0 projects

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helse og bruk av helsetjenester blant eldre i Botswana. Basert på "Ageing and the Elderly in Botswana, A National Survey"

Prosjektet er basert på data samlet inn under prosjektarbeidet "Ageing and the Elderly in Botswana, a National Survey". Dataene er samlet inn i perioden 1998-1999. Befolkningsutviklingen i den 3. verden generelt og i Botswana spesielt er preget av et stad ig økende antall eldre i befolkningen. De...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat I.

Hovedmålet er å heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Mot den moderne legerolle: en undersøkelse med utgangspunkt i den norske radesyken

Prosjektet sikter mot å etablere kunnskap om radesyken i Norge og hvilken betydning dette har for utviklingen av den norske legestanden. Radesyken (eller "den stygge syken", da ordet rada betydde stygg på sør-vestlandet), utgjorde Norges største helseprob lem mellom ca 1760 og ca 1840. Symptomene...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

Den faglige motivasjonen for prosjektet er å øke vår forståelse av husholdningers økonomiske beslutningstaking med spesielt fokus på spare-, investerings- og låneatferd. Dette er en kompleks atferd som til tross for tidligere forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Agder

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Intergrated basic and clinical research on pain treatment in cancer

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Perinatal and Adolescent Risk Factors for Breast Cancer

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MHGRUPP2-MH-grupper

Neural mechanisms of memory formation

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Molecular mechanisms of androgen action in prostate cancer

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenestene - muligheter og begrensninger

Prosjektets må1 er å styrke kvalitetsutviklingen i pleie- og omsorgstjenestene gjennom å implementere intensjonene i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov om helsetjenesten i kommunene (Kvalitetsforskriften) i et pleie- og omsorgsdistrikt. Forskningens o...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Viken

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Oversettelse som språk- og kulturmøte TAPs (think-aloud-protocols) innen empiriske studier av oversettelsesprosessen

Oversettelse aktiverer språklig, kulturell og kognitiv kunnskap. Hovedtyngden av forskningen innen deskriptive studier av oversettelse har til nå vært sentrert rundt produktet med fokus på strukturforskjeller og - likheter mellom originaltekst og translat . Prosjektet begynner i den andre enden -...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Endothelial cell differentiation - a key to future therapy of chronic inflammation and cancer

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Why females are ornamented: female competition, male choice and immunocompetence

Seksuell seleksjon har de siste tiårene vært det mest studerte fagfelt innen atferdsøkologien og har ytt vektige bidrag til såvel evolusjonsteori som populasjons- og bevaringsbiologi. Sentralt innenfor dette fagfeltet står evolusjon av ornamenter, f.eks. fargerik fjærdrakt. Hittil har nesten all...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Operation of chemical plants in unstable operating regions

I prosjektet skal vi se på muligeten til å bruke tilbakekoblingsprinsippet til å operere kjemiske prosesser i nye og bedre driftspunkter. Vi tror prosjektet har meget stort potensiale. <.zeta.>rsaken til dette er at man tradisjonelt i kjemisk (og annen) i ndustriikke har forståelse for at man med...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Den nye norsken. Norsk språk i nærkontakt med andre språk.

Norsk språk har komme i stadig nærare kontakt med andre språk. Dette får følgjer for språket, og det gjer noko med oss språkbrukarane. Prosjektet vil ta opp spørsmålet om korleis denne situasjonen endrar språksamfunnet vårt, og korleis han eventuelt gir n ye vilkår for å utvikle språkverdiar og s...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Advanced catalyst/reactor systems for conversion of hydrocarbons to hydrogen for fuel cells

The objective of the project is to demonstrate space and energy efficient small-scale reactor systems for production of hydrogen for fuel cells from hydrocarbons. Possible applications range from stationary power systems for distributed energy production to on-board hydrogen production in fuel ce...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

BEATS - Bandwidth-Efficient and Adaptive Transmission Schemes for Wireless Multimedia Communications

Broadband wireless access to interactive multimedia services may in the future replace many fixed-wire connections in telecommunications. Our proposal addresses some critical components in future wireless broadband communications systems. It is a follow-u p project to the activity on channel codi...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

UMA - Universal Multimedia Access from Wired or Wireless systems

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Ledelse i kulturelt mangfoldige bedrifter

Prosjektet fokuserer på at norske arbeidsplasser er blitt flerkulturelle i betydningen av at det er en arena der ansatte med ulike kulturelle erfaringer og virkelighetsoppfatninger møtes og skal samarbeide. Selv om et mangfoldighetsperspektiv innbefatter faktorer som kjønn, alder og utdanning, e...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Utvikling av biomarkører samt validering av metoder for kostholdsundersøkelser med fokus på inntak av frukt og grønnsaker

Epidemiologiske data viser en sammenheng mellom høyt inntak av grønnsaker og frukt og redusert risiko for en rekke vanlige kreftformer samt andre kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer. Flere undersøkelser har vist at selvrapportering av frukt og grønnsaker har en tendens til å bli feilr...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Mental helse gjennom ungdomsår. Hvordan virker gener og miljø inn på stabilitet og endringi psykisk helse?

Prosjektet vil undersøke hvordan ulike genetiske og miljømessige faktorer virker inn på mental helse. Spørreskjemadata er samlet fra ca 8000 ungdommer i Nord-Trøndelag i alderen 13 til 19 år. 1 tillegg foreligger longitudinelle data for deler av dette utv alget, samt tilsvarende spørreskjemadata ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Marine biomolecules; properties and mechanisms

This programme is a strategic co-operation between three institutes/faculties at the University of Tromsø (UoT, the Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture (NIFA), and SINTEF Fisheries and Aquaculure (SFA). Within the programme, there will be a j oint effort and synergy connected to coll...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Forbrukeroppfatninger om sammanhengen mellom pris og kvalitet på matområdet.

Parallelt med at forbrukerne uttrykker sterke preferanser i retning av norske matvarer og ønsker at norsk landbruk skal opprettholde på minst samme nivå som i dag, uttrykker de også ønske om billigere matvarer. Dette kan oppfattes som to motstridende ønsk er. For at man skal kunne betrakte dette ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Modellering av ekstreme havbølger og havbølgeklima på mesoskala

De siste årtier, med stor offshore-aktvitet, har fremskaffet en anselig datamateriale om havbølger. Vår viten om fenomenet har økt, men ennå gjenstår spørsmål av stor praktisk betydning. Fremst blant disse er spørsmål om ekstrembølger. Norske data om diss e bølgene fra målinger i våre farvann ble...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

A fundamental approach to the understanding of Fischer-Tropsch synthesis catalysts. TILKNYTTET 154092/431

Fischer-Tropsch synthesis is an important part of most natural gas conversion process developments. A key element in improved Fischer-Tropsch technology is the development of active catalysts with high wax selectivity. The synthesis is a very complex reac tion involving metal-support interactions...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Transnational flows of concept and substances

Gjennom en systematisk komparativ og empirisk tilnærming søker prosjektet å gi et antropologisk bidrag til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. No e av det som beveger seg er materielle fe...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering som transformativ kraft

Den offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser preges av en omfattende bruk, og ikke minst misbruk, av globaliseringsbegrepet. Det indikerer at globalisering ikke er et entydig fenomen, og at det eksisterer flere fortolkninger og forklaringer av h va som skal forstås med globalisering. Me...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Jenter og gutters konstruksjon av sosiale relasjoner, kjønn og identitet

Prosjektet har til hensikt å beskrive og forstå sentrale aspekter ved jevnaldringssosialiseringsprosessen; førskolebarns skaping av sosiale relasjoner, kjønn og identitet. Prosjektet er teoretisk forankret i en sosial konstruksjonistisk orientering, som t ildels har en dreining mot et post-strukt...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Isomerization of light alkanes catalyzed by sulfated zirconia and conventional catalysts

The project focuses on catalyst development for isomerization catalysts. The economic utilization of light hydrocarbons like butanes, pentanes and hexanes found in natural gas liquids depends to a large extent on producing the skeletal isomers of these co mpounds since the value of the straight-c...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Synthesis of Plant Hormones with Growth Stimulating Effects

This project includes studies directed towarad synthesis of plant growth stimulators, concentrating on two classes; brassinosteroids and cytokinins. The high interest for brassinosteroids in the scientific community comes from the possibility that they can improve crop yields, overcome environmen...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Discourses of Global Ambititions and Global Failures: Transnational and Transsystemic Tendencies in Post-1945 Russia and East Central Europe

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage