0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MARLEN - Maritime Logistics Chains and the Environment

The principal objective of the project is to: Obtain and systematize facts and knowledge regarding the main operational and organizational conditions that may influence the energy efficiency and environmental profile/performance of alternative maritime l ogistics chains, and thereby reduce the p...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Safety Management in the High North

The High North represents new environmental conditions setting new safety design requirements where statistics and experience are limited, and where known solutions accordingly can not be applied without thorough evaluations and research activities. In th is complex environment R&D programs need ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metoder for design av akterskip,propulsjon og styresystemer for offshorefartøy.

Utvikling og operasjon av større offshore fartøy setter større krav til dokumentasjon av både skrog og propulsjonssystemer mht effektivitet, sikkerhet og pålitelighet. Per i dag mangler både kunnskaper og metodikk for å kunne foreta optimale valg av løsni nger. Modellforsøk har store begrensninge...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reducing Impact from Shipping on the Environment

The project will encompass three activities Ship emission indicator Today's serious concern is on global climate and local air pollution in densely populated areas. This proposal will concentrate on ship emissions to the air. Special focus is on following items: - Decision on emission components...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovation in Global Maritime Production 2020

Norway has a long tradition as a maritime nation in shipping, shipbuilding and maritime equipment manufacturing, and has retained a leading position globally at the start of the 21st Century. But with rising cost and increased competition from other natio ns, particularly in Asia, the industry is...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of the Effects of NOx Emissions Reductions from Ships on Fuel Consumption and other Emissions with Emphasis Particulates

Survey of Literature and other existing knowledge The literature study concentrates on particle formation from internal combustion engines especially after the combustion process. Emphasis will be put on how NOx and their reduction measures influence part icle formation. Investigation of growth...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

I prosjektet skisseres et todelt utviklingsløp for å nå hovedmålsetningen om å bidra til å øke konkurranseevnen i Norges brønnbåtnæring. 1) Situasjonsbeskrivelse og scenariebygging Lovverket stiller strenge krav til utslipp fra brønnbåter samt desinfeks jon av lasterom/rørsystemer, mens oppdret...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mikroorganismers nedbryting a hydrokarboner i olje og dettes påvirkning på drift, smørefilm og sikkerhet i marine innstallasjoner

Mikroorganismer som gjær, sopp og bakterier finnes over alt. De er naturlig til stede i alle miljøer, de fleste innenfor et temperaturområde mellom -20 - +80'C. Mikrobiell vekst i hydraulikkolje ombord på marine installasjoner er erkjent som et betydelig problem innefor den maritime næringen, båd...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Superintendent's Manual / Owner's Portal

I en svært raskt skiftende verden hvor informasjonstilgangen synes å være eksponentielt økende, er det behov for ulike virkemidler for å understøtte beslutningstakere i den maritime industrien. Dette innebærer bl.a.: - Videreutvikling og tilgjengeliggjør ing (i ulike kommunikasjonskanaler og bes...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nor-Fishing Technology Conference 2008

Prosjektets formål er å arrangere en internasjonal fagkonferanse 11-12 august 2008 i tilknytning til Nor-Fishing messen 2008 (12-15. august 2008) innenfor fagfelt med relevans for messen. Årets konferanse er en videreføring av NFTC 2006 og intensjonen er en videreføring i 2010. Den faglige konfer...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rettet formidling av forskningsresultater fra MAROFF-prosjekter.

For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter har forskningsprogrammet Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) åpnet for søknader om økonomisk støtte til arrangementer for forskningsformidling. Den foreliggende søknaden er et initiativ fra tre av MAROFFs prosj...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

One click cabin furnishing

Prosjektet vil bli todelt: 1. Utvikling av en helt ny modulær møbelserie for skip og olje rigger etc. 2. Utvikling av et helt nytt IKT-system. Hensikten med å utvikle en helt ny møbel serie er: a) Gjøre produksjon av møbler helt mod ulær b) Redusere antall komponenter ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Havbruk i et endret klima.

Prosjektet er et seminar. Med fokus på klimaendringenes påvirkning på havbruksnæringen, vil følgende tema bli tatt opp. Nåtidens og framtidens klima. Klimaprognoser for norskekysten - Vind - Nedbør - Temperatur - Havnivå - Ekstremsituasjoner Direkte eff ekter på miljøet i norske kyst- og fjordo...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optifoul Project

The roughness of the surface of the hull is one of the major factors that contribute to the overall fuel consumption of the vessel. Measurements of the hydrodynamic drag of different commercially available antifouling coatings have shown that surface roug hness between different antifouling syste...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Det åpne biomarine innovasjonsnettverket MARELIFE

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision Support in LNG Supply Chains - Improving Shipping by Optimisation Based Decisions

The LNG supply chain is complex. The shipping part should be fully integrated in the planning operations in this value chain. Actors in the LNG business are facing considerable planning challenges; challenges which make use of dedicated decision support s ystems (DSSs) for commercial planning of ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Mikroorganismers nedbryting av hydrokarboner i olje og dettes innvirkning på drift og sikkerheten i marine innstallasjoner.

Mikrooganismer som gjær, sopp og bakterier finnes over alt. De er naturlig til stede i alle miljøer, de fleste innefor et temperaturområde mellom -20' til 80' C. Mikrobiell vekst i hydraulikk olje ombord på marine innstallasjoner er erkjent som et betydel ig problem innenfor den maritime næringen...

Awarded: NOK 72,499

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Unmanned Aerial Vehicle system for arktiske forhold.

Det er en økende interesse for å anvende droner/UAV ifbm maritim og offshore aktiviteter. Spesielt gjelder dette for nordområdene, noe som ligger til grunn for Eurekaprosjektet "Maritime Drones for cold areas", som Simicon har fremmet sammen med CybAero a b. Første trinn i Eurekaprosjektet er en...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Buskerud

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

'Maritime Safety Management in the High North' - prosjektetablering

MarSafe shall present the crucial needs and indicative solutions for maritime safety management means required to realize our future commitments in the High North, focusing: - Logistics, Operations and Transport - Dynamic Risk Assessment and Emergency Res ponse - Territorial Security Control and ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon fra skipsmotorer med Exhaust Gas Recirculation (EGR) og Cool Flame Reaktor

Det er påvist i forsøk at det er mulig å benytte homogen gass produsert fra den såkalte Cool Flame Reaktoren til fjerning av sot fra de overflater hvor dette måtte være avsatt. Dette forklares med at det dannes såkalte frie radikaler i gassen fra Cool Fl ame Reaktoren og at disse reagerer med so...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scant...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Oppgradert og nytt avansert utstyr i de marintekniske laboratorier på Tyholt

Søknaden gjelder anskaffelser for å oppgradere og utvide eksisterende måle- og kontrollsystemer i laboratoriene som MARINTEK disponerer sammen med NTNU på Tyholt i Trondheim. Den omfatter hydrodynamiske laboratorier (havbasseng og slepetank), konstruksjon steknikk (fullskala testrigger), og energ...

Awarded: NOK 45.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

An environmental friendly antifouling system for ship hulls

All surfaces exposed to the marine environment, including man-made structures such as ships, are subjected to biofouling. The current project aims at abolishing detrimental ingredients in antifouling paints and thereby the threat of leakage of toxic subst ances from ships on the ocean. In additio...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Utfordringene ved håndtering av havbrukskonstruksjoner øker ved at anleggene blir større og ved at produksjonen skjer på mer krevende og eksponerte lokaliteter. Kravene til fartøy og utstyr blir stadig større og en står nå i en situasjon der eksisterende fartøy og hjelpeløsninger har problemer m...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sail systems as secondary means of propulsion onboard ocean going vessels

The project is a joint initiative between Marintek, CFDnorway, PGS Geophysical and Wilh. Wilhelmsen, aiming at developing general competence and understanding of possibilities and challenges in design and operation of sail systems to be used as secondary means of propulsion for oceangoing vessels...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av nye designkonsept for større og hurtigere offshorefartøy for operasjon over hele verden

Trenden i markedet er behov for stadig større, mer fleksible og avanserte offshorefartøy, som skal operere over hele verden, ofte med kortvarige, men tunge oppgaver på hvert felt. Dette setter også krav til langt mer varierte og kompliserte operasjons- og bruksområder, som spesielt inkluderer la...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimal fremstilling av rent vann for NOx-reduserende tiltak offshore og marint.

Ecowat AS skal levere ultrarent vann til injeksjonsformål i forbrenningsprosesser slik at NOx-utslipp blir betydelig reduserte. Ultrarent betyr tilfredsstillelse av de svært strenge kravene som gassturbin- og maskinleverandører stiller for å tillate vanni njeksjon. Anlegget ferdig oppskalert må k...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon Svalbard 2008

Behovet for koordinert utvikling av aktiviteter i polare havområder for å unngå konflikter er sterkt økende. Her spiller transportsektoren en viktig rolle, både som risikofaktor og som avgjørende infrastruktur for å dekke transportbehov. Transport av stor e mengder olje og kull under vanskelige f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsor/Hull Interaction. Efficiency, Cavitation and Noise

With continuously increasing requirements with respect to reduced emission and environment friendly deliveries the industrial sector of shipbuilding is facing ever more stringent market demands for the accurate prognosis and good documentation of fuel con sumption, emission, reliability, cavitati...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelsesprogram for kysttransport

I forhold til krav om en miljøvennlig og kostnadseffektiv kystlogistikk er dagens situasjon preget av en aldrende og forurensende kystfrakteflåte. På enkelte markedssegment har vi sett en markedsdrevet utvikling som har ført til flåtefornying. Eksempler p å dette er brønnbåter til havbruksnæringe...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland