0 projects

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

ExiBiDa: Exploring new dimensions in Big Data

En stor andel av "Big data" er tekstlig, og har romlige og tidsmessige dimensjoner. Et godt eksempel er tekster fra sosiale medier, som implisitt eller eksplisitt ofte er knyttet til lokasjonen brukeren hadde da han/hun skrev meldingen, og tidsstempelet for når den ble postet. I ExiBiDa har vi fo...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA)

SFI CIRFA startet opp i september 2015 med en visjon om å bli et ledende internasjonalt forskningssenter innen fjernmåling, som ville bidra til mer effektive og tryggere industrielle operasjoner i Arktis. Forskningen ble innrettet bredt, og inkluderte forskning på algoritmer knyttet til fjernmål...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention

Målet med prosjektet ArsForensica var å gi ny kunnskap som forbedrer forebygging av svindel, etterforskning og påtale av hendelser i IKT-miljøer, uten at det går på akkord med personvern og rettssikkerhet. ArsForensica fokuserer spesielt på digital etterforskning av Big Data og på Etterforskning ...

Awarded: NOK 21.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Innlandet

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SUBPRO - Subsea Production and Processing

Den norske olje- og gassindustrien er i verdensfronten når det gjelder utvikling og anvendelse av undervannsteknologi for olje- og gassfeltutbygginger. Det er likevel fortsatt behov for nye og innovative løsninger for å øke utvinningen og produksjonen fra eksisterende felt, redusere kostnader for...

Awarded: NOK 96.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sensor Fusion and Collision Avoidance for Autonomous Surface Vehicles

I løpet av de siste 10 årene har førerløse biler blitt en del av virkeligheten. I luften og under vannoverflaten har en lignende utvikling funnet sted over lengre tid. Ubemannede droner og undervannsbåter har i stadig økende grad blitt tatt i bruk for ulike oppgaver. I nyere tid har også skipsbyg...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications

Hensikten SUPRE-prosjektet var å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatingsproblemer ved bruk av implanterbare mikrosensorer. Et slikt sensorsystem vil kunne gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av verdier til smarttelefon eller nettbrett. Ved å plassere sensoren direkte...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Engineering Predictability with Embodied Cognition

Mennesker er overlegne i forhold til datamaskiner og roboter når det gjelder å oppfatte med våre øyne, ører og andre sanser og kombinere sansingen med lært kunnskap i det å velge den beste responsen. Dette prosjektet har tatt sikte på å utvikle menneske-inspirerte modeller av oppførsel til mennes...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IQ-MED: Image Quality enhancement in MEDical diagnosis, monitoring and treatment

Medisinsk bildebehandling er en viktig del av diagnostikk og behandling av mange sykdommer. Den økende bruken av medisinsk bildebehandling har forbedret diagnostikk, overvåkning, og behandling av pasienter. Det er nødvendig å produsere bilder av høy kvalitet siden bilder med lav kvalitet er en st...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CASA - Centre for Advanced Structural Analysis

Da CASA startet opp i 2015, satte vi oss noen overordnede mål. Vi skulle være et attraktivt vitenskapelig arbeidsmiljø. Grunnleggende kunnskap skulle utvikles gjennom tverrfaglig teoretisk, numerisk og eksperimentell forskning i ulike skalaer. Kunnskap og teknologi skulle overføres til tre sentra...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interactive and Optimal Configuration of Cyber Physical System Product Lines

I disse dager er Cyber-Fysiske Systemer (CFS-er) overalt i våre daglige liv, i videokonferansesystemer, undersjøisk olje- og gassproduksjonssystemer, smarte bygninger, og smarte helseprodukter. Disse systemene er hovedsakelig utviklet ved gjenbruk av eksisterende systemer, for å senke utviklingsk...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Metal Production

Metaller er av stor betydning for vårt moderne dagligliv, bl.a. i mobiltelefoner og utstyr for produksjon av fornybar energi som vindmøller, solcellepaneler og batterier. Fremtidig produksjon av metaller vil kreve bærekraftige prosesser uten utslipp av drivhusgasser (GHG), med et høyt utbytte av ...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Exposed Aquaculture Operations

SFI EXPOSED har over åtte år bragt frem kunnskap og teknologi som setter sitt preg på utviklingen innen eksponert havbruk. Dette er takket være et langvarig partnersamarbeid av verdensledende oppdrettere, leverandørbedrifter og undervisnings- og forskningsmiljø. Store deler av norskekysten er av...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy

BigInsight har oppnådd imponerende resultater i løpet av de første åtte årene: omfanget av arbeidet, fra utvikling av nye metoder til implementering av resultater med private og offentlige partnere, er ganske unikt i et internasjonalt perspektiv; omfanget av dets aktiviteter, på tvers av ulike an...

Awarded: NOK 96.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Center for Offshore Mechatronics

I Senter for Offshore Mekatronikk jobbet fem akademiske partnere og åtte industrielle partnere sammen om kunnskapsutvikling for robuste og kostnadseffektive operasjoner offshore. Akademiske partnere: Universitetet i Agder, NORCE Research, NTNU, Aalborg Universitet, RWTH Achen. Industrielle Par...

Awarded: NOK 96.2 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks

SMART-RIG prosjektet utfører forskning på intelligente datasystemer og trådløs sensornettverkteknologi, som gir nye muligheter for bedre overvåking og vedlikehold av både produksjonsprosesser og maskiner på offshore oljeplattformer. Virkningen av dette prosjektet vil bli demonstrert i form av bed...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

NORBIS - Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics

Forskerskolen NORBIS støtter doktorgrads-utdanning i hele Norge innen områdene bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi. Skolen er et samarbeid mellom åtte norske universitet. Bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi spiller viktige roller i forskning innen livsvitenskap, og har også ...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DOMINOS: Dissecting and Modeling Interdependencies in Communication Networks

Kommunikasjonsinfrastruktur er i ferd med å bli den mest sårbare og viktigste infrastrukturen i samfunnet i dag. Samtidig øker kompleksiteten i disse nettene raskt. Samspillet mellom disse nettene og økosystemet rundt, alt fra fysisk infrastruktur til reguleringene av bruken, er langt fra å være ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Atomic Units for Language Universal representation of Speech

Hva er "atomene" som utgjør de grunnleggende byggesteinene i tale? Alle mennesker er utstyrt med den samme fysiologiske apparaturen for å produsere tale, uansett hvilket språk vi snakker. Dagens automatiske talegjenkjennere tar utgangspunkt i et ovenfra-og-ned hierarki, der det øverste nivået er ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Awarded: NOK 163.5 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage