0 projects

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

ResilienceS to climate risks: lessons from Arctic and Pacific communities

RETRACE-prosjektet, som strekker seg over tre år, tar for seg den økende trusselen fra naturkatastrofer, som har rammet over 2,3 milliarder mennesker siden 2000-tallet. RETRACE fokuserer på lokalsamfunn i Arktis og Stillehavsområdet, som marquisene i Fransk Polynesia, samene og kvenene i Norge og...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Multiscale approaches and scalability within climate change-heritage risk assessments

SASCHA har som mål å utvikle praktiske verktøy og metoder for å vurdere og håndtere kulturminner når klimaendringer utgjør en risikofaktor. Prosjektet ledes av University College London (UCL), og har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Arizona State University (USA), NHAZCA (Italia) ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Mitigation and Adaptation in Cultural Heritage Landscapes: Lessons from Transhumant Pastoral Systems for Managing Novel Climate Risks

Kulturlandskap leverer viktige økosystemtjenester, blant annet erfaringsbasert, lokal kunnskap om hvordan man kan tilpasse seg og begrense negative effekter av klimaendringer. Landskapene er sårbare for klimaendringer og andre påvirkninger. Derfor blir kunnskapen kontinuerlig oppdatert og overfør...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Akershus

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Biocultural Heritage in Arctic Cities: Resource for Climate Adaptation?

I en verden der klimaendringer er en betydelig bekymring, blir begrepet biokulturell arv en kilde til håp. Denne tilnærmingen erkjenner den nære forbindelsen mellom menneskelige kulturer og den naturlige verden, og gir verdifull informasjon om å overvinne utfordringene på en raskt skiftende plane...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestland

EU-STRA-Strålevern

Pianoforte Training Course: KJM360 - Assessing Risk for Humans and the Environment

KJM360 gives students a grounding in the theory and skills needed to carry out environmental risk assessment for humans and non-human biota, including hands-on training in risk assessment tools and models, as well as practocal laboratory demonstrations and excercises. In addition to learning the ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Akershus

EU-STRA-Strålevern

ImPRovements in atmospheric dispErsion moDellIng and proteCTive action strategies in case of nuclear detonations

Prosjektet er delt inn i 4 hoved arbeidspakker (WPs), en kort beskrivelse av disse er gitt nedenfor. 1. Karakterisering av luftbåren radioaktivitet • Identifisere radionuklider av potensiell betydning for ulike tidsfaser etter en atombombeeksplosjon • Finne ut hvordan ulike faktorer som påvir...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

RRADEW - Resilience to RADiological Events in Wartime - NMBU

Despite extensive research on planning and response for radiological and nuclear emergencies, existing studies and guidelines have not yet considered the context of armed conflict situations, which present unique challenges that can compromise the safety and well-being of both affected population...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Akershus

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

JUST GROW: Co-designing justice-centric indicators and governance principles to intensify urban agriculture sustainably and equitably

Byregioner er et viktig sted for bærekraftig intensivering av landbruk for å øke fremtidig matproduksjon, bedre sosial bærekraft, utnytting av ressurser og robusthet i kriser. JUST GROW vil sentrere rettferdighet i urbant landbruk gjennom transnasjonal, tverrfaglig forskning på tvers av seks byre...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Building an evidence-base for deforestation-free landscapes: supporting equitable outcomes in and beyond commodity supply chains (BEDROCK)

Globale matsystemer bidrar til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og naturlige habitater, og klarer ikke å gi tilstrekkelig mat til alle. Et viktig eksempel er produksjonen av palmeolje, soya, biff og kakao som fører til tap av tropisk skog. Private selskaper, finansaktører og myndigheter ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

DISCo: Digital infrastructures for sustainable consumption: Redirecting, reorganizing, reducing and reimaging consumption

Det overordnede målet med DISCo er å produsere både teoretisk informert og anvendt orientert kunnskap om hvordan bærekraftig forbruk – det vil si forbruk som er mindre ressurs- og karbonintensivt og/eller mindre miljøskadelig – kan muliggjøres gjennom digitale teknologier. Tidligere forskning har...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Identities and Democratic values on European digital screens: Distribution, reception, and representation

At a time when streaming platforms provide access to film and television from all over the world, DIGISCREENS focuses on how these platforms contribute to transform social and cultural dynamics in Europe. The project asks how the increased possibilities for audiences to watch audiovisual content ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digital Aestheticization in/of Fragile Environments

Om man ser seg rundt eller lytter nøye i naturen vil en lett legge merke til at folk engasjerer seg i sine omgivelser på en annen måte enn for bare et tiår siden. I dag - enten en er i fjellene, ved havet, eller i skogen - er det vanskelig å finne noen som ikke er opptatt med smarttelefonen, flyr...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Rogaland

EU-STRA-Strålevern

Partnership for european research in radiation protection: towards a safer use and improved protection of the environment and human health.

The ambition of the PIANOFORTE Partnership is to improve radiological protection of members of the public, patients, workers and environment in all exposure scenarios and provide solutions and recommendations for optimised protection in accordance with the Basic Safety Standards. Research project...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

HARmonised PracticEs, Regulations and Standards in waste management and decommissioning

Euratom Council Directives and IAEA Safety Standards provide the basis for the underlying legal and regulatory framework in radioactive waste management and decommissioning. However, the implementation of international safety standards and European Union (EU) directives can vary from one country ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Akershus

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

EXEBUS: Ecological and Economic Impacts of the intensification of extreme events in the Benguela Upwelling System

Benguela oppstrømnings-systemet (BUS) langs kysten av Sør-Afrika, Namibia og Angola er ett av Jordas fire store oppstrømnings-systemer ved østkysten av verdenshavene. BUS-systemet er avgrenset av varmt tropisk vann fra Angola-Benguela-frontsonen i nord og av Agulhas-strømmen i sør. EXEBUS-prosjek...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

EU-STRA-Strålevern

PLatform based on Emerging and Interoperable Applications for enhanced Decommissioning processES

Basert på gap-analysen og ontologien fra første del av prosjektet, ble det utarbeidet en digital plattform for samhandling mellom ulike verktøy og aktører innen dekommisjonering. Den digitale plattformen er basert på «Building Information Modelling» (BIM) som muliggjør deling av 3D modeller, strå...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Kompetanse innen kjerne- og radiokjemi er essensielt for energiproduksjon basert på kjerneenergi, produksjon og utvikling av radiofarmaka, beredskap ved ulykker og krigs-/terrorhandlinger mot nukleære installasjoner eller nukleært materiale, samt flere andre viktige industri- og samfunnsanvendels...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

TOWARDS EFFECTIVE RADIATION PROTECTION BASED ON IMPROVED SCIENTIFIC EVIDENCE AND SOCIAL CONSIDERATIONS -FOCUS ON RADON AND NORM

RadoNorm-prosjektet skal gi ny kunnskap om radon og materiale med forhøyet innhold av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM). Hensikten med prosjektet er å redusere usikkerhet om eksponering, tiltak, effekter og kommunikasjon om radon og NORM. Omtrent halvparten av strålingseksponer...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Towards effective radiation protection, based on improved scientific evidence and social consideration - Focus on radon and NORM

Radon og andre naturlig forekommende radioaktive nuklider (NORM) er en konstant kilde til bekymring i samfunnet, spesielt med tanke på kreftrisiko. Det nye store EU-prosjektet har som mål å øke kunnskapen om disse materialene. Prosjektet er et stort initiativ med 56 partnere fra 22 europeiske lan...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Pre-disposal Management of Radioactive Waste

På verdensbasis eksisterer det et mangfold av virksomheter som produserer, håndterer og lagrer radioaktive materialer i stor skala. Dette kan være innenfor nukleær dekommisjonering, men også innenfor alt fra mineralutvinning til fremstilling av kreftmedisiner. Disse virksomhetene genererer også r...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

EU-STRA-Strålevern

FHIs contribution to RadoNorm; Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence - focus on radon and NORM

RadoNorm er et felles europeisk forskningsprosjekt som har til hensikt å øke kunnskapen om alle former for radioaktiv eksponering fra naturlige kilder. Prosjektets mål er å fylle kunnskapshull innen alle former for strålevern. Det inkluderer vitenskaplige, tekniske og samfunnsmessige aspekter av ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Assessment Framework for successful development of viable ocean multi-use systems

Havrommet er under et betydelig press gjennom økt konkurranse om arealer og ressursutnyttelse, og fremtidig bærekraftig forvaltning vil være avhengig av en mer helhetlig og integrert tilnærming. I de senere år har det blitt utviklet en rekke konsepter knyttet til bærekraftig og effektiv flerbruk ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Understanding Resilience and Long-Term Environmental Change in the High Arctic: Narrative-Based Analyses from Svalbard (SVALUR)

SVALUR har som målsetning å bygge resiliens og kapasitet for å tilpasse seg de raske miljøendringene som finner sted på Svalbard. Det finnes mange programmer som fokuserer på miljøovervåkning på Svalbard, men hver av disse har relativt spesifikke mandater og begrensede tidsrammer. I SVALUR har vi...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sense Making, Place attachment and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic

SeMPER-Arctic-prosjektet (Sense making, place attachement, and extended networks as sources of resilience in the Arctic) har som mål å samle lokale historier om endringer, kriser og sjokk i tre arktiske lokalsamfunn i Grønland og Russland, og tverrfaglig analysere hvordan disse fortellingene inkl...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Symposium i Paris for NICH-Arctic og studenter og ansatte ved École des hautes études en sciences sociales, Paris. Tema: "Cultural and Literary Histories of the North". Lansering av to bøker fra prosjektet: Henning Howlid Wærp: "L Árctique de la littérature norvégienne" og Malan Marnersdóttir: "U...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Community collective action to respond to climate change influencing the environment-health nexus

Lokale frivillige organisasjoner kan ha betydelig innvirkning på håndteringen av klimaendringer og dets påvirkning på helse og helsesystemer, spesielt når offentlige myndigheter ikke oppfyller sin rolle. Rollen til frivillige organisasjoner i å samarbeide om å håndtere sektorovergripende effekter...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Reduserer miljøpåvirkningen av avfall fra desalinization og valorisering av til saltlake Avsalting/desalinization blir stadig mer vanlig i mange land der ferskvannsmangel oppstår. Ferskvannsproduksjon fra avsaltingsprosessen nærmer seg ca 100 m3/d, tilsvarende ca 3,3 millioner tonn saltproduksjo...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Building Socio-Ecological Resilience through Urban Green, Blue and White Space

Belmont Forum-prosjektet "Building Socio-Ecological Resilience through Urban Green, Blue and White Space (SERUS)" har som mål å skape helhetlig forståelse av urbane åpne rom i de arktiske byene. Vår studie avslørte en unik rolle for urbane grønne og blå rom i de arktiske byene. Dessuten bekrefter...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland