0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tailoring Intervention Instruments to Promote Emission Reduction in Norway: Applying the Self-Regulation Model of Behavioural Change

Prosjektet bygger på antakelsen at atferdsomstilling forutsetter at man går gjennom forskjellige steg/faser. Hovedhypotesen for prosjektet var at hvis vi tilpasser informasjon til handlingsfasen en person er i, så er faseprogresjon mye bedre enn hvis vi gir folk informasjon som enten ikke passer ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Marine Ventures. Comparative perspectives on the dynamics of human approaches to the seascapes of Tierra del Fuego and Norway.

Marine Ventures explores the interesting similarities and differences between the southern and northern outskirts of the world, in the span between early Stone Age in Scandinavia and the foraging communities in Patagonia, with special emphasis on Tierra del Fuego, where the project is doing archa...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Polarskolen.no - et filmbasert undervisningsprosjekt med grunnlag i IPY-programmet. Fase 1

Det internasjonale Polaråret 2007-2008 er i ferd med å oppsummeres og avsluttes. Hovedkonklusjonen er at dette var en vellykket satsning både når det gjelder forskning og ikke minst formidling, som var en integrert del i programmet. Det har vært brakt fra m masse stoff i form av tekster, bilder ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Øyet som ser: Historiske perspektiv på kunst, estetikk og teologi

Bokprosjektet "Øyet som ser" inngår i det NFR-finansierte prosjektet "Sanselighet og transcendens". "Øyet som ser" er tverrfaglig, og beveger seg i grenseland mellom teologi, kunsthistorie og estetisk teori. Under den forutsetning at kunst en er en unik e rkjennelseskilde, også når det gjelder re...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjon, region og landskap i norske jernbanedebatter 1840-1908. Doktorgradsprosjekt ved Humboldt-Universität zu Berlin, Nordeuropa-Institut

Hva er geografi? Hvordan skapes kunnskap i kommunikative prosesser? Hvordan oppstår, utfordres og forandres diskurser som fører til politisk handling? Hvordan utviklet idéen seg om at et lands geografi kan forandres med hjelp av teknologi? Dette er de sentrale problemstillingene i doktorgradsavha...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Cultures of Biodiversity: Perceptions and Practices.

A comparative anthropological study of UN-REDD (Signe Howell) REDD+ får stadig mer oppmerksom i de landene som har undertegnet en avtale. Forskingen dette året har konsentrert seg om implementeringen av REDD+ i Indonesia. Indonesia er det nest største samarbeidsland med Norge i REDD+ sammenheng....

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

In Situ Site Preservation of Archaeological Remains in the Unsaturated Zone

Kulturlag og arkeologiske levninger i umettet miljø der naturlige vannforhold mangler eller bare delvis forekommer, er meget utsatte for nedbryting dersom det skjer endringer av de jordkjemiske forhold. Bevaring av eksisterende arkeologisk materiale, vår felles underjordiske kulturarv, til nytte,...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Place and Displacement: Exhibiting Architecture

Her skal teksten inn på norsk. Se veiledningen over, oransje spørsmålstegn.

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Kunnskapsbasert næringsutvikling på Agder

Prosjektet vil analysere hvordan FoU- og innovasjonsvirksomhet foregår i bedrifter i innsatsområdene (energi/prosess/olje og gass, kultur, IKT) til VRI-Agder, og hvordan utviklingssystemet på Agder kan utforme virkemidler for å stimulere innovasjonsaktivi tet i bedrifter i innsatsområdene. Prosje...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of Scientific Knowledge as a Policy Instrument in Climate Policy

Prosjektet handler om hvordan forskning sammenstilles og brukes i politikkutforming, og er delt inn i seks arbeidspakker. I den første arbeidspakken er det utviklet et teoretisk rammeverk for å bedre forståelsen av forholdet mellom forskning og klimapolitikk. Utgangspunktet er at all forskning so...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ecologically sustainable implementation of the Nature Diversity Act (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway

Bruk av fremmed frø til revegetering etter naturinngrep er en viktig trussel mot biodiversitet og miljø. Målet med helkjedeprosjekt ECONADA (Økologisk og økonomisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering etter naturinngrep) var (a) å finne ut hvilke frøkilder som kan reg...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

In Situ Site Preservation of Archaelogical Remains in the Unsaturated Zone

International treaties and conventions are designed to protect the archaeological heritage as a source of the European collective memory and as an instrument for historical and scientific study. E.g. the Valletta treaty (Council of Europe, 1992) also call s for preservation of the archaeological ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Cultural heritage: Negotiations, policy and practice

Overordnet mål: Satsingen har på norsk blitt kalt «Kulturminner: politikk, praksis og forhandlinger» og har tatt utgangspunkt i at vellykket politikk og praksis innenfor kulturminnevernet forutsetter solid kunnskap og forståelse for hvordan og hvorfor slike verdier blir trukket fram som vesentlig...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Awarded: NOK 113.2 mill.

Project Period: 2011-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

...

Awarded: NOK 125.3 mill.

Project Period: 2011-2022

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Re-visioning the museal objects between things and signs (arbeidstittel)

Seminaret-forskerkurset "Re-visioning the museal objects between things and signs" (arbeidstittel) planlegges som et to dagers seminar-forskerkurs hvor fire KULVER-prosjekter vil samarbeide. Seminaret-forskerkurs sikter mot å knytte både prosjektledere, f orskere ved prosjektene og doktorander te...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Integrating Ecotoxicology and Ethics for Responsible Ecological Governance: The Case of Nanoparticles for Environmental Remediation

The NanoEcotoxEthics project was an integrated research project funded by the ELSA program of the Norwegian Research Council. As such, it was a part of a Research Council effort to advance responsible research, innovation and technology development throug h having scholars from the social science...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte til afrikanske partnere i forskningsprosjektet HUNT i forbindelse med workshop i Oslo

I forskningsprosjektet Hunting for Sustainability (HUNT) studeres sosiale, kulturelle, økonomiske og økologiske aspekter av jakt i seks europeiske og to afrikanske land. Prosjektet er finansiert av EU gjennom FP7, med varighet fra 2008-2011. Informasjon o m prosjektet er er lagt ved søknaden, og ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Crossover Research. Well constructed systems biology

Crossover er designet som et ELSA eksperiment i «integrasjon». Behov for integrasjons eksperimenter har ofte blitt legitimert av en analyse av at ELSA forskningen ikke i tilstrekkelig grad har vært relevant for pågående veivalg i naturfaglig forskning. Prosjektet har vært sammensatt av en grup...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Social and ethical dimensions of fMRI: Anorexia as a case study

The case of fMRI research on anorexia can be seen as emblematic of a broader set of processes which critics have called the ?biologisation? of child development and behaviour. Neuroethicists and sociologists have raised important concerns about young peop le?s exposure to neuroscience technologie...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Arbeidslivsformer i endring: Scenarier og konsepter for framtida - DP030

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Dynamisk datostempling - Holdbarhetsindikator - DP009

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Fremtidens gravsted - DP067

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

YOUrban: SOCIAL MEDIA & PERFORMATIVITY IN URBAN ENVIRONMENTS

YOUrban er et forskningsprosjekt om sosiale medier, design og byen. Prosjektet undersøker verktøy og metoder for å skape engasjement og en følelse av eierskap og ansvar overfor vår fysiske, sosiale og kulturelle verden. YOUrban undersøker hvordan sosiale medier kan brukes til både å utforske og å...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging

Prosjektets målsetning er å oppnå en dypere forståelse av hvordan bildeteknologier som MR, funksjonell MR og ultralyd bidrar til utviklingen av kunnskap om hjernen ved å tjene som forskningsredskap, kirurgisk redskap og kraftfulle retoriske instrument. Prosjektet legger særlig vekt på samfunnsmes...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULVER-Kulturell verdsetting

Intimitet: et møte mellom kunst og forskning

Dette prosjektet er et samarbeid mellom KULVER-prosjektet "Being Together: Remaking Public Intimacies" og en gruppe masterstudenter ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Samtiden kjennetegnes av at intime, seksuelle, personlige og private temaer er en de l av offentligheten på tvers av alle medi...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Utstilling/Katalog/Konferanse 2011: Postindustriell keramikk

1. Utstilling. Stikkord er postindustriell keramikk: søppel og readymades. Utstillinga vil ta opp tråden frå forskingsprogrammet gjennom å synleggjera nye keramiske praksisformer som har skapt ein ny orden på keramikkfeltet. Det vil bli lagt vekt på kontr astar i format og tilnærmingsmåtar. Prose...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Campusguide2010 - DP061

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Bringing STS into Environmental History

This application asks for partial support for an international workshop to be held Trondheim in August 2010 on the intersection of science and technology studies and environmental history. The conference co-conveners -- Dolly Jørgensen and Finn Arne Jørge nsen (both from Department of Interdiscip...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse

Prosjektet studerer hvordan forestillinger om natur, mennesker og samfunn kommer til uttrykk i tekster og medietekster om naturkatastrofer. Materialet er norsk og dansk-norsk, og spenner over en periode fra 1755 til 2014. Sentrale temaer er forestillinger om fremtiden, forestillinger om jordklode...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo