0 projects

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Videreutvikling av områdeetikk: Næringslivsetikk ved Handelshøyskolen BIs Senter for etikk og ledelse

Prosjektets hovedmål er sikring av konsolidering, vekst og målrettet videreutvikling av Handelshøyskolen BIs Senter for etikk og ledelse gjennom: - Curriculumutvikling i næringslivsetikk, med vekt på brobygging mellom dagens siviløkonomopplegg, Master of Science-programmer og evt. deltagelse...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Synthesis of agelasines and evaluation of their antimycobacterial activity

Tuberculosis (TB) is the major cause of death from a single infectious agent among adults in developing countries and there has been a revival of TB in the industrialized world. Multidrug-resistant tuberculosis defined as resistance to the two most import ant drugs, isoniazid and rifampicin, is a...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 21.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestfold og Telemark

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 46.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Kompetanseoppbygging i etikk ved Norges Landbrukshøgskole

Forsknings-, utdannings- og satsningsområdene (mat, miljø og bioteknologi) ved NLH gjør behovet for høy etisk kompetanse i de faglige miljøer særdeles påkrevende. Etikk ved NLH kan ikke begrenses til de særlige problemer knyttet til bioteknologi rettet mo t landbruk og matproduksjon. Gjennom sin ...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Improvement of Wood Durability using preservatives derived from Natural Norwegian Self Sustainable Sources

Wood is biodegradable which makes it an environmentally friendly material. However, this is often limiting service-life of wooden constructions and protective treatment of the wood is thus often required. Preservation of wood using several types of fungic ides is nowadays facing environmentally c...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

BYUTV-Byutvikling

Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen

Prosjektet tar utgangspunkt i teorier og kunnskap om hvordan boligmarkedet fungerer i områder med arealknapphet og om prosessene knyttet til transformasjon av næringsbygg til boliger. Dette settes i sammenheng med studier knyttet til forklaringer av hvorf or boligbyggingen i Oslo-regionen har vær...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningsleder på Program for psykisk helse

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2012

Location: Vestland og 2 andre

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Development of models to predict marine survival and return of salmon to Norway

Laksen er en komponent i det marine økosystemet og er derfor underlagt dynamikken i dette. For å utvikle prediktive modeller for overlevelse og tilbakevandring av laks til Norge vil en bruke tilgjengelige dataserier på hydrografi, resultater fra havmodell ering, plankton produksjon, produksjon av...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Family policies, fertility trends and family shanges in the Nordic countries: How sustainable is the Nordic model of family welfare?

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Active citizenship and marginality in a European context

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Welfare policy and employment in the context of family change

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekten av gruppesammensetning på innhold av skatol og androstenon.

Det biologiske grunnlaget for rånelukt er feromonet androstenon og skatol, et nedbrytningsprodukt fra tarmen. Konsentrasjonen av disse stoffene er nær knyttet til hanngrisens kjønnsmodning. Androstenon er en metabolitt av det hannlige kjønnshormonet tes tosteron og er dermed knyttet direkte til...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Inntektsskatt, fordeling og effektivitet

Prosjektet er en viderføring av et forprosjekt igangsatt i 1998, og sikter mot en videreutvikling av et modellapparat for diskrete arbeidstilbudsbeslutninger som er utviklet over flere år i regi av bl.a. John K. Dagsvik, Rolf Aaberge og Steinar Strøm. Arb eidet vil finne sted i nært samarbeid med...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Etniske relasjoner i Nordre Nordland i historisk perspektiv

Gjennom et flerfaglig prosjekt bestående av seks disiplinært forankrede delprosjekter (innenfor arkeologi, historie og sosialantrolopologi) vil en søke å klarlegge de historiske forutsetningene for dagens flerkulturelle samfunn i nordre Nordland, med hove dfokus på det lulesamiske samfunnet og de...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energi-og kostnadseffektiv vannbåren varme i moderne boliger

Prosjektet skal utvikle innovative systemløsninger og produkter for vannbåren varme i moderne boliger som gir høyere energieffektivitet og lavere totalkostnader enn dagens løsninger og produkter. Prosjektet inkluderer tre FoU-oppgaver: Utvikle energi-og kostnadseffektive heteflater. Utvikle løs...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

DynamIT : Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren

Næringslivet søker stadig fram til mer effektive logistiske løsninger for å opprettholde konkurransekraften. I denne sammenheng stilles det strenge krav til forutsigbarhet og punktlighet i transporttjenestene. Transporten er en av de aspekter ved produksj onen av varer og tjenester som er minst f...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Muligheter Helgeland

Hovedprosjektet er delt i to prosjekter: 1. Utvikling av nye miljøvennlige vannkraftprosjekter 2. Miljøtilpasning og miljømessig oppgradering av energianlegg - grønn energi Under prosjekt 1 er definert tre delprosjekter: 1.1 Utvikling av nye van nkraftprosjekter - på natur og lokalsamfu...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

ARKTRANS - Felles systemarkitektur for telematikk i person- og godstransport

Tilbydere av transportjenester og etater fra de fire transportmodiene vei, bane, luft og sjø tar initiativ til utarbeidelse av en systemarkitektur som dekker hele transportområdet for multimodal person- og godstransport (transport som involverer minst to ulike transportmodi). Det er et stort beh...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Role of secretory and systemic antibodies in mucosal immune protection

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt.

Evalueringsprosjektet fokuserer på hvordan Opptrappingsplanen lokalt er fulgt opp med ulike tiltak, og hvordan disse tiltakene virker på brukernes livskvalitet. Prosjektet har tematisk konsentrert seg omkring brukernes fritidstilbud og deltagelse på yrkes rettede tiltak. Delprosjekt A fokuserer ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestfold og Telemark

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekten av klimavariasjon, reintetthet og demografi på produksjon innen reindriften i Finnmark.

Som følge av overbeite, ugunstige klimatiske forhold og en økning i rovviltbestanden, har reindriften i Finmark slitt med store tap og følgelig lav produksjon i de senere år. Den relative betydningen av de ulike faktorene og hvordan disse faktorene virker sammen, er imidlertid lite forstått. Et s...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Solar and Heliospheric Plasmas (SHP)

Solar magnetism lies at the root of most solar and heliospheric physics. The sun's magnetic field is generated by enigmantic dynamo processes in the solar interior, is organized into highly complex patterns of solar activity observed in the solar photosp here, dominates the structure of the oute...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

National Centre for Biosystematics

The current knowledge of species diversity is far from sufficient to meet the society's urgent needs for proper management of biodiversity and for identifying organisms that can be utilized in biotechnology. NHM has the scientific competence and the large st collections in Norway, and will integr...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Technologies for Reliable Distributed Generation of Electrical Power from Renewable Energy Sources

...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Fødeatferd hos planktivor fisk og fiskelarver, effekt av lysmiljøet og turbiditet

Ved hjelp av prosjektet ønsker en å få frem både histologiske resultater og atferds resultater som kan kvantifisere den effekten endringer i lyskvalitet og -intensitet har på fiskers fødeinntak, og den effekt økt turbiditet har på byttets kontrast. Result atene skal danne grunnlag for å øke reali...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Diagnosis of parasitic diseases and zoonoses in terrestrial animals and fish, utilizing polymerase chain reaction and conventional methods

Project summaryIn order to increase competance and establish conventonal and molecular biological methods for diagnosis of parasitis disease in farmed and wild animals, including fish, a strategic program is planned. The Molecular Biology Unit at NVI, whi ch is close to being operative, builds a ...

Awarded: NOK 18.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken