41,709 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

Seleksjon i trål og snurrevad: Redskapstekniske løsninger, overlevelse og bestandseffekter

Det aktuelle instituttprogrammet tar for seg aktuelle problemstillinger og hvordan disse tenkes løst: Arts- og størrelsesseleksjon i snurrevad og trål er aktuelle problemstillinger i henholdsvis Barentshavet og Nordsjøen. Artsseleksjon i snurrevad er tenkt løst ved å benytte stormasket horisontal...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Kvalitet av fiskemuskel - ekstracellulær matrix

Norges fiskerihøgskole ønsker å satse mer på næringsmiddelfag. Årsaker er økt fokusering på fisk som mat, ønskene optimal utnyttelse av råstoff, mer videreforedling og markedsrettet produktutvikling. Dette har gitt seg utslag i sterkt økt interesse hos st udentene for spesialisering og hovedoppga...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Enhancement of biodiversity and ecosystem development: tests of management and restoration options.

Driftsmønstre i det norske landbruket er med på å forme landskapets romlige struktur, taksonomiske sammensetning og økologiske funksjon. Beitemarker og enger vil ved forandringer i driftsmetoder eller ved mangel på drift gjennomgå spontane dynamiske (og f orutsigbare) forandringer i de iboende pr...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Mineral content in plants and mineral supply for ruminants in organic agriculture

It is essential to have reliable knowledge about the mineral content of fodder from organic agriculture to ensure animal welfare. Today, such knowledge is lacking. The objective of this program is to investigate and evaluate the mineral supply, for rumina nts in organic farming systems with minim...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Carbon dynamics in forest soil

I Kyotoprotokollen er økt lagring av CO2 i skog og skogprodukter foreslått som et viktig virkemiddel for å redusere det globale CO2-nivået. Skogøkosystemet fungerer kun som et karbonlager hvis nettoassimileringen av CO2 i vegetasjonen er større enn tapeta v CO2 fra jorda. Karbon som assimileres g...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Akershus

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

A broad-scale approach to memory and cognition

Studiet av høyere-ordens kognitive funksjoner er et meget aktivt forskningsfelt. Det er flere faktorer som bidrar til dette: Kognitiv psykologi har utvidet sitt fokus fra de klassiske laboratorieeksperimenter til å studere menneskelig kognisjon slik den f remtrer i dagliglivet, nevropsykologer st...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

How to change muscle phenotype: intracellular mechanisms studied in vivo

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Effekt av termisk prosessering på pulver- og oljeprodukter basert på fiskeråstoff

SSf har som overordnet målsetning å betjene norsk fiskemelindustri med kompetanse innen næringens satsingsområder og i samarbeid med Nordsildemel være fellesskapets og enkeltaktørenes redskap ved nyskaping inklusiv utvikling av nye produkter. Strategisk p rogram søker å ivareta sentrale behov for...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Bruk av meta-analyser til kunnskapsoppsummering i transportforskning

Meta-analyser er særlig egnet for oppsummering av resultater der det finnes mange enkeltundersøkelser. Ved hjelp av metaanalyser kan en påvise små effekter fra mange enkeltundersøkelser, forklare sprikende resultater fra ulike undersøkelser samt sortere u ndersøkelser etter kvalitet. Det er imidl...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Lokalforvaltning i utviklingsland

Det strategiske instituttprogrammet innen feltet lokalforvaltning i utviklingsland vil inneholde flere ulike komponenter. Enkeltprosjektene er valgt med tanke på å videreutvikle faglig kompetanse gjennom en vekselvirkning mellom fagfelt, og for å stimuler e til komparativ forskning. I tillegg øns...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Agder

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Retensjon av plantevernmidler i nedbørfelt

Undersøkelser gjort gjennom Jordsmonnsovervåkings-programmet (JOVÅ) har dokumentert funn av plantevernmidler i ulike vanntyper (Bechmann og Ludvigsen, 1998, Haarstad, 1998). Risiko knyttet til bruk av plantevernmidler øker med stoffenes giftighet, hyppigh et og mengde tilført, samt motstand mot n...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Seksuelle overgrep i familien: Barns forståelse av seg selv, sine nære relasjoner og mulighet for dialog i familien

Innenfor nyere utviklingspsykologisk forskning og teori er det stor enighet om at de dialogprosesser barnet inngår i med sine nære omsorgspersoner er av stor betydning for bearbeiding av opplevelser og utvikling av selvforståelse. Når det gjelder seksuell e overgrep mot barn kan det se ut for at ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Normaliseringsideologiens barn. En nasjonal studie av minoritetsungdoms karrierer i skole og arbeidsliv

Hensikten med prosjektet er å studere i hvilken grad velferdsstatlige tiltak overfor hørselshemmede ungdom evner å kompensere for deres funksjonshemming og samtidig verne deres kulturelle identitet fra majoritetskulturens potensielle assimilasjonspress. E n levekårspolitikk som sikter på å kompen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Terskelen for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvang - norsk og nordisk perspektiv

I Norge forholder en seg til samme lovgivning og regelsett, men data viser betydelig variasjon mellom barneverntiltakene i fylker og kommuner. Også innen norsk barnevern synes ulike holdninger, normer og verdier å prege vurderingene, som ved omsorgsoverta kelser ved tvangsvedtak. Dette vil belyse...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Levekår under gjeldsordning. Motsetninger mellom akseptable levekår og rettferdighetsbetraktninger

Hensikten er å belyse publikums rettferdighetsoppfatninger knyttet til gjeldsproblemer og løsningen av disse. Hvilke generelle rettferdighetsprinsipper kommer til uttrykk, og kan vurderingene forstås i lys av stereotype forestillinger om hvilke personer s om ender opp med gjeldsproblemer. Dette b...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

KIRUT og FD-trygd - brukertjeneste for forskere og studenter

Norges forskningsråd har de siste årene finansiert uttak, tilrettelegging og levering av data fra KIRUT (Klientstrømmer Inn i, Rundt i og Ut av Trygdesystemet) til norske forskere og studenter for å få en mest mulig lik tilgang til disse dataene, uavhengi g av databrukerens institusjonelle tilkny...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrke

Etter den andre verdenskrigen har det vokse fram mange nye utdanningar og yrkesgrupper, noko som har ført til sterk vekst i den offentlege sysselsettinga. Desse yrkesutøvarane spelar ei sentral rolle i å realisere velferdsstatlege mål, og dei har vorte om tala som "velferdsstatens yrker". Deira o...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Scandinavian Journal of Disability Research

...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Professor Bjørn Hvinden)

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ESF - Humanities

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2000-2013

Location: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Forskerutdanning i utviklingsstudier

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

UTRED-Utredning

LA 21 - Implementeringsstudier/evaluering av Lokal Agenda 21-arbeidet

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av fiberoptisk nedihulls instrumentering for bestemmelse av flerfase strømningsrater

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Forum for maskineringsteknologi

...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

EUR-SAM-Europeisk samarbeid

Posisjoneringsmidler mot EUs 5 rammeprogram - Bergen

...

Awarded: NOK 70,211

Project Period: 2000-2004

Location: Vestland

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Stavanger-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2000-2010

Location: Rogaland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Pluss skogbruk

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Energiforbruk ved skogdrift i bratt terreng

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bruk av flis til skogveibygging

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utnyttelse av furukjerneved til miljøprodukter

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus