0 projects

FORNY20-FORNY2020

MP: Intelligent biofeedback treatment for migraine headaches

1 av 7 personer i verden lider av migrene og det er den mest invalidiserende sykdommen hos personer under 50 år. Forskere ved NTNU og St.Olavs Hospital har siden 2015 utviklet en ny metode for å redusere migrene uten medisiner. Ved hjelp av trådløse sensorer og en digital terapaut kan pasienter g...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113882 GLYCex: A novel therapeutic strategy to fight glycolytic cancers

Det overordnede målet er å utvikle ny og målrettet terapi mot glykolytiske kreftformer som kan benyttes i persontilpasset behandling. Målet med dette Eurostars-prosjektet er å videreføre vårt kjemiske stoff til en legemiddelkandidat som inkluderer et verktøy for pasientvalg, og å oppnå farmakolo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"

Tjenester og tilbud må i fremtiden leveres på vesentlig mer hensiktsmessige og kostnadseffektive måter enn i dag. Sykepleiere og terapeuter med tre til fem års utdannelse bruker mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og driver daglig med portørtjenester. Demografiske framskrivninge...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

A new take on cancer therapy: Developing inhibitors of activation induced cytidine deaminase (AID)

Kreft er sykdommer som utvikler som en konsekvens av endringer i genererer som kontrollerer cellevekst og vevsorganiseringen slik at enkelte celler får en vekstfordel. Utvikling av en kreftsvulst, tumor evolusjon, kan ta mange år og cellene vil gjennom denne tiden akkumulere nye genforandringer i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Quality Management System to meet requirements on declaration of conformity for medical device registration in international markets

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniseringsbehandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av ledn...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Biologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelse

I dag er de fleste transporttjenester av biologisk materiale (prøver tatt av pasient på vei til analyse) veibaserte og ofte utført av aktører som ikke tilbyr god nok sikkerhet og sporbarhet på biologisk materiale. Transport kan ta mange timer og med varierende trafikk. Dette medfører økt risiko f...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

MP: Evaluating key elements to establish a globally oriented sales & development company with a pipeline of validated eHealth applications.

Avdeling for Digital Helseforskning består av forskere, stipendiater og egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling samt administrasjon. De har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KnowMe AI - Sensor and machine learning based interpretation of non-verbal communication.

Det er mennesker som ikke kan kommunisere verbalt på grunn av forskjellig grader av kognitive utfordringer. Selv om det verbale språket mangler kommuniserer de til forskjellig grad gjennom lyder, ansiktsuttrykk og gester. Målet med dette prosjektet er å bruke passive sensorer for å observere pers...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MAMA-K - dynamisk styring av partikkelstråling for effektiv kreftbehandling

Produktet som skal utvikles, MAMA-K, har som mål at både foton- og protonstråler skal kunne styres med industriell presisjon for forbedret kreftbehandling. MAMA-K står for "Multi-Array Multi-Axis Cancer Combat Machine". Hovedmålet er å unngå bestråling av friskt vev og av følsomme nerver og org...

Awarded: NOK 22.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Immunterapi, som består i bruk av immunsystemet for å bekjempe kreft, har vist bemerkelsesverdige resultater i behandlingen av blodkreft som leukemi. Solide svulster har vært mer motstandsdyktige mot immunterapi, og dette skyldes blant annet det tumormikromiljøet og svulstenes evne til å spre seg...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New drug for treatment of multiple myeloma patients

Prosjektet har som mål å kommersialisere et medikament til bruk ved benmargskreft, en kreftform som forårsaker 2% av kreftdødsfallene og tar hele 15% av alle kreftmedisinkostnader. Benmargskreftcellene ødelegger ben- og benmargsfunksjonen, svekker immunforsvaret, forårsaker alvorlige infeksjoner,...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Medisinmangel var allerede et økende globalt problem i normale tider før pandemien. Spesielt har verden sett store økninger i mangel på medisiner som ikke le...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Immunogene therapy of glioblastoma

Sykdommen vi skal behandle med vår nye terapi er glioblastom (GBM), som er den vanligste og mest aggressive kreftformen som utvikler seg i hjernen. Standard behandling av denne sykdommen består av nevrokirurgi samt stråling og cellegift. Til tross for intensiv forskning, har man oppnådd svært lit...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Sun-screen innovation for prevention of skin cancer and revitalizing of sun-damaged skin

Vi har oppnådd patent i EU og Australia. I tillegg er det laget en pre-formulering for 2-komponent solkrem via Galenica i Sverige.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a monoclonal antibody to treat systemic sclerosis

Prosjektet har som hensikt å bidra til utvikling av et biologisk legemiddel som hjelper pasienter med systemisk sklerose, en alvorlig bindevevssykdom som rammer først og fremst kvinner i 30-50 årene og betydelig forkorter overlevelse og påvirker livskvalitet. Prosjektet vårt er i rute. Helt spesi...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Impact and Outcome in long-term care: introducing a measure of Care Related Quality of Life (QUALcare)

Kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre utgjør et stort og viktig tjenestetilbud i den norske velferdsstaten. Det sikrer at personer som har behov for hjelp får dette. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og endring. Utviklingen vi ser i Norge følger internasjonale trender, der det i øk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Innlandet

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Vitroscope - nationalising the patent & design for production and market entry.

Prosessen for å utvikle legemidler er kompleks og tar lang tid. I første ledd kan forskningen peke på kjemiske stoffer med lovende kvaliteter, som så blir tatt videre for testing på celler i laboratorium, før de igjen analyseres i studier på dyr og til slutt på mennesker. Denne tradisjonelle utvi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Urinveisproblemer påvirker rundt 900 millioner mennesker globalt med en estimert kostnad på 1,4 billioner euro. Problemet vokser med den aldrende befolkningen og økende forekomst av diabetes og fedme. 80 % av pasientene kan helbredes eller behandles med riktig diagnose. Å bestemme riktig behandli...

Awarded: NOK 17.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: The PictoTheatre: A Visual Communication Tool

Kvalifiseringsprosjektet har resultert i design og produksjon av 15 solide «kovidsikre» prototyper av verktøyet PictoTheatre, samt en plan for å gjennomføre klinisk utprøving i Kongo blant jenter og kvinner som er overlevende etter seksualisert vold. Det er utviklet et strategisk partnerskap mell...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

New therapies for Immune Thrombocytopenia (ITP) - targeting antibody secreting cells

Prosjektet vil teste ut potensialet for kommersialisering av et nytt medikament for behandling av immuntrombocytopeni (ITP), en sykdom som er forårsaket av et immunangrep mot trombocytter (blodplater) i blodet. Pasienter har aktiverte B-celler og plasmaceller som skiller ut autoantistoffer som ød...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DNA vaccine against pandemic influenza

En influensapandemi vil resultere i et høyt antall dødsfall globalt. Vaksinasjon er en svært kraftig strategi for forebygging av smittsomme sykdommer, men dagens produksjonsteknologi for influensavaksiner er for tidkrevende til å beskytte mot et raskt spredende pandemivirus. DNA-vaksiner kan løse...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: FutureMDR - A novel antimicrobial to combat multi drug resistant infectious diseases

Multiresistente mikroorganismer er et stadig økende problem for folkehelsen. I USA og Europa er det nå ca 50000 dødsfall årlig som skyldes resistensproblematikk. Metisillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistent Enterococcus (VRE) ble nylig identifisert av WHO som det viktig...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Physical Activity and Eating in the Transition from Childhood to Emerging Adulthood

For lite fysisk aktvitet og uhensiktsmessige spisevaner øker risikoen for fedme og hjerte- og karlidelser. Dette er sykdommer som er ledende årsaker til tidlig død og redusert livskvalitet. I ungdomsårene, hvor individet skal ta økt ansvar for egen helse, går den fysiske akitviteten ned og spis...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home, med den norske tittelen «Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp» ved Universitetet i Stavanger skal utvikle ny kunnskap om digital hjemmeoppfølging, og hvordan det kan påvirke mestringstro for egenomsorg, behandlingsbyrde, livskvalitet og reinnleggelser blant p...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study

Eldre pasienter og deres pårørende blir ofte ikke godt nok involvert i diskusjoner om fremtidig behandling og omsorg. Forhåndssamtaler er en godt dokumentert fremgangsmåte for å få frem pasientens verdier og preferanser, og for å tilpasse fremtidig helsehjelp og beslutningsprosesser til pasienten...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of off-the-shelf cell therapies for cancer treatment

Kreftterapi basert på T celler som har blitt genetisk modifisert til å gjenkjenne kreftceller har revolusjonert behandlingen av enkelte typer blodkreft og har potensialet til å kurere pasienter som har dårlig prognose og ingen andre behandlingsalternativer. Denne typen terapi er personlig og base...

Awarded: NOK 27.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GLyCanCure - a first in class new drug for treatment of advanced forms of cancer

Det primære målet for GlyCanCure-prosjektet er å oppnå en kreftmedisin kandidat klar til å starte arbeid med tilvirkningspraksis iht. forskriftene. Trippel negativ brystkreft (TNBC) har blitt valgt som den første indikasjonen. De viktigste forskningsaktivitetene er ikke-regulatoriske stabilitetss...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo