0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kunnskapssamfunnets kulturelle forutsetninger

Vi vil søke om støtte til å avholde to seminarer/nettverksmøter og en internasjonal konferanse. Formålet med arrangementene er å utvikle et tverrfaglig nettverk bestående av historikere, sosialantropologer og sosiologer. Nettverket består av forskningsmil jøer og forskere både nasjonalt og intern...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Technology governance cultures (TECHCUL). A reflection network for researchers, advisors and policy makers

Vi har i hovedsak oppnådd prosjektets målsetninger. Vi sendte en søknad om forskerprosjekt ved SAMKUL-utlysningen i 2012. Vi har hatt 4 deltagere fra TechCul som deltagere på EST-Frames workshop i København i april 2013. Vi hadde også 11 deltagere fra målgr uppen (politikere, forskere, byråkrater...

Awarded: NOK 38,183

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Studies in Narrativity and Medicine

Samfunnet står ovenfor stadig nye utfordringer når det gjelder sykdom og helse. Disse utfordringene fordrer ulike typer kunnskap, hvor en biomedisinsk orientert forskningen må suppleres med andre perspektiver og tilnærminger. Utgangspunktet for søknaden e r et ønske om å styrke de humanvitenskape...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Different Voices, Different Stories? Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk

Conference: Different Voices, Different Stories? Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk. Bergen, mid-October 2012. Climate change is one of the most pressing issues facing humanity today. The conference will be a meeting place to dis cuss the role of language in the climate ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Manuskriptet "Giellamolsun sámi boazodoaloservodagas" som bok

Prosjektet går ut på å få gje ut Marja Skum sitt manuskriptet ?Giellamolsun sámi boazodoaloservodagas? som bok. Dette er eit manuskript med originale bidrag til samisk språkforsking. Manuskriptet er nyskapande i emneval og uvanleg når det gjeld geografisk undersøkingsområde. Det er òg med på å s...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2012-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Tidsregimer i konflikt - i vitenskap og politikk

Tidsregimer betegner hvordan vi erfarer, organiserer og praktiserer forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid. Forskjellige tidsregimer fungerer som kulturelle forutsetninger for forståelse, beslutning og handling innenfor både vitenskap og politikk. Til et gitt tidspunkt, i en gitt kultur eksis...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Humanvitskap for politikkutforming (HUMPOL)

HUMPOL er eit nettverks- og møteplassprosjekt som fører saman forskarar, interessentar og brukarar i ein gjensidig læringsprosess for å klargjere korleis humanistisk forsking kan bidra til ein kunnskapsbase som er relevant for dei forventningar og behov b rukarane og andre interessentar har, og k...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Ecology, Environment, Culture: An Interdisciplinary Research Network.

This proposal is for an international research network which will bring together expertise and research interests from across the spectrum of scholarly inquiry in order to investigate the ecological, environmental and cultural impact of contemporary media practices. Digital media culture is cond...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Integral Design Network

The background for this application is the forming of the Group of Integral Design at NTNU in the fall 2010, and the organisation of the seminar/workshop "Integral Design for a Sustainable Society and Dignified Living" as part of the event "India 2011" at NTNU. In Integral Design we address the...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Landscape Journeys. Looking closely at exposed landscapes.

The Institute of Urbanism and Landscape at the Oslo School of Architecture and Design is in the process of developing a research project on Landscapes of Energy. This project will involve an interdisciplinary range of international and national partners. In order to examine present and future en...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - nettverkstiltak

Det søkes om midler til iverksetting av to ulike tiltak, samt støtte til faglige reiser. Nettside: På nettsiden vil det informeres om seminaraktiviteten, publiseres tekster, opplyse om foredragsholdere, legges inn lenker til kjernetekster og aktuelle bø ker. Den vil også vise vei til andre fors...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: SPARC. Snow Patch Archaeology Research Cooperation - The effects of climate change on vulnerable high mountain heritage environments.

SPARC prosjektet har forsket på snøfonnene som jaktens kulturmiljøer spesielt relatert til reinsjakt gjennom flere tusen år. I noen regioner utgjør snøfonnene en arkeologisk kontekst, hvor reinsjakt har etterlatt materielle spor i fonna fra jakten. Andre steder ligger snøfonnene hvor det er et pa...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rig...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural history, cultural heritage management and mediation in a South Sámi and Norse borderland

Forskningsprosjektet omhandler kulturhistorie, kulturminneforvaltning og museumsformidling i et sørsamisk distrikt i Midt-Skandinavia, avgrenset til Rendalen og Engerdal i nordøstre Hedmark. Prosjektets hovedmål har vært å tilføre ny og forskningsbasert kunnskap henimot kulturminneforvaltning og ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Tiltak for nettverksutvikling innen faget idéhistorie

Evalueringsrapporten for filosofi og idéhistorie pekte blant annet på behovet for å utvikle nettverk og felles prosjekter innen idéhistoriefaget i Norge. Med denne søknaden ønsker idéhistorie å følge opp denne utfordringen. Prosjektet har sin base på idéh istorie i Oslo (primærsøker) og Bergen, m...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Det lokale, 1814 Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

Prosjektet skal bidra med lokale og regionale perspektiv i forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven og 1814. Prosjektet er eit samarbeid mellom historiemiljøa ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Telemark. Prosjektet v il munne ut i ein antologi med lokale og ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestfold og Telemark

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA II - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Remote Access Infrastructure for Research Data (RAIRD)

The proposed project from Statistics Norway (SSB) and the Norwegian Social Science Data Services AS (NSD) aims to develop a new method of access to administrative data and register data and a research infrastructure that will stimulate Norwegian and inter national research on these data sources. ...

Awarded: NOK 35.0 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the n...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Ruin memories: nettsted og utstilling

Ruin Memories-prosjektets nettsted - ruinmemeories.org - framstår i dag som et aktivt og godt besøkt nettsted. Gjennom denne prosjektsøknaden ønsker vi å videreutvikle ruinmemories.org gjennom tre satsinger: 1) utvikle stedet til en sentral kanal for form idling av egen og annen relatert forsknin...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Film: Inside out

Filmen vil reise viktige spørsmål om forskning, etikk, og om forskningens dialog med populærkultur, science fiction og kunst. De to siste ti-årene er genetikk og bioteknologi blitt viktige tema innenfor kunsten. Samtidig har utviklingen innen medisinsk bi ldeteknologi bidratt til fremstilling av ...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Mountain areas in Norway as attractive rural scommunities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy

Det er økt oppmerksomhet om bruk av fjellområder som ressurs for regional utvikling. Samtidig har det vært en stor økning i arealet som er vernet, og en styrking av miljøhensyn i alle utmarksområder gjennom Naturmangfoldloven fra 2009. Vår forskning viser at Norge ikke har en politikk og forvaltn...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vitensenter, en arena for læring som skaper motivasjon for NMT fagene.

Etter en lærerik «maior review» sendte jeg på nytt mitt manus til første artikkel til NorDiNa. Etter noen justeringer ble artikkelen akseptert i mars. Hauan, N. P., & Kolstø, S. D. (2014). Exhibitions as learning environments: a review of empirical research on students? science learning at Natura...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Tilrettelegging og kvalitetssikring av internasjonal publisering av juridisk forskning

Bakgrunn og målsetting: Det juridiske fakultet ved UiB ser internasjonal publisering som en stor utfordring og ønsker å bygge opp støttefunksjoner som kan bidra til både en kvantitativ økning og en kvalitativ styrking av forskernes internasjonale publisering. Dette har også vært prosjektets over...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - språkvask

Søknaden gjelder støtte til språkvask av et bokmanus på engelsk som er under utarbeidelse. Monografi inngår i formidlingsplanen for post.dok. prosjektet: Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn (se vedlegg). Bokmanuset baserer seg på det pågående prosjektar beidet med tyske dannelsesestetiske tekst...

Awarded: NOK 22,500

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law

Forskingsprosjektet har omhandla den samtidige utviklinga av eit auka fokus på risiko i samfunnet, og strafferettsleg regulering av det. Eit overordna mål med prosjektet har vore å bidra med teoretiske og tverrvitskaplege perspektiv på denne tematikken, som utfordrar tradisjonelle utgangspunkt fo...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

Museers viten, museumsviten - Museologisk satsning ved universitetsmuseene - Vegen videre

MusVit er en nasjonal satsning med formål å lage arenaer og nettverk for å samle dagens museologiske forskningskompetanse ved alle universitetsmuseer og andre relevante miljøer, særlig universitetsmiljø der det undervises i museologi. Prosjektet er initiert og ledes av Tromsø Museum - Universitet...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Border Aesthetics Dissemination 2011-2012

The research project Border Aesthetics (19458/V12), part of the KULVER Assigning Cultural Values research programme, aims to investigate how changing perceptions of borders relate to shifting practices of aesthetic evaluation through both theoretical refl ections and a sequence of interlocking ca...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Zoological - animal representations in zoos, museums and books

Zoological - animal representations in zoos, museums and books er en nettutstilling tekstet på norsk og engelsk. Utstillingen formidler forskningsresultater fra KULVER-prosjektet "Dyr som ting og dyr som tegn -standardisering og synliggjøring av dyr"via tre hovedtemaer og spørsmål: 1. Lengsel o...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo