0 projects

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Integration of clinical and basic research to improve treatment of multiple myeloma

Formålet er økt integrasjon av forskning og behandling av kreftsykdommen myelomatose gjennom følgende delprosjekter: 1. Ødeleggelse av skjelettet ved myelomatose er et hovedproblem ved sykdommen. Prosjektet undersøker hvorledes faktorer i blod og benm arg påvirker bensykdommen. Osteoprotegeri...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MHGRUPP2-MH-grupper

Mechanisms of neuronal communication

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Protein-membrane dynamics in intracellular transport

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Biological, diagnostic and therapeutic aspects of cancer metastasis

...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Kostnadseffektivitet ved biologisk mangfold-hensyn i skogbruket: Betydning av tresatt impediment og livsløptrær

Vi savner kunnskap om betydningen av og kostnadseffektiviteten til flere av de tiltak for ivaretakelse av det biologiske mangfold som i dag er vanlig praksis i skogbruket, og om mulighetene for alternative og mer kostnadseffektive løsninger. I dette prosj ektet ønsker vi å bidra til å øke kostnad...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

New Advanced Materials for Hydrogen Storage

...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Beskyttelse av tre i utvendig kledning og i tømmervegger

Trevirke er organisk og ikke-homogent. Dette gjør det til et spennende, variert og vakkert materiale, men er også opphavet til dets største ulemper. Trevirke er utsatt for sterk konkurranse fra andre uorganiske materialer som fyller de samme funksjonene, spesielt betong-, plast- og stålprodukter...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Skogbruk og klimagasstiltak i Norge - potensiale, kostnadseffektivitet, risiko

Skog og skogproduksjon er viktig for konsentrasjonen i atmosfæren av klimagassen CO2 og påvirker den på prinsippielt to måter: Ved å endre karbonlagrene (i jordbunn, humus, røtter, stammer og skogprodukter) og ved å substituere bruk av fossile brensler (d irekte gjennom bruk av bioenergi eller in...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Akershus

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Capelin and Herring in the Barents Sea - coexistence or exclusion (basecoex)

The programme describes a multidiciplinary research concept rooted in new theories, modelling and new technology, integrated over physical oceanography, zooplankton, and experimental and classical fishery biology on a confined area and time-scale. The maj or aim of the programme is to establish n...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

International Development Assistance: The UN Contribution

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

INCO - Incremental and component-based software development

The high costs and high failure rate of present software projects call for better technologies and work processes for software development and maintenance. In recent years, incremental and component-based development have been proposed as remedies - separ ate or combined - to reduce development t...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av smittemodell for Clostridium perfrigens-assosiert sjukdom hos høns

Økende restriksjoner på bruken av antibakterielle substanser i fjørfefôr har ført til Clostridium perfringens (CP)-assosierte helseproblemer hos fjørfe i mange land. Et økt innhold av CP i slakta fjørfe vil dessuten kunne skape problemer for næringsmiddel industrien, og øke faren for matforgiftni...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Structure-function studies of chitinases and engineering of variants with improved properties

SAMMENDRAG: Chitinases degrade chitin, an abundant polymer of N-acetylglucosamine occurring in, for example, shrimp shells, insect cuticles and fungal cell walls. Chitinases are of biotechnological interest because (1) they can convert c hitin-containing biomass into useful prod...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Near-to-optimal strategies for quota setting in the Barents Sea

Prosjektsammendrag: The problem is to find near-to-optimal quota strategies for the key sepcies cod, capelin, and herring in the Barents Sea multispecies system. The project is in cooperation with the Institute of Marine Research (IMR). An important side-effect of the projec t is a transfer of kn...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WIWIC - Radio design principles for low-cost terminals and base stations of wideband wireless communications

Broadband full-time access to the backbone communications network will be usual in the near future. Wireless access methods will offer easy installation and will be an important access method for the broadband access network. This project will address th e technology needed by service providers ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Molecular mechanisms involved in education of the immune system and their impact on disease of economic significance

Increasing demands in the area of livestock industry are based on desire of safe food of good quality, thus it is of great significance to maintain healthy livestock populations in Norway. In the proposed project we will concentrate on the role of gut and gut-associated lymphoid tissue in a disea...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Characterization and engineering of enzymes for the conversion of chitin and related polymers

...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Akershus

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

CARPET www.carpet.ntnu.no SUP: NTNU og SIP: SINTEF

...

Awarded: NOK 16.9 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

The use of molecular biology to engineer microbial cells for in vivo production of new biochemicals

...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNMATR-SUP-NHD Materialforskning

Design of crashworthy light structures

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksjoner katalysert av kirale overgangsmetall-komplekser

Prosjektet tar sikte på å utvikle katalysatorer for asymmetriske Diel-Alder reaksjoner mellom N-sulfinyldienofiler og diener. Kirale katalysatorer med lewis syre egenskaper basert på overgangsmetaller vil bli designet, fremstilt og testet. I de tilfellerd er Diels-Alder produktene viser akseptabe...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Development of the Metal Printing Process (MPP) as a method for producing functional metal and ceramic objects on demand

...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Vekttap ved kjøling og frysing

Med økende omsetning av ferdigmat eller halvfabrikata er bruken av luft/gass for rask kjøling eller frysing av uemballert vare økende. For å transportere varme fra produktet kreves temperatur forskjell mellom kjølemediet og produktoverflaten, noe som ogs å medfører vanndamptrykk differanse og de...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

TOP - Improved optimisation methods in transportation logistics

...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av metoder og konsept for styring av fiskeredskaper

Oppgaven tar sikte på å identifisere problemområder ved å skulle styre fiskeredskap mest mulig presist og foreslå løsninger på disse. Det vil bli fokusert på aktutatorer, overordnet konsept, sammen med deler av reguleringssystemet. Et slikt system vil vær e avhengig av forskning på flere felt, og...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Gas and biotechnology (GABI)

...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Nyttesopp og virus til kontroll av skadedyr i frukt

Norske myndigheter har som uttalt mål at plantevernmiddelbruken i landbruket skal reduseres og at andelen økologisk dyrket areal skal økes. For å få til dette er det et sterkt behov for å utvikle alternative metoder for kontroll av skadegjørere. Aktiv bru k av naturlig forekommende sykdommer på s...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Taxonomic and ecological investigations of alien marine seaweeds in Norway

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Dynamics, horizontal transfer and selection of engineered DNA in the phytosphere of transgenic and transplastomic plants

Prosjektet søker å identifisere risiki knyttet til bruk av genmodifiserte organismer. Slike organismer har fått endret sitt arvestoff (DNA) etter tilføring av artsfremmed DNA eller har gjennomgått molekylære endringer i sitt eget arvemateriale. Ved utsett ing/utslipp av genmodifiserte organismer ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa