0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - Brukerfinansiering EU-prosjekter

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstituttene

Aktiviteten i 2002 og 2003 konsentrerer seg om tverrfaglig arbeid i fem delprosjekter med tilhørende problemstillinger: 1. Prediksjoner, usikkerhet og etterprøvbarhet i fagutredninger i konsekvensutredninger 2. Metoder for verdi- og sårbarhetsvurd eringer i konsekvensutredninger 3. Sc...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Arealbruk og landskapsanalyse

...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Materialkunnskap som grunnlag for en bevaringsstrategi

Programmet Materialkunnskap som grunnlag for en bevaringsstrategi (2001-2005), har utviklet systematikker og teknikker og prøvd ut metoder for hvordan kildverdi, kunnskapsverdi og estetiske verdier i kulturminners- eller potensielle kulturminners materiel le struktur og endringsprosesser kan iden...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstituttene.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Moderniseringen av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Offentlig politikk overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er tuftet på et tradisjonelt syn, der nasjonale organisasjoner bygger på lokale lag, og hvor det demokratiske medlesskapet knytter den enkelte til fellesskapet. Nyere data tyder på at denne strukturen er i forandring, og a...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Forskningsledelse VS2010

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Turbinteknologi

Ved Vannkraftlaboratoriet ved Termisk energi og vannkraft pågår fem dr.ing. studier. Dr.ing. studiene tar sikte på å øke virkningsgraden, sikkerheten og fleksibiliteten i den bestående vannkraftproduksjonen. Dette for å øke effekt-reserven som i dag er fo r liten slik at utkopling av forbruk kan ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (samfunnsvitenskap) (doculive 200301553)

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2001-2011

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjon og omsetning av økologisk sauekjøtt.

Primærproduksjon, slaktelinje, markedsføring og omsetning/salg henger nøye sammen. I dag produseres det økologisk sauekjøtt i Nord-Norge som av ulike årsaker ikke kommer med på den økologiske slaktelinja, og dermed ikke omsettes som økologisk kjøtt. Vi er opptatt av både å få omsatt økologisk så ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Samfinansiering - Structural Behavior: Fatigue and Durability - Light metals structural joints, components and multi-components 144004/213

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MIKROTEK-Mikroteknologi

Planlegging og prosjektering av det nye mikroteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen

...

Awarded: NOK 67.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Livskvalitet i familien: utvikling av levekårsforskningens teoretiske og metodiske verktøy

Med utgangspunkt i analyser av familien vil prosjektet videreutvikle det metodiske og teoretiske grunnlaget for levekårs- og velferdsforskningen, samt frembringe begrep og analysemodeller som gjør forskningsfeltet til et bedre verktøy for fremtidens fåmil iepolitikk. Ved å fokusere på familien he...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Rogaland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Vinterskole i beregningsorientert matematikk

Ved norske universiteter gis det idag en rekke kurs i partielle differensialligninger og beregningsmetoder. Gjennom vinterskolen ønsker vi å opprette et supplerende forum for formidling av moderne teori og beregningsmetoder til studenter og vitenskapelig ansatte. Kursene gis på nasjonal basis, o...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nye problemer i kodeteori: Newtonradius, dobbeltkjedeegenskapen og vekthierarki

Med økende digital kommunikasjon blir behovet for sterk krypterin større. Eksempler på områder hvor man trenger kryptering er pengetransaksjoner på internett og elektronisk utveksling av hemmelige og fortrolige dokumenter (f.eks. pasientjournaler). Det fi nnes i dag ingen praktiske krypteringsalg...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RISERLESS COILED TUBING INTERVENTION SYSTEM (RICTIS)

...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Rogaland

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Integration of clinical and basic research to improve treatment of multiple myeloma

Formålet er økt integrasjon av forskning og behandling av kreftsykdommen myelomatose gjennom følgende delprosjekter: 1. Ødeleggelse av skjelettet ved myelomatose er et hovedproblem ved sykdommen. Prosjektet undersøker hvorledes faktorer i blod og benm arg påvirker bensykdommen. Osteoprotegeri...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MHGRUPP2-MH-grupper

Mechanisms of neuronal communication

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Protein-membrane dynamics in intracellular transport

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Biological, diagnostic and therapeutic aspects of cancer metastasis

...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Kostnadseffektivitet ved biologisk mangfold-hensyn i skogbruket: Betydning av tresatt impediment og livsløptrær

Vi savner kunnskap om betydningen av og kostnadseffektiviteten til flere av de tiltak for ivaretakelse av det biologiske mangfold som i dag er vanlig praksis i skogbruket, og om mulighetene for alternative og mer kostnadseffektive løsninger. I dette prosj ektet ønsker vi å bidra til å øke kostnad...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

New Advanced Materials for Hydrogen Storage

...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Beskyttelse av tre i utvendig kledning og i tømmervegger

Trevirke er organisk og ikke-homogent. Dette gjør det til et spennende, variert og vakkert materiale, men er også opphavet til dets største ulemper. Trevirke er utsatt for sterk konkurranse fra andre uorganiske materialer som fyller de samme funksjonene, spesielt betong-, plast- og stålprodukter...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Skogbruk og klimagasstiltak i Norge - potensiale, kostnadseffektivitet, risiko

Skog og skogproduksjon er viktig for konsentrasjonen i atmosfæren av klimagassen CO2 og påvirker den på prinsippielt to måter: Ved å endre karbonlagrene (i jordbunn, humus, røtter, stammer og skogprodukter) og ved å substituere bruk av fossile brensler (d irekte gjennom bruk av bioenergi eller in...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Akershus

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Capelin and Herring in the Barents Sea - coexistence or exclusion (basecoex)

The programme describes a multidiciplinary research concept rooted in new theories, modelling and new technology, integrated over physical oceanography, zooplankton, and experimental and classical fishery biology on a confined area and time-scale. The maj or aim of the programme is to establish n...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

International Development Assistance: The UN Contribution

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

INCO - Incremental and component-based software development

The high costs and high failure rate of present software projects call for better technologies and work processes for software development and maintenance. In recent years, incremental and component-based development have been proposed as remedies - separ ate or combined - to reduce development t...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av smittemodell for Clostridium perfrigens-assosiert sjukdom hos høns

Økende restriksjoner på bruken av antibakterielle substanser i fjørfefôr har ført til Clostridium perfringens (CP)-assosierte helseproblemer hos fjørfe i mange land. Et økt innhold av CP i slakta fjørfe vil dessuten kunne skape problemer for næringsmiddel industrien, og øke faren for matforgiftni...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus