0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

NSAIDs versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women - a randomized controlled trial

Ukomplisert blærekatarr er den vanligste bakterielle infeksjonen hos kvinner og tilstanden omfatter 3-4% av alle konsultasjoner i allmennpraksis. 50% av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet, blant disse vil 20% oppleve gjentatte infeksjoner. De fleste kvinner so...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Illuminating glia in the intact brain

Prosjektet hadde som mål å avdekke mekanismer for signalering mellom stjerneformede gliaceller (astrocytter) og blodkar i hjernen. Vi benyttet 2-fotonlasermikroskopi og ultrasensitive genetisk kodete fluorescerende sensorer for deteksjon av intracellular Ca2+ og ekstracellulær glutamat sammen med...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better health by harvesting biobanks

-

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

LOW-INTENSITY CBT FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL-HEALTH PROBLEMS. A multi-site randomized controlled trial

LAVTERSKEL TILTAK FOR UNGDOMSSKOLEELEVER MED ANGSTPLAGER Angst er av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene blant ungdom. For den enkelte ungdom, hans/hennes familie og samfunnet som helhet er det viktig at det gis hjelp for angstproblemer på et tidlig stadium. Dette for å hindre eventuelle...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Phase III study comparing maintenance pemetrexed therapy with observation followed by pemetrexed therapy at progression in advanced NSCLC

Målet med studien var å undersøke om vedlikeholdsbehandling med cellegiften pemetrexed forlenger overlevelsen hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft med spredning. Inntil nylig, har de fleste av disse pasientene fått pasientene 3-4 cellegiftkurer. Deretter observeres de, og så vurderes mer ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimers Disease?

Forekomsten av Alzheimer stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse. I dette prosjektet har vi fokusert på å forstå hvorfor det er den ald...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in ME/CFS. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study

ME/CFS er en sykdom med betydelig symptombyrde, ofte med langvarig eller livsvarig funksjonstap. Årsaken til sykdommen er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert og effektiv behandling. Immundysregulering er en mulig underliggende årsak. Etter en innledende pilotstudie ble det monoklon...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.

Arbeidsuførhet før og etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. En sammenligning av pasienter og kontrollpersoner. Prosjektet tar utgangspunkt i data samlet inn tre år etter utbruddet hvor vi fant at 46% av pasientene hadde irritabel tarm syndrom og 46% hadde kronisk utmattelse. Dette var mer ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The treatment of periodontal diseases; A randomized, doubleblind, four-arm, placebo controlled, 5 year-follow-up clinical intervention trial

Dette er en klinisk behandlingsstudie som sammenlikner resultatene av forskjellige behandlingsstrategier for periodontitt(2008 - 2016). 5 års resultatene viser at den viktigste behandlings-faktoren er god mekanisk behandling (tannlegens ansvar)og god hygiene (pasientens ansvar). Antibiotika (her ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

REmission in rheumatoid arthritis - assessing WIthdrawal of disease-modifying antirheumatic drugs in a Non-Inferiority Design

Behandling av revmatoid artritt (RA, leddgikt) har utviklet seg mye de siste to tiårene grunnet introduksjon av biologiske legemidler og forbedret bruk av tidligere kjente legemidler. Man har nå som mål å behandle RA tidlig og aggressivt for å få pasienten i såkalt remisjon (ingen symptomer eller...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the polygenic architecture of dementia leveraging new statistical methods

Det vi har sett de siste årene er at demenssykdommer er ganske arvelige. Vi vet at medført sårbarhet og miljøpåvirkning virker sammen, men ikke hvordan. Finner man denne sammenhengen kan man lettere utvikle tiltak som virker, sier professor Andreassen. Han bruker forskningsmidler til å samle inn ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Infants under double attack. Exposures to environmental toxicants, and the modifying role of gut microbiota, for neuropsychological function

Målet med dette prosjektet er å få kunnskap om effekten av giftstoffer på barns kognisjon og atferdsforstyrrelser. Vi har studert barns eksponering for mer enn 25 miljøkjemikalier i tidlig levealder og deres nevropsykologisk utvikling. Vi har anvendt state-of-the-art metoder for å håndtere den st...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): an integrated, translational approach

Prosjektets ene målsetting var å utforske kognitive (tankemessige) endringer hos ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Dette ble gjort dels ved hjelp av bestemte tester for ulike kognitive funksjoner, og dels ved funksjonelle avbildninger av hjernen (fMRI). Vi sammenliknet pasientgru...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Decoding Synaptic Memory with TimeSTAMP

Prosjektet belyser grunnleggende mekanismer for endringer i nervecelle kommunikasjon som ligger til grunn for hukommelse. Endinger i nervecelle signaloverføring ved synapser er nødvendig for hukommelse og langvarige endringer i atferd. Denne evnen er svekket eller forstyrret ved en rekke psykia...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Causal pathwaus for asthma

Årsaken til utvikling av astma og allergi er ukjent. Målet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan ulike typer for eksponering i svangerskapet kan påvirke risikoen for astma og allergi. Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om sammenhengen mellom røyking i svangerskapet, gravides i...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

HUNTing for genes that affect cardiovascular related traits

I dette prosjektet ønsker vi å påvise nye gener og sykdomsmekanismer som bidrar til økt risiko for hjerte-karsykdom. Vi vil anvende en helt ny teknologier for omfattende genetisk kartlegging, dvs. avlesning av hele genets informasjon ved hjelp av såkalt helgenomsekvensering eller et utvalg av gen...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Perinatal outcomes and childrens health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination

I 2009 ble befolkningen utsatt for et nytt pandemisk influensavirus A (H1N1) som førte til at mange unge ble syke, deriblant gravide kvinner. For å kunne undersøke eventuelle konsekvenser av influensa i svangerskapet etablerte Folkehelseinstituttet svangerskapskohorten NorFlu. Målet er å studere ...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Social network support to increase parental caring capacity when a parent has cancer. An RCT study.

Prosjektet har fulgt justert framdriftsplan og ble formelt avslutttet 31.12.16. Oppsummert har vi utført følgende i prosjektperioden: 1) Fullført en RCT studie om optimalisering av sosial nettverksstøtte, der 35 familier(35 friske foreldre og 35 barn)deltok i studien. Av disse ble 18 familier ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia Disease Initiation

DDI er et nasjonalt, tverr-regionalt samarbeidsprosjekt som omfatter ledende nevrovitenskapelige forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge. Prosjektet fokuserer på de vanligste hjerneorganiske sykdommene og inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom, ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children Living in Families with Parental Mental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support

Mosaikk-prosjektet handler om barn/ungdom som vokser opp med foreldre som har rus- eller psykiske problemer, og består av tre delprosjekter: 1) barns hverdagsliv og deres oppfatninger om trygghet, trivsel og støtte, 2) møtepunkter mellom barn, foreldre og profesjonelle hjelpere, og 3) sammenhenge...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders?

Målet med prosjektet er å finne virksom behandling for alvorlige psykiske lidelser og identifisere risikofaktorer for sykdom. Dette er gjort ved å integrere pågående norske studier innen schizofreni og bipolar lidelse. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom alle helseregioner i Norge, og...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomised controlled Trial of Improvisational Music therapy's Effectiveness for children with Autism spectrum disorders (TIME-A)

TIME-A prosjektet (2012-2016) kartlegger effekten av improvisatorisk musikkterapi (IMT) hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). I 2014 publiserte TIME-A forskere en Cochrane Review med funn som viser at musikkterapi kan forbedre noen av hovedutfordringene som barn med autisme kan oppleve,...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Cancer Medicine

Prosjektet er nå nærmest fullført, men en del dataanalyse gjenstår før de store publikasjonene er i havn. Dette gjelder særlig det nasjonale sarkomprosjektet (se http://NoSarC.no), der vi samler inn en populasjonsbasert, prospektiv kohort av pasienter med bindevevskreft. NCGC vil analysere prøver...

Awarded: NOK 35.7 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis - from Bed to Bench to Byte to Bedside

Målsetningen for MetAction har vært å bidra til at ny kunnskap innen kreft og kreftutvikling skal komme den enkelte pasient til nytte i form av mer målrettet behandling. Prosjektet har vært organisert med fokus på tre hovedaktiviteter: 1) planlegging og gjennomføring av en klinisk studie der beha...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Heroin abuse and addiction: Heroin metabolism as a key player and possible basis for new pharmacotherapy

Bakgrunn og målsetning Heroinmisbruk er et økende problem på verdensbasis og dagens behandlingstilbud er preget av høy grad av tilbakefall. Målet med dette prosjektet var å undersøke nye farmakoterapeutiske prinsipper for behandling av heroinavhengighet ved å angripe rusmidlet i stedet for å blo...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Burdened Children as Next of Kin and the General Practitioner

Studie 1, kvalitativ analyse av data fra fokusgruppeintervju med erfarne fastleger om deres erfaringer fra praksis med barn som pårørende til pasienter med psykiatrisk sykdom, rusproblem eller alvorlig somatisk sykdom, er gjennomført og artikkelen publisert i Scandinavian Journal of Primary Healt...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Late effects - early detection, follow-up and treatment

Ved utgangen av 2011 levde 215 000 personer i Norge som hadde fått en kreftdiagnose en gang i livet. 132 000 av disse hadde levd i 5 år eller mer etter kreftdiagnosen (langtids kreftoverlevere). Antallet langtids kreftoverlevere øker raskt pga bedret diagnostikk og behandling. Denne gode nyheten ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized controlled trial of a web-based program for prenatal-and postpartum depressive symptoms in new mothers.

Denne studien er en randomisert kontrollert studie hvor vi tester effekten av et nett-basert program ("Mamma Mia") på depressive symptomer og velære etter fødsel. Studien startet i juni 2012, og ble avslutttet i juni 2016. Mamma Mia er et universalforebyggende tiltak for alle gravide hvor den pri...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children of patients with severe illness or substance abuse: Prevalence, identification, perceived needs, services received and outcome

MÅLSETTING Prosjektets mål har vært å gi ny kunnskap om situasjonen for barn med foreldre som er pasienter i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet fokuserer på barnas situasjon og erfaringer, foreldrenes opplevelse av barnas situasjon og sin egen situasjon, hvordan sykdommen virker inn på daglig...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Insulin, lipids and Breast Cancer in a Randomised Clinical Trial. The Energy and Balance Aspects studies (EBBA I +II)

I EBBA-I har vi hatt bl.a ni publikasjoner som er relatert til betydningen av lave-penetrans gen, vektfaktorer (IGF-1, vekthormoner, oppnådd lengdevekst), livsstil(alkoholintakrelatert til hormonnivåer og/eller mammografitetthet. Dette vil vi bruke videre i studier hos yngre brystkreftpasiente...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo