0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EU...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Kornproduksjonen (hvete, havre, bygg og rug) er blant de største matvareproduksjonene i verden, og korn regnes som en av verdens viktigste matvarer. I Norge og Kina er hvete er sentral del av kostholdet, og hveten har også sosioøkonomisk betydning på utviklingen i begge landene. Hveten påvirkes a...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

IU: CRISPR/Cas9 editing to test and control genes implicated in influencing Aeromonas disease resistance in carp and salmon

Karpe er den fisken det produseres mest av rundt om i verden. Særlig Rohu karpe er en viktig næringskilde i India. Zebrafisk derimot er en modell art, som bl.a. kan brukes til å modellere genetiske forandringer i karpe iom at disse tilhører samme familie. Oppdrett av Atlantisk laks er en viktig i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

DNA analyser for bedre styring av osteproduksjonen.

Mikroorganismer er essensielle under produksjon og modning av all ost. De metabolske reaksjoner som skjer under ostemodning, er i hovedsak enzymatisk nedbrytning av sukker, fett og proteiner og syrekulturens sammensetning avgjør graden av ostemodningen. Det er derfor ønskelig å studere syrekultur...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - AVATAR - Advanced Virtual Aptitude and Training Application in Real Time

Hogstmaskiner samler inn en hel del data om skogene de avvirker. Det kan være alt fra treslag, treslagsblanding og lokalitet til høyde, diameter og avsmalning. I Europa hogges det over 400 millioner m3 i året som er egnet til helmekanisert hogst (hogstmaskin og lassbærer). Riktig bruk av data om...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nanofiltered intake water to RAS for improved health and welfare of Atlantic salmon postsmolt.

I MEMBWELL ble det fokusert på fiskehelse og fiskevelferd når FiiZK (tidligere AkvaFresh) undersøkte bruk av nanofiltrering for delvis avsalting av sjøvann som inntaksvann til RAS for postsmoltproduksjon. Ved delvis avsalting av sjøvann oppnås en annen ionesammensetning enn i vanlig brakkvann, fo...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fra lys ide til kommersiell kvalitetsmåling i laksenæringen

Formålet med prosjektet er å utvikle en industriell måleteknologi som sorterer fileter av laks på kvalitet i sanntid. Teknologien er basert på bruk av hyperspektralt kamera som det nå er bestilt deler til for byggingen av prototype 1.Teknologien vil kunne detektere blodflekker i første omgang der...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied utvikler teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og digestater fra biogassproduksjon. Dette forventes å bli en økonomisk konkurransedyktig prosess for nitrogenforsyning til planteproduksjon som samtidig eliminerer uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

DypDom: Nedsenket merd med luftkuppel for lakseoppdrett

Laks som svømmer dypere, får mindre lus. Nedsenkning av merden vil tvinge laksen dypt, men frarøver den mulighet til å etterfylle svømmeblæren. Prosjektet skulle undersøke om laks kan oppdrettes dypt gjennom å tilby luft i en nedsenket kuppel. Resultatene fra forskningsmerdene ved Havforskningsin...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Klimanøytral veksthusproduksjon ved bruk av et Smart Environmental Control System

Hovedmålet er å utvikle, teste og kvalitetssikre et bærekraftig (semi-) lukket veksthussystem til lønnsom produksjon av ferske matvarer av høy kvalitet. Det skal brukes et patentert Environmental Control System (ECS) bestående av CO2-fangst og resirkulasjon, energi og varmegjenvinning samt luftbe...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann,...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

Genomisk seleksjon (GS) er et nytt avlstiltak som forventes å gi økt sikkerhet ved seleksjon av unge dyr og økt avlsframgang per år for hele populasjonen. GS har med suksess blitt tatt i bruk på mange melkekupopulasjoner rundt om i verden, men er tatt i bruk i langt mindre grad på melkegeit. Kos...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Dokumentere trevirkets hygrotermiske egenskapers effekt på reell varmeisoleringsevne i bygg

I dette prosjektet er det studert hvordan de hygrotermiske egenskapene til tre påvirker varmegjennomgangen i massive treelementer. All testing i dette forsøket har blitt utført i et klimakammer/klimarom i laboratorium. Det er blitt undersøkt hvor mye varme som går gjennom KLT-elementer (Kryss Lam...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue – NOBEL, Novel business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services

Europeiske skoger tilbyr en rekke varer og tjenester. Noen verdsettes i eksisterende markeder (f.eks. tømmer) og andre som "offentlige goder" (for eksempel karbonbinding og andre skogsøkosystem¬tjenester). Grunneierne blir ikke belønnet i markedene for å tilby skogsøkosystemtjenester (FES). I de ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden etter ris og hvete når det gjelder forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370 millioner tonn. Potetcystenematode (PCN) eller potetål på norsk er en alvorlig sykdom som rammer potetavlinger i hele ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Carbon Capture by Hydrogen-Oxidizing Bacteria for Protein Creation for Use in Aqua Feeds

Dette prosjektet vil tilbringe markedet nye proteinkilder til bruk i fiske- og rekefôr og vil være en revolusjonerende løsning som addresserer både økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer linket til en global økende befolknigsvekst og matmangel i fremtiden. Prosjektet fokuserer på en ind...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

Urbant landbruk har de siste årene utviklet seg raskt verden rundt. Fordelene med å produsere mat i byen (byområder) med lave klimagassutslipp, resirkulering av matsvinn, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement har blitt allment kjent og godt mottatt av folk. NIBIO - Norsk institutt for ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-Cap - Karbonfangst fra cruise- og passasjerskip

Scanship leverer i dag systemer for avløpsrensing til cruise- og passasjerskip og ønsker å utvikle en ny teknologi som muliggjør å håndtere andre typer organisk avfall på cruiseskip som matavfall, slam, papir, tre, plast og spilloljer. Primærstrategi er å fremstille biokarbon fra restråstoffene b...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effect of diet and stress on the nutritional value and health of tilapia fish species

Prosjekt oversikt Støttet av Norges forskningsråd som prosjektstøttestøtte innenfor internasjonale HAVBRUK2 Varighet 2019 Omfang Lag et internasjonalt nettverk for å samle og spre informasjon om tilapia kvalitet og havbruk Team Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU, Tr...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Spatiotemporal variation and diversity of pathogens within a salmon cage and farm

Fiskesykdommer er en av de mest utfordrende sakene den norske havbruksnæringen står overfor i dag. Infeksjonssykdommer forårsaket av bakterier, virus eller parasitter svekker fiskens velferd, fører til gevinsttap og kan potensielt også ha negative konsekvenser for miljøet. God sykdomskontroll er ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - GreenLane – fast tracking value and resilience in industrial wood supply

Skogsindustrien er avhengig av en stabil året-rundt virkesforsyning av jevn virkeskvalitet. GreenLane er en felles innsats mellom Norge (NIBIO), Sverige (Skogforsk) og Østerrike (BOKU) med fokus på verdi-sporing (value-tracking) for å kunne utvikle bedre styringsrespons i utfordrende klimascenari...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources

LowImpact-prosjektet har hatt som mål å utvikle kombinerte løsninger for en klimasmart produksjonspraksis med redusert negativ innvirkning på jordkvalitet, miljø og mattrygghet. Vi har fokusert på bruk av plantevernmidler og utslipp av drivhusgasser i grønnsaksproduksjon og potensialet for biokul...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Målet med FishBash er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam, noe som kan erstatte deler av mineralgjødselen som brukes i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene, som til dels stammer fra landbasert fôrproduksjon, gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraft...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Parasite- and host-driven characteristics of infestation success in salmon lice (Lice-IS)

Lakselus er en parasitt på atlantisk laks og andre laksefisker. Gjennom oppdrettsnæringens vekst har mengden av lakselus og dens verter steget parallelt. Dette har en negativ innvirkning på bærekraften til produksjonssystemene, særlig på oppdrettslaksens velferd, miljøpåvirkninger fra oppdrett og...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development.

I dette prosjektet skal vi utvikle verktøy for presist å kvantifisere potetknollenes egenskaper som form, farge og sykdomsangrep. Ved å sammenholde slike data med genetiske data, skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i den norske potetforedlingen. Potetenes ekste...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Molecular roles of salmon louse and piscine aquaglyceroporins (Channel19)

As part of an ongoing project funded by the Research Council of Norway (254872/E40: ImmunoPorin) focusing on the immunosuppression of aquaglyceroporins (Glps) in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis), we have discovered that two of the salmon louse Glps that transport, water, glycerol and ur...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbesta...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Production and Market Responses to Sea Lice Motivated Production Growth Restrictions

The major issue facing Norwegian salmon aquaculture is sea lice (Lepeophtheirus salmonis). The sea lice problem has motivated regulations to control production growth (the traffic light system). Norway is the largest producer of Atlantic Salmon, and when the Norwegian Ministry of Trade, Industry ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland