0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

I forskningsprosjektet TEQ21 – Teacher Qualification for the 21st Century – undersøker vi hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og bedrer forståelsen av hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtida. Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter kritikk for ...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources

LowImpact-prosjektet har som mål å utvikle kombinerte løsninger for en klimasmart produksjonspraksis med redusert negativ innvirkning på jordkvalitet, miljø og mattrygghet. Vi fokuserer på bruk av plantevernmidler (pesticider) og utslipp av drivhusgasser i grønnsaksproduksjon og potensialet for b...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgias strategic path

I en situasjon hvor forholdet mellom Russland og Vesten blir stadig blir dårligere, befinner Georgia seg i en politisk skvis mellom Russland og EU. Mens Georgia for tiden beveger seg i retning av vestlig integrasjon - landet kunngjorde i 2021 at det vil søke EU-medlemskap innen 2024 - blir den ge...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

EducAid: Improving education for Rohingya refugees from Myanmar living in Bangladesh

Hvilke barrierer hindrer Rohingya-flyktningbarn som bor i Bangladesh fra å ta utdanning av en viss kvalitet? Hvordan kan disse barrierene brytes? Hvordan kan utdanningsprogrammer hjelpe unge Rohingya-flyktninger til å håndtere de sosioøkonomiske og psykososiale virkninger av tvungen migrasjon? Ro...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EUs foreign, security and defense policy.

EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre innenfor utenriks og sikkerh...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model

Prosjektet studerer ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia. Bedriftene er nylig etablert i regi av regjeringen for å skape sysselsetting for landløse og nær landløse ungdommer på landsbygda. De etablerer bedrifter med egne vedtekter og et valgt styre. De må lage en forretningsplan som skal godkjennes av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestfold og Telemark

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Network for Asian Studies

Det er ingen som helst tvil om at Asia vil spille en helt avgjørende rolle for å oppnå FN sine bærekraftsmål. Regionen er i full fart på vei tilbake til sin historiske rolle som verdens økonomiske sentrum og en rekke asiatiske land har fått til imponerende økonomisk utvikling og fattigdomsreduksj...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddeler. Den første delen måler oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å fordele reduk...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hubs optimization approaches for Innovation, Landscape revitalization and Art development

While some areas of historic and cultural importance in Europe, being touristic centres, are well renowned and maintained, many other sites are facing abandonment and decay due to deindustrialization. The overall goal of the project is to accommodate four hubs of creativity and entrepreneurship ...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Effectiveness of Peace Operations Network (EPON)

Fredsoperasjoner er et av de viktigste internasjonale virkemidlene FN har for å håndtere konflikter. Hvor effektive disse er, er imidlertid gjenstand for debatt blant både praktikere og akademikere. For å bidra til uavhengig, ekstern forskning som undersøker hvor effektive pågående fredsoperasjon...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Rise of the Modern World and Civilisations: Water-society relations beyond environmental reductionism

The primary objective of the project will be to partly revise the application for this project that aims at deepening our understanding of some identified, fundamental transformations in world history, by integrating water-society interactions into analyses, and by further developing a contrastiv...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

COSTINF-COST Infrastruktur

COST Action IS1404 E-READ final conference

E-READ er et forskernettverk som er finansiert av EU og COST (European Cooperation in Science and Technology). Fokuset i E-READ er på effekter og implikasjoner av digitalisering for lesing og læring. Nærmere 200 forskere fra hele Europa og en rekke ulike disipliner deltar i nettverket, og samarbe...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

Naturkatastrofer kan ha store konsekvenser for demografi og helse i en befolkning. Kvinner og barn blir ansett som spesielt utsatt for naturkatastrofer, og de vil være ekstra sårbare i land med få ressurser. Dette forskningsprosjektet fokuserer derfor på demografiske og helsemessige utfall for kv...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling t...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

2nd International Joint Conference on Global Change - Quality of Life in an Age of Global Change

Over the last decades significant effects of the human activities have been observed on our planet. Maybe the most important phenomena are the alarming changes in the global climate and the extensive pollution that affects many ecosystems. These effects have created new threats to the societies. ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Dagens boligproduksjon er styrt av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om sosialt inkluderende nabolag og reduserte klimagassutslipp fra boligproduksjonen. Det er derfor behov for nytenkning i boligsektoren i norske byer, spesielt n...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU): I ARDU har vi studert hvordan etnisitet, språk og regional identitet samvirker under pågående politiske reformer i Ukraina. Prosjektets mål har vært å finne ut i hvilken grad og hvordan desentralisering, utdannings- og språkpolitikk påvirker det s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - Russian perspectives on stock shifts and zonal attachment

Flere fiskebestander i Barentshavet, herunder torskebestanden, har i senere år fått en størrelse utbredelse mot nord og øst. Klimaendringer antas å være en viktig årsak. Sykliske endringer i havtemperaturen i området er ikke noe nytt. Spørsmålet er om det denne gang er snakk om mer langvarige tem...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System NoReg

Norsk regional generell likevektsmodell NOREG NOREG 2 er en fleksibel nyutviklet regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960 tallet, med regional modellering helt ned til kommu...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2018-2028

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. For å avdekke disse endringene benytter vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo