0 projects

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Behovet for håndtering av havbrukskonstruksjoner som nøter, fortøyninger, anker, havbruksanlegg m.v. øker ved at anleggene for oppdrett av fisk stadig blir større. Samtidig skjer produksjonen på mer eksponerte lokaliteter, større dyp og mer utsatt for vær , strømmer og bølger. Kravene blir stadig...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

Større merder og slakterier, i tillegg til lengre transportavstander, stiller nye krav til brønnbåtene som frakter fisken levende mellom produksjonsleddene. Denne båttypen har vært i sterkt utvikling helt siden begynnelsen av 1990-tallet, og det er fortsa tt rask teknologiutvikling på feltet. Fo...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Synkronisert og kostnadseffektiv utnyttelse av skip og havn, gjennom anvendelse av maritime overvåkningsdata og moderne maritim IKT

I dag fører ofte mangelfull kommunikasjon mellom skip og havn til unødvendig ventetid før skip får legge til kai. Dagens teknologi åpner imidlertid for nye løsninger som kan forbedre skipets lønnsomhet via optimaliserte operasjoner. Ved bedre samhandling og planlegging kan skip vite hva som vente...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP - Fuel Cells for Low Emission Ships

FellowShip is a joint industry R&D project to develop and demonstrate hybrid fuel cell power packs suitable for landbased, marine and offshore use. The power packs build on fuel cell technology in hybrid configurations with conventional engines, in combin ation with new electrical-, power electro...

Awarded: NOK 31.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling og implementering av prosess-styringssystem (operasjonssentral) for fiskeoppdrettsnæringen (PISCADA)

Sammenkopling mellom teknologi og menneske ved hjelp av IKT-baserte trådløse nettverk har ikke vært gjort før innafor havbruksnæringa. En har operert med frittstående system som ikke har kommunisert med verken menneske eller med instrumentering på intelli gent vis. Heller ikke har en tenkt på opp...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av modulært stålanlegg

Gjennom prosjektet har prosjektdeltakerne som ambisjon å utvikle ett nytt oppdrettsanlegg av typen hengslet stålanlegg som er mer egnet til bruk på værutsatte lokaliteter ved å redusere effekten av bølgeindusert belastning på anlegget. Anlegget skal være enklere å forankre og det skal bygges in...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimization of bottom trawl gear with respect to energy consumption.

The increasing oil prices and the minimal pricing on catch are making energy optimization a topic of current interest for the bottom trawling industry. Experiments with different trawl configurations in order to optimize the gear are both costly and time consuming. The consequence is that in orde...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

USV - Unmanned Surface Vehicle

Peregrine Dynamics (PD) er initiativtaker, adminstrator og eier av prosjekt som har til hensikt å realisere forskningstung teknologi for å demonstrere ubemannet autonom operasjon av maritim overflatefarkost. Utviklingskonsortiet består av aktører fra: Fo rskning: - Institute for Systems and Robo...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av et funksjonelt og økonomisk nedsenkbart oppdrettsanlegg

Utviklingen i oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt viser at oppdrett vil foregå på mer ekspanderte lokaliteter. I de fleste land med egen kystsone, så er det ofte et press på havområdet nærmest land. Det er også flere steder en økende motst and mot visuell forurensing fra bl.a. opp...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk: Utvidet verdikjede og integrasjon mot prosessutstyr - TELOP delprosjekt

Dette prosjektet er en tilleggsaktivitet til TELOP Trace (prosjektnummer I58636/220), som er en del av det overordnede prosjektet TELOP – Teknologiutvikling for lønnsom foredling av oppdrettsfisk. FoU-resultatene som er oppnådd i TELOP Trace er en viktig forutsetning for at Tracetracker er valg...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av fileten prerigor - Prosjekt 1.3 i TELOP

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

TracePin - produktmerking med sporbarhet - Prosjekt 2.3 i TELOP

...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Beinplukking prerigor - Prosjekt 1.2 i TELOP

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk - Prosjekt 2.1 i TELOP

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Deep Water Marine Operations

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

MARINEPACK - Optimal og trygg emballering og distribusjon av norsk sjømat og næringsmidler

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage