41,709 projects

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Hatløy, Svein. Norsk spesialist til Kina 2009

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Metoder og forretnignskonspetr for bærekraftig rehabilitering - Methods and business concepts for sustainable renovation

Prosjektet ønsker å finne optimale konsepter ut fra ønsket om mer bærekraftge bygg som passer for enkeltstående bygninger og for gruppering av bygninger når målet er bærekraftig oppgradering av bolig- eller byområder (grupper av bygninger). Prosjektet ha r følgende delmål: -Klassifisering av byg...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Reduced energy consumption in buildings - impacts on indoor air quality and health

Prosjektet "Reduced energy consumption in buildings - impacts on indoor air quality and health" har produsert ny kunnskap som bidrar til å sikre at energieffektiviseringstiltak i bygninger ikke går ut over inneklima, luftkvalitet og helse. Bygninger står for 40 % av energibruken i fastlands-Norg...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FASADER I GLASS - Som holder hva vi lover

Forskriftene kan oppfylles ved at en regner at byggets netto energibruk skal ligge under en gitt ramme. Til denne beregningen benyttes NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse. I beregningen inngår det en rekke bygningstekniske faktorer, som besk river bygningens utforming og kvaliteter....

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk?

In the autumn of 2006 SINTEF Byggforsk carried out a pre-project work entitled:"Wood in towns - which mechanisms decide what materials are to be used in major urban building constructions?" (Time et al, 2007). The pre-project work was divided into two s ubsidiary activities: The aim of Subsid...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Psychological Effects of Wood Used in the Indoor Settings

In the present project, possible psychological benefits of wood used in indoor environments will be investigated. Benefits of interest include stress level, psychological well-being, and pain management. Wood used in the indoor environment includes floori ng, interior cladding and furniture made ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger & deltagelse i IEA SHC Factor Four Housing Renovation

Den overordnede ideen og visjonen for prosjektet er at en stor markedsandel (over 50 %) av rehabiliterte og ombygde boliger skal utføres med en ambisjon om minimum halvering (faktor 2) av energibehovet eller energibelastningen, men at også en betydelig ma rkedsandel (5-10 %) har ambisjoner om en ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Optimal Energy Solutions for Buildings - Local Production and Use of Heat and Power.

The project will be divided in four work packages (WP), involving 2 Ph.D. candidates: * WP 1: Admin. * WP 2 Energy use: There is a very significant untapped potential for energy conservation in buildings in terms of demand-control of the building services (HVAC, lighting, etc.). Particular empha...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt for etabelering av EU-prosjekt: EURopean Performance requirments and guidance for ACTIVE ROOFers

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BYUTV-Byutvikling

Bokvalitet i by

Fortsatt vet en lite om folks beveggrunner når de foretrekker å bo sentralt i konsentrert boligområder i byen, eller når de velger mellom ulike områder, bygninger og leiligheter. For å undersøke dette spør en hvilke egenskaper og særlig hvilke typiske tre kk ved område, bygning og bolig som har g...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer - effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Fører endringer i plan- og bygnignsloven til ny og/eller endrede roller for BAE-næringen i byggeprosessen?

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er praktisk orientert med lange tradisjoner som det på visse områder tar lang tid å endre. Med næringen er også rask til å tilpasse seg endring i etterspørsel og andre tilpasninger som markedet krever. Sammenhengen mel lom føringer lagt i endret plan- og bygni...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage