0 projects

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Effektiv og sikker farled - PES

Det er i de siste 10-15 år gjort mye for å konkretisere alle forhold rundt risiko, risikoaksept og risikostyring i farleder med tanke på økt effektivitet og sikkerhet. Miljøsikkerhetsrapportene av 1991 (NOU 1991:15) og 1993 (Miljøsikkerhet i farleder) var de første skritt i retning av en systema...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving Safety at Sea by Dynamically Assigning a 3D Safety Zone around a Ship

Sea routes along the Norwegian coast see an increase in transport of hazardous goods. In other areas of the world ship traffic is, however, much more dense (British Channel or Asia). Although for safety and economical reasons hazardous goods are increasin gly transported by sea the risks for coll...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SMART Shipping: Systemstøtte i industriell skipsfart

Sjøtransport er en av den industrielle globaliseringens viktigste drivere. Skipsfart er i stor endring gjennom bl.a. fusjoner, oppkjøp, pooling, ny forretningsvirksomhet og utvidete logistikkoppgaver i integrasjon med industriell produksjon. Dette komplis erer transport- og logistikkutfordringene...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

EUROFEEDER'n - et forretningsutviklingsprogram for å fremme og understøtte norskkontrollert nærsjøfart, skipsbygging og utstyrsleveranser

Norsk maritim næring har en enestående mulighet til å posisjonere seg for å konstruere, bygge, utruste, tilby, finansiere og operere nærsjøfartstjenester i Europa og under andre relevante himmelstrøk. Forutsetningen for å øke eksiterende verdiskaping er a t norsk maritim næring lykkes med å utvik...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim IKT-infrastruktur Forprosjekt

Søknaden beskriver et forprosjekt for å utarbeide en prosjektsøknad til MAROFF innen temaet ?IKT infrastruktur for skip?. Målsetningen er å lage et prosjekt som kan utvikle nye konsepter for bruk av IKT innen shipping, ombord, fra skip til land og på land . Disse nye konseptene er i første rekke ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Risikostyring på tvers av norsk-russiske forretningsforbindelser og leveranseprosjekter

Aktiviteten på russisk side av nordområdene forventes å ta seg kraftig opp de nærmeste årene. Dette gir store muligheter for norsk industri for å etablere seg i et nytt og kommende marked. Det finnes imidlertid sparsomt med erfaringer fra etablerte forret ningsforbindelser mellom landene på dette...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjektetableringsstøtte MARUT-prosjekt for utvikling av verktøy for spesifikasjon, kalkyle og oppfølging av dokking og ombygging

proNavis har i løpet av de siste tre årene, i samarbeid med industrikunder, utviklet et verktøy, kalt TenderSuite, for å understøtte arbeid med byggespesifikasjon og kalkyle i førkontraktsfasen. Dette verktøyet, kalt TenderSuite, har fått god tilbakemel ding både fra nåværende brukere (blant an...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Dimensjoneringsverktøy for skip med gassdrift

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Bruk av naturgass ombord i fiskefartøy - PES

Forprosjektet omfatter følgende hovedaktiviteter: * Vurdering av fartøytyper og størrelse. * Vurdering av tilgjengelig teknologi. * Vurdering av logistikk, infrastruktur tilgjengelighet av gass. * Utarbeidelse av kost/nyttebetraktninger. * Vurdering av ut fordringer knyttet til regelverk. * Etabl...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Drivende tankskip under ekstreme operasjonsforhold

Forprosjektet starter med innsamling av informasjon om eksisterende beredskapsplaner for håndtering av drivende tankskip, spesiell vekt legges på å hente inn informasjon fra områder med stor tankskipstrafikk og røffe værforhold. Eksisterende planer vil bl i gjennomgått av et ekspertpanel og vurde...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MEMSHIP - Integrated Shipboard Wastewater Treatment Systems using Membrane Technology

The transport of passengers, cargo movements, and naval-based activities are heavily associated with regular voyages with estimates of about 40,000 ships of various kinds around the world. Wastewater generated onboard various considerably both in quantity and quality for the different types of v...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nasjonal nettbasert beredskapsløsning i GIS - PES

Det finnes i dag ulike scenario for aktivitet på russisk norsk side fram mot 2015 (Brunstad et al., 2004; Dragsund et al., 2003). Disse danner et forventet utfallsrom for utbygning og aktivitet. Det antydes en betydelig vekst i olje og gass utskipningsak tivitet fra norsk- og russisk sektor, fre...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP- Call 3B, (2.2) Application of advanced design and manufacturing techniques used in vessel production

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Wave-Current Interactions and Transport Mechanisms in the Ocean

The project aims to develop and apply a Large Eddy Scale ocean model capable of calculating the three-dimensional turbulent ocean flow from the bottom to the free surface, where the latter forms part of the solution. Such a solver will be able to resolve the large three-dimensional turbulent stru...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Effective Operation in Port

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Fuel Cells for Low Emission Ships

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Technical Operations Competence Centre

There is a growing need for better utilisation of technical operational data in the maritime industry. Effective operation is becoming an important asset in industries where profit margins are continuously challenged. The maritime industry is faced with increasingly rigid documentation require...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer for å løse utfordringer i maritim industri

Ideen til dette prosjektet var å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid hadde man som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et l iv i havet og se nye muligheter for å ove...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Innovativ bruk av AIS-data

Bakgrunn: IMO, EU og ESA arbeider for å benytte moderne maritime IKT-løsninger til å fremme miljøsikkerhet og maritim sikkerhet. Sentralt i dette er elektroniske kart, informasjon fra trafikksentraler (VTS) og Automatic Identification Systems (AIS). AIS benyttes som antikollisjonssystem og til o...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a feeding system for gelled feed

Prosjektetableringsstøtte for utvikling av CRAFT-søknad.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yuan, Chunhui kinesisk statsstip 2004/05

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research - Development of an Innovative Submersible Vertical Axis Turbine with Flexible Foils for ....

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research: Development of a new oxygen generator and water stream generator integrated in a aquaculture tank system

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Safeship

Fase 2 videreutvikler en risikoledelsesmetode som er et beslutningsstøtteverktøy og en ledelsestilnærming for utvikling og implementering av sikre, pålitelige og miljøvennlige (bærekraftige) transportverdikjeder hvor shipping inngår som en vesentlig del a v transportsystemet. Et utkast til modell...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sjøtransportens informasjonsmodul for dynamisk beredskap

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrated Supply Chain and Maritime Transportation Planning - INSUMAR

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

En "symbiose" mellom maritim industri og marin bioteknologi. Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer

Ideen til dette prosjektet er å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid vil en ha som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et li v i havet og se nye muligheter for å over...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Propulsjon og styring. (Utvikling av design- og analyseverktøy for fremdrifts- og manøvreringspropeller.)

Bransjen møter stadig strengere krav fra markedet mht dokumentasjon av systemenes egenskaper, effektivitet og pålitelighet. Samtidig etterspørres nye typer propulsjons- og styre-systemer fra azimuth-thrustere med og uten dyse, kontraroterende propeller o g integretrte propell/ror-systemer. Det...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fuel Cell Low Emission Ship

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Oppgjør for klagesak SES Europe A/S

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold og Telemark