0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim - HelsIT

Rikere kunnskap, mer informasjon om individer, billigere intelligent datakraft og flere behandlingsvalg øker kompleksiteten og handlingsrommet i helsevesenet. Konferansen stiller spørsmålet: Hvordan utnytte flere muligheter uten å bruke mer tid og få flere feil? Trygghet, presisjon og sikkerhet e...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum Machine Learning

Den vanlige innstillingen for kvanteberegning generelt er at kvantedatamaskinen opererer nær null grader Kelvin, noe som er en stor ulempe i praksis. Topologisk kvanteberegning (TQC) er en etablert metode som tar sikte på å bruke topologien til datamaskinstrukturen til å foreslå kvanteberegningss...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2016

Årets tema er "Neste generasjon" Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med utvikling og effektivisering av offentlig sektor med IKT som virkemiddel. NOKIOS er en arena der forvaltere, utviklere, forskere, planleggere og premissleverandører møtes. Deltakerne er fra det offentlige etat...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DoMore! : In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing Big Data and software-driven automation of pathology

Kreftsvulster er ofte heterogene; det vil si at ulike deler av svulsten har ulike egenskaper, derfor vil ikke analyse av ett område av en svulst være representativ for svulsten i sin helhet. Dette er utfordrende bl.a. når man skal undersøker diagnostiske og prognostiske markører, og i de fleste p...

Awarded: NOK 59.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

CESAR - Using Complex Event Processing for Low-threshold and Non-intrusive Sleep Apnea Monitoring at Home

Cesar-prosjektet (2017-2021) startet med hypotesen om at lavpris-løsninger basert på smarttelefoner, wearables og maskinlæring (ML) kan bidra til å redusere antallet udiagnostiserte pasienter med søvnapné (SA) som for tiden er rundt 80%. Prosjektgruppen ved Ifi og OUS (Oslo universitetssykehus) k...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMBRANE: ModEling Mobile BRoAdband NEtworks

Mobilt bredbånd (MBB) har utviklet seg til å bli en kritisk del av kommunikasjonsinfrastrukturen. Takket være tilgang på stadig høyere hastighet har bruken eksplodert de siste årene, og flere og flere samfunnskritiske tjenester har blitt avhengige av MBB. I og med at MBB blir viktigere, er det et...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modelling of Higher Order Flow Harmonics in Ultra Relativistic Heavy Ion Collisions

Dagens moderne høy-energi eksperimenter antas å reprodusere de ekstreme forholdene i det tidlige universet, og dermed forholdene for prosesser koblet til hadronisering. Tung ion kollisjoner i dagens "state-of-the-art" akseleratorer sørger for muligheten for att å undersøke hadronisering og fenome...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

European Society for Research on Internet Interventions, Conference 2016

I hele verden er psykiske lidelser en stor helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter innen forebygging, kartlegging og behandling av psykiske lidelser. Hovedmålet for INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology (INTROMAT) (Pers...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konsortiebygging for søknad til H2020 ICT programmet

Horizon 2020 ICT call "Advanced robot capabilities research and take-up, ICT-25-2017" har frist 25 April 2017. Vi vil arbeide mot en søknad til Innovation Actions innen det tematiske området b: Menneske - robot interaksjon, mekatronikk, sensorteknologi, navigasjon and kunstig intelligens. Cybe...

Awarded: NOK 46,307

Project Period: 2016-2016

Location: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EHiN Future Health

EHIN Future Health 2016 er en større versjon av EHiN-konferanse fra 2014- og 2015, der den i 2016 kobles sammen med European Telemedicine Conference. Til dette er arrangementet planlagt i Spektrum, Oslo, og satser på minst 1000 deltagere. Målet er at dette skaper en platform der de ulike aktøre...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt (ENABLE-S3; EUROPEAN INITIATIVE TO ENABLE VALIDATION FOR HIGHLY AUTOMATED SAFE AND SECURE SYSTEMS)

Målet med ENABLE-S3 har vært å etablere kostnadseffektive virtuelle og semi-virtuelle validerings- og verifikasjonsplattformer på kryss av industri domener, for avanserte «Cyber Physical Systemes» -CPS. ENABLE-S3 ønsker å erstatte dagens fysiske validering og verifikasjonsinnsats med virtuell, sc...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

9th Int'l Seminar on Advanced Techniques & Tools for Software Evolution

SATToSE (http://sattose.org/) er et symposium om software evolution - læren om hvordan man håndterer endring og videreutvikling av programvare. Vi avholder SATToSE 2016 ved Universitetet i Bergen, 11.-13. juli 2016.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Function-driven Data Learning in High Dimension

I dag spiller høy-dimensjonale data en stadig viktigere rolle i de fleste databaserte analyser av virkelige problemer. Denne utviklingen skyldes bland annet flere teknologiske fremskritt som for eksempel forbedrede fysiske målinger og datalagringskapasitet, men også komplekse datasimuleringer av ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Formidling av norsk industriens forskningsbehov relatert til robot persepsjon under drift i vanskelige omgivelser

Den fjerde industrielle revolusjon (Industri 4.0) bygger på forskning og utvikling innen robotikk som er nøkkel for prosessautomatisering og autonome kontrollsystemer. Gjennom dette prosjektet skal vi bidra til økt norsk industris deltakelse i Horisont 2020 ved å identifisere og kommunisere FoU b...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software-Defined Network Workshop

Internet has become a critical infrastructure for today's society as both businesses and daily life depend increasingly on information technologies and solutions to be connected. The demand for new services and business models is growing rapidly; however, traditional operating mechanisms and comp...

Awarded: NOK 25,592

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PARticipatory platform for sustainable ENergy and Transport Systems

Norske og Europeiske energisystemer gjennomgår store endringer. Store forventninger knytter seg til såkalt smart strøm eller AMS (avanserte målesystemer), som betegner en sterkere inkludering av digitale teknologier i strømnettet. Disse nye teknologiene fremmes sammen med løfter om økt effektivis...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reduced subspace in big data treatment: A new paradigm for efficient geophysical Data Assimilation

Uttrykket Big Data refererer til syntesen og analysen av store mengder data. Evnen til å forutsi framtidig utviklinger basert på enorme mengder data er blitt viktig innen mange felt, inkludert miljø, medisin og sikkerhet. Klimavitenskap er et annet stort Big Data nedslagsfelt: hver dag samles det...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean - heterogeneous computing of drift in the ocean

Å kunne beregne driften til oljesøl, isfjell og andre flytende objekter i havet er viktig både av hensyn til miljø og sikkerhet. De numeriske sirkulasjonsmodellene vi har i dag har en god representasjon av de komplekse fysiske prossessene som driver havsirkulasjonen. Havstrømmene kan variere svær...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-Evolution of Software Languages and Language Processors

Programvarespråk er fundamentale for utviklingen av programvare. De brukes til å uttrykke programmer, algoritmer og data på en presis og konsis måte, og brukes for kommunikasjon mellom programmør/datamaskin, datamaskin/datamaskin og programmør/programmør. I tillegg baserer all moderne programutv...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt (SafeCOP, Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication)

SafeCOP var et H2020 ECSEL prosjekt som adresserte samarbeidende "cyber-physical systems" (CO-CPS). CO-CPS er systemer som er avhengig av trådløs kommunikasjon, har flere interessenter, bruker dynamiske systemdefinisjoner og som opererer i uforutsigbare miljø. Prosjektet utviklet et rammeverk f...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konsortiebygging for søknad til H2020 ICT programmet

Cyber Physical Systems og Industri 4.0 bidrar til omstillinger globalt og i norsk næringsliv. Dette gir samtidig store muligheter for forskningsbasert innovasjon. I tråd med Forskningsrådets strategi "Forskning for innovasjon og bærekraft", ønsker vi å bidra til kompetanseinnhenting og nettverk...

Awarded: NOK 55,188

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TechLive Finacial Disruption

På TechLive! Financial Disruption 2016 har vi samlet tilnærmet alle de norske FinTech (25+) oppstarts innovatørene som stiller ut med stand. Fleste parten av selskapene er basert på tung teknisk FoU, og noen er spin-outs fra FoU organisasjoner som SINTEF. BankID BanqSoft Bidra.no Bright Crypho m...

Awarded: NOK 40,999

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Knowledge Based Non-Stationary Modeling

Utfordring 1: Bruke statistiske modeller til å estimere årlig avrenning. Årlig avrenning er et mål på mengden vann som renner i en elv i løpet av et år. Det er viktig å ha kunnskap om årsavrenning hvis man skal planlegge en ny drikkevannskilde eller bygge et kraftverk. For de fleste elver i ve...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICE/IEEE International Technology Management Conference in Trondheim June13-15, 2016

ICE 2016 Conference (http://www.ice-conference.org/) is a premier conferences associated of the IEEE Technology and Engineering Management Society (IEEE TEMS). In 2016, the event has been successfully brought to Norway and will be organized by the Department of Computer and Information Science, N...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Welcome to the Clean Tech Revolution

Engage // Innovate will host the one-day event, "Welcome to the Clean Tech Revolution" during Impact Week, in Stavanger, Feb 23rd 2016. The event aims to bring togehter 70 -100 executives, academics and researchers at the intersection of digital, energy and new growth companies. As the fields...

Awarded: NOK 20,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next Generation Decision Support Tools

Current higher-level automation tools that support generation, selection and implementation of decision alternatives are hardly adopted in time-critical complex domains, despite findings showing that such tools can improve performance with up to 20-50%. Low trust and need to keep the competence a...

Awarded: NOK 8,997

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security divas Gjøvik - konferanse

Se program for konferansen, vedlagt.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Searches at ERRATUM H2020 European Health Brokerage Event ? Paris 2016 , for Oslo Medtech member companies establishing EU collabor

Oslo Medtech has published below cooperation profile for this event> Cooperation Request? Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well Oslo Medtech is a cluster With roughly 140 industrial members (SMEs). Over the Next two years Oslo Medtech will faci...

Awarded: NOK 11,999

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Arctic Data Symposium

With fast changes in climatic, environmental and economic conditions of the Arctic, global attention and effort is focused towards the region. A broad variety of stakeholders from the public, economical and scientific sectors are seeking for comprehensive, exploitable and reliable information. Th...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland