0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Assembling against Resistance: Antimicrobial Nanoparticles based on Molecular Assembly

Utbredelsen av antibiotikaresistens blant sykdomsfremmende bakterier er en av de største utfordringene innenfor global helse i årene fremover. Antimikrobielle peptider har lenge vært fremmet som et bedre alternativ til dagens antibiotika ved at den virker på den generelle cellemembranen til bakte...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Defect control in Gallium Oxide for next-generation POWer electronics

Kraftelektronikk er en sentral del av alle elektriske systemer og brukes til å konvertere mellom alternerende strøm (AC) og likestrøm (DC) eller til å øke eller redusere spenningsnivået. Kraftelektronikk er en integrert del av vårt kraftnett, men er også sentralt i å tilføre strøm til nettet fra ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

2^2-INTRATARGET er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning inn...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A Novel Liquid Biopsy System

GreinDX utvikler et nytt "liquid biopsy" system som samtidig analyserer flere typer kreftbiomarkører. Systemet tar sikte på å fange opp, identifisere, kvantifisere og analysere viktige tumorrelaterte biomarkører som sirkulerende tumorceller (CTC), ekstracellulære vesikler (exosomer), sirkulerende...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CANARY - MicroNano biosensor for continuous vital sign monitoring

I prosjektet CANARY jobber Sensocure for å utvikle et unikt nytt produkt, et sensorbasert tidlig varslingssystem som kontinuerlig vil overvåke for systemisk økning av karbondioksid (CO2) i kroppen, noe som indikerer en kritisk tilstand for pasienten. Eksempler hvor vårt system vil kunne gi unik, ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes

Formålet med dette prosjektet er å spare menneskeliv ved å forbedre bildekvaliteten på ultralyd i bruk for hjertediagnostikk og assistanse under operasjoner. CFRON prosjektet vil, hvis det utføres som planlagt, øke bildekvaliteten i pasienter med hjertelidelser. Videre vil det gi teknologi i ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE

Prosjektet utviklet injiserbare, in situ gelerende hydrogelformuleringer basert på norske marine biopolymerer, tunikat nanocellulosefibriller og alginat, for reparasjon og regenerering av vev og organer. Mangel på donororganer er et alvorlig globalt problem som resulterer i høy dødelighet blant m...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Rare-Earth-Free Iron-Nickel-based ordered phases for permanent magnet applications

Permanentmagneter er viktige komponenter i moderne teknologi og spiller en stor rolle for mange anvendelser innen energifeltet hvor de bidrar til omdanning av mekanisk arbeid til elektrisitet. Permanentmagnetene med best egenskaper i dag er basert på metallsammensetninger med sjeldne-jordarter (S...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection

Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

Den mest vanlege strålemetoden brukt til å behandle kreftsvulstar, er energetiske fotonstrålar. Men denne metoden har ei stor ulempe: fordi energien som blir overført til vevet avtar, vil også friskt vev rundt svulsten bli råka av ein uønskt stråledose. Dette fører til seinskadar og bidrar til re...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Project Nano Carrier 2020-2023 – The use of Porous Silicon Nanoparticles for pharmaceutical applications

Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisin, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler kalles legemi...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på jorden som skaper store begrensninger og krav til levende vesner i områder som strever med vannmangel, et problems som trolig vil øke med de voksende effektene av klimaendringer. Tåkenett er en veldig lovende og lav-kostnad vannoppsamlingsteknologi d...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bioactive Bioinks for Micro Cell Manipulation

Hver dag dør pasienter i påvente av livreddende organtransplantasjon eller medisinsk behandling. Mange liv kan reddes dersom menneskelig vev og organer kan gjenskapes på laboratoriet. 3D-bioprinting og andre nye teknikker har brakt denne visjonen innen rekkevidde. Disse teknologiene tar sikte på...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Self-sufficient Electromechanical Implants: Enabling Piezoelectric Functionality for in vivo Devices

Piezoelektriske materialer innehar den unike egenskapen å kunne skape en elektrisk ladning når man pålegger dem et mekanisk trykk. Dette elektriske signalet utnyttes i en mengde dagligdagse innretninger, alt i fra trykkfølsomme sensorer i skjermer og biler til vibrasjonsdemping i fly. Men hva o...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Det overordnemålet med “3DPRENT?-prosjektet er å fremme translasjon av 3D-printeteknologien for beinregenerasjon. Tredimensjonal (3D) bioprinting blir sett på som en potensiell ny løsning for å lage personlige benlignede konstruksjoner. Imidlertid er mangel på det ideelle bioblekket et betydelig ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Investigating the ENvironmental impacts of TRANSformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants

Med økt produksjon, diversitet og bruk av syntetiske nanomaterialer (Engineered Nano Materials, ENM) i forbrukerprodukter, øker også omfanget av disse i renseanlegg gjennom utslipp fra husholdninger og industrielle kilder. Syntetiske nanomaterialer er dynamiske av natur og kan gjennomgå store fys...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Alloy development for additive manufacturing of prostheses and reconstructive implants

Alvorlige ulykker eller sykdommer kan føre til skader i kjeve og munnhule som krever kirurgi og bruk av implantater eller proteser. Når behovet inntreffer, kan det være helsemessig gunstig å raskt kunne skaffe tilveie spesialtilpassede metalliske deler. Dette kan gjøres ved å benytte de mulighete...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-selective, bio-mimetic membranes for integrated biotechnological production of biofuels from lignocellulosic biomass

Fettsyreesteren butylbutyrat er lovende med hensyn til å kunne erstatte diesel og flydrivstoff som energiforsyning på vei- og lufttransporten. Esterens byggeklosser, n-butanol og smørsyre, er i tillegg i seg selv viktige plattformkjemikalier som kan fremstilles ved hjelp av bioteknologiske proses...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Synthesis and Characterization of New emerging Nanomaterials and tools for evaluating impacts on human health and Environmental Risks

Med SCANNER-prosjektet er målet å evaluere og forbedre dagens metoder for å vurdere fare og risiko av nanomaterialer. Prosjektet vil også bidra til fremtidig sunn reguleringsutvikling for nåværende og fremtidige fremvoksende nanomaterialer. Nanomaterialer (NM) er kjemiske stoffer eller materialer...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativt: Da prosjektet gikk inn i sitt tredje år, har hovedfokuset vært å samkjøre innsatsen til både norske og indiske partnere mot de forhåndsdefinerte prosjektmilepælene ved å legge til rette for koordinerte forskningsaktiviteter. De tidligere indikerte finansieringsutfordringene på ind...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biosensoriske implantater for in vivo sanntidsmåling av stressindikatorer

Formålet med prosjektet er å utvikle et biosensorisk implantat (biomerke) for sanntidsmåling av fysiologisk respons på stress og sykdom in vivo hos fisk. Innovasjonen vil gjøre det mulig å kontinuerlig måle de primære stressparameterene glukose og kortisol for å gi et objektivt direkte mål på fis...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

OPTIMIZATION OF STEM CELL-LADEN SMART BIOMATERIALS FOR 3D BIOPRINTING OF HUMAN CORNEA

Hornhinneblindhet påvirker livskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 217 millioner moderat til alvorlig nedsatt syn, og mer enn 40 millioner mennesker har blindhet som et resultat av hornhinnesykdommer så vel som grå stær. For øyeblik...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanoformulated anti-fungals

Biosergen AS utvikler nye formuleringer basert på nano-partikler. De nye produkter i dette projektet vil være nye formuleringer av Biosergens utviklings produkt BSG005. Generelt utnyttes det, at nano formulerete legemidler kan nå andre mål enn tradisionelt formulerete produkter, og de kan dessute...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next Generation Electro Membrane Extraction (EME) for Sample Preparation

Det er forventet et paradigmeskifte fra de store aktørene innen prøveopparbeidelse fordi det er så mange forskjellige løsninger/protokoller som benyttes i dag. Nesten alle metodene bygger på at prøven "filtreres" gjennom flere prosesser og dermed følger fare for tap av prøven, med påfølgende usik...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

IN-situ Studies of highly conductive bonded interfaces between Aluminium and copper at the Nano-scalE

Muligheten for å produsere ledende Cu / Al-mikrosveiser med sterke og skarpe grenseflater er nøkkelen til suksess i produksjon av alle typer batteripakker. Slike sveiser eller skjøter vil sikre effektiv, pålitelig og bærekraftig energitransport og lagring. Så langt finnes det ingen teknologi for ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Deciphering enzyme mechanisms by neutron crystallography in combination with complementary methods

For å forstå den detaljerte funksjonen til biologiske systemer er det meget viktig å bruke metoder som kan zoome seg ned på et atomært og elektronisk nivå for å beskrive slike systemer i detalj. Her vil flere forskjellige biokjemiske og biofysikalske metoder benyttes. Hovedmetoden for å få strukt...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Screening of Emerging Anode Materials for Li-based Energy Storage Systems

Overgangen fra fossile til fornybare energikilder avhenger sterkt av tilgjengeligheten på billige og pålitelige energilagringsløsninger. Per nå er batterier det beste og mest realistiske alternativet for dette, der Li-ionebatterier den mest utviklede kandidaten. Dette leverer ikke bare den høyest...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus