0 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales

COVID-19 Seasonality var et norskbasert prosjekt med et tett samarbeid med ledende forsknings- og beredskapsorganisasjoner i Kina, Iran, Storbritannia, USA og Den afrikanske union for å utvikle grunnleggende informasjon og informere responsen på den pågående covid-19-pandemien. Målsettingene var...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance gene dynamics in the infant gut microbial ecosystem

Antallet bakterier som lever i tarmen hos et menneske er faktisk høyere enn antallet menneskeceller i kroppen, og disse bakteriene kan påvirke helsen på flere måter. Tarmens bakteriesamfun, også kalt tarmmikrobiomet, begynner så smått å etableres under fødselen, og gjennom tidlig barndom utvikles...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Social Gradient in Mental Health. A Long-Term Longitudinal Study Integrating Survey Data, Register Data, and Molecular Genetic Data

Personer med dårlig økonomi og lav utdanning lever kortere og har dårligere helse enn folk med flere sosioøkonomiske ressurser. Psykisk helse er et av flere områder hvor man observerer sosiale helseforskjeller. I dette prosjektet skal vi undersøke sosial ulikhet innenfor en rekke forskjellige psy...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Jubileumskonferanse for Nordisk Nettverk for Forskning om Kvinnelig Omskjæring (FOKO) 2021

Det nordiske nettverket for forskning om kvinnelig omskjæring (FOKO) ble opprettet i 2001 for å skape en møteplass der nordiske forskere kunne diskutere dette spisse, politisere og etisk utfordrende og nyskapende teamet i en trygg og kompetent settingen. FOKO er et uformelt nettverk av PhD studen...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Physical Activity and Eating in the Transition from Childhood to Emerging Adulthood

For lite fysisk aktvitet og uhensiktsmessige spisevaner øker risikoen for fedme og hjerte- og karlidelser. Dette er sykdommer som er ledende årsaker til tidlig død og redusert livskvalitet. I ungdomsårene, hvor individet skal ta økt ansvar for egen helse, går den fysiske akitviteten ned og spis...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunological disease mechanisms in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyelopati (CFS/ME) er en vanlig og funksjonshemmende lidelse preget av utmattelse, anstrengelsesutløst sykdomsfølelse, smerter og andre symptomer. De underliggende sykdomsmekanismene er fremdeles ufullstendig forstått, til tross for betydelig forsknings...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

One Health initiative to prevent resistance emergence

Azolebaserte antifungale (soppdrepende) medikamenter har gjort at færre pasienter med alvorlige soppinfeksjoner blir alvorlig syke og dødeligheten er lavere enn tidligere. Azolebaserte soppmidler har dessuten betydelig økonomisk verdi i produksjon og lagring av landbruksprodukter. Dette er viktig...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Network for One Health Resistome Surveillance (NORSE)

I 2023 har vi oppnådd en vellykket samarbeidsleveranse innen prosjektet gjennom å etablert partnerskap med RESISFORCE (NFR 322375). De to prosjektene demonstrerer delvis overlappende og i stor grad synergistiske interesser, som optimalt utnytter kompetanse og ressurser for økt effektivitet.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) legger til rette for årlige møteplasser som samler fagpersoner, brukerrepresentanter og andre involvert i lærings- og mestringsarbeid. Foreløpig konferansetittel er Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter. Arrangeme...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og g...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Rapporten for 2023 omfatter aktivitet langs prosjektets fire hovedakser: 1. Tilgang til helsedata (WP2): Metadata i Tromsøundersøkelsen, Kvinner og Kreft og SAMINOR er gjort tilgjengelig på helsedata.no. Databasesystemet EUTRO er flyttet til TSD på UiO for å styrke datasikkerheten. EUTRO har inte...

Awarded: NOK 50.4 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle deler av verden vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengeli...

Awarded: NOK 36.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Bacterial peptidylarginine deiminase, a link between gums and joint disease

I de senere år har innflytelsen fra den menneskelige mikrobiota på helse og sykdom vært av betydelig og økende interesse. Ifølge et fremvoksende paradigme kan et dysbiotisk skifte i sammensetningen av den mikrobiell flora i ulike kroppsrom føre til alvorlige patologiske konsekvenser, fra metabols...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The association between physical behaviour and chronic low back and neck pain: Acquiring data from the Norwegian HUNT4 Study

I den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) har vi samlet inn objektive data på fysisk aktivitet fra 33 000 voksne. For å samle data benyttet vi to sensorer festet direkte på huden på høyre lår og nedre del av ryggen. Deltagerne gikk med sensorene i 7 dager. Ved hjelp av ma...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN) - OsloMet Food and Nutrition Policy (FNP)

Gruppen «OsloMet Food and Nutrition Policy» (OsloMet FNP), som omfatter forskere fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Samfunnsernæring ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet, har 2019-2022 deltatt i den europeiske multi-disiplinære forskningsnettverket PEN "Effective...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Det å ha en fysisk aktiv livsstil og spise et sunt kosthold er forbundet med redusert risiko for mange sykdommer som fedme, hjerte-/karsykdom, diabetes type 2 og vise typer kreft. Politiske tiltak som reduserer fysisk inaktivitet og forbedrer usunne kosthold har potensiale til å påvirke helse og ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health disorders among minority women: risk factors and consequences from a life-course perspective

Minoritetskvinner rapporterer oftere psykiske plager enn både majoritetskvinner og minoritetsmenn. Til tross for dette er de underrepresentert i psykiske helsetjenester. De fleste norske studier er begrenset til å sammenligne grupper på ett tidspunkt. For å få en bedre forståelse av risikofaktore...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forskning ...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oral and Environmental Microbiome, Endotoxin and Lung Health; the United Airways concept extended

Bakterier i munnhulen kan påvirke sykdomstilstand og inflammasjon (betennelsestilstander) andre steder i kroppen. Dette forklares ved at bakteriene eller bakteriekomponenter som fører til inflammasjon transporteres fra munnhule til andre organer (for eksempel lunge når vi puster inn) eller indire...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors for gambling problems. Registry-based studies (REGGAM)

I dette prosjektet har vi brukt registerdata om pengespillatferd og helse for å identifisere risikofaktorer for å utvikle pengespillproblemer. Data om pengespillatferd (fra perioden 2011-2018) er levert av Norsk Tipping (NT). Data om patologisk pengespillidelse er hentet fra Norsk Pasientregister...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy

InPreSS-studien er et internasjonalt prosjektsamarbeid og kombinerer landsdekkende helseregistre fra fem nordiske land og helsedata fra USA. Studien har vært en av de største forskningsprosjekter på gravide kvinner med kobling av data om legemiddeleksponering i svangerskapet og utfall hos foster...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Forskningskonferansen Rus og Psyskisk helse 2018

The mental disorders (including schizophrenia, bipolar disorder) are ranked among the leading causes of the burden of diseases worldwide. Thus, identifying their disease mechanisms is imperative and can lead to major health benefits. The current project focuses on improving the education of futur...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Born in the twilight of antibiotics: Implications of antibiotic use to the preterm infant respiratory microbiome and resistome development

Antibiotikaresistens truer menneskers helse og krever presserende tiltak for å sikre fremtiden mot legemiddelresistente infeksjoner. Overbruk, misbruk og til og med bruk av antibiotika står som hoveddriverne for den globale økningen i antimikrobiell resistens. Behovet for å få en bedre forståelse...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

HEALTH-GAP. Health, maturity, and the gender gap in education

Utdanningsnivået har økt i mange år, men siden cirka 1980 har det utviklet seg økende kjønnsforskjeller i utdanningsnivå, i kvinners favør. I 29 av 34 OECD-land, utgjorde kvinner i 2015 mer enn 50 % og opptil 70 % av alle studenter som fullførte høyere utdanning. I Norge gjør jenter det bedre på ...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Drug targeting for improved treatment of multi drug resistant tuberculosis.

Tuberkulose, forårsaket av Mycobacterium tuberculosis, er fortsatt den mest alvorlige bakterielle sykdommen hos mennesker. For inntil omtrent 10 år siden har den samme miksturen av fire antibiotika blitt benyttet for å behandle tuberkulose (TB) i over 50 år. Denne medisin kombinasjon virker og ha...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tackling socioeconomic differences in weight development among youth: assessing trends, mechanisms and potential interventions

Sosiale forskjeller i helse er en velkjent utfordring i folkehelsearbeidet - også blant barn og unge - hvor dette gjenspeiles i sunnere helsevaner og lavere forekomst av overvekt/fedme blant de som har foreldre med høy sosial status. Det har imidlertid vist seg vanskelig å redusere disse forskjel...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Impact of Quality in Kindergarten for Better Mental Health in Children: A Norwegian Survey-Registry Linkage Study (MoBaKinder)

I MoBaKinder vil vi undersøke hvordan barnehager kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn. Målet er at kunnskapen skal brukes til å styrke potensiale til norske barnehager som helsefremmende. Nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. I dette prosjektet stud...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tracing causes of inequalities in health and well-being: Analysis of rich longitudinal data

Målet med prosjektet er å utvide kunnskapen om hvordan livsvilkår i barndommen sammen med sosioøkonomiske forhold og helseatferd påvirker folks helse og velvære i voksen alder. Data fra Tromsø-undersøkelsene gjør det mulig å spore årsaker til slike ulikheter, basert på et bredt spekter av observe...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa