0 projects

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bioaktive fettsyrer i fôr til laks

Bioaktive fettsyrer (TTA og CLA) samt spesifikke proteiner (genistein og dadzein) er vist å påvirke fettomsetning og antioksidantstatus i mennesker og rotter. Prosjektet vil undersøke hvorvidt tilsvarende effekter kan påvises hos atlantisk laks. Videre vi l en i prosjektet undersøke hvordan tilsa...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

OG-Program for olje og gass

Verdianalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) - helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa

Det søkes om midler til et innovasjonsprosjekt innen Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet. Prosjektet gjennomføres ved SINTEF Teknologiledelse, NTNU Institutt for Industriell økonomi og Teknologiledelse i nært samarbeid med Statoil som industripart ner. 50 % av prosjektet er brukerfinansie...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

MARINEPACK - Optimal og trygg emballering og distribusjon av norsk sjømat og næringsmidler

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legers arbeidsvilkår under fastlegereformen

Fastlegereformen har som en sentral målsetting å bidra til økt kvalitet i primærlegetjenesten. Målsettingen innebærer en antakelse om at de endringene som reformen innebærer kan påvirke kvaliteten i tjenestene legene yter ovenfor befolkningen. For å kunne vurdere om målet nås blir det derfor svæ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen

Prosjektets mål er å bidra til evaluering av fastlegereformen ved analyser av registerdata og egne innsamlede data. Prosjektet består av 2 delprosjekter: 1. En analyse av faktorer som bestemmer pasienters valg av lege og legers preferanser for pasien ter. 2. En analyse av hvordan fastleg...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

ANTIKK-Antikkprogrammet

Gregorios av Nazians' gravtale over Athanasios av Alexandria

Stipendiaten skal skrive en semesteroppgave hvor han skal kartlegge og vurdere de skriftlige kildene til vår kunnskap om trehundretallets teologiske stridigheter. I en hovedfagsoppgave skal stipendiaten arbeide med Gregorios av Nazianz' gravtale over bis kop Athanasios av Alexandria. Blant Grego...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig utnyttelse av naturgass i gassturbin

Rolls Royce Ulstein Turbine utvikler i samarbeid med Turbomeca SA og Volvo Aero Turbine i Sverige en ny gassturbin, Eurodyn. Prosjektet ble initiert som et Eureka-prosjekt, og er et vellykket eksempel på Eureka satsingen. Gassturbinen er i størrelsesområd et 2500-3000kW, og er bygget for anvendel...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nettverk for forskning om seksualisert vold (videreføring av prosjekt 136383/530)

Nettverk for forskning om seksualisert vold er ment å være:- En miljøstøtte for forskere / praktikere innenfor feltet seksualisert vold- Et forum hvor kunnskaps- og teoriutvikling kan finne sted- Et forum for formidling av forskningsresultater og erfaring , herunder utveksling av kunnskap og erfa...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Byutvikling i Norge - Analyser av arbeidsmarkedsmobilitet i og mellom byer og regioner

I Europa blir byer og regionenes konkurranseevne viet stadig større oppmerksomhet innenfor regionalpolitikken. Effektiv matching av lokal etterspørsel og tilbud av arbeidskraft med forskjellige kvalifikasjoner blir sett som en viktig forutsetning både for økonomisk vekst og for sosial velferd. S...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Bærekraftig byutvikling og samfunnsmessig selvorganisering - nye planleggingsutfordringer

I forhold tiI en bærekraftig byutvikling står vi overfor en paradoksal situasjon: Sentrale miljøpolitiske mål blir ikke iverksatt samtidig som generelle utviklingstrekk som ikke kan ses som et direkte resultat av offentlig miljøpolitikk, bærer i en miljøv ennlig retning, for eksempel når det gjel...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Etikk i byplanlegging - å planlegge for "det individuelle i det kollektive"

En av de viktigste faktorene i byplanleggingen er byutviklingsforståelsen hos politikere og planleggere, da denne danner grunnlag for planpolitiske beslutninger og initiativer. Den etiske dimensjon i denne tenking og den praktiske planlegging er her under kommunisert eller sees ikke som en etisk ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Ulikhet, sosial differensiering og mobilitet i Osloregionen

Prosjektet er en videreføring av pågående forskning om fordelingsmønstre i Oslo. Prosjektet tar sikte på å utvide denne forskningen til å gjelde hele regionen, og å vise hvordan endringene relaterer seg til veksten i henholdsvis produsentervice og konsume ntservice. Videre vil prosjektet analyser...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Tilleggsbevilgning til prosjekt 139159/110 Virkeskvalitet hos bartrevirke i Nord-Norge

Med Nord-Norge menes i denne sammenheng området nord for Saltfjellet, hvor furu er det eneste naturlige bartreslaget. I dette området har man drevet aktiv skogreising siden århundreskiftet. Det er plantet en rekke barslag, og man kan nevne gran, sitkagran , lutzigran, kvitgran, lerk m.fl. For fle...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Strategisk plan for skogfrøforsyning, planteforedling og genbevaring

Det er totalt tilplantet 1,4 mill. daa i Nord-Norge. Av dette utgjør foryngelse etter hogster ca. 30 %. Resterende del er skogreising/treslagskifte. Ved etablering av skog er det viktig at skogeierne har muligheten å velge de riktige treslag og klimaraser . Derfor er det nødvendig å teste frømate...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

PETPOL-PETROPOL

Oljemarkedet i det 21. århundre - en studie av aktørenes atferd og nye rammebetingelser

Prosjektet vil kombinere partielle studier utviklingen av en global energimarkedsmodell. Den ene partielle studien vil være en økonometrisk studie av etterspørselen etter olje i verden. Studien vil undersøke hvordan forbruket av olje påvirkes av endringe r i oljeprisen, både på kort (ett eller f...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Lokal og internasjonale kunnskapsnettverk i petroleumsindustrien: Kjennetegn, konflikter og muligheter

Transformasjonen fra å være en lokal bedrift til å bli en del av et internasjonalt konsern innebærer ofte at de lokale (kunnskaps)nettverk antar nye former og/eller suppleres av nettverk som skiller seg fra de lokale. Prosjektet vil anta at lokale og inte rnasjonale nettverk gjensidig vil påvirke...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN. Yearbook of International Environmental Law (YbIEL)

Yearbook of International Environmental Law er den fremste internasjonale publikasjon til dokumentasjon av den miljørettslige utviklingen slik den skjer i internasjonale organisasjoner og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om miljørett av de internasjonalt ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter g...

Awarded: NOK 18.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Transport og næringsøkonomisk utvikling, videreføring 2004/2005.

Formål: Målet med prosjektet er å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om konsekvenser av offentlig virkemiddelbruk innen transport på næringsøkonomisk aktivitet og utvikling. Delmål: 1. Bidra til forståelse av hvordan offentlige tr ansporttiltak virker lokalt, regionalt og...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Smak av fjell og natur på lammekjøtt. Eit konkurransefortrinn for norsk sauehald?

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring.

Programmets faglige hovedmål har vært å utvide og utvikle forskningskompetanse på høyt internajsonalt nivå om de utfordringer som målet om en mer bærekraftig utvikling setter til kunnskapsgrunnlaget for utforming og iverksetting av offentlig politikk, for analyse av effekter av denne politikken,...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Jordobservasjoner

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Menneskelig påvirkning. Konsekvenser av bruk og høsting på økosystemdynamikk og biodiversitet.

NINAS instituttprogram om menneskelig påvirkning av økosystemdynamikk og biodiversitet er fokusert på flere temaer med bred relevans for økosystemforskning og økosystemforvaltning: 1. Menneskelige og naturlige forstyrrelser av økosystemer. 2. Utvi kling av overvåkingsmetoder for økosystem...

Awarded: NOK 16.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Landskap som kulturminner

Kulturminnesektoren spesifikke kunskapsbehov knytter seg til menneskenes rolle i landskapsutviklingen. Utfra et slikt perspektiv er det naturlig å betrakte landskapet som helhet som et kulturminne. Landskapet kan slik sett betraktes og analyseres utfra et samfunshistorisk perspektiv, om det drei...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinsituttene.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tiltak mot bitterròte i søtkirsebær

Arealet av søtkirsebær i Noreg er på 2332 daa, medan arealet av surkirsebær er på 465 daa. Førstehandsverdien til dei to produksjonane er på vel 20. mill. kr. Ròtning er eit av dei viktigaste kvalitetsproblema i kirsebær. Ein av sjukdomane som gir ròtning er bitterròte. Den har gitt store tap ho...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Analyse av transportsystemer med multiple energibærere

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende metoder og verktøy, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom evaluering av tilgjengelige verktøy for beslutningsstøtte, distribuert elproduksjon og energitransport samt bruk av case-studier, skal det utvikles en robust og fleksibel optimaliseringsme...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre va...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nasjonal ekspert i Brüssel - DG Research - Rural Development

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Source-specific ecosystem transfer of transuranics utilising advanced technologies - ADVANCE

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus