0 projects

YFF-Yngre, fremragende forskere

Political Institutions, Development and a Domestic Civil Peace

Creating democratic institutions is an often recommended means to prevent and to terminate civil war. Under which conditions and in what forms are democratic institutions likely to be effective in reducing the incidence/recurrence of civil war? The most g eneral hypothesis is that the chances of ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internajsonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. I alle sam...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom røynd og romantisering. Eit kulturanalytisk perspektiv på spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar.

Med utgangspunkt i ulike alternative behandlingssenter i Tromsø by, skal prosjektet avdekkja spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar . Prosjektet tek utgangspunkt i to hovudproblemstillingar. A) Sjamanen si rolle som åndeleg r ettleiar og helbreiar i førmodeme og mode...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Alzheimer's disease in science, politics and everyday life

The ways of understanding Alzheimer's disease are changing rapidly as it becomes an issue of globalised science as well as politics. The project sets out to investigate these in the three locations of science, politics and everyday life. It asks how vario us versions of Alzheimer's are constitute...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nature and science in politics and everyday practices

The project will investigate the production and mediation of "nature" and "the natural" in scientific, political and everyday practices. It will focus on science as an important producer of material realities and naturalised power. By examining the creati on and reshaping of nature-relevant bound...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

WELFARE QUALITY - Animal welfare in the product quality chain (IP)

...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Welfare Quality - Integration of animal welfare in the food quality chain: from public consern to improved welfare and transparent. (IP)

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2014

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of recombinant oral vaccines using a bacterial carrier. Antigen expression in M. capsulatus.

We show that it is possible to express heterologous protein epitopes as parts of endogeneous surface proteins in M. capsulatus. M. cap. will be used as vehicle for antigen presentation and immunisation. We will characterise, using injection immunisation p rotocols in rabbit and fish, the immunoge...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

...

Awarded: NOK 242.7 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

...

Awarded: NOK 582.5 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføres på prosjekt 194215/V10.

...

Awarded: NOK 51.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

HEATOX - Heat-generated food toxicants, identification, characterisation and risk minimisation (STREP)

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

PAC - Polarization and Conflict (STREP)

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SEAFOODplus - Health promoting, safe seafood of high eating quality in a consumer driven fork-to-farm concept (IP)

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Teacher Education as a Part of Multicultural Nation Building: An Interdisciplinary Approach

Teacher Education in a Multicultural Society is an interdisciplinary project to establish a research-based strategy for the contruction of a teacher education Which will cultivate proficiency in teachers for educating children as competent citizens of a m ulticultural society. It is linked to cha...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Innlandet

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Function of Anti-Müllerian hormone in fish testis development and maturation to puberty

This project aims to determine the function of Anti-Müllerian hormone (AMH) in fish as a factor in testis determination, development, and maturation at puberty. AMH, also named Müllerian inhibiting substance or spermatogenesis preventing substance, belong s to the transforming growth factor-ß fam...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Awarded: NOK 401.4 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter

Norsk akvakultur opplever for tiden en fase med spesialisering og ekspansjon samtidig som infrastruktur og kompetanse innen bakteriologisk ekspertise i akvatisk bakteriologi i Norge er minimal for tiden. Det er grunn til å tro at bakterieinfeksjoner vil h indre utviklingen av en blomstrende marin...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein-protein interactions between infectious pancras virus proteins and host protein

In the post-genomic area new approaches have been developed to study and characterize protein functions in cells and organisms. One such strategy is the yeast two-hybrid system that can be used to generate complete protein interactions maps. Infectious pancreatic necrosis is one o the most thre...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre i arbeidslivet: Ansettelser, stillinger, lønn og karriereforløp

Prosjektet skal belyse graden av inkludering versus eksludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Det skal belyses hvordan dette utspiller seg på virksomhetsnivå gjennom en bred kartlegging av ansettelser, stillingstil deling, segregering på stillinger, lønnsp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

Prosjektet skal gjennom fire delprosjekter undersøke konkrete flerkulturelle møteplasser som er viktige i nordnorsk hverdagsliv. Det tas utgangspunkt i tradisjonelle og historiske forhold, men undersøkelsen vil i hovedsak rettes inn mot nåtidige forhold n år det gjelder slektsformer som problemlø...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pancreas disease (PD). Utvikling av diagnostiske metoder og karakterisering av norske SPD-virus isolater

Infeksjoner som skyldes pancreas disease (PD) fører til tapsbringende sykdommer i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere. Viruset er vanskelig å dyrke i cellekultur og det er mye som tyder på at sykdommen er underdiagnostisert på gr unn av at infeksiøst pankreas virus ofte ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland