0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective and Reliable Engineered Casing Systems for super-HT Geothermal Wells

Innen geotermisk energi ligger det et stort potensial for økt energiproduksjon i reservoarer som ligger nært magma, der temperaturene på det geotermiske fluidet kan være 400-500?C. Equinor driver i dag forskning og utvikling på dette området og ser at det er store utfordringer knyttet til å utvik...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

Vanninfrastrukturer i både urbane og industrielle miljøer står overfor nye utfordringer som ber nye autonome kontroll- og databehandlingssystemer som kan sikre visse vannparametere og kostnadseffektive løsninger. Vanndistribusjonsnett må for eksempel optimalisere pumpedriften og er sårbar for uti...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Agder

FMETEKN-FME - teknologi

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Forskningssenteret Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (FME SUSOLTECH) samler ledende forskningsgrupper i Norge med ledende selskaper i solcelleindustrien fra inn- og utland. I dag domineres solcelleindustrien fullstendig av silisiumbaserte solceller, noe som forventes å fortset...

Awarded: NOK 114.0 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Effektiv, Bærekraftig og Innovativ Transport Engelsk: Efficient, Sustainable and Innovative Transport

Elektrifiseringen er i dag en realitet for personbiler, lastebiler vil trolig kunne følge etter slik at fremtidens miljøkrav, f.eks fossilfri tungtransport innen 2030, kan møtes. Imdilertid er det utfordringer med rekkevidde kontra nyttelast for rene batterilastebiler i langtransport, og alterna...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sheet ingot materials for ultra-thin automotive heat-exchangers

Moderne biler inneholder varmevekslere til kjøling av motor, batteri, varmeregulering av kupe etc. Loddede aluminiumsprodukter foretrekkes i varmevekslerne. Produksjonskjeden starter med støping av valseblokker, etterfulgt av homogenisering, nedvalsing til tynne plater, varmebehandlinger og kutt...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biotech. tools implementation for new wound healing applications of byproducts from the crustacean seafood processing industry

Skall fra reker og krabber representerer en verdifull biomasse fordi det inneholder polysakkaridet kitosan og også vesentlige mengder protein. I dag blir kitosan brukt for det meste til kosmetikk, helsekost og til vannrensing, men det er økende interesse og innsats for å utvikle kitosan til mer h...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Future Plastic Packaging in the Circular Economy

FuturePack har utført en omfattende evaluering av mulige norske råstoffer for en pyrolyseprosess og anbefaler trevirke, strå og avfallsplast (spesielt PE og PP), men ikke marint råstoff, for en pyrolyseprosess. Lab reaktor-systemer for katalytisk, rask sampyrolyse av biomasse og plast har blitt...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny anvendelse av UHPC

UHPC er lite brukt i Norge, mens det har blitt anvendt for iøynefallende konstruksjoner og milevis med veidekker utenlands. Målet for dette prosjetet er å utvikle passende mikser for standardisert produksjon i Norge og å identifisere anvendelser med gode fordeler sammenlignet med konvensjonelle m...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BEST

BEST aluminium støperikvalitet, ved å BEstemme, Studere og gjøre Tiltak på oksid- og karbid-inneslutninger Hovedideen i BEST er å tilrettelegge for at kvaliteten på produkter fra norske aluminiumstøperier fortsatt skal være best i verden. Tidligere krav fra kunder har blant annet vært: Ingen i...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Exploring Shellfish By-products as sources of Blue Bioactivities

Blueshell er et prosjekt innenfor marin bioteknologi der restråstoff fra reker, krabbe og blåskjell blir vurdert mot en rekke ulike applikasjoner. Dette er biomasse som oftest blir brukt til laverdiprodukter eller dumpet, og ved hjelp av nye prosessmetoder undersøkes det om man kan bruke denne b...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Generic Hydropower Optimization Using Deep Reinforcement Learning (GHO-DRL)

En utfordring for vannkraftprodusenter er å finne ut hvordan man skal disponere tilgjengelige vannmengder i kraftmagasinene. Skal man løse dette problemet må mange faktorer vurderes. Eksempler på dette kan være tilsig til kraftmagasiner, snømengder i fjellet, forventet prisutvikling på kraft, med...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative nuclear fuel product for reduction of fuel cost in commercial reactors and small modular reactors

Forskningsprosjektets mål er å utvikle et nytt innovativt nukleært brenselsprodukt for å øke lengden på brenselssyklusene, øke sikkerheten, spare naturressurser og dermed redusere brenselskostnadene, utvide reaktorens levetid og øke reaktorens tilgjengelighet. Målsettingen er at det nye produ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EcoSorb - A high-performance bio-fibre absorbent for fresh food packaging applications

Forbrukerne i Norge ønsker trygg og sunn mat, og er opptatt av miljø og ressursbruk. Avfall fra emballasjemateriale i Norge har økt med ca. 30% de siste 10 årene. Økt bruk av komplekse materialer har medført at håndtering, resirkulering og sluttbehandling av ikke-biodegradert avfall har blitt sta...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ligno2G: 2nd Generation Performance Chemicals from Lignin

Polymerer er allsidige makromolekyler og kan brukes som funksjonelle tilsetningsstoffer i et bredt spekter av applikasjoner der de spiller viktige roller som blant annet bindemidler, dispergeringsmidler, komplekseringsmidler og lignende. I tekniske applikasjoner med høy verdi, som innen batterier...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

REcycled well-PLUGging materials to improve the outcome of CO2 reservoir-storage facilities

Det er potensielt plass til 1500 ganger så mye CO2 som Norges årlige utslipp på Norsk kontinentalsokkel (Kilde: NPD). Ved bruk av vårt produkt RePlug(R) vil CO2-lagring i geologiske formasjoner skje raskere og sikrere på norsk kontinentalsokkel. CO2-lagringsprosjekter i geologiske formasjoner på...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

High resolution wind farm simulations with CFD for Wind Resource Assessment and Forecasting

Vindressursanalytikere forsøker å redusere usikkerhetene i deres vindressursvurderinger. For å gjøre det bruker de avanserte numeriske strømningsberegninger (Computational Fluid Dynamics, CFD) som per dag bruker kunstige grensebetingelser. For å redusere usikkerheten ytterligere og å modellere tu...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

Dette laboratoriebaserte forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB) ledet av Institutt for fysikk og teknologi har fokusert på implementering av nanopartikler med CO2-skum for forbedret utvinning av olje og assosiert CO2 lagring gjennom CCUS. Vårt primære mål var å "Benytte nanoteknolo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Electric solutions enabling zero emission ferry

Flere ferger må drives av elektrisitet for å nå målet om flere nullutslippsferger. Fergen har elektriske energilagre som lades opp under landligge og tappes ned under overfarten. For å unngå energitap må denne overføringen ha færrest mulig komponenter som genererer tap, og den må være robust for ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

EarlyWarn - Proactive detection and early warning of incipient power system faults

EarlyWarn prosjektet har utviklet metoder basert på maskinlæring for å detektere og identifisere reelle og potensielle feilhendelser i transmisjons og distribusjons nettet. Prosjektet sitt mål har vært å detektere hendelser under utvikling før det oppstår feil som kan påvirke sluttbruker, og derm...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Photoelectrochemical Water Splitting: A Korea - Norway Research Cooperation (PhotoKORNOR)

Utarmingen av fossilt brensel og klimaendringer øker behovet for nye energiteknologier. Hydrogen blir betraktet å være fremtidens energibærer. En ren og fornybar produksjon av hydrogen er veien å gå. Prosessen med å splitte vann i hydrogen og oksygen, kalt fotoelektrolyse, krevet materialer som e...

Awarded: NOK 26,000

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System

Prosjektet "Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System" (ASSETS) er et forskerprosjekt som ble utført i perioden 2017 til 2022. Bakgrunnen for prosjektet er at kostnadene for ny fornybar strømproduksjon har falt de siste årene og denne trenden ser ut til ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

D-ICE - Autonomous detection and mitigation of ice for UAVs

Prosjektet D-ICE vil teknisk og kommersielt verifisere et autonomt system for deteksjon og fjerning av is på UAVer. Vingebaserte UAVer blir benyttet i en lang rekke industrier, og mange selskap stoler i dag på dem for kostnadseffektiv innsamling av data, avbilding, kartlegging, m.m. Påslag av is...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Integration of RENewable production of hydrogen in current Biomass-to-Liquid Biofuels production systems

I prosesser for konvertering av biomasse til drivstoff blir biomassen først gassifisert til syntesegass som så blir omdannet til flytende drivstoff, som diesel og bensin, via en prosess kalt Fischer-Tropsch syntese. Lignocellulose, som strå, tremasse og avfall fra landbruket, er råstoffet, mens p...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Stress Path and Hysteresis effects on Integrity of CO2 Storage Site

Prosjektet SPHINCSS har hatt som mål å undersøke nærmere risikobildet knyttet storskala CO2-lagring, spesielt når det gjelder planer offshore Norge. Fokuset har vært rettet mot geomekaniske innvirkninger på evnen til et valgt lagringsreservoar å holde CO2 trygt i lagerets formasjon og bergart. Me...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg

SvalVent prosjektet har ønsket å utvikle løsninger for lavere energibruk til kjøling i næringsbygg. Dagens TEK krav reflekterer at vi har kommet et godt stykke på vei for å få ned energibruk til oppvarming. Byggenæringen opplever at en stadig økende andel av energibruken i dagens nye bygg går til...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Exploiting multi scale simulation and control in developing high efficiency fertilizer technologies

Mineralgjødsel er en nødvendighet for å produsere nok mat til alle mennesker på jorden, men med begrensede ressurser har det blitt viktig å produsere produktene med minst mulig ressurs, spesielt med lavere karbonavtrykk. Prosjektet fokuserer på 'partikulering' som er den siste delen av gjødselpro...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ceramic membrane surface

Support for a personal exchange visit is applied for young researcher Dr. Jonathan M. Polfus (b. 1984) employed at SINTEF Materials and Chemistry for an extended research stay at Massachusetts Institute of Technology (MiT) for 6 months from January to June 2017. The exchange visit therefore addre...

Awarded: NOK 83,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Optimization and qualification of subsea dispersant injection

Dispergeringsmiddel som injiseres subsea kan være en effektiv metode for å redusere helse, miljø og sikkerhetskonsekvenser fra et ukontrollert olje utslipp/utblåsning. Når dispergeringsmiddelet injiseres i oljestrømmen, kan dispergeringsmiddelet påvirke oljen ved å redusere oljedråpene til betrak...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

New Energy Storage System

Energilagring er en viktig teknologi for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler i maritime industri. Dette har blitt klart demonstrert av den siste utviklingen innen transport, maritime anvendelser og innen fornybar industri. Utviklingen av batteriteknologi forventes å gi betydelige forbedri...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

cWater - Forprosjekt

I løpet av de siste to årene har kraftig nedgang i oljeprisen ført til at den internasjonale olje- og gassbransjen har intensivert arbeidet med å søke etter ny teknologi for å effektivisere og optimalisere olje og gass produksjonen, samt redusere produksjonskostnadene. Det er et uttalt ønske fra ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland