0 projects

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Fracture of particle-reinforced thermoplastics - Rafael Traldi Moura - Brazil

Based on the proposed objectives for this project, key words for the research activities in this project are summarized below. Please see the project description for further details. (1) Selection of materials. (2) Mechanical test programme. (3) Scanni ng electron microscopy (SEM). (4) Evalua...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

The European Union's Arctic Policy Process from a Critical Geopolitical Perspective

Over the last decade the Arctic has been increasingly highlighted as an emerging space of and for geopolitics with both "insiders" and "outsiders" determining regional development. In that regard the term "Arctic geopolitics" has become something of a buz zword with respect to the Arctic region, ...

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Risikofylt lek i alderen 0-3 år

Dette prosjektet har som overordnet mål å utvikle kunnskap om de yngste barna i barnehagen, det vil si barn i alderen 0-3 år. Studiens tema vil være barns risikofylte lek, det vil si barns evne og vilje til å ta fysisk risiko i lek. Det er gjort noe forsk ning på området tidligere, men ikke rette...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reactive path Sampling using QuanTIS

I dette prosjektet utviklet vi en tilnærming som kan ses som en dynamisk ekvivalent av Quantum Mechanics-Molecular Mechanics (QM-MM). Metoden er basert på "sti-samling" ved hjelp av "Replica Exchange Transition Interface" algoritmen (RETIS). Beviset for prinsippet vår metode QuanTIS bygger på...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modularization, structure and dynamics in the mobile industry

Den mobile telekommunikasjonsindustrien er kompleks med mange heterogene teknologier og aktører som også er gjensidig avhengige. Over tid, så har det som tidligere var tett integrerte teknologier og aktører blitt koblet fra hverandre. I stedet har vi fått plattform økosystemer som består av en se...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Flow in Transforming Porous Media

The FlowTrans Initial Training Network is a unique environment for career development, built on joint challenges of Industry and University partners in a newly emerging supra- disciplinary field, spanning from Physics to Earth Sciences and aiming to under stand Flow in Transforming Porous Media. ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Localization effects in spectral problems of mathematical physics - Alexandra Chechkina - Russia

The concentration and localization phenomena play an important role in natural science and engineering. Various concentration effects can be observed in population biology, ecology, mechanics, and in engineering technological processes. For example, study ing when populations of bacteria or virus...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Advancing female leadership in the institute sector

Målet med prosjektet har vært å sikre sterke, ledende, kvinnelige forskere for fremtiden. Det helt konkrete målet var å få tre kvinner med professorkompetanse innen utgangen av 2017, primært gjennom å gi dem forskningstid. Som en del av prosjektet satte NUPI også i gang tiltak for å stimulere kvi...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Guestresearcher

Level densities and gamma strength function are fundamental properties of the atomic nucleus and important input parameters in reaction cross-section calculations. Cross-sections are important for nuclear reactor simulations or in astrophysics calculation s of how elements are formed in supernova...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New CTMP fibre product

Follacell AS har som mål å produsere en ny og skreddersydd fiber produkt kalt CTMP-strong. Det nye produktet åpner opp for muligheten å bruke disse fibrene i nye bruksområder hvor CTMP fibrer ikke brukes i dag. Det er et betydelig potensial for verdiskaping gjennom det planlagte innovasjonspr...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Closed Reactor for Refining of Silicon

Elkem leverer materialer og metaller til en rekke metallurgiske applikasjoner. For eksempel produserer Elkem ca 100 000 tonn per år av raffinert silisium til bruk i kjemisk industri og i aluminiumindustrien. I dette prosjektet var målsetningen å utvikle et innovativt konsept for raffinering av si...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of advanced production methods for enhanced performance of low-cost disposable printed electronics

Thin Film Electronics ASA (Thinfilm) er kjent som en av verdens ledende selskaper innen trykt elektronikk. Thinfilm var først til å demonstrere masseproduksjon av heltrykte minner. Trykt elektronikk som er produsert i stor skala i rulle-til-rulle (R2R) produksjonsliner er ideell for bruk i lavkos...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Avansert toleransesetting og måleteknikk

Prosjektet "Avansert toleransesetting og måleteknikk" utvikler løsninger for å sikre riktig dimensjonsnøyaktighet for mekaniske produkter, med fokus på leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Prosjektet tar for seg kommunikasjonen mellom kunde og underleverandør når det gjelder toleransekr...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nano-Nuclear Thorium Fuel Enhancement

Det fins ulike metoder for å forbedre ytelsen til brensel i kjernekraftverk ved å benytte supplerende additiver (tilsetningsstoffer) i pelletsene. Additiver i mindre omfang kan ha en avgjørende innvirkning på den fysiske/termiske/kjemiske ytelsen til kjernebrenselet uten at dette går på bekostnin...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High force piezo aktuator

Den kraften man kan få ut av en piezo aktuator (muskel) avhenger av flere faktorer: - Kjemisk sammensetning (Noen materialer har høyere piezo koeffisient enn andre.) - Utformingen av metallelektrodene har også betydning. - Plassering av piezo elementet i forhold til hvor man ønsker kraften ti...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change

I 2016 publiserte vi en vitenskapelig artikkel (Reitan & Nielsen 2016; open access i PlosOne) hvor vi viser hvor viktig det er å bruke riktig fordeling i statistiske tester. Videre har Andreas Rinvoll levert og forsvart sin masteroppgave. I denne så han på hvordan temperatur påvirker pollinerings...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Being a Coptic man. Masculinity, gender relations and boundary maintenance among Egyptian Copts.

Hva betyr det å være mann i dagens Egypt? Og hva betyr det å være mann og medlem av en religios minoritet? Dette er spørsmål mannlige koptere i dagens Egypt må ta stilling til. Basert på feltarbeid blant koptiske menn i Kairo og Alexandria i 2014 og 2015 har dette studiet sett på hvilke utfordrin...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Novel environmentally friendly production methods for improved Li-ion batteries

Utviklingen innen Li-ionebatteri har kommet langt allerede og er per i dag den ledende teknologien innen batterier til bærbart elektronisk utstyr. Men det er fremdeles forbedringspotensialer både innen egenskaper til materialene som brukes til elektrodene og i forhold til produksjonsprosessene. ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NyKoSi - Ny Kompositt for Silisium og ferrosilisiumproduksjon

De norske produsentene av silisium (Si) og ferrosilisium (FeSi) ønsket å utvikle en Ny Kompositt, kalt NyKoSi, som råvare for produksjon av Si og FeSi. NyKoSi vil gi produsentene mulighet for å benytte et bredere spekter av råvarer som kan bidra til produksjon av spesial-legeringer og reduksjon ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nye produkter og videreforedlingsprosesser fra kullforekomstene på Svalbard

Store Norske er hjørnesteinsbedriften på Svalbard og den viktigste bidragsyteren til et robust familiesamfunn i Longyearbyen. For å sikre arbeidsplassene på Svalbard må Store Norske være en pådriver for nye inntektsmuligheter i kulldriften som er vår kje rnevirksomhet. Vårt prosjekt vil gjøre e...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Svalbard

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kinome Profiling Tool for Personalized Cancer Medicine

I dette prosjektet vil vi utvikle en Kinase Profilerings plattform som vil gi medisinske eksperter en detaljert oversikt over ureglementert kinase aktivitet i en svulst. Resultatene fra slike kinase analysene vil kunne synliggjøre mulige kinasehemmere som vil gi optimal behandling ut i fra et pas...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

eMIP-REACT Remote AttendanCe Technology. An Integrated System for Remote Inspection and Maintenance of remote installations.

Beslutninger for drift og vedlikehold av vindturbiner er i dag gjort basert på informasjon fra manuelle inspeksjoner og fra fastmonterte instrumenter som en del av tilstandsovervåkningssystemer. Kostbart vedlikehold og nedetid bidrar til at vindenergi er mer kostbar enn sammenlignbare energikild...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PARABEL: Parallell utvikling av produkt, produksjonsprosess og verdikjede for høyintegritets brannvarsling

Autronica Fire and Security er ledende innovatør, produsent og leverandør av brannsikkerhetsutstyr. Bedriften har en omsetning på ca. 987 mill NOK i 2015 med høy eksportandel, og er med sine 400 ansatte en betydelig arbeidsplass innen teknologi og vareproduksjon i Norge. I PARABEL-prosjektet sam...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Beat the human eye

poLight as har utviklet aktive linseelementer og komponenter for bruk i små kameraer. Hovedmarkedet vil være mobiltelefoner og lignende produkter, denne typen kamera kan også anvendes i en rekke andre produkter og applikasjoner dersom prisen blir lav nok. Detførste produkt heter Tlens® og er en a...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikle mer presise metoder og effektive modeller for å sette sammen optimale porteføljer av verdipapirer

En omfattende forskningslitteratur viser at de fleste aktive fondsforvaltere oppnår dårligere avkastning enn markedet etter at man har justert for kostnader og risiko. Forskning viser samtidig at det finnes såkalte systematiske risikopremier - eller faktorer - som over tid har levert høyere avkas...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling og optimalisering av norske rensesystemer for ballastvann basert på UV-teknologi for å imøtekomme nye krav fra USA

Store mengder ballastvann transporteres daglig med skip fra havn til havn. Dette er en betydelig kilde til spredning av invaderende organismer til nye områder både langs kysten og rundt havner i ferskvann. Kombinasjonen av filtrering og ultrafiolett bes tråling (UV-bestråling) er visst miljøv...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FALL - FORUTSI, FOREBYGGE OG VARSLE

En av tre personer over 65 år og halvparten av de over 80 år faller minst én gang pr år. Omtrent 50% av tilfellene resulterer i fysisk skade, hvor 10% av disse innebærer en alvorlig skade, f.eks brudd. Skader fra fall resulterer i en betydelig årlig kostnad for samfunnet og har store konsekvenser...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ECO-Shrimp trawling

Et av hovedargumentene for å tråle semipelagisk er de potensielle drivstoffbesparelsene. Vi har derfor sammenlignet tauemotstanden ved semipelagisk tråling med bunntråling. Et mål på tauemotstanden kan man få ved å registrere strekk på varpvinsjene under tråling. Det er verdt å merke seg at dette...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

High productivity Czochralski silicon ingot casting

Norwegian Crystals AS er en nyetablert produsent av monokrystallinske silisiumskiver som ligger i Glomfjord , Nordland. Waferbaserte solceller er i dag den dominerende teknologien for energiproduksjon fra sollys, og utgjør ca 90 % av årlig installert kapa sitet. Etter en bratt læringskurve i løpe...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unified PCI Express for Distributed Component Virtualization

PCI Express (PCIe) er i dag den dominerende teknologien som brukes for å koble eksterne enheter som for eksempel grafikkprosessorer, diskkontrollere og nettverkskort til en enkel datamaskin. Det er også økende interesse for å bruke PCIe over kabel som et superraskt nettverk mellom flere datamaski...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo