41,709 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shifting cargo from road to sea

During the last 15-20 years a substantial amount of resources have been devoted towards increasing the share of short sea shipping in transport chains. Despite all these efforts, success stories within the industry are few and far between. Therefore, SHIF T aims at explaining why this is so and t...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Energy Management In Practice

Følgende rederier samarbeider om kunnskap og tiltak for å redusere energiforbruk ombord og utslipp fra skip: Grieg Shipping AS, Wilhelmsen Lines AS, BW Gas AS, Høegh Autoliners AS og Klaveness Maritime Logistics AS. De samarbeidende rederier har som forpr osjekt, kartlagt syv forhold rundt miljø ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LNG Fuel Tank for ships and other marine applications, developed on the NLI TS X system.

Goal The TS-X LNG Fuel Tank project has the overall objective of researching and thus verifying the TS-X concept for LNG Fuel Tank systems for marine applications. Main challenges Low/cryogenic temperatures: LNG is cryogenic at -162 degrees centigrade. T his sets high demands on the choice of ma...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt for uttesting av ny teknologi for energigjenvinning i marine gassmotorer

RR ønsker å utvikle enda renere lean burn gass motorer spesielt med tanke på metanslipp og reduserte CO2 utslipp. For å kunne realisere etterbehandling og varmegjenvinning må motoren tilpasses dette. RR må gjennomføre målinger for å dokumentere CO2 ekviva lente gevinster av etterbehandling av eks...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Numerical simulation of complex systems involving interaction between elements with large and varying stiffness properties

The main idea of the project is to develop simulation models to study complex marine systems and operations, involving dynamic interaction between components having different properties and characteristics. Examples of relevant systems are large flexible fish farm structures, vessels towing an o...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Logistics Fleet Size and Mix - development of methods to improve SOT, based on SOR and SOR/SOT in other modes of transport

Maritim flåtestørrelse og sammensetning - en grunnleggende og kompleks beslutning Hvordan en flåte bør være oppbygd med antall skip og sammensetning av ulike skipstyper er en sentral avgjørelse for alle rederier. I en gitt markedssituasjon vil antall skip (flåtestørrelse) og ulike skipstyper (fl...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Entry and Berthing Ship and Port Advising System as an Element of Port ITS

Safety is a severe issue for the ship approach to a port. The choice of manoeuvring procedures is based on the ship in combination with the Harbour Master experiences which have the potential for failing in difficult weather conditions, because of the str ong dynamic variability in near coastal a...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arctic DP: Safe and Green Dynamic Positioning Operations of Offshore Vessels in an Arctic Environment

KMB prosjektet Arctic DP forskar innan sikre og effektive offshore operasjoner i arktis som inkluderer dynamisk posisjonering (DP) av offshore fartøy i drivis. Me forskar langs tre hovudaksar: A) Matematiske metoder og algoritmer for kompensering av islaster i eit DP kontrollsystem. B) Numeri...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Estimation of swell heights and reflection coefficients in rough-sea from dual-sensor towed streamer data

Subsurface imaging from conventional streamer acquisition is flawed by the sea surface level variation and sea surface reflection coefficient fluctuation. Based on a novel dual-sensor towed streamer acquisition system, a new tool for imaging the sea-surfa ce from decomposed wavefields will be dev...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Advanced environmental design optimalisation & control

The program will demonstrate technologies within simulation and control technologies that will give substantial better vessel efficiency, reduced emissions and increased safety. This is not available in the market today. A complete understanding of the use of energy during the ship design phas...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FINT Forretningsmodell for intermodal transport

Prosjektet målsetting skal adresseres gjennom følgende tiltak: Modellere de viktigste forretningsprosessene og behov for endringer på disse for å oppnå målsettingen der havnene og transportørene inngår. Modelleringen skal gjøres ved hjelp av standardisert e modelleringsteknikker (UML) der erfarin...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low Carbon Shipping

Previous studies have indicated that shipping has a potential to reduce GHG emissions in a cost-effective manner (i.e. emissions can be cut with net cost savings) . These options often increase the price of new ships (or upgrading of existing), but provid es substantial cost saving in a life-time...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ukontrollert drift av skip og større flytende objekt

Formål Å få tak i data til å beregne drivegenskaper for fartøy er nesten umulig med tradisjonelle metoder for datainnsamling. Men med AIS er det blitt mulig å kontinuerlig overvåke posisjonsdata for alle skip av interesse. Dette gjør det mulig å detektere når fartøy driver og lagre disse driveda...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improved ship design and operation, by operational data aggregation, key performance indices and numerical optimization

Prosjektet har utviklet en demonstratorversjon av et skipsdesignverktøy. Basert på simulatormodeller av mulige komponenter i et designs energisystem, kan programmet finne hvilke komponenter som bør installeres for best mulig å passe designets forventede driftsprofil. Prosjektet har utviklet et...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New modes of collaboration in the maritime industry

The Norwegian maritime sector is a strong and complete national cluster that is globally competitive. The cluster is characterized by close local inter-firm interaction, with increasing international linkages. Linkages include foreign guest workers, forei gn ownership of maritime firms, outward f...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forbedret Analyse av Risiko presentert Grafisk for Effektiv miljøberedskap

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en fortsatt vekst i skipstrafikk og olje / gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet som overgår nivået i Nordsjøen i dag. Det er høy skipstrafikk i norske farvann og konsekvensene av denne trafikken viser seg gjennom en rek...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mekanisert retting og skifting av defekte linekroker

Initiativ: På oppdrag fra Teknologiforum/FHF har Sintef Fiskeri og havbruk AS og et brukerkonsortium fra autolineflåten utført et forprosjekt for å identifisere FoU-prosjekter for autolinefartøy. I forprosjektet ble det identifisert 4 prosjekt, og ett av disse er "Mekanisert retting og skifting...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simulering av Krevende Maritime Operasjoner (SIMAR)

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap om menneskelige faktorer i simulering av krevende maritime operasjoner til å kunne utvikle en ny generasjon simulatorer. Kjennetegnet ved den fremtidige simulatoren er at effekter av simulatortre ningen kan måles direkte, både i simulato...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexShuttle - Direct Shuttle and Loading

The project goals are to develop and verify Direct Shuttle Loading with the FlexShuttle subject to the following Key Performance Indicators (KPI): - Safety should be equal to or better than existing state of the art Dynamic Positioning (DP) offloading ope rations with reduced risk for collision b...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikrere skipsoperasjoner for ankerhånderingsfartøy

-

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av en teknologi basert på avansert oksidasjon og UV-bestråling for rensing av ballastvann

Ved ratifisering av IMOs regelverk knyttet til rensing av ballastvann på skip skapes et enormt marked for gode rensesystemer. På verdensbasis er det anslått at mint 80.000 skip skal ha rensesystem for ballastvann på plass innen 2016. Redox AS har tatt må l av seg å utvikle en teknologi for rensi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Operations, theory for design, simulation, training and evaluation

Anchor-handling at depths of several thousand metres, precise assembling of subsea modules weighing several hundred tons, rig-construction in the ice and the cold of the northern regions, development of small, distant fields etc, are all examples of more demanding marine operations. The complex...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av innovative fôringsflåter for morgendagens krav

Forprosjektet har som hensikt å tilrettelegge for at Aqualine AS etablerer nettverk og avtaler med komptetente utviklingsmiljø samt ledende aktører i oppdrettsnæringen for å utvikle en ny type fôringsflåte tilpasset drift på eksponerte lokaliteter. Det v il bli inngått en avtale med INAQ Managem...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av konsept for avlusning i stormerd

Bekjempelse av lus er en av oppdrettsnæringens største utfordringer; resistent lus og vanskelighter med å avluse store mengder laks har vært et problem i alle år. Trusselen som lakselus medfører for norsk oppdrettsnæring og villfisk er spesielt understrek et i Strategi for en miljømessig bærekraf...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

EUROSTARS-EUROSTARS

4804 Maritime CCS

Shipborne CO2 emissions are estimated to be 1019 million tn/yr and are expected to triple by 2050. Given the increasing global warming there is an urgent need of innovative solutions for reducing ship emissions. This becomes particularly important as new CO2 emission regulations are developed by...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Coating; Utvikling og testing av miljøvennlig løsemiddelfritt bunnstoff med tilfredsstillende antifouling effekt

AMC (Advanced Marine Coatings) og Re-Turn har utviklet et løsemiddelfritt nano-karbonrør forsterket epoksy bunnstoff som gir en revolusjonerende glatt og slitesterk overflate for redusert drivstoff forbruk på skip. For å ha en aktiv overflate som forhindr er groing, har AMC også en nanokapsel tek...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Elektrisk drevet pod/utenbordsmotor

Det er en rekke teknologier som må utvikles og designes til et konsept med høy pålitelighet, minimalt vedlikehold og konkurransedyktige ytelser og kostnader. Dette gjelder: 1) Utvikling av en kompakt vannkjølt elektrisk permanent magnet motormed liten y tre diameter og lengde som kan drive en p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beregningsmetoder for krefter i vannsøylen - et forprosjekt mot BIP for å gi et forbedret lastbilde og økt sikkerhet i subsea operasjoner.

Når utstyr skal fraktes ned igjennom vannsøylen og ned til havbunn utsettes det for dynamiske krefter. Spesielt igjennom skvalpesonen er de dynamiske kreftene dominerende. Kreftene som blir påført er vanskelig å estimere/beregne nøyaktig pågrunn av det ko mplekse kraftbilde som blir påført fartøy...

Awarded: NOK 2,573

Project Period: 2009-2010

Location: Rogaland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Coping with risk in maritime logistics - Managing risk, vulnerability and resilience in maritime logistics chains

Objective of the project: to develop new competence that will improve our ability to approach, analyse and manage the risks and vulnerabilities that arise when ship-owners wish to take a more formal and comprehensive part in sea transport systems. The res earch tasks taken up by this project will...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

(Forprosjekt) M/F ZERO . Etablering av en FoU-arena/nettv for utvikling og utprøving av teknologi og metoder for mer miljøvennlig fergedrift

Formålet med forprosjektet er å gjennomføre forberedelser og prosjektutvikling for et hovedprosjekt innenfor MAROFF-programmet. Målet er å ferdigstille prosjektutviklingsarbeidet innen søknadsfristen i oktober 2009. Forprosjektet vil i hovedsak omfatte ut arbeidelse av prosjektplaner, avklaringer...

Awarded: NOK 79,867

Project Period: 2009-2010

Location: Møre og Romsdal