0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norsk og nordisk IMER-nettverk

Prosjektet skal utvikle et nettverk for migrasjonsforskere i Norge: Norsk IMER Nettverksmidlene går også til å dekke kostnader som styremedlemmene har ved å utvikle og delta i organisasjonen Nordic International Migration and Ethnic Relation IMER Norge vi l ivareta følgende oppgaver: - delta i st...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Strengthening of International Cooperation at IMER-Bergen

The project supports two network activities of importance to IMER/UiB, NORDIMER and Metropolis International. NORDIMER is a Nordic network of institutions and researchers in the IMER field, and will serve to enhance research cooperation, and also facilit ate the training of researchers. IMER/UiB...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Protection of Civilians within Refugee Camp Environments: The Lawful Separation of Armed Elements

Det främsta målet med detta projekt är att systematisera skyddet för civila i flyktinglägermiljöer med utgångspunkt i flyktingrätt, humanitär rätt och mänskliga rättigheterna. En viktig del av detta skydd ligger i den legala separationen av väpnade elemen t för att upprätthålla flyktinglägrens ci...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

I kjønnslikestillingens navn? Om etniske minoritets- og majoritetsrelasjoner

Temaet for forskernettverket EMMA-nord er relasjonen kjønn og etnisitet. Hovedformålet er å undersøke hvordan den dominerende forestillingen om det norske samfunnet som et kjønnslikestilt samfunn bidrar til å skape kulturelle skillelinjer eller distanse m ellom majoritetsbefolkning og minoritetsb...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Child migration: Care and Belonging in Transnational Networks

There is today a massive interest both in research and politics for issues related to child migration, not least in terms of children's rights (see e.g. O'Connell Davidson & Farrow 2007). The proposed workshop series will reflect the broad range of approa ches used by researchers to grasp the com...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverket Feminisme og multikulturalisme

Finansiering av en koordinatorstilling som sammen med en styringsgruppe bestående av representanter fra sentrale miljøer ha ansvar for administrasjon av nettverket gjennom: - Organisering av en seminarserie (i tråd med dagens seminarrekke i regi av FEMM) som henvender seg til forskere, studente...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Training for International Publishing on Transnationalism and International Migration (TIP-TIM)

This training programme will bring together a group of twelve participants in four workshops over a two-year period. Each workshop will combine specialized training and individual follow-up. The programme is a co-operative effort between the International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) an...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bidrar innvandring til å "smøre hjulene" i regionale arbeidsmarkeder?

I dette prosjektet vil vi analysere om innvandrere bidrar til å redusere ubalanser i tilbud- og etterspørsel etter arbeidskraft mellom geografiske regionaer i Norge. Det sentrale utgangspunktet er analyser fra aandre land som tyder på at immigranter er me r geografisk mobile innenfor det nasjonal...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Politikken som arena for integrasjon: Politisk deltagelse og representasjon av innvandrere i Norge

Prosjektet er en studie av politisk deltagelse og representasjon av personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Det er et felt hvor tidligere forskning har dokumentert flere eksempler på det man kan kalle vellykket integrasjon av innvandrere. Tilgangen på ny e unike datakilder, samt mangelen på omfa...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Global Issues, Local Stories: Museums and the Displaced

This application is for the funding of a publication emerging from a seminar on refugee representations. The seminar will be held in two parts - a combined workshop and seminar in Bergen in September 2006 and a two-day seminar in London in November 2006 . Partners for the seminar include the Un...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Støtte til den 14.nordiske migrasjonsforskerkonferansen

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnasjonale nettverk, nasjonale demokratier. Politisk mobilisering og engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn

Internasjonal migrasjon er et kjennetegn ved moderne globalisering. Økonomiske, politiske og sosiale forhold gjør at mennesker flytter til nye steder og etablerer seg i andre land. Mange opprettholder likevel viktige bånd til hjemlandet. Et resultat er at politisk aktivitet, lojalitet og tilhøri...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Rammeavtale med KILDEN om formidling fra forskningsprogrammet IMER

KILDEN skal formidler informasjon, nyheter, publikasjoner, forskningsresultater og – prosesser fra forskningsprogrammet IMER og de forskningsprosjekter og andre aktiviteter som finansieres av dette. Formidlingen skjer gjennom at KILDEN skriver maksimalt 10 nyhetssaker pr år, i form av intervjue...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fra formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst

Prosjektets hovedtema er forholdet mellom innvandrerkvinners formelle og reelle rettigheter. Bakgrunnen er at FNs kvinnekomite og FNs barnekomite, ved behandlingen av Norges periodiske rapporter om gjennomføringen av disse konvensjonene i norsk rett, har rettet søkelyset mot statens plikt til å b...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

The economic impacts of immigration in receiving countries

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker med dette NFRs IMER program om støtte til å gjennomføre en to dagers konferanse om denne problemstillingen. Konferansen vil bli gjennomført i samarbeid med Frisch senteret i Oslo. Den er hovedsakelig rettet mot forsker med bakgrunn innen samfunnsøkonomi...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Emerging patterns of East - West migration in Europe: New patterns of mobility in a changing political landscape

Prosjektet har resultert i tre doktorgrader. Jon Horgen Friberg forsvarte sin doktorgrad i 2013. Han tar for seg arbeidsmigrasjon mellom Polen og Norge, med fokus på drivkreftene for migrasjon og ulike mekanismer som bidrar til inkorporering og/eller nye former for sosial ulikhet og marginaliser...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Remittances from immigrants in Norway

Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om pengeoverføringer fra innvandrere i Norge til deres opphavsland. Dette er et viktig element i varige transnasjonale bånd i etterkant av internasjonal migrasjon. På verdensbasis mottar utviklingsland dobbelt så mye i overføringer fra sine utvandrere som i o...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Educational pathways of minority youth: Intersections of gender, class and ethnicity

Minoritetsungdom har betydelig høyere risiko for framtidig marginalisering enn ungdom med etnisk norske foreldre. Utdanning har av myndighetene blitt utpekt som det viktigste virkemidlet for å sikre integrering og hindre at etniske minoriteter opplever ma rginalisering i framtida. Forskning har v...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions

Prosjektet studerer policyutvikling og kvinners organisering i krysningspunkter mellom kjønn, etnisitet/rase og religiøs tilhørighet og er den første i sitt slag i Norge. Utgangspunktet er en antagelse om at disse makt-, identitets og rettighetsfeltene i stor grad behandles som separate policyomr...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Nordisk nettverk om forskning knyttet til arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger og innvandrere.

Forskningsstiftelsen Fafo søker aktivitetsstøtte fra IMER-programmet for å videreutvikle og videreføre et påbegynt nettverksarbeid med nordiske forskere som arbeider med forskning knyttet til arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger og innvandrere. Et vik tig formål med nettverket er å skape en m...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Arbeidsseminar; Etniske minorieteter, mobilitet og boforhold i et romlig perspektiv

Gjennom en serie på tre arbeidsseminar ønsker vi å etablere et nettverk av norske og nordiske forskere som skal diskutere muligheter for bruk av tilgjengelige registre for å få mer sammenlignbar kunnskap om etniske minorietets gruppers boforhold, mobilite t og flyttekarrierer innen og mellom - u...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Internasjonalt forskernettverk om migrasjon til og fra EUs nye medlemsstater rundt Østersjøen

Formålet med prosjektet er å etablere et internasjonalt nettverk omkring studier av migrasjon til og fra de tre baltiske land (Estland, Latvia og Litauen) og Polen. Nettverket vil starte med en workshop, og vil videre arbeide med kunnskapsutveksling, utvi kling av felles prosjektidéer og prosjekt...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

'Exploring Diversity' - IMER seminarrekke 2006-2007

The seminar builds upon a desire to explore the diverse society. By this is meant a particular intellectual orientation, and one which we believe has very significant currency. In this seminar series, the starting point is that the diverse society is a co ncept which can be made to encapsulate si...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Kjønn, feminisme og multikulturalisme

Vi ønsker å konsolidere og utvide det eksisterende nettverket Feminisme og multikulturalisme (FEMM-nettverket) gjennom en 20 % stilling som koordinator. Koordinatoren skal - sammen med en styringsgruppe bestående av representanter fra sentrale miljø - ha ansvar for administrasjon av nettverket gj...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

IMER-nettverket i Trondheim

SINTEF IFIM har siden begynnelsen av 1990-tallet vært et av de sentrale miljøene innen IMER-forskningen i Norge, og vi har i lengre tid fungert som et regionalt kompetansesenter for IMER-feltet. På det flyktningfaglige feltet har vi de siste årene hatt en sentral rolle som et nasjonalt flyktning...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Støtte til workshop "Globalisation and Intercultural Linkages

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Pakistani migration to Norway: the meeting of cultural traditions. Konferanse i Oslo 6.-7.12.04, Voksenåsen.(Samfin.MEBU - p.nr.168704/S30)

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

IMER-nettverk i Trondheim

De siste årene har den IMER-relaterte forskningen i Trondheim økt i omfang. Flere miljøer har kommet på banen, men det er fortsatt slik at SINTEF IFIM står for største delen av både den forskningsrådsfinansierte og den oppdragsfinansierte forskningen på d ette feltet. Av andre miljøer som også ha...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge

Prosjektet gjennomføres blant en gruppe menn i alderen 25-35 år med høy utdannelse, som selv definerer seg som pakistanske. Ved å følge en mindre gruppe på flere sosiale arenaer, har prosjektet som målsetning å fremskaffe kunnskap om sammenhengen m ellom maskuline idealer og mannlig praksi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Maria i eksil - portretter av sju flyktningkvinner

Innen forskning om internasjonal migrasjon og etniske relasjoner har det tidligere vært gjennomført en rekke studier av flyktningtilværelsen og integrasjon. Mye av denne forskningen er hva en kan kalle "kjønnsblind" i den forstand at det ofte er menn og d eres livssituasjon som er fremtredende, m...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage