0 projects

VS2010-Verdiskapning 2010

Ledelse i kulturelt mangfoldige bedrifter

Prosjektet fokuserer på at norske arbeidsplasser er blitt flerkulturelle i betydningen av at det er en arena der ansatte med ulike kulturelle erfaringer og virkelighetsoppfatninger møtes og skal samarbeide. Selv om et mangfoldighetsperspektiv innbefatter faktorer som kjønn, alder og utdanning, e...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Forbrukeroppfatninger om sammanhengen mellom pris og kvalitet på matområdet.

Parallelt med at forbrukerne uttrykker sterke preferanser i retning av norske matvarer og ønsker at norsk landbruk skal opprettholde på minst samme nivå som i dag, uttrykker de også ønske om billigere matvarer. Dette kan oppfattes som to motstridende ønsk er. For at man skal kunne betrakte dette ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Modellering av ekstreme havbølger og havbølgeklima på mesoskala

De siste årtier, med stor offshore-aktvitet, har fremskaffet en anselig datamateriale om havbølger. Vår viten om fenomenet har økt, men ennå gjenstår spørsmål av stor praktisk betydning. Fremst blant disse er spørsmål om ekstrembølger. Norske data om diss e bølgene fra målinger i våre farvann ble...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

A fundamental approach to the understanding of Fischer-Tropsch synthesis catalysts. TILKNYTTET 154092/431

Fischer-Tropsch synthesis is an important part of most natural gas conversion process developments. A key element in improved Fischer-Tropsch technology is the development of active catalysts with high wax selectivity. The synthesis is a very complex reac tion involving metal-support interactions...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Transnational flows of concept and substances

Gjennom en systematisk komparativ og empirisk tilnærming søker prosjektet å gi et antropologisk bidrag til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. No e av det som beveger seg er materielle fe...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering som transformativ kraft

Den offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser preges av en omfattende bruk, og ikke minst misbruk, av globaliseringsbegrepet. Det indikerer at globalisering ikke er et entydig fenomen, og at det eksisterer flere fortolkninger og forklaringer av h va som skal forstås med globalisering. Me...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Utvikling av biomarkører samt validering av metoder for kostholdsundersøkelser med fokus på inntak av frukt og grønnsaker

Epidemiologiske data viser en sammenheng mellom høyt inntak av grønnsaker og frukt og redusert risiko for en rekke vanlige kreftformer samt andre kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer. Flere undersøkelser har vist at selvrapportering av frukt og grønnsaker har en tendens til å bli feilr...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Mental helse gjennom ungdomsår. Hvordan virker gener og miljø inn på stabilitet og endringi psykisk helse?

Prosjektet vil undersøke hvordan ulike genetiske og miljømessige faktorer virker inn på mental helse. Spørreskjemadata er samlet fra ca 8000 ungdommer i Nord-Trøndelag i alderen 13 til 19 år. 1 tillegg foreligger longitudinelle data for deler av dette utv alget, samt tilsvarende spørreskjemadata ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Marine biomolecules; properties and mechanisms

This programme is a strategic co-operation between three institutes/faculties at the University of Tromsø (UoT, the Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture (NIFA), and SINTEF Fisheries and Aquaculure (SFA). Within the programme, there will be a j oint effort and synergy connected to coll...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Jenter og gutters konstruksjon av sosiale relasjoner, kjønn og identitet

Prosjektet har til hensikt å beskrive og forstå sentrale aspekter ved jevnaldringssosialiseringsprosessen; førskolebarns skaping av sosiale relasjoner, kjønn og identitet. Prosjektet er teoretisk forankret i en sosial konstruksjonistisk orientering, som t ildels har en dreining mot et post-strukt...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Synthesis of Plant Hormones with Growth Stimulating Effects

This project includes studies directed towarad synthesis of plant growth stimulators, concentrating on two classes; brassinosteroids and cytokinins. The high interest for brassinosteroids in the scientific community comes from the possibility that they can improve crop yields, overcome environmen...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Isomerization of light alkanes catalyzed by sulfated zirconia and conventional catalysts

The project focuses on catalyst development for isomerization catalysts. The economic utilization of light hydrocarbons like butanes, pentanes and hexanes found in natural gas liquids depends to a large extent on producing the skeletal isomers of these co mpounds since the value of the straight-c...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Discourses of Global Ambititions and Global Failures: Transnational and Transsystemic Tendencies in Post-1945 Russia and East Central Europe

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Fruktbarhet, utdanning og sosial endring - større mangfold i valg av livsløp?

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Byggeforbud og ferdselsrett i strandsonen

Prosjektsammendrag må utarbeides og prosjekttittel angis når prosjektet er nærmere avklart i samråd med veileder.

Awarded: NOK 93,499

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Design and Optimization in Organic Synthesis

The methodologies are based upon multivariate mathematical and statistical methods which make it possible to consider all pertinent factors simultaneously: Such methods also make it possible to establish quantitative models which relate variations of the reaction system and experimental condition...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Ungdom og idrett i et flerkulturelt samfunn (dr. stipendiat Åse Strandbu)

Prosjektets tema er idrettsdeltakelse fysisk aktivitet og syn på kroppen blant ungdom med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Et formål er å undersøke om det finnes særskilte motivasjoner eller begrensninger for idrettsaktiviteter blant ulike grupper av in nvandrerungdom. Et annet er å undersøke h...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

BP-UAVH-Brukerstyrt prosjekt, bransjeuavhengig

First Lego League Norge (samfinansiering m/NT)

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Presis styring av trål. Dr.gr.stipend

Trålfiske står i dag for en meget stor andel av total fangstmengde. Redskapstypen er omstridt både av kvalitetsspørsmål og av miljøhensyn. Hovedproblemene har vært knyttet til at redskapen er tungt og robust utformet for å ha tilfredsstillende effektivite t med den følge at miljø og fangstkvalite...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

"Skjør med tiden?" Oppfølging av osteoporoseprosjektet i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Redusert bentetthet og benskjørhet medfører risiko for brudd. 1 Helseundersøkelsen i Nord-­Trøndelag i 1995-97 (HUNT 95) ble bestemte aldersbetingede utvalg invitert til benmassemåling. Tilsammen 13 135 kvinner møtte til denne befolkningsbaserte under søkelsen. Alle undersøkte fikk umiddelbar...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLITIKK-Forskningspolitikk

Universitetsundersøkelse v/ NIFU

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Taxonomy of allopolyploid species complexes of Sphagnum: evolutionary and ecological significance of polyploidy

Peat mosses (Sphagnum) has historically attracted much attention from systematists, and the taxonomy of many groups has been controversial. An important obstacle to achieving a stable taxonomy has been the abundant environmentally induced variation in mor phology, making it difficult to delimit d...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Atferdsvansker og oppvekstkår - en longitudinell undersøkelse

Prosjektet fortsetter undersøkelsen av en norsk barnekohort. Det er tidligere samlet inn opplysninger om problematferd og sosiale risiko- og beskyttelsesforhold fra nær 900 familier da barna var halvannet år, to og et halvt år og fire til fem år. I tilleg g til ytterligere utnyttelse av det eksis...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Importance of dietary histidine, iron and zinc concentrations on cataract development in two strains of Atlantic salmon.

There has been an increased incidence of caract development in Atlantic salmon reared under modern fish farming conditions during the last 5 years. The development of cataract not only affects the growth of the fish but acute outbreaks in the sea phase often lead to large mortalities. Besides the...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kundeorientert verdiskapning i logistikk-kjede : et eksempel fra VVS-bransjen

Prosjektbeskrivelsen omhandler et forskningsprosjekt som vil fremskaffe kunnskap om og økt verdiskapning i VVS-bransjen. Prosjektet har som forskningsmessig utgangspunkt et case bestående av stor grossist, to av deres leverandører og kunder. Bransjen stå r overfor betydelige utfordringer, -marke...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Norsk Presidentskap - World Petroleum Council

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Doktorgradskurs i "Development Studies"

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Viken

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

"Mye på spill" Tenåringers liv og læring i den videregående skole. (Hovedprosjekt: Kultur-estetisk praksis og velferd)

Prosjektet tar utgangspunkt i et pilotprosjekt om elevstøttemetodikk i den videregående skolen. Metoden anvender dramatiske prosesser til å belyse forhold som tenåringen mener å være påvirket av i sin læringskontekst, med sikte på å styrke elevens læring og velferd i skolen. I forskningsprosjekt...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Hydrotalcite-like compounds as catalytic materials for the conversion of natural gas components (light alkanes) to synthesis gas

Light alkanes (C2-C4) constitute approximately 10% of the North Sea natural gas (NG). Pre-reforming of C2-C4 is an important part of modern synthesis gas plants, such as Statoil’s methanol plant at Tjeldbergodden. Reforming of natural gas also has a poten tial use as a source for hydrogen product...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kompetansemiljø for alternativ medisin, Universitetet i Tromsø

Senteret skal: - veilede forskning initiert fra eksterne forskere og forskere ved andre universiteter/høyskoler - tilby kurs om alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder til alle høyskoler og fakulteter som gir grunnutdanning i helsearb eid - tilby kortere kurs til helsearb...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku