0 projects

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MIE2011

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Teknologisamarbeid for fremtidens produkter

Det er i dag 12 NCE klynger i Norge, og gjennom samarbeid med relevante bedriftspartnere og kunnskapsaktører skal programmet forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. NCE programmene er i utgangspunktet definert for en 10-årsp...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

AssisTed TRAvel Companion Tool

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PInteractive Public Activities Responding To Increased Community Involvement with Professional Actions Targeting Environment

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2011-2012

Location: Akershus

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of SMR-2554 as a potential orphan drug against Purpura Fulminans.

...

Awarded: NOK 22,630

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Davvisámi mánáid giellaovdáneapmi [North Sami child language acquisition]

I DASAGO-prosjektet forsker vi på hvordan nordsamiske barn tilegner seg nordsamisk som morsmål. Prosjektet består av tre deler: I. Utvikling av forskningsmateriale om samisk barnespråk, II. Undersøkelser av strukturelle aspekter av nordsamisk barnespråk, og III. Kunnskapsutveksling med instanser ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Soluble beta-glucan (SBG) as an adjuvant to monoclonal antibodies in the treatment of cancer.

...

Awarded: NOK 93,326

Project Period: 2011-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Northern Research Basin 2011

Northern Research Basin er ei arbeidsgruppe etablert i 1975 under det Internasjonale Hydrologiprogrammet. Formålet for gruppa er å fremme hydrologisk forskning i områder på den nordlege halvkule der snø, is og frosen mark har avgjerande betydning. Arbeids gruppa møtest kvart andre år og så langt ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Capabilities for regional innovation in a globalizing world

Studien retter søkelyset mot den geografiske dimensjonen i bedriftenes innovasjonsprosesser. Både klyngeteorier og Triple-Helix perspektivet synes å ta for gitt at innovasjonsevnen styrkes gjennom et tett regionalt samarbeid. En tredje dominerende teori, åpne innovasjonssystemer, har vært lite op...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Anvendelse av Reelwell Drilling Method, RDM, for boring, komplettering og vedlikehold av havbunnsbrønnner

Reelwell AS ble etablert i 2004 i den hensikt å utvikle ny boreteknologi basert på helt nye prinsipper. Utviklingen har de siste årene vært støttet over PETROMAKS/DEMO 2000 programmene og oljeselskapene Shell, Total, Petrobras og Statoil i kvalifisering av hovedkomponenter og prosesser ved IRIS...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Pythagoras i blåbærskogen -en matematikkutstilling for ett-, to og tre-åringer

Utstillingen "Pythagoras i blåbærskogen" er en matematikkutstilling for barn i alderen ett til tre år. Prosjektet vil gjennom en tverrfaglig workshop, konseptutvikling og designstrategi utvikle en helhetlig opplevelse for barn, foresatte og barnehageansat te som synliggjør små barns matematikkfor...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Smart Specialisation for European Clusters Using Resource Efficient Technologies

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Forsknings- og utviklingsprosjekt for mikro vannkraftgenerator for bruk i områder uten elektrisk infrasturktur

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Creative Adaptation: Securing Safe Drinking Water in a Changing Climate

...

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low impact Fuel eficcient longline system

-

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Innlandet

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

A Geo Label for the Assessment and Certification of Georeferenced Data Sets and Services

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Buskerud

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Human Early-Life Exposome - novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

System for økt utnyttelse av oljebrønner

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Forsknings- og utviklingsprosjekt for modulariserte og standardiserte lavtrykk aggregathus for vannkraftproduksjon

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a cost-effective and sustainable insecticide-free plant protection method, eliminating widespread catastrophic damage in the

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestfold

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - MobileSage - Situated Adaptive Guidance for the Mobile Elderly

MobileSage-prosjektets mål er å tilby eldre kontekst-sensitive, personalisert og lokasjons-sensitive verktøy som gjør dem i stand til å løse problemer og utfordringer i hverdagen. Det er partnere i Spania, Romania, UK og Norge. Det er utviklet en brukskla r prototyp av MobileSage-systemet der de ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

18th International Symposium on Chironomidae (Diptera)

De internasjonale symposia på Chironomidae (fjærmygg) har forløpt uavbrutt siden 1964 og er en konferanseserie som blir arrangert på rundgang, normalt hvert 3. år. På konferansene treffes kolleger fra ulike fagmiljø som økologi, genetikk, systematikk, pal eolimnologi, etc. for å få tilført aktuel...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ECO-boat MOL

-

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Agder

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Helse og omsorg - for den aldrende befolkning Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden

Begge regioner har helse og omsorg/ teknologi og tjenester med fokus på offentlig sektors behov innenfor sine strategiske satsingsområder fundamentert i de vedtatte FoU-strategiene og bekreftet gjennom bestillingsbrevene. Fondsregionene har samarbeidet om en felles utlysing i 2010: Samfunnets ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestfold

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Constructing a "People's Community": The Dual Processes of Inclusion and Exclusion in National Socialism

Anhalt, med sentrum i hovedstaden Dessau, var et industrielt kjerneområde i Tyskland i mellomkrigstiden. Her lå Junkersverkene, som gjorde Dessau verdenskjent. Etableringen av Bahaus i 1925 gjorde at Anhalt ble ansett som et arnested for modernismen på 19 20-tallet. Videre var Anhalt siden 1918 s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Preventing environmental effects of products through producer responsibility

Prosjektets fokus er på produsenters og importørers ansvar for farlige miljøeffekter av produkter når de er i bruk og når de blir avfall. Mange miljøproblemer skriver seg ikke fra produksjon av produkter, med sine forurensende utslipp m.v., men fra bruken av de ferdige produkter og fra dispone...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity

Rapporteringsperiode 1, 20120301 - 20130930 Ikke bare mennesker, men også planter har et medfødt immunsystem som gjør at de kan forsvare seg mot virus- og bakteriepatogener, sopp, insekter og nematoder. Hvis vi forstår hvordan dette immunforsvaret fungerer på cellenivå i en modellplante, kan vi m...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Rogaland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Neural processing and plasticity in cortical circuits of behaving animals

Hvordan kan hjernen være stabil nok til at minner kan lagres i årtier, men samtidig ha evne til endring i så stor grad at vi kan lære nye ting hele livet? Dette er et paradoks og et av de uløste spørsmål innen nevrovitenskap. En modell for å studere hjernens evne til endring, hjerneplastisitet, e...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of Three Generations of Young Men and Young Women in China and Norway

The project has been drawn upon by Fengshu Liu in interviews concerning Chinese youth in several types of mass media, e.g., The Guardian, NRK radio P2, Aftenposten, The New York Times, The Los Angeles Times, McClatchy (an American newspaper company), China Files (a Beijing-based editorial agency ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

An Ethical Reading and a Reading in Ethics. A Study of De la Gardie 4-7 fol

-

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo