0 projects

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Reduserer miljøpåvirkningen av avfall fra desalinization og valorisering av til saltlake Avsalting/desalinization blir stadig mer vanlig i mange land der ferskvannsmangel oppstår. Ferskvannsproduksjon fra avsaltingsprosessen nærmer seg ca 100 m3/d, tilsvarende ca 3,3 millioner tonn saltproduksjo...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

Ukjent-Ukjent

ECSEL Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap

For UltimateGaN prosjektet skal Eltek utvikle nye kost effektive omformere med høy virkningsgrad og svært høy pålitelighet. GaN transistorene som Ultimate Gan prosjektet utvikler skal brukes til å oppnå dette målet. Eltek skal utvikle følgende produkt som demonstrator ? IP65 likeretter for utend...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Buskerud

Ukjent-Ukjent

Scenarios for biodiversity and ecosystem services acknowledging health BiodivERsA_BioEssHealth

Det overordnede målet for hele BIOESSHEALTH-prosjektet var å identifisere nasjonale skogforvaltningsstrategier som produserer tre på en bærekraftig måte og samtidig fremme biologisk mangfold og folkehelse. Målsetningen var å balansere den globale etterspørselen etter tre, lønnsomheten til skogbru...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

Ukjent-Ukjent

Real time, multiscale digital twin as decision support for adaptive welding robots

Målet med prosjektet var å lære roboter en dyp forståelse av sveising ved å bruke en kombinasjon av smart elektromekanisk design og en velinformert programvare. Ettersom Welmax er utvikler og produsent av automatiserte adaptive sveiseroboter, og IFE har matematiske modeller for å simulere sve...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold

Ukjent-Ukjent

Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers - A randomised controlled trial

Personer som har fått en demensdiagnose har ofte behov for å vite mer om tilstanden. Flere beskriver at de savner en arena for å møte personer som er i samme situasjon som dem selv. I forskningsprosjektet SHAPE har personer med demens fått tilbud om å delta på et spesialutviklet, nettbasert kurs ...

Awarded: NOK 16.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

JPIURBAN-Urban Europe

Designing Sponge Cities for multiple benefits: integrating nature-based solutions to create sustainable places

Klimaendringene vil forsterke urbane og globale problemer som flom, dårlig vannkvalitet, heteepisoder om sommeren, luftforurensning og redusert biologisk mangfold. I Kina og Europa forsøker man å motvirke disse negative trendene ved å ta i bruk naturbaserte løsninger (NbS), som kan bidra til å re...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Med økt fokus på fornybare energikilder, fremstår batterielektriske busser som en høyaktuell teknologi for bærekraftige kollektivsystem på grunn av høy energieffektivitet. En vellykket utrulling av elektriske busser kan redusere oljeavhengighet, forbedre luftkvalitet, og redusere klimagassutslipp...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Theories of Difference: Pedagogies and Practices (Workshop)

The call for proposals seeks to fund workshops that will improve teacher education to benefit society at large, while Norway’s Education Law §1.1 states that “education shall give insight into cultural diversity and show respect for individual views” as well as “promote democracy, equality, and a...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Buskerud

Ukjent-Ukjent

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkelrike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre ha...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Smart integrated multitrophic city food production systems – a water and energy saving approach for global urbanisation (CITYFOOD)

CITYFOOD prosjektet utforsket potensialet i et integrert akvakultur- og landbrukssystem, IAAC system, som et verktøy til å bekjempe en del av utfordringene urbane områder står overfor med hensyn på samspillet mat-vann-energi (Food-Water-Energy Nexus). Ved å teste ut nesten 100% resirkulerte IAAC ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Application for funding of a 10% position as Professor 2 at the University of Oslo for Dr. Meredith Rowe

Hensikten med dette UTNAM prosjektet var å dra nytte av Professor Meredith Rowe sin ekspertise om barns språkutvikling, viktige miljøfaktorer som spiller inn, samt konsekvenser av denne utviklingen for barns læring, akademiske forutsetninger og kognitive utvikling. Prosjektet har finansiert en 10...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

Ukjent-Ukjent

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er til stede ved fødsel, men som skyldes for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan medføre redusert kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring,...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Policy transfer in education

I POLTRANS prosjektet samarbeider en toppforsker fra USA, Gita Steiner-Khamsi, Professor, PhD, Teacher College (TC) Columbia University, hennes kollegaer i New York, og forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble f...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. I lys av nettverksteori og "bølge-fenomener".

Filmfestivaler er som Marijke De Valck skriver svært lite omhandlet innenfor akademia. Etter at man opplevde en global festival-boom i perioden 1990-2010 har det avstedkommet en fornyet interesse også fra akademia. En rekke sentrale akademikere og teoretikere har begynt å se på internajsonale fim...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU publiseringsfond ble vedtatt av tidligere Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) i 2012 for støtte til åpen publisering med vedtak i Universitetsstyret og tidligere forskningsnemd. For nåværende NMBU ble det etablert et publiseringsfond på kr. 300.000,- for 2014. Det har i prosjektåret 2014 ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Publiseringsfond ved Handelshøyskolen BI

Awarded: NOK 5,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering ved NTNU for regnskapsåret 2014

Dekning av 50 % av regnskapsførte utgifter i 2014 for NTNUs publiseringsfond.

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs publiseringsfonds utgifter for 2014

Dette er en søknad om refusjon av inntil 50 % av vårt publiseringsfonds utgifter til APC i gull-OA-tidsskrifter for året 2014.

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2014

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2014 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 4 publikasjoner.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roun...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2015-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 Universitetet i Nordland

Prosjektet skal prøve ut og etablere driftsmodell for forskningstjeneste knyttet til å gjøre forskningsresultater ved UiN åpent tilgjengelig, herunder bl.a. o Drive aktivt informasjonsarbeid overfor vitenskapelig ansatte vedrørende OA, OA-publiseringsmuligheter og bruk av OA-fondet, samt forvalte...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2015-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Awarded: NOK 61,000

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering

Høgskolen i Hedmark opprettet publiseringsfond fra og med 2014. Opprettelse av publiseringsfond knytter seg til høgskolens arbeid med å gjøre sin forskning offentlig tilgjengelig (Open Access). Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom vårt åpne ins...

Awarded: NOK 13,000

Project Period: 2015-2015

Location: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for NKVTS 2014

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres v...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2014 Fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus HF

Felles søknad for institusjonen. (Tidsplan er tilpasset det som er teknisk mulig å få lagt inn.)

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - Liste over artikkelavgifter (OA), 2014, HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus opprettet publiseringsfond (budsjettpost) til støtte for publisering i Open Access-tidsskrifter for budsjettåret 2013 - og 3 år fremover - med 300' pr år. Kriteriene for å motta støtte er: - forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert på artikkelen -...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

UiBSTIMOA2015

Søknad om dekning av utlegg til åpen publisering.

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Søknaden gjelder Forskningsrådets utlysning vedr. støtte til å dekke norske forskningsinstitusjoners kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access).

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond ved Høgskolen i Bergen

Publiseringsfondet ble opprettet som et pilotprosjekt på 1 år, med oppstart høsten 2014. Denne piloten vil være ferdig sommeren 2015 og det skal da gjennomføres en evaluering. Målet med evalueringen er, i tillegg til å vurdere bruk og administrasjon av fondet, også å se på alternative måter å stø...

Awarded: NOK 28,000

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland