0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTIPLAN: Enabling next-generation maintenance processes by adding optimal scheduling support to VISAVI LivePlan

To prototyper er lansert innen vedlikeholdsoptimalisering og logistikkoptimalisering. Videre har vi bygget en kalkulator for å hjelpe med å vurdere virkningen på olje og gass produksjon når aktiviteter planlegges som da kan gripe inn i brønnproduksjonen.

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Snølagring i vintersportsanlegg er ressurskrevende, fysisk tungt og ikke særlig rimelig. Likevel er det i ferd med å bli en nødvendighet for stadig flere vintersportsanlegg i Europa. Fordi; I et globalt klima i endring med mer vær og kortere kuldeperioder er bevaring av snø forutsigbart og sikker...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU-agenda for gjenreisning og vekst i norsk reiseliv 2020-2024

Formålet er å øke næringsrettet FoU-aktivitet for reiselivet for å underbygge endringsbehovet i næringen etter Covid-19 pandemien. Utvikling av felles FoU-agenda for reiselivsnæringen skal resulterer i utforming av flere søknader til Forskningsrådets annonserte utlysninger (bl.a. Kompetanse- og s...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Aktiviteten i prosjektet har vært stor særlig etter ferien i år. Det første halvår var vi svært hemmet av koronatiltakene som myndighetene hadde iverksatt. Disse hindret oss i å reise rundt nasjonalt og internasjonalt for å møte potensielle brukere av vårt system som kan være med i videre utvikli...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TCPR Link - Enhancing Volunteer - Dispatcher Teamwork in Cardiac Arrest

De fleste hjertestans skjer i hjemmet, og det er derfor behov for å benytte HLR-trente frivillige i nærheten, for å redusere tiden til start av HLR. Dagens løsninger med frivillige administreres fra medisinsk nødtelefon, med lite kvalitetssikring. Pilot data fra Singapore viser at disse ikke-prof...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

RECONC har kartlagt utlekkingsegenskapene til resirkulert tilslag fra betongslam produsert med Mapei tørrvaskteknologi (RST). De viser i stor grad likhet med vanlig knust betong. Dette gjør at undersøkelser utført for knust betong mht. miljøegnethet, kan også benyttes for RST. Fullskala forsøk på...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fleet-Oriented Intelligent Operation of Large Scale Edge System

Kravet om å behandle data nær der dataene er generert, for eksempel for å oppnå effektivitet, bedre sikkerhet eller bedret personvern ved at man unngår behovet for å sende sensitive data over nettverket til skyen, har ført til fremveksten av Edge-Computing. Edge-Computing omfatter programvarekomp...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FucoMed - Fucoidan for biomedisinske applikasjoner

I første halvdel av Fucomed-prosjektet har Alginor fokusert på utvinning og rensing av fucoidan fra Laminaria hyperborea (L.hyp). Utvinningen og rensingen er blitt optimalisert i Alginors egne laboratorier, samt i eksterne pilotanlegg hvor det har blitt produsert flere kilo renset fucoidan. SEC-M...

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INHUD: Intelligent Handheld Ultrasound Device

Håndholdte ultralydsystemer tilbyr praktisk og kostnadseffektiv bildediagnostikk til helsepersonell og helseinstitusjoner som i dag i liten grad benytter ultralyd. En av grunnene til at ultralyd ennå ikke er utbredt blandt fastleger, ambulansepersonell, fysioterapeuter, på akuttmottak eller på sy...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

I STEGS-2 prosjektet har Memscap i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor / SAFRAN og to forsknings partnere, SINTEF og USN utviklet en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitet trykk sensorer for flyindustrien. Her med spesielt fokus på motorkontroll (FADEC) til Jet...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robotic self-propelled pipeline multisensory scanner - ROMUS

Vann og gode sanitærforhold anerkjennes som menneskerettigheter. Det utgjør også FNs 6. mål for bærekraftig utvikling. Vann- og avløpsrørenes tilstand er i så måte et anliggende for menneskeheten. I Norge alene er behovet over 300 milliarder kroner i investeringer i kommunale ledninger fram mot 2...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FLEXSI - Flexible Design and Production of Specialized Ferro-Silicon Materials

FlexSi prosjektet skal utvikle innovative Mg behandlinger ved å optimalisere mikrostruktur, noe som vil føre til økt produktivitet hos støperiene. Fordelene med de nye produktene skal demonstreres på industriell skala fra porsjonsvis material produksjon. Prosjektet skal kombinere lab-skala eksper...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DataVar: Closed Loop Data-Driven Manufacturing Variation Management using Industry 4.0

Komplekse produksjonssystemer består av en kjede av prosesstrinn der hvert prosesstrinn vil ha en eller annen form for variasjon. Denne variasjonen kan føre til kvalitetsavvik og metoder som total kvalitetsledelse, Lean, Seks sigma og statistisk prosesstyring er utbredt for styring av variasjonen...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Machine Learning for Transparent and Sustainable Investing

Det siste året har vi jobbet mye med å øke datasettet som brukes i maskinlæringsmodellen vår. I tillegg til å bygge signaler basert på tradisjonelle selskaps-, markeds- og ESG-data fra proprietære dataleverandører, så har vi selv utviklet innovative datasett om makroøkonomiske pengestrømmer. Diss...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Slag2value - Resirkulering av slagg til nye produkt

Gjennom 2021 ble det gjennomført et bredt testprogram for å avdekke potensialene ved de ulike separasjonsmetodene. Parallelt med dette ble det utviklet en karakteriseringsmetode som bidro til økt forståelse av de egenskaper ved slaggene som har sterkest innvirkning på separasjonspotensialet. Samt...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioDry- Teknologi for effektiv reduksjon av bakterievekst og biofilmdannelse på maskiner i næringsmiddelindustrien.

Målet med prosjektet er å utvikle, teste og demonstrere nye tekniske løsninger for robotisert tørking av prosessutstyr i lakse- og kjøttindustrien. Disse industriene kan ha utfordringer med dannelse av biofilm og vekst av bakterier, spesielt den patogene bakterien Listeria monocytogenes, på utsty...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene arbeider i samarbeid med Universitetet i Stavanger med å utvikle en app for lederutvikling. Formålet med appen er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter bli bedre i stand til å nå målene de setter se...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Kunnskap innhentet fra målrettet kartlegging og overvåkning av natur er nødvendig for å sikre at dagens bruk av natur er bærekraftig samt å hindre at arter utryddes og naturtyper forsvinner. En av Miljødirektoratets viktigste funksjoner er å kartlegge og overvåke miljøtilstanden i Norge, og vi br...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MAMA-K - dynamisk styring av partikkelstråling for effektiv kreftbehandling

Produktet som skal utvikles, MAMA-K, har som mål at både foton- og protonstråler skal kunne styres med industriell presisjon for forbedret kreftbehandling. MAMA-K står for "Multi-Array Multi-Axis Cancer Combat Machine". Hovedmålet er å unngå bestråling av friskt vev og av følsomme nerver og org...

Awarded: NOK 22.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STRAUSS - Superior Temperature Resistant Aluminium Steering Shafts

Ved kaldflytpressing av aluminiumskomponenter i romtemperatur er det svært viktig å sørge for at emnene er så formbare som overhodet mulig. Gjennom tilpasning av legeringsinnhold, prosessparametere og varmebehandling/mykgløding, skal det sikres at emnene har en ensartet og mest mulig formbar tils...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HASAM - Hypereutectic Alloys of Silicon and Aluminium for additive Manufacturing

I HASAM-prosjektet har man jobbet med 3D-printing av legeringer bestående av aluminium og silisium der innholdet av sistnevnte er høyere enn i konvensjonelle aluminium-silisium (AlSi) legeringer. Det er den raske avkjølingen i 3D-printeprosessene som muliggjør det høye silisiuminnholdet slik at m...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team

Disruptive teknologiendringer, raske endringer i kundeadferd og i hva som gir verdi i markedet stiller helt nye krav til en programvareutvikling- og innovasjonsprosess når nye løsninger lages. Dette prosjektet vil etablere en tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KnowMe AI - Sensor and machine learning based interpretation of non-verbal communication.

Det er mennesker som ikke kan kommunisere verbalt på grunn av forskjellig grader av kognitive utfordringer. Selv om det verbale språket mangler kommuniserer de til forskjellig grad gjennom lyder, ansiktsuttrykk og gester. Målet med dette prosjektet er å bruke passive sensorer for å observere pers...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Diva - The digital foundation for value preservation in real estate.

Divas mål var å utvikle en digital, AI-basert løsning for å identifisere tilstanden til bygninger, som en nyttig løsning for alle boligeiere for å forhindre bygningsskader eller forringelse på grunn av klimaendringer, uforutsette hendelser, eller for å lage en objektiv vurdering av verdien av eie...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Demokratiet er truet. Et viktig varslingssignal er det synkende nivået av demokratisk deltakelse. Det kan være flere årsaker til dette, inkludert manglende tillit til politikerne og utilfredshet med eksisterende muligheter for medvirkning. Yascha Mounk beskriver i boken «The People vs. Democracy»...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Med utgangspunkt i kulturopplevingar arbeider prosjektet med å auke verdiskapinga knytt til besøkande i Sunnfjord ved å kople saman kultur, reiseliv og handelsnæringa. Målsettinga er å innovere slik at ein samla sett får fleire besøkande, lengre opphald og høgare inntjening per besøkande. Gjennom...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MADAM - Development and production of Metal Alloys for powder-based Additive Manufacturing

I MADAM-prosjektet er det utviklet pulvere bestående av ulike nikkel-silisium legeringer. Markedet for 3D-printing av metaller og legeringer vokser fremdeles sterkt og bruken er ofte rettet mot produksjon av komplekse komponenter med spesielle krav til vekt, styrke og/eller slitasjebestandighet u...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjon

Rask Respons 4.0 prosjektet startet i mars i 2020. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/rask-respons-4.0/. Rask responsproduksjon (QRM) er en strategi som kan ta Lean, Six Sigma og Total Quality Management til et nytt nivå for bedrift...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CORAL, Coated Recycled Aluminium - developing surfaces for well-adhering and corrosion resistant coating systems

Aluminium er svært egnet for resirkulering, og den betydelige reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås gjennom å benytte forbruker-skrap i produksjonen av aluminiumsprodukter vil øke konkurranseevnen til aluminium i bruksområder hvor CO2 fotavtrykk er et viktig kriterium for valg av materiale. CO...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo