0 projects

SFF-Sentre for fremragende forskn

BCEPS (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health)

Tøffe prioriteringer er uunngåelig i alle lands helsetjenester. Disse valgene skaper vinnere og tapere, selv om budsjettene gradvis øker. Bør lavinntektsland gir høyere prioritet til å forebygge og behandle hjerte-kar sykdommer og kreft dersom det gir mindre ressurser til mødre- og barnehelse? Bø...

Awarded: NOK 155.0 mill.

Project Period: 2023-2033

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Embryology and Healthy Development (CRESCO)

Noen av de mest avgjørende hendelsene i en organismes liv skjer under befruktningen og i de aller tidligste stadiene av embryoutvikling. Disse hendelsene omfatter modning av kjønnsceller, befruktning og aktivering av gener. Genetisk reprogrammering er en forutsetning for befruktning og embryoutv...

Awarded: NOK 155.6 mill.

Project Period: 2023-2033

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

CAC - Centre for Algorithms in the Cortex

Helt siden begynnelsen på abstrakt tenkning har mennesker undret på hvordan tankeaktivitet oppstår. Hva gjør oss bevisst på verden og våre erfaringer der, og hvordan bruker vi denne bevisstheten til å agere på omgivelsene? I dag er det universell enighet om at kognitive funksjoner - slik som tolk...

Awarded: NOK 155.0 mill.

Project Period: 2023-2033

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

PRIMA - Precision Immunotherapy Alliance

Immunterapi har dramatisk forbedret prognosen til kreftpasienter. En enkelt innsprøyting av immunceller genetisk programmert til å gjenkjenne kreftceller kan kurere flere typer blodkreft. Derimot har immunterapi ikke hatt like stor suksess ved annen kreftbehandling. Det skyldes i hovedsak skylde...

Awarded: NOK 155.6 mill.

Project Period: 2023-2033

Location: Oslo

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation technologies and trials

Matrix er et forskningssenter for klinisk behandling (FKB) med ambisjon om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. Mer enn 38 000 mennesker fikk en kreftdiagnose i Norge i 2022. Selv om de fleste pasientene blir kurert, er kreft lik...

Awarded: NOK 128.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Oslo

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Norwegian Headache Research Centre

Norsk senter for hodepineforskning (NorHead) NorHead har hatt et svært hektisk og produktivt første år i drift. Det har vært jobbet intensivt med å få opp infrastruktur, inkludert NorHead Forskningsregister. Det er publisert 30 vitenskapelige artikler og senteret her hatt en rekke aktiviteter for...

Awarded: NOK 128.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Trøndelag - Trööndelage

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer ble 2022 etablert som nytt Forskningssenter for klinisk behandling. Diakonhjemmet sykehus er vertsinstitusjon og senteret har fire tilknyttede partnere: Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norsk Revmat...

Awarded: NOK 128.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health (ForHelse)

Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Forhelse SFI) har oppnådd betydelige resultater i løpet av 2023. Resultatene omfatter ulike typer formidling, akademiske resultat og verdiskapning hos partnere innen helsetjenester og næringsliv relatert til senterets hovedmål: å øke bruken o...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

ProCardio - Precision Health Center for optimized cardiac care

Hjertesykdom kan ramme i alle aldre og føre til kronisk sykdom eller ramme plutselig i form av hjertestans. Det er ledende årsak til dødsfall på verdensbasis. Vårt senteret ProCardio vil bidra med nye metoder for å forbedre leveutsiktene til hjertepasienter og forebygge hjertestans. Vi vil bruke ...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Visual Intelligence

Som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er Visual Intelligence drevet fram i samspillet mellom næringslivets behov for nye løsninger innen kunstig intelligens (KI), offentlige institusjoners behov for digital omstilling, og behovet for grunnleggende forskning innen metodikk for dyp læ...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

NorwAI - Norwegian Research Center for AI Innovation

Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI) er et internasjonalt ledende senter for forskningsbasert innovasjon på datadrevet kunstig intelligens (NorwAI). Senterets oppgave er å utvikle teorier, metoder og teknologier for vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intelligens,...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandlingsforskning innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens. Senteret har Haukeland universitetssjukehus som vertsinstitusjon, i samarbeid med Universitetet i Bergen og Haraldsplass Diakon...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

CanCell har som fokus å undersøke kreftcellers svake punkter «Akilleshæler», og deretter benytte disse svakhetene til å behandle kreftsykdom med nye metoder. Senteret benytter avanserte metoder som lys- og elektronmikroskopi, gen- redigering og sekvensering, kloning, modellorganismer og cellelinj...

Awarded: NOK 167.0 mill.

Project Period: 2017-2028

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hybrid Technology Hub Senter for hybridteknologi

For å kunne gjenskape anatomiske, fysiologiske og patologiske aspekter av human biologi kreves komplekse in-vitro modeller. Organoid- og Organ-on-a-Chip teknologi representerer plattformer for dette formålet. Begge teknologiene benyttes for å gjenskape sentrale aspekter av humane organer og vev f...

Awarded: NOK 158.6 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning ved Folkehelseinstituttet. Senteret har som mål å øke kunnskapen om årsaker og konsekvenser av endringer i fruktbarhet og familiestrukturer, og hvordan dette påvirker barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekani...

Awarded: NOK 136.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Mennesker har en grunnleggende evne til å oppleve og skape rytme. Denne evnen er viktig for å gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til pust, puls og lengre kroppslige sykluser. Disse ulike nivåene av menneske...

Awarded: NOK 140.7 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries

Målet for SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) er å utnytte synergien mellom medisin, maritim og olje & gass industriens bruk og behov for ultralyd (UL) til å utvikle neste-generasjons UL-teknologi innen disse tre sektorene. Et konsortium bestående av akademiske, industri- og bru...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

C3: Centre for Connected Care - Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations

C3s visjon er å katalysere positiv endring i fremtidens helsetjeneste, med fokus på å utvikle helsetjenesten. Målet vårt var å akselerere implementering og spredning av pasientsentrerte innovasjoner som endrer pasientforløp, styrker brukerne og øker veksten i helsesektoren. C3 har forsket på hels...

Awarded: NOK 94.4 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) utfører forskning for å bedre mødre-, nyfødt- og barnehelse i lav- og mellominntektsland. Vi evaluerer lovende intervensjoner og bidrar til at forskningsresultater omsettes i praksis. CISMAC er et internasjonalt konsortium med pa...

Awarded: NOK 175.0 mill.

Project Period: 2013-2025

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

NORMENT; Norwegian Centre for Mental Disorders Research

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser som utgjør en stor belastning på funksjon, sosiale og økonomiske forhold for den enkelte pasient, deres familier og samfunnet generelt. Sykdomsårsakene er ukjente, selv om arv spiller en stor rolle i sykdomsutvikling. Videre er sammenh...

Awarded: NOK 175.2 mill.

Project Period: 2013-2024

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

CCBIOs visjon er å oppdage, validere og anvende biomarkører for å forbedre forståelsen av kreftsykdom, øke diagnostisk presisjon, og forbedre målrettet behandling på en kostnads-effektiv og ansvarlig måte. CCBIO’s satsning er fordelt på biomedisinske og samfunnsrelaterte studier. Senteret utfors...

Awarded: NOK 170.3 mill.

Project Period: 2013-2024

Location: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

CEMIR har gjort mange oppdagelser innen molekylære inflammasjonsmekanismer og bidratt til økt forståelse for hvilken betydning disse har i inflammatorisk sykdom. Mer enn 600 artikler er publisert, flere i høyt rangerte tidsskrifter. Noen av de mest fremtredende funnene er: Gruppen til Espevik og...

Awarded: NOK 165.1 mill.

Project Period: 2013-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Neural Computation (CNC)

Visjonen til CNC er å forstå det nevrale grunnlaget for høyere hjernefunksjoner. For 2022 ønsker vi å fremheve følgende: Forskning i Moser-gruppen har gjennomgått en radikal transformasjon ved hjelp av ny teknologi for å måle og analysere aktivitet i store populasjoner av samarbeidende hjernecell...

Awarded: NOK 175.0 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Cardiological Innovation (CCI)

Plutselig hjertestans CCI har som ett av sine viktigste forskningsområder å forstå hvorfor noen mennesker blir rammet av plutselig hjertestans, og hvordan vi kan forutse slike hendelser slik at nødvendige tiltak kan settes inn på et tidlig nok tidspunkt. Hjertestans kan ha sin årsak i genetisk...

Awarded: NOK 77.9 mill.

Project Period: 2011-2021

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Immune Regulation, CIR

Senter for immunregulering har hatt som mål å identifisere og karakterisere årsaker til feilregulering av immunsystemet. En slik feilregulering kan gi autoimmunitet og allergi. Forskerne i senteret har studert hva som går galt i samspillet mellom immuncellene både på cellulært og molekylært nivå...

Awarded: NOK 109.3 mill.

Project Period: 2007-2018

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomedicine, CCB

Grunntanken bak dannelsen av CCB var å forene basalbiologisk forskning på mekanismer i kreftutvikling med pasientnær kreftforskning som tar sikte på å identifisere nye kjennetegn på kreft som kan brukes i diagnose, prognose og terapi. Dette har vist seg som en vellykket forskningsstrategi, og CCB...

Awarded: NOK 120.6 mill.

Project Period: 2007-2018

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Biomedical Computing, CBC

CBC har som formål å bruke matematikk, fysikk og datamaskiner for å oppnå en dypere naturvitenskapelig forståelse av problemstillinger innen medisin. Forskningen i senteret kan deles i to hovedkategorier. Den første er utvikling av beregningsmetoder og programvare for simulering av fysiske proses...

Awarded: NOK 77.0 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Medical Imaging Laboratory

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en nyskapning der flere industripartnere, universitet og sykehus arbeider sammen i et åpent forskningsmiljø. MI Lab var i stand til å skape et tverrfaglig miljø for åpen innovasjon og langsiktig industriell forskning med høy vitenskapelig kvalitet o...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CAST - Cancer Stem Cell Innovation Center

SUMMARY SFI-CAST has been established by the Research Council of Norway with the aim of using knowledge about stem cell biology to improve our understanding of cancer, and to develop new therapeutic tools. SFI-CAST was hosted by the Oslo University Hospital (OUS) with the University of Osl...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

MabCent - Centre on Marine Bioactives and Drug Discovery

MabCents bioprospekteringsaktivitet i denne rapportperioden (01.12.13-01.12.14) har vært en fortsettelse av den omfattende aktiviteten som har foregått siden 2007 For å begynne med de biologiske ressursene, så gikk Marbank/MabCents hovedtokt (3 uker i mai) i år på øst og vestsiden av Svalbard ...

Awarded: NOK 76.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa