos kobles til kjønn

Innenfor flere av NTs ulike skrifter omtales fenomenet sladder. Flere antikkforskere har beskjeftiget seg med dette fenomenet fordi det hevdes at sladderen kan fortelle mye om det samfunnet som produserer den. Innenfor teologien har ingen tidligere, så la ngt en vet, sammenstilt og belyst alle de...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Prosjekt for utvikling av samisk språkteknologi

Prosjektet vil utarbeide eit automatisk morfologisk analyseprogram. Delar av grunnlagsarbeidet for fleire av delmåla er allereie utført av Nordisk samisk institutt som er medarbeidar i prosjektet. Dei datalingvistiske analysane er tenkt kompilert i progra mvare som er utvikla av firmaet Lingsoft....

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige tek...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A multimedia modem for the VHF/UHF band

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Viken

AKLIMED-Klinisk medisin

Klinisk og immunologisk betydning av tumor nekrose faktor storfamilie systemet ved alvorlig immunsvikt

Hypotesen som bl.a. bygger på en serie egne, originale arbeider, er at økt tumor nekrose faktor (TNF) aktivering spiller en patogenetisk rolle for immunsviktutvikling og kliniske manifestasjoner ved HIV infeksjon og common variable immunodeficiency (CVI). En tror også andre medlemmer av TNF/TNF ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Studier av søvn og nevrotransmittere i depresjonsmodellen "chronic mild stress" hos rotte

Det er en klar kobling mellom depresjoner, bestemte nevrotransmittere og søvn. Ved polygrafisk registrering av pasienter med depresjon er det beskrevet en rekke søvnendringer. Søvnendringene er av tre hovedtyper: fragmentert søvn, redusert dyp søvn og end ret REM søvn. Disse søvnendringene blir a...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Produktivitet i bygge- og anleggsnæringen - 2001

Det er dårlig dokumentert hvordan produktiviteten i norsk BA-næring har utviklet seg over tid. Dette gjør det vanskelig å vurdere hvilke tiltak som bør igangsettes for å oppnå høyere produktivitet i BA-næringen. Prosjektet vil se på produ ktivitet på 5 nivå: Europa, Norden, Norg...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Integrasjon eller kosmopolitisering? Familiehistorie og identitet i Øst-Afrika og Sør-Arabia ca 1850 - 1945

To store, trans-oceaniske familier av sør-arabisk opprinnelse, som gjennom generasjoner har satt sitt preg på sør-arabiskeog øst-afrikanske samfunn, vil bli studert ved hjelp av familenes egne kilder. Familienes historie, både i Sør-Arabia og i Øst-Afrika vil bli analysert med henblikk på to mul...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Processing for improved medical ultrasound imaging of tissue and ultrasound contrast agent

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Neuropeptiders rolle i kontroll av Pif i hud og trachea, og i endringer i bindevevsceller; in vivo og in vitro studier

Prosjektet vil studere mekanismene ved fall i interstitielt hydrostatisk trykk (Pif) ved akutt inflammasjon i luftveiene. Ved flere typer akutte inflammasjoner inntrer det raskt kapillær proteinlekkasje og ødem. En viktig mekanisme for å forkla re den raske ødemdannelsen er fall i P

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av påslags- og vekstmateriale for dyrking av blåskjell

I Norge dyrkes blåskjell i hengekulturanlegg, bestående av blåskjellbånd festet til bæreliner som holdes flytende av bærelegemer. Erfaring har vist at produktene som benyttes i dag ikke fungerer godt nok som yngelsamlere og som feste for store blåskjell. Prosjektet skal utvikle påslags- og vekst...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Human rights and land tenure reform in South Africa: A case study of policy, discourses and stakeholders

Ved sin Grunnlov fra 1996 har Sør-Afrika formulert sterke rettigheter til rettferdig fordeling av naturressurser, erstatning for urettferdighet og sikring av eiendomsrettigheter og demokratisk forvaltning av land. <.zeta.> gjennomføre jordreformer har imi dlertidvist seg å være blant de vanskelig...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Viken

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Schooling and Cultural Values in Africa

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Fosteralder og fosterstørrelse. Nye ultralydnormer for svangerspasomsorgen

Bakgrunn. Nesten alle gravide tar imot tilbudet om rutineultralyd (?97%) og det gjøres gjennomsnittlig >2 undersøkelser i svangerskapet. En har tidligere testet de tabeller som brukes for norsk befolkning og tabellene har vist at de har alvorlige mangler, spesielt for svangerskapsvarighe...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The interaction between subglacial hydrology, basal sliding and the basal ice at Engabreen, Norway

A major unsolved problem in glaciology concerns the interaction between glacier basal sliding and the subglacial hydrologic system. Despite four decades of modern theorizing and field endeavors, the role of the subglacial drainage system in modulating the speed at which glaciers flow is still rel...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Når personer med følgetilstander etter polio slutter i arbeidslivet. Om å gå av med uføretrygd

Prosjektets hovedtema er arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring: Hvorfor slutter poliorammede personer i arbeidslivet? Hva innebærer arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring for personer med følgetilstander etter poliomyelitt? Hvordan takler de overgangen fra et aktivt arbeidsliv t...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Environmental Ethics and the Humanist Legacy

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Power Generation with CO2 capture

The SIP aim is the needs for better understanding of carbon capture processes and their integration with thermal power generation systems. - Task A: High temperature C02 separation. C02 selective inorganic membranes, basic membrane transport and separ ation mechanisms in various C02 containin...

Awarded: NOK 32.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

"Soft" eller "hard" håndheving av Kyotoprotokollen

As part of the "Marrakesh Accords", rules and regulations under the Kyoto Protocol for control and enforcement, were adopted by the Conference, of the Parties on 29 October to 10 November 2001. Multilateral Environmental Agreements (MEM) have to a great e xtent used cooperative arrangements for c...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal klima- og energiplanlegging

The project takes up the interaction between international, national and local authorities with respect to energy- and climate policy. The principal objective is to study and discuss the range of action available to the local authorities. The goal of the project is to determine how local plannin...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland