0 projects

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Informasjonsarbeid i sosialsektoren. Inkl. utenlandsstipend 152134/530 for 2003.

Sosialtjenestelovens § 3-5 pålegger sosialtjenesten å "spre kunnskap" om sosiale forhold i kommunen, og om de sosiale tjenestete i kommunen. Kanskje er betegnelsen å "spre kunnskap" ikke lengre dekkende for de utfordringene sosialarbeiderne møter i praksi s? Mange mener at en er i ferd med å utvi...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Norsk hveteproduksjon - hvordan oppnå en mer kostnadseffektiv produksjon uten å senke kvaliteten.

Norsk hveteproduksjon har hatt en positiv utvikling siste tiår, både i kvantitet og kvalitet. Men hveteprisen har vært synkende siden begynnelsen av 90-åra, og dette kan ventes å bli ytteligere forsterket. Tiltak for å redusere kostnadene i hele verdikjed en og samtidig opprettholde konkurransekr...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

OG-Program for olje og gass

Styrking av kompetanse for tolkning av NMR-logger fra oljebrønner gjennom avanserte NMR kalibreringsforsøk

143825 NMR (nukleær magnetisk resonans)-logging er det nyeste av alle loggemetoder som brukes i oljeindustrien for å kartlegge bergartsegenskaper og fluidene i bergartene fra oljebrønner i form av porøsitet i bergarten, mengde fluid bundet til bergarten og mengd e fri fluid. Basert på dette kan ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Superior Products by Single Site based Polyethylene - Material and Process Development

...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Telemark

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Økt gjenvinning av plast gjennom bruk av FoU

Prosjektet har til hensikt å heve nivået på kunnskapen rundt gjenvinning av plast. Ved å anvende vitenskapelige metoder vil man i prosjektet arbeide mot et ambisiøst mål om å gjenvinne 80 % av all plastemballasje som akkumuleres. Det er viktig å samordne den kompetansen som f...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BYUTV-Byutvikling

Storbyene som drivkraft for framvekst av "ny økonomi": En studie av KIFT-næringen

Siden 1970-tallet har det skjedd grunnleggende kvalitative endringer i økonormen i vestlige land. Endringene er den siste tiden blitt ansett som framvekst av en 'ny økonomi' , som særlig betegner vekst av noen kunnskapsintensive næringer med et klart tyng depunkt i storbyområder. Prosjektet tar ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Agder

BYUTV-Byutvikling

Endringsprosesser i norske drabantbyer

Utgangspunktet for studien er at drabantbyene utgjør en svært viktig del av storbyenes boligtilbud og at de norske drabantbyer synes å ha en relativt tilfredsstillende situasjon sett i forhold til intemasjonale sammenlignbare områder, men at drabantbyene likevel har lavt omdømme. Det finnes dess...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BOLIG-Bolig og levekår

Boligsøkere med innvandrerbakgrunn og strategier på boligmarkedet

Boligmarkedet for boligsøkere med innvandrerbakgrunn skal analyseres i forhold til mønster og mekanismer for utestengning og i forhold til egne preferanser, strategier og handlinger for å få mer kontroll over egen boligsituasjon. Analysen vil bli gjort in nenfor en boligpolitisk og innvandringspo...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Henologie Heute (tidl. tittel: Henologische Studien II)

...

Awarded: NOK 27,047

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Sammenheng mellom uttalekompetanse og integrasjon av innvandrere og flyktninger

Mange undersøkelser viser at en del av innvandrerne i Norge blir marginalisert i samfunnet. Ikke minst skyldes dette problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Forskerne er enige om at språkkunnskaper er nødvendige for å bli integrert i et samfunn, men resultatene er ikke entydige når det gje...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Kommersiell utnytting av befrukta silderogn.

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Byggherren i fokus

Det skal gjennomføres 3 case-analyser for å kartlegge problemområdene å fa fram aktuelle problemstillinger for det videre FoU-arbeidet. Dette innebærer kartlegging av: -Hvilken kompetanse besitter de dyktigste byggherrene -Hvilke FoU-prosjekter er tidlige re gjennomført på vegne av byggherrene (v...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisering av Gelly Feed

Prosjektet skal resultere i et konkurransedyktig mykfôr til laksefisk basert på sildeavskjær. Det skal produseres forsøksfôr (GellyFeed) med forskjellig surhetsgrad, forskjellig oljetilsetning og formiatinnhold. Institutt for Bioteknologi, NTNU vil bli be nyttet i forbindelse med produksjon av de...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (humaniora) (doculive 200301553)

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2001-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Efficient and economic sustainable fish processing industry

Prosjektsammendrag Prosjektets hovedstrategier retter seg mot å utvikle og formidle kompetanse innen deltakende forskningsmiljøer så vel som industrien, både på kort og lang sikt. For å oppnå dette er det, med utgangspunkt i fiskerinæringens egne nasjona le strategier, erklæringer fra fiskefored...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Metoder for evaluering og klassifisering av eksisterende klimainstallasjoner, herunder spesielt luftinntak og filterstasjoner

Dette prosjektet tar utgangspunkt i de erfaringene som er framkommet gjennom de siste års feltstudier av klimaanlegg i Norge. Gjennom disse arbeidene er det blitt utviklet metoder/verktøy for tilstandsrapportering som vi nå ønsker å få systematisk evaluer t og validitert. Erfaringene våre viser a...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Norsk trevirke som råstoff - Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter

Skogbruk og skogindustri er en betydelig næring i Norge med en sysselsetting på ca 32.500 årsverk og med en eksportverdi på ca 15 mrd. kroner. Markedspotensialet for trebaserte produkter er stort både nasjonalt og internasjonalt. En høyere utnyttelse av s kogressursene er imidlertid avhengig av e...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å finne, å velge ut og å plassere i tid aktuelle prosjekter ut fra en helhetsvur d ering. Prosjektet omfatter primært metod...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Globale, regionale og nasjonale rammebetingelser for produktivitet og verdiskaping

Prosjektet er organisert rundt fire punkter. Disse behandler ulike økonomisk-politiske forhold relatert til næringslokalisering, miljøproblematikk og IKT. Kunnskap om disse forholdene vil være avgjørende for bedriftenes evne til å forstå markedene og fatt e riktige strategivalg hva angår lokalise...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Light Metal Surface Science - Surface Oxide Formation and Properties

...

Awarded: NOK 24.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Deformasjonsegenskaper og rissfølsomhet i ung betong: IT-basert system for produksjonsplanlegging

Prosjektet omfatter følgende hoveddeler: Eksperimentelt arbeid: · Grunnleggende studier av temperaturendringers effekt på betongens deformasjonsegenskaper med og uten ekstern last. · Materialparameterstudier, dvs. kartlegging av effekten av bet ongens delkomponenter og blandefor...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

High Pressure Gas SEparation (HiPGaS)

143992 The development on the Norwegian continental shelf moves towards smaller fields where more cost effective solutions must be found. The vision is to do all gas/liquid and liquid/liquid separation sub-sea, i.e. a total high pressure separation concept. Th e aim of the proposed programme is...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Fatigue and Durability - Light metals structural joints, components and multi-component assemblies.

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Shaped castings of light metal (Stykkstøping av lettmetall)

...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker vil kunne avhjelpe situasjoner med effektknapphet, gi sluttbruker større fleksibilitet til å respondere på effekt- og energipris i markedet i tillegg til å bedre leveringssikkerheten. Prosjektet vil på et tverrfaglig grunnlag se på lokal kraftproduksjon hos ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Probiotics in scallops larviculture: Taking advantage of the natural microflora in shellfish aquaculture

Sammendrag This project aims at developing a probiotics concept that can be used in large scale cultivation of scallops (Pecten maximus) larvae.  We want to study bacteria associated with the mucosal surfaces of the larvae directly, focusing on extraction and molecu lar methods to circumvent cult...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bioaktive fettsyrer i fôr til laks

Bioaktive fettsyrer (TTA og CLA) samt spesifikke proteiner (genistein og dadzein) er vist å påvirke fettomsetning og antioksidantstatus i mennesker og rotter. Prosjektet vil undersøke hvorvidt tilsvarende effekter kan påvises hos atlantisk laks. Videre vi l en i prosjektet undersøke hvordan tilsa...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

OG-Program for olje og gass

Verdianalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) - helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa

Det søkes om midler til et innovasjonsprosjekt innen Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet. Prosjektet gjennomføres ved SINTEF Teknologiledelse, NTNU Institutt for Industriell økonomi og Teknologiledelse i nært samarbeid med Statoil som industripart ner. 50 % av prosjektet er brukerfinansie...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

MARINEPACK - Optimal og trygg emballering og distribusjon av norsk sjømat og næringsmidler

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage