41,709 projects

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Hva bidrar integrering i idrett med for funksjonshemmedes "empowerment" eller styringskompetanse?

Idrett beskrives ofte som en arena hvor funksjonshemmede kan øke sin "empowerment" eller "styringskompetanse", dvs. for å få tillagt større makt til selv å styre og kontrollere sitt eget liv. Idrett for funksjonshemmede har utviklet seg som segregerte org anisasjoner fordi en har sett det ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Soviet Policies Toward Indochina, 1949-1964. The Sino-Soviet Alliance and the Coming og the Indochina Wars (Olsen, Mari)

Prosjektets tema er det sovjetiske lederskapets oppfatning av Kinas rolle og innflytelse i Vietnam og i resten av Indokina, 1949-1964, hvordan disse endret seg over tid, og graden av påvirkning på sovjetisk politikk i området. Temaet er lite berørt i hist orisk forskning. Da Folkerepublikken Kina...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Formgivning av virtuelle nøkler og rom i IKT: Konfigurering av teknologi, brukere og samfunn

Gjennom innsamling av et datagrunnlag basert på intervjuundersøkelser og in situ-observasjoner (feltarbeid) i aktuelle industrielle utviklingslaboratorier, tar prosjektet sikte på å analysere og forklare formgiving (utvikling og FoU) av informasjon s-og kommunikasjonsteknologi (IKT)-basert...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Humaniora og de digitale mediene

Det digitalkulturelle feltet er under oppbygging. Prosjektet vil bidra til å skape bevissthet rundt forskningsprosessen på et nytt felt, og gi forskerrekrutter på feltet et kritisk forum som de etablerte disiplinene ikke kan tilby. Helt avgjørende her er en felles forståelse av det empiriske fel...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Vestland

P-KUL-Satsing kulturstudier

Skriftserie for Program for kulturstudier

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Vestland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Samarbeidsrådet for emballasjeforskning - "Emballasjeforum"

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 1998-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Administrasjon KONSULENTBISTAND fagområder Energidata

...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 1998-2011

Location: Akershus

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Peasant Organisation in the Aftermath of Violence

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 1998-2008

Location: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

UNSPOKEN DIALOGUES - menneskelige interaksjoner med materielle strukturer.

Unspoken Dialogues – menneskelige interaksjoner med materielle strukturer er en fenomenologisk og estetisk undersøkelse av interaksjonen mellom menneske og objekt, mer spesifikt mellom menneske og arkitektur som bygget omgivelse, med fokus på dynamikkens rolle i denne relasjonen. Prosjektets p...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Kriminologiske studier av økonomisk kriminalitet - nye prosjekter fra 1998

Prosjektet består av to delprosjekter: 1. Reguleringen av verdipapirmarkedet. (Paul Larson) Hovedmål er en kritisk analyse av reguleringer og kontroller av verdipapirmarkedet. De senere år har dette markedet vært rystet av en rekke skandaler, noen sakseksemplarer vil analyseres for å...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 1998-2006

Location: Oslo

BIBL-Program for bibliotekforskning

Hva betyr folkebiblioteket i folks hverdagsliv? (Stip.: Ellen-Merete Duvold)

Prosjektet tar sikte på å studere folks bruk av folkebiblioteket, og folkebibliotekets rolle i konkrete hverdagssituasjoner. Med utgangspunkt i "sense-making"-perspektiv vil viktige trekk i brukernes "problemsituasjon" kartlegges. Ut fra dette vil måten f olkebiblioteket brukes som informasjonska...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - brukerfinansiering - EU-prosjekter

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Produktivitet 2005 - Industriell økologi

...

Awarded: NOK 29.0 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Awarded: NOK 125.5 mill.

Project Period: 1998-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - brukerfinansiering - EU-prosjekter

...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Akershus

PUBL-Publisering/prosjektinform

Komponisten Ludvig Irgens-Jensen - Europeer og nordmann.

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 1998-2004

Location: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - brukerfinansiering - EU-prosjekter

...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk folkemusikklags skrifter.

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 1998-2005

Location: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forbedring av trevirkets holdbarhet ved bruk av derivater fra tallolje

For å øke den naturlige bestandigheten hos trevirke, som er nødvendig ved bruk av dette materialet i visse "miljøer", har uorganiske stoffer med betegnelsen CCA vist seg å være effektive som impregneringsmidler. P.g.a. miljømessige forhold er det imidlert id sannsynlig at disse stoffene ikke vil ...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 1997-2004

Location: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Produktivitet 2005 - Bedrifter i nettverk

...

Awarded: NOK 33.8 mill.

Project Period: 1997-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

ENNCE - Enhanced Next-generation Networked Computing Environment

Målet med prosjektet er å utvikle datanett som tar hensyn til at overføring av forskjellige medier mellom forskjellig utstyr krever forskjellige ressurser i nettet. F.eks. krever film stor overføringskapasitet (avhengig av størrelsen på skjermen) mens tel efon krever mindre kapasitet men rask fre...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 1997-2004

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helserelatert livskvalitet hos multippel sklerose pasienter

Opprettholdelse av god livskvalitet hos et økende antall pasienter med kroniske sykdommer representerer en stor utfordring for helsevesenet, og studier av hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten er avgjørende for å kunne forme et helsevesen som kan gi et optimalt tilbud til denne pasientgrup...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 1997-2004

Location: Vestland

ANTIKK-Antikkprogrammet

Det kristne mennesket. Konstruksjon av ny identitet i antikken (FoU). Gml. prosjektnr. 117393/520.

Prosjektets sentrale tema er den betydning kristendommen får for etablering av ny identitet i antikken. I denne sammenheng utgjør møtet mellom etablerte kulturtradisjoner og kristendommen som ny religiøs, kulturell og sosial institusjon et viktig interess efelt. Kristendommens rolle i disse kultu...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 1997-2004

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Drift av et internasjonalt forskernettverk for fremming av tverrfaglig barneforskning

...

Awarded: NOK 25.6 mill.

Project Period: 1997-2012

Location: Oslo

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Informasjonsteknologi, kommunikasjon og kultur - SUP INKOKUL

Det strategiske forskningsprogrammet vil behandle følgende tema: - Informasjonssamfunnet: Kultur og kunnskap - Multimedier: Den nye møteplassen Analysene av Informasjonssamfunnet: Kultur og kunnskap skal la forestillingene om informasjonss amfunnet bli gjenstand for både kritisk o...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 1997-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forbrukernes holdninger til skogbruket og til skogindustriens produkter

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 1997-2004

Location: Oslo

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Henrik Ibsens skrifter. Ny historisk-kritisk utgave.

Prosjektets formål er å etablere en komplett, historisk-kritisk og kommentert utgave av Henrik Ibsens skrifter, med basis i datalagret tekst for uttak av elektronisk versjon og bokversjon. Det skal foretas en ny gjennomgang av ca. 15 000 manuskriptsider o g ca. 26 000 trykksider for innskriving i...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 1997-2006

Location: Oslo

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Veterinærinstituttet

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet er landbruksmyndighetenes forsknings- og kompetanseinstitusjon innen laboratoriediagnostikk, epidemiologi, risikoanalyse, forebyggende helsearbeid og sykdomskontroll. Virksomheten omfatter ...

Awarded: NOK 100.2 mill.

Project Period: 1997-2008

Location: Akershus

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Grunnbevilgning NORSØK

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Hovedformålet til NORSØK er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et forskningsinstitutt og et nasjonalt kompetansesenter innen økologisk landbruk, og arbeider for å nå h...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 1997-2005

Location: Akershus

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning Senter for bygdeforskning

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Senter for bygdeforskning (SFB). SFB driver bygderettet forskning og utviklingsarbeid for forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og privat sektor innenfor områdene; Næring og lokal samfunn, Lokal utvikling, Bedrift og prod...

Awarded: NOK 29.9 mill.

Project Period: 1997-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage