0 projects

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Development of a vaccine for enterotoxigenic E. coli based on the heat-stable toxin

Diaré er en av de vanligste årsakene til dårlig helse, feilernæring, og død blant små barn i lav- og mellom-inntektsland. En av de viktigste årsakene til diaré blant disse barna er infeksjoner med enterotoksigene E. coli (ETEC) bakterier som skiller ut det varmestabile toksinet, ST. Selv etter 40...

Awarded: NOK 24.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Hjelp meg, det haster! Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke - DP013TT

...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Searching the unknown: discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

På bakgrunn av terrorhendelser som 9/11, Madrid og London er det skjedd et skifte i svært mange vestlige lands tilnærming til forebygging og bekjempelse av terror og voldelig ekstremisme. Fra å være et ansvar hovedsakelig tillagt sikkerhetstjenester og politi, inkluderer nå det forebyggende aspek...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Human-Seal Interrelations Exploratory workshops on faunal history and exploitation of seals in Northern Europe

The exploratory workshops on Human-Seal Interrelations aim to address issues concerning the ecology and social behavior of different seal species from a diachronic perspective in connection to human activity and environmental change. The focus will be on specific seal species, harp seal, grey se...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES -Comparative studies in Nordic and former East European countries

Projektet CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES - Comparative studies in Nordic and Former East European countries omfattar förberedelsen i tvistemål från jämförande perspektiv mellan de nordiska och de forna östeuropeiska länderna. En av de st örsta utmaningarna för dagens civilproces...

Awarded: NOK 56,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Eurasian Empires, Public Space/Sphere, and Collective Identities at the Threshold of Modernity

This proposed series of two two-day workshops will be held at the University of Jyväskylä (Finland) and the Stockholm University Institute for Turkish Studies (Sweden) in the fall of 2014 and 2015, respectively. It aims to bring together leading scholars from the Nordic region and other parts of...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)

Prosjektet tar utgangspunkt i debatten om kunnskapsgrunnlaget for strategier for smart spesia-lisering (S3 i EU-terminologi). Det legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom prosesser på mikronivå (personer, bedrifter o.a.) og sporer og føringer på makronivå (næringsstruktur, institusjonelle...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Examining the Social Costs of Port Operations

BAKGRUNN: Selv om sosiale kostnader ved transport har vært fokus i et stort antall tidligere studier er det allikevel lite kunnskap om sosiale kostnader ved havnedrift. I lyset av et økende behov for godstransport og et politisk mål om å øke omfanget av maritim godstransport er det på tide å kart...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Researching Social Media and Collaborative Software Use in Emergency Situations (RESCUE)

RESCUE er et internasjonalt forskningsprosjekt som har utviklet ny, kunnskapsbasert forståelse av krise- og risikokommunikasjon ved å utforske bruken av sosiale medier i tre ulike tilfeller: 1. Terrorist-angrepene i Norge i 2011, og under nyere tids terrortrusler i Norge 2. En miljøkatastro...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Method for determining optimal drug dosage during in vitro fertilization (IVF)

Before in vitro fertilization (IVF), women typically receive hormone injections to stimulate the ovaries and promote development of many eggs. Hormone dosage, however, must be optimized for each woman, because inappropriately low or high doses imply the risk of side effects and reduced chances of...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Conference: The politics of climate change adaptation in Mongolia and Nepal - understanding power in climate and development interventions

The conference has the main goal to synthesize and disseminate the findings from the RCN-funded project (project number 293938/H30) "The politics of climate change adaptation". We envision this activity as a highly relevant contribution to achieving the a cademic objective number 4 of the Norklim...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2015

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Laminar segregation of top down and bottom up processes in primary auditory cortex.

Hjernen er evolusjonsmessig tilrettelagt for å samle informasjon fra den ytre verden samt å finne mening i den. Noen typer informasjon fra sansene kommer oftere i forbindelse med visse hendelser eller utfall enn andre, som gjør dem nyttige for å generere forutsigelser. Forutsigelser kan brukes ti...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subduction zone Water and Metamorphism: a Modelling and Imaging Study

Subduksjonssoner dannes der to tektoniske plater kolliderer og der den ene beveger seg under den andre og finner veien ned i dypet av jorden. Subduksjonssoner er således områder hvor vann fra overflaten føres ned i dypet av jorden som en del av den synken de platen. Når temperaturen og trykket øk...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe

Prosjektet "The Printed and the Built. Architecture, Print Culture, and Public Debate in Modern Europe", drevet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), har studert forholdet mellom arkitektur og publiseringskultur i 1800-tallets Europa. På denne tiden oppstod en rekke nye trykte medier s...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Earth System Interactions and Information Transfer

Jorden blir ofte beskrevet som et komplekst "geosystem" av ulike komponenter (litosfære-hydrosfære-atmosfære-biosfære) som er sammenkoblet og som utvikler seg over tid. Dersom vi tar dette konseptet på alvor, hvordan går vi da frem for å teste årsakshypoteser på grunnlag av geologiske observasjon...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fast Air Supported Carbon Composite Offshore Support Vessel

The mono hull design will be based on construction in carbon composite with a proposed new variant of the Air Support Vessel (ASV) technology developed by Effect Ships International AS (ESI). Low construction weight due to carbon fiber sandwich constructi on will contribute to reduced energy requ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting the role of a major class of inhibitory neurons in spatial memory

For at hjernen skal fungere må det være en finstemt balanse mellom aktiverende (eksitatoriske) nerveimpulser og hemmende (inhibitoriske). Det finnes et stort antall ulike typer inhibitoriske hjerneceller, men man vet lite om hvilken funksjon de ulike typene nevronene har. I dette prosjektet har v...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmospheric jet variability: linking STRucture, Evolution and Mechanisms

Jetstrømsystemene er sentrale komponenter i den globale sirkulasjonen som former jordens klima. De lavfrekvente variasjonene i jetstrømmene speiler skiftende værmønster og regimer. Forståelsen av disse variasjonene er derfor helt essensiell for å kunne forklare år til år variasjoner i regionalt k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

MicroRNA regulation in the left ventricle myocardium from patients with heart failure - potential targets for treatment

Det overordnede målet med prosjektet er å forme en basis for å etablere nye medisinske angrepspunkt for behandling av pasienter med hjertesvikt. Tanken bak prosjektet er å avdekke endringer av micoRNA hos pasienter med hjertesvikt samt å avdekke betydningen av disse for hjertefunksjon. I løpe...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Encoding of non-spatial information in the hippocampus

Målet med vårt forskningsprosjekt er å undersøke hvordan hjernen lagrer emosjonelle minner. Hjernestrukturen hippocampus er kritisk involvert i dannelsen av nye minner, og er følsom for stresshormon. Vi vet allerede mye om hvordan den ene enden av hippocampus, den dorsale, har nerveceller som utt...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multimodal in vivo study of nanoparticle decomposition and targeting dynamcis

Et viktig område innen nanomedisin er nanopartikler for bedre behandling av kreftsykdommer. Nanopartiklene er «multi-funksjonelle»: 1) målsøking til reseptorer i kreftsvulsten, 2) kontrastmiddelfunksjon for in-vivo avbildning med f. eks. MR, 3) transport av medikamenter som kan frisettes etter...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen bond strengths for large molecules by local magnetically induced currents

Dette prosjektets mål er å utvikle nye beregningsmetoder for å estimere hydrogenbindningsstyrker i store molekyler ved hjelp av lokale magnetisk induserte strømmer. Fra beregninger finner man magnetisk induserte strømmer i en to-stegsprosess med programmet GIMIC (gauge including magnetically ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of Xenobiotics in Metabolic Diseases: A Translational Approach

Mennesker blir daglig utsatt for miljøforurensende stoffer som kan påvirke helsen. Vi undersøkte helsemessige konsekvenser av persitente organiske miljøgifter (POPs), som er kjemikalier allestedsnærværende i vår matkjede. Vi fant at overvektige personer med forhøyede nivåer av POP er i høy ris...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving clinical practice and national guidelines: A comparative effectiveness study of prevention strategies for HPV-related conditions

Humant Papilloma Virus (HPV) er en virustype som kan forårsake kreft i livmorhalsen, skjeden, skjedeåpningen, penis og svelget. HPV kan også gi vorter på hud og slimhinner. Viruset blir overført ved seksuell kontakt og hudkontakt, og man tror at ca 80% får seksuelt overført HPV minst én gang i lø...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

Forprosjektet har som formål å utvikle en hovedsøknad til FINNUT som undersøker konseptet og utviklingen av Universitetsskoler tilknyttet femårige lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Universitetet i Oslo (UIO). Vi vil i hovedprosjektet ut forske innovative modeller for kommunikas...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

New Strains of Society: Hidden, Dynamic and Emergent Vulnerabilities

Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tett sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Nye former for kriminalitet, nye systemavhengigheter og nye sårbarheter produserer nye mønstre av risiko og sårbarhet Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikov...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Cultural Journalism in the Nordic Countries

The workshops address the following topics: 1) Demarcating cultural journalism - from Nordic perspectives: Defining cultural journalism as journalistic and research topic is a challenge. Literature, movies, celebrities, food, religion etc. compete on the Nordic media agendas and dissolve the tra...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The Nordic Model of Consumer Culture: Exploring Contexts and Concepts

This project seeks to investigate the Nordic variation of consumer culture by bringing together expert researchers from across the Nordic countries in two exploratory workshops to discuss the Nordic model of consumer culture, a domain that is under invest igated in contemporary discussions of the...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic countries in the Young Europe - Future Europe

Norden i en ung Europa - framtidens Europa. Huvudsyftet är att i en internationell, tvärvetenskaplig grupp av forskare utveckla ett forskningsprogram och förbereda en forskningsansökan till Horizon 2020. Den generation som kommer att stå i centrum för vår t framtida samhälle är dagens ungdomar, m...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Spices and stockings: Studies of early modern consumption. A Nordic/Southern European comparative approach

The series of Workshops are part of the development of a research project for an ERC Starting Grant within the Horizon 2020 Work Programme. The project involves an international group of early career female academics working in the field of Consumer Histo ry and it explores the appropriation /ass...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke