0 projects

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Marine microorganisms as source of DHA for use in first-feeding of cod (Gadus morhua) larvae

Most of the commercial hatcheries for marine fish utilise live feed for first-feeding of the larvae. The live feed however, needs to be produced and enriched with essential fatty acids Many reports coincide in the high requirement of DHA at early stages o f marine fish. In the recent years live f...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Partnerships for development

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Digestion of physically processed cereals in exercised horses.

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Use of beneficial fungi to control weeds, insect pests and plant pathogenic fungi.

The Strategic Institute Program will join and strengthen the resources at the Norwegian Crop Research Institute, in collaboration with the Agricultural University of Norway and NORDOX Industrier AS. This will enable the participants to provide viable alte rnatives to chemical pesticides in plant ...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløying av eng.

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjoner med omsyn til utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi mi ljøaspektet er viktig. Prosjektet skal k...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Links between mesohabitat classes, food consumption, growth and production of juvenile Atlantic salmon

Ved å etablere sammenhenger mellom viktige habitatklasser i elver (som grunne og dype stryk, stryk med lav eller høg vannhastighet, og kulp) og fiskens prestasjoner og suksess, vil en i prosjektet prøve å forstå betydningen av forskjeller i elvenes utform ing og habitat for forskjeller i smoltpro...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Antimicrobial peptides from dairy propionibacteria; Gene regulation, Expression and Distribution, with Emphasis on Future Application

A large variety of microorganisms play important roles in food industry. The elassical propionibacteria have an extensive history of use in dairy fermentations, especially in the produetion of Swiss-type cheeses, where they are responsible of flavor aud o f the forniation of the characteristic ey...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologiske konsekvenser av genmodifiserte planter: effekt på plantespisende insekter og deres naturlige fiender.

Det er bred internasjonal enighet om behovet for å intensivere forskningen på miljøeffekter ved utsetting av genmodifiserte planer. Effekter av gm-plantene oppover i plantenes næringsnett er en viktig miljøfaktor. Tritrofiske studier med insekter er lite studert, og "case by case"-studier er nød...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Artic at the Cutting Edge (ACE)

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Medieframstilling om vold i familien

Til tross for at tidligere forskningsprogram om seksualisert vold utpekte representasjon av vold i bilde og tekst som et sentralt satsingsområde for forskning, har vi pr. i dag ingen forskningsbasert kunnskap på dette feltet i Norge. Kunnskap om massemedi enes fremstilling av vold er av betydning...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Samspillet mellom infeksjoner og hypoxi/ischemi ved perinatal hjerneskade og -død: Eksperimentelle, epidemiologiske og kliniske studier

Utvikling av perinatal hjerneskade knyttes både til intrauterine infeksjoner/inflammasjon og hypoxi/ischemi. Kombinasjonen av disse har potenserende effekt. Imidlertid er mekanismene for øket risiko for hjerneskade ved infeksjoner/inflammasjon dårlig kjen t, og det finnes heller ingen virksomme b...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Evaluering av autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling av fokale bruskskader på distale femur og patella

Autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling for bruskskader i kneet ble publisert første gang i 1994. Det er imidlertid ennå ikke publisert kontrollerte studier over metoden. Prosjektet, som er i tre deler, skal evaluere denne behandlingsstrategien . 1. Autolog chondrocytt-transplantas...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

DNA base excision repair at high temperatures

In all organisms, DNA bases are subject to chemical modifications causing cell death and/or mutagenesis if left unrepaired. Such damage can be enzymatically repaired by the base excision repair pathway (BER), which is initiated by removal of the modified base by a DNA glycosylase. The resulting ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Structural characterization of protein folding variants that induce apoptosis in tumor cells

En viktig klasse proteiner er amfitropiske, dvs. de kan vekselvirke reversibelt med en biomembran fra cytosol. Studier av slike proteiner er relevante for forståelsen av fenomener som enzymfunksjon, cellulær kommunikasjon, visse patogeners mekanismer og a poptose. I dette prosjektet vil tre amfit...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Antioxidant - rich dietary plants, redox state and oxidative stress

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Improvement of Wood Durability using preservatives derived from Natural Norwegian Self Sustainable Sources

Wood is biodegradable which makes it an environmentally friendly material. However, this is often limiting service-life of wooden constructions and protective treatment of the wood is thus often required. Preservation of wood using several types of fungic ides is nowadays facing environmentally c...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk

...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningsleder på Program for psykisk helse

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2012

Location: Vestland

P-KUL-Satsing kulturstudier

Kjønnssymbolikk i moderne arbeidsliv

Prosjektet, som vil munne ut i en bok, vil ha form av en kulturanalyse av arbeidslivet som kjønnssymbolsk arena -som et sted hvor forestillinger om kjønn faglig produseres i såvel gamle som nye former. En hovedproblemstilling vil være hvordan kjønn som sy mbolsk meningsstruktur kobles til bestemt...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Strategic institute research programme (SIP) - offshore geohazards

...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biometrical and economic models for a joint breeding program in dairy cattle based on the Nordic breeding profile - NKJ nr 114

The background of the project is that we see a need for the Nordic cattle breeds to join forces in order to be competitive in an international market, thus also making it possible to conserve the genetic resources that the breeds constitute. The main diff erence between Nordic countries and other...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Akershus

AKLIMED-Klinisk medisin

Tumorbiologiske og prognostiske faktorer ved endometriecancer

Forskningsgruppens profil har vært å kartlegge ulike tumormarkører ved endometriecarcinomer, med særlig vekt på proliferasjon, cellecyklusregulering (p53, p16) og angiogenese. En ønsker å videreføre dette arbeidet ved å fokusere på to linjer: mikrosatelit tinstabilitet og reparasjonsenzymer, og m...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Awarded: NOK 22.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

KVENSK-Kvensk

Rapport fra seminaret "Din inngang og din utgang"

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2002-2004

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Buskerud

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa