0 projects

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Norwegian palaeoenvironments and climates (NORPEC) as reconstructed from lake sediments

Universitetet i Bergen har lange faglige tradisjoner innen kvartær-geologiske, -botaniske, -zoologiske og statistiske undersøkelser av paleomiljøet basert på innsjøsedimenter. Det har blitt utviklet mange geologiske, botaniske og statistiske teknikker de siste 10 år, og det er derfor et utstrakt...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

MIKROTEK-Mikroteknologi

Design of ASICs for Microsystems

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Docosahexaenoic acid (DHA) from marine single cell organisms (Thraustochytrids)

Marine fish oils may becom a limitin factor for farming of salmon and marine fishes; e.g., halibut. Plant oil used in fish feed may have to be fortified with docosahexaeonic acid (DHA), which is the dietary most important fatty acid of marine origin. Traustochytrids are eukaryotic single cell or...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Role of plant hormones in parthenocarpic development of Rubus chamaemorus fruits

Fruits of Rubus chamaemorus (cloudberry) are of commercial importance to the culture and economy in Northern Scandinavia and Finland. Fruit production in natural stands has been limited by poor pollination due to lack of pollinating insects in cold summer temperatures and due to aggressive sprea...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Trophic interactions and optimal harvesting strategies for moose.

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biologiske og samfunnsmessige kriterier for en bærekraftig villreinforvaltning.

Norge har gjennom ratifiseringen av flere internasjonale avtaler fått et spesielt forvaltningsansvar for bevaring av villreinen. Den generelle samfunnsutviklingen de siste 50 åra har bidratt til et betydelig press på villreinens leveområder. Endringer i s amfunnet har også medført at verdisyn og ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Nodavirusinfeksjoner hos fisk: akutte og persistente infeksjoner og virusstammens betydning for sykdomsutvikling

For å studere hvordan nodaviruset kommer inn i fisken, sprer seg til ulike organer og forårsaker sykdom er en god smittemodell et uunnværlig redskap som raskt vil kunne gi viktig informasjon. Prosjektgruppen har utviklet en smittemodell som gjør det mulig å studere samspillet mellom nodavirus og...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Plantevernmidler i miljøet - Strategisk instituttprogram for redusert miljøbelastning ved bruk av plantevernmidler

Generelt er eksponering av plantevernmidler styrt av de tre hovedprosessene: binding, transport og nedbryting. I hvilket omfang disse prosessene foregår avhenger av plantevernmiddel, klima jord og dyrkingspraksis/plantekultur. Av disse forholdene vil prog rammet særlig omhandle: Klima og nedbryti...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Molecular mechanisms of importance for the development of DNA vaccines and gene theraphy

The strategic Program on Molecular mechanisms for the development of DNA vaccines and gene therapy aims to co-ordinate research activities on DNA vaccines in veterinary medicine with human gene therapy, in order to create a local scientific minimal critic al mass. To address different basic mecha...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Impacts of environmental change on plant species diversity of dryas-heath communities in alpine South-Norway

Miljøforandringer kan endre sammenhengen mellom arter i fjellets plantesamfunn. Prosjektet fokuserer på artsrike reinroseheier i Norge, og undersøker hvordan klimaforandring vil påvirke populasjonstetthet til reinrose (Dryas octopetala) som er en m attedannende sterk konkurrent. Prosjektet...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Akershus

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Larval Fish Conference

A deep and thorough understanding of the biology and ecology of fish early life stages is central to the management of fish as a renewable resource. For most species, the larvae and early juveniles represent life intervals that are ecologically distinct f rom each other and from their later juven...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Kartlegging av molekylære årsaker til genetiske defekter og osteochondrose hos norsk landsvin

Som følge av et stadig økende krav til effektivitet og strukturutvikling innen svineproduksjonen er det viktig å sette mer fokus på egenskaper relatert til helse- og dyreadferd i tillegg til de økonomisk viktige produksjonsegenskapene. Genetiske defekter og benlidelsen osteochondrose (OC) er egen...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Innlandet

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Behandling av masse forurenset med sterkt oksiderte organiske forbindelser (modellforbindelser: DDT og PCB)

Bioremediering er i mange tilfeller en kostnadseffektiv og hensiktsmessig behandlingsmåte for forurensede masser. Mange slike masser inneholder imidlertid organiske forurensninger som generelt er lite biologisk nedbrytbare. Hvitråtesopp har evne til å bry te ned mange slike forbindelser som ikke ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Environmental Change, Good Governance, Development and Human Security

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

As long as they dont bury me here: Social relations of poverty in a Southern African Shantytown

Nærmere 50% av den fattigste befolkningen i Afrika er forventet å bo i byer innen år 2010. Prosjektet søker å analysere sosiokulturelle prosesser som vedlikeholder den fattigste delen av befolkningen i urbane slumstrøk. Prosjektets fokus er fire slumstrøk i Oshakati i nord-Namibia. Teoretisk ta...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2000-2009

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Ethnic Tourism and Cultural Reconstruction in Dechen Tibetan Autonomous Prefecture

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Ellasjøen, Bear Island - a mass balance study of a highly contaminated arctic area

Tidligere gjennomførte undersøkelser av persistente organiske miljøgifter i limniske systemer på Bjørnøya gjennomført av Akvaplan-niva i 1994 og 1996 viser at sedimenter og fisk i enkelte innsjøer sør på øya har noen av de høyeste verdier av organiske mil jøgifter noen gang påvist i arktiske områ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Å vokse opp. Barndom og ungdom i skjæringspunktet mellom erfaringsrom og forventningshorisont

Prosjektet har som målsetting å problematisere det moderne samfunn og velferdsstaten som strukturell, kulturell og begrepsmessig ramme for barndom, ungdom og oppvekst og fra et tverrfaglig perspektiv bidra til å utvikle teorier, begreper og metoder for å analysere oppvekstprosessen i det norske ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Sykeliggjøringen av barndommen i fordelingen av knappe velferdsgoder?

Veldefinerte diagnostiske kategorier virker ressursutløsende i velferdsstatens administrative fordelingssystem. Dette tilkjennegir seg innen for spesialpedagogikken ved at rettsliggjøringen styrker den medisinsk influerte diagnoseorienterte avviksbestemme lsen. En dominerende diagnoseorientering ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Etnisitet og sosialt arbeid - diskurs, ideologi og handling i møtet mellom sosialarbeidere og sosialhjelpsklienter med ikke-vestlig familieb

Prosjektet vil studere nærmere fenomenet sosialklienter med ikke-vestlig bakgrunn og sosialhjelp. Forskning viser at en betydelig andel innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn mottar sosialhjelp. Sosialkontorene er ett av hjelpeapparatene som grupper med de nne bakgrunnen møter, men det fins lite e...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Trygd og pensjonering

Prosjektet tar sikte på omfattende empiriske analyser av faktorer som påvirker uføre- og tidligpensjoneringen, og integrasjonsprosessen av yrkeshemmede og uføre. Gjennom komparative analyser vil utviklingen i Norge blir sammenlignet med situasjonen i andr e land i et par av delprosjektene. Det le...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

FORM-Formidling

Utvikling av "toppforskerlinje" ved Lillestrøm videregående skole

forskningsinstitutter i skolens nærområde: IFE Institutt for energiteknikk, FFI Forsvarets forskningsinstitutt og NILU Norsk institutt for luftforskning. I planleggingsfasen har Kunnskapsbyen Lillestrøm som er en interesseorganisasjon for kunnskapsbedrif ter i Lillestrømområdet, vært til stor hj...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

BRUK AV VASSDRAGSSIMULATOREN FOR Å OPTIMALISERE FISKEPRODUKSJON VED TERSKELBYGGING I REGULERTE VASSDRAG

Kraftbransjen bruker årlig store beløp til fiskeforbedringstiltak. Riktig plassering og utforming av terskler kan gi fisken bedre leveforhold i regulerte vassdrag og samtidig redusere de årlige kostnadene til fiskeforbedringstiltak. Gjennom prosjektet vil BKK Rådgivning i samarbeid med LFI ved U...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

TRE-FoU-programmet TRE

Sagtømmerets foredlingsverdi

Prosjektet er en videreføring av resultatene som ble oppnådd gjennom prosjektene "Skogbehandling og virkeskvalitet", "Mjøsskog 2000" og "Vindu mot skogen". Disse prosjektene har gitt kunnskap om variasjon i trevirkets egenskaper. Resultatene tyder på at d et er mulig å forbedre utnyttelsen av sag...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Framtidens plaststøpebedrift

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Møre og Romsdal

MIKROTEK-Mikroteknologi

Micro-opto-electromechanical and Micro-electromechanical Systems (MOEMS and MEMS)

...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kunnskap om produksjon av bringebær, bjørnebær og hagebær utenom normal høstsesong.

Prosjektet skal skaffe ny kunnskap om viktige vekstfysiologiske forhold og fenologisk utvikling i relasjon til klima i de tre bærartene bringebær, bjørnebær og hageblåbær. Denne kunnskapen er en forutsetning for å kunne bygge opp en konkurransekraftig pro duksjon av norske bær til friskkonsum ute...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

SUPOPETR-SUP-OED Petroleumssektor

Oil Recovery from Fractured Reservoirs

...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekt av ernæringsfaktorer på forekomst og utvikling av osteochondrose hos gris

Osteochondrose (OC) er et stort problem hos moderne slaktegriser. Siden 1970 har det vært en økning i forekomsten av OC, der unge griser i rask vekst er mest utsatt. OC er en multifaktoriell tilstand, der årsaksfaktorene enda ikke er klarlagt. Siden OC fo rekommer hos daggamle grisunger, er det ø...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Isolering av gener for endospermutvikling til bruk i kornforedling

Med støtte blant annet fra Norges forskningsråd har vi ved vårt labortorium ved NLH bygget opp en forskningsaktivitet med høy internasjonal profil på molekylære og cellebiologiske studier av endosperm, den delen av kornfrøet som benyttes som mat, fôr og industriell råvare. I første del av prosj...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus