0 projects

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

Mer enn fem millioner syriske flyktninger bor i sårbare naboland i Midtøsten. Det store flertallet bor ikke i leirer men i byer og tettsteder, oftest i nabolag og bydeler som er potensielle fattigdomsfeller. Selv om de fleste bosetter seg i byer, finnes det ikke effektive hjelpestrategier for urb...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugees for Development - On the Nexus of Humanitarian Assistance and Development

Siden den andre verdenskrigen har store flyktningkriser primært blitt hånderter ved å sikre flytningenes humanitære behov inntil de trygt kan returnere tilbake til sine hjemland. De fleste flyktninger har derfor blitt holdt i egne leire med tilgang egne tjenester, hovedsakelig finansiert av det i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling, samarbeid TATO/Tynset kommune og UiA

Norsk Kulturskoleråd har visjonen «Kulturskole for alle». Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven og med dette som bakgrunn er det nærliggende å anta at kulturskoleopplæring er viktig for mange, både elever, lærere og foreldre. Alle kommuner har kulturskole, men de er ulike i utforming og er or...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities

Kystsoner verda over opplever befolkningsvekst, auka press på tradisjonelle næringar som fiskeri, og vekst i nye kommersielle næringar som oppdrett, energiproduksjon frå vind og bølger, og turisme. Slike endringar er antatt å auke sjansane for konfliktar i marine og kystnære strøk. FN anerkjenner...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Is this Russias Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition

Begrepet "Kodak-øyeblikk" dreier seg om utfordringen med å forutse at nye teknologier og markedsmønstre vil undergrave etablert forretningsvirksomhet. Dette kommer fra det store amerikanske selskapet Kodak som lagde film for fotoapparater og mente at digitale kameraer ikke ville true deres marked...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model

Prosjektet studerer ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia. Bedriftene er nylig etablert i regi av regjeringen for å skape sysselsetting for landløse og nær landløse ungdommer på landsbygda. De etablerer bedrifter med egne vedtekter og et valgt styre. De må lage en forretningsplan som skal godkjennes av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddler. Den første delen måler incentiviserte oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hubs optimization approaches for Innovation, Landscape revitalization and Art development

While some areas of historic and cultural importance in Europe, being touristic centres, are well renowned and maintained, many other sites are facing abandonment and decay due to deindustrialization. The overall goal of the project is to accommodate four hubs of creativity and entrepreneurship ...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Effectiveness of Peace Operations Network (EPON)

Fredsoperasjoner er et av de viktigste internasjonale virkemidlene FN har for å håndtere konflikter. Hvor effektive disse er, er imidlertid gjenstand for debatt blant både praktikere og akademikere. For å bidra til uavhengig, ekstern forskning som undersøker hvor effektive pågående fredsoperasjon...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Rise of the Modern World and Civilisations: Water-society relations beyond environmental reductionism

The primary objective of the project will be to partly revise the application for this project that aims at deepening our understanding of some identified, fundamental transformations in world history, by integrating water-society interactions into analyses, and by further developing a contrastiv...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

COST Action IS1404 E-READ final conference

E-READ er et forskernettverk som er finansiert av EU og COST (European Cooperation in Science and Technology). Fokuset i E-READ er på effekter og implikasjoner av digitalisering for lesing og læring. Nærmere 200 forskere fra hele Europa og en rekke ulike disipliner deltar i nettverket, og samarbe...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

Naturkatastrofer kan ha store konsekvenser for demografi og helse i en befolkning. Kvinner og barn blir ansett som spesielt utsatt for naturkatastrofer, og de vil være ekstra sårbare i land med få ressurser. Dette forskningsprosjektet fokuserer derfor på demografiske og helsemessige utfall for kv...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

2nd International Joint Conference on Global Change - Quality of Life in an Age of Global Change

Over the last decades significant effects of the human activities have been observed on our planet. Maybe the most important phenomena are the alarming changes in the global climate and the extensive pollution that affects many ecosystems. These effects have created new threats to the societies. ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Dagens boligproduksjon er styrt av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om sosialt inkluderende nabolag og reduserte klimagassutslipp fra boligproduksjonen. Det er derfor behov for nytenkning i boligsektoren i norske byer, spesielt n...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet "Skole og konsert - fra formidling t...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU): I ARDU har vi studert hvordan etnisitet, språk og regional identitet samvirker under pågående politiske reformer i Ukraina. Prosjektets mål har vært å finne ut i hvilken grad og hvordan desentralisering, utdannings- og språkpolitikk påvirker det s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. For å avdekke disse endringene benytter vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System NoReg

Norsk regional generell likevektsmodell NOREG NOREG 2 er en ny regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960-tallet, med regional modellering helt ned til kommunenivå. Modellen ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2018-2028

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - Russian perspectives on stock shifts and zonal attachment

Flere fiskebestander i Barentshavet, herunder torskebestanden, har i senere år fått en størrelse utbredelse mot nord og øst. Klimaendringer antas å være en viktig årsak. Sykliske endringer i havtemperaturen i området er ikke noe nytt. Spørsmålet er om det denne gang er snakk om mer langvarige tem...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context

The “Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context” will gather international scholars who focus on Indigenous internationalism and its history. This may include research on global Indigenous organizations (like the World Council of Indigenous Peoples - WCIP), transnational Indigenous...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services.

Fremdriften i prosjektet har vært god til tross for utfordringer knyttet til koronapandemien, men mulighetene til å gjøre feltarbeid er i flere tilfeller blitt noe forsinket. Forskerne har i stor grad anvendt digitale verktøy i datainnsamlingen. I løpet av året har vi hatt regelmessige digitale m...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INDNOR-India-programmet

Indiaseminar på Arendalsuka 2018

...

Awarded: NOK 25,446

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Resubmission of ERC AdG proposal

Reworking of Advanced Grant proposal (which went through to Step 2 in the previous AdG call) to address remarks of reviewers. Involve colleagues at ARENA and beyond in process towards submission of new proposal on 30 August 2018.

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangementstøtte FINNUT Nordic Working Life Conference (NWLC)

The Nordic Work Life Conference 2018 OSLO 13 -15 JUNE Full program, sessions, abstracts and practical information: fafo.no/nwlc2018 Anniken Hauglie Anne Lise ELlingsæter Ingar Brattbakk Jon Horgen Friberg * registration necessary, fee P35 refers to Pilestredet 35, P52 refers to Pilest...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Hyperloop seminar for industrien, offentlige organisasjoner, universiteter og institutter

Dette prosjektet er del av en større satsing hvor vi ønsker å etablere Hyperloop som transportform i Norge og Norden. Denne delen av prosjektet går ut på å holde ett seminar i Oslo 11 september om Hyperloop. Dette gjøres for å sikre at Norge blir med på kappløpet som har startet. Dette er en oppf...

Awarded: NOK 27,662

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law, som startet i juni 2018, tar sikte på å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning om rettens rolle i sosiale endringer. Med støtte fra prosjektet er LawTransform PhD-kurset «Effects of Lawfare» nå et standard kurs som tilbys av Uni...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland