0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til aktiviteter innen H2020 i 2019 på VID

Det er viktig for VID å jobbe med en bredspektret kompetanseheving. Dette inkluderer forskere, forskningsadministrasjonen, samt øvrig administrativt personale. Aktuelle forskere vil bli oppfordret til å søke om Marie Sklodowska Curie-stipend, og vi vil også søke om COST action-funding til nettver...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

CA17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Det er målet for COST Action "EVBRES" å etablere et internasjonalt Europeisk basert nettverk med henblikk på å skape oppmerksomhet mot anvendelsen av systematiske kunnskapsoppsummeringer når nye studier planlegges og nye resultater plasseres i kontekst av eksisterende kunnskap. Så langt er 36 Eu...

Awarded: NOK 91,313

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Public Procurement & Innovation in Healthcare: A review and analysis of pharmaceutical procurement in Norway for next generation frameworks

Investeringer i helse og omsorg utgjør en betydelig andel av de totale offentlige utgiftene i Norge, og det offentlige finansierer årlig ca. 75 % av norske legemiddelutgifter. Med et økende antall pasienter og eldre i Norge, blir viktigheten av effektive og velfungerende legemidler og helsevesen ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy

Den 22, International Conference on Brain Tumor Research and Therapy (ICBTRT) ble arrangert på Solstrand Hotel i perioden 24-27 Juni, 2018. ICBTRT representerer en av de eldste og kanskje den mest prestisjefylte konferansen i verden innenfor feltet. Deltagerne på konferansen, som er de fremste i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The MIPREG Study: Closing the gaps in maternity care to migrant women in Oslo

Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større del av de som føder barn enn bare for noen år siden. Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra visse regioner og land har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskapet eller for den nyfødte sammenlignet med res...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer.

Prostatakreft er den vanligste krefttypen hos menn i Europa, med ca. 400 000 tilfeller årlig. Å utvikle sensitive ikke-invasive biomarkører for å skille mellom indolent og aggressiv prostatakreft er et viktig klinisk behov ved behandling av prostatakreft. PROSCANEXO er basert på hypotesen om at e...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Microbiota-based SCReening of Anal Cancer in HIV-infected individuals (SCRAtCH)

Risikoen for analkreft er betydelig økt blant personer med HIV, til dels grunnet høy forekomst av humant papilloma virus (HPV) blant menn som har sex med menn (MSM). Dagens screening-program er basert på å påvise cancer eller forstadier til cancer ved hjelp av celleprøve. Selv om dette er en svær...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Empathic, Expressive, Advanced Virtual Coach to Improve Independent Healthy-Life-Years of the Elderly

En empatisk virtuell veileder som kan ha en helsefremmende effekt for eldre. Prosjektet innebærer både utvikling og validering av den virtuelle veilederen. Hva er en virtuell veileder? Den virtuelle veilederen presenteres som et ansikt på en skjerm som brukeren kan snakke til og få svar fra. Ve...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Multi-parametric Analysis of the Evolution and Progression of Low-Grade Glioma

I dette Transcan prosjektet koordinert av Andreas Bikfalvi (INSERM, University of Bordeaux) har vi som partner, 4 hatt en rolle i analyser av lav-gradige gliomer (LGG). Vevsprøver fra 230 lav gradige gliomer (Italiensk kohort) ble først analysert i Italia hvor inklusjonskriteriene var histologisk...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

iResist: Infeksjonsbiologi og antibiotikaresistens i et enhelse-perspektiv: fra epidemiologi til nye antibakterielle behandlingsstrategier

Nye antibakterielle strategier er tvingende nødvending pga økende globalt problem med antibiotika-resistens og infeksjonsbehandling som koster samfunnet og pasienter store ressurser. Eksempler på nye strategier inkluderer 1- å "avvæpne" bakterien, 2- å utnytte at ett spesifikt antibiotika svekker...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Novel aspects of an old problem. The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

Hver time i døgnet skjer to nye underarmsbrudd og ett nytt hoftebrudd i Norge. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Risiko for hoftebrudd har gått ned de siste tiårene. Likevel vil trolig antall hoftebrudd stige i årene som kommer på...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MRI data from Oslo MS patients in the EU H2020 project MultipleMS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, og i Norge er over 12.000 voksne rammet. MS er en heterogen sykdom, og det trengs biomarkører som vil være til hjelp med å persontilpasse behandlingen. Dette prosjektet har som mål å identifisere både bi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

CombHI: Combining Health and ICT perspectives to build health services for the ageing

Institusjonalisering av elder personer med flere diagnoser på sykehjem eller sykehus er vanlig praksis i Norge og andre vestlige land, til tross for at de fleste av oss ville foretrukket å bo lengre og trygt hjemme. Denne nåværende praksisen er en stor og økende utgiftspost for helseøkonomien og ...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Preparing for H2020 funding by leveraging an interdisciplinary team on health damage and associated societal impacts of heat waves in Europe

Ekstreme temperaturer gir økt dødelighet og sykelighet. Som følge av globale klimaendringer er det forventet at det blir flere og sterkere hetebølger og færre dager med ekstrem kulde i Europa framover. Målsettingen for det tverrfaglige HEAT-konsortiet er å bidra til økt kunnskap om hvordan klimae...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

NIPH EU AMR applications 2018-19

Folkehelseinstituttet ønsker å utvikle to separate søknader til Horizon 2020 sitt arbeidsprogram 2018-2020. Prosjektet vil gi støttefinansiering for å utarbeide disse søknadene. Begge søknadene er relatert til antimikrobiell resistens, og er et samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Oslo u...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Harkness fellows 2018-24

Harkness Fellowship er et ettårsstipend i helsetjenesteforskning og helsepolitikk i USA. Den norske stipendiaten er med i en gruppe på 10-15 stipendiater fra ulike land som plasseres ved amerikanske toppuniversiteter, og inngår i et fellesprogram arrangert av stiftelsen Commonwealth Fund. Hve...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Early detection and personalized interventions to improve outcome and quality of life in people with neurodegenerative disease

Nevrodegenerative sykdommer som for eksempel Parkinsons sykdom og demens med Lewylegemer, ofte omtalt som a-synukleinopatier, og Alzheimers sykdom, utgjør en av de viktigste helsemessige utfordringer. Vitenskapelige undersøkelser har vist at sykdomsprosessene starter mange år før de første sympto...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Digital patients: tilrettelegge for digitale, sikre, persontilpassete og skalerbare helsetjenester

Digitale og persontilpassete helsetjenester har potensiale til å gi befolkningen bedre og mer tilpassete helsetjenester og samtidig effektivisere tjenestetilbudet og dermed redusere kostnader. For at dette skal bli en realitet, må eksisterende data og teknologi knyttet til helse og helsetilstand ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Immune Mechanisms in Pain, Atherosclerosis and Stroke (IMPAS): Consortium Network Development

Dette prosjektet er et samarbeid mellom tre grupper som forsker på hhv. smerte, hjerte- og karsykdom, og immunforsvaret. Formålet med prosjektet er at disse gruppene integreres ytterligere, slik at de fremstår som en samlet, slagkraftig enhet i EU søknader. Vår forskning har dokumentert at det er...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The Utøya & Paris Terrorist Attacks - a comparative analysis of research experiences to strengthen public health preparedness

Over the past few years, devastating terrorist attacks have occurred across Europe. There is an urgent need for coordinated efforts across Europe to develop outreach strategies to provide high quality care and support for terror victims. The 2011 Norway attacks and 2015 Paris attacks killed man...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for hjelp til eskalering og vekst av norsk helseindustri på det globale markedet.

Reisestøtte til bruk for skalering og vekst for norsk helseindustri. Fokuslandene er USA, Canada og Japan, og det søkes om reisestøtte for fem personer og to messer/konferanser.

Awarded: NOK 42,702

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan vi definere sykdomsbegrepet i trygdemedisin for å sikre en mer rettferdig forvaltning av ytelser i folketrygdloven?

NAV er arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ulike ordninger. Et grunnleggende trekk ved velferdsstaten er at syke blir tatt hånd om. Dette innebærer ikke bare behandling, men også at de som er syke får dekket levekostnader ved arbeidsuførh...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Helsedataprogrammet skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. I fase 1 arbeider programmet med å utrede og planlegge en nasjonal plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata og andre personda...

Awarded: NOK 29.1 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project)

WIRUS-prosjektet ser på alkoholbruk og konsekvenser det har for arbeidsdeltagelse. Alkohol er den tredje dominerende årsaken til sykdom i verden, og risikofylt bruk av alkohol bidrar som en årsakskomponent i mer enn 200 ulike sykdommer og skader. WIRUS-prosjektet fokuserer på de som drikker mer a...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Barn ut av foreldrekonflikten - samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd.

Forskningsprosjektet søkte å undersøke hva det vil si å være foreldre i møte med velferdsstatens hjelpetiltak i situasjoner der det er vedvarende konflikt mellom foreldre etter samlivsbrudd. Den belyser hva deltakelse i ulike rettslige og terapeutiske tiltak innebærer for foreldre, hvordan dette ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM 2)

CHARM ble etablert i 2011 med finansiering fra Norges forskningsråd for å møte behovet for utvikling av (re)habiliteringstjenesteforskning. CHARM har som mål å bidra til tjenester av høy kvalitet til personer med funksjonshemming i et livstidsperspektiv, ved å gjennomføre god forskning som bidrar...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Needs-identified dementia health care service in nursing homes

Temaet for dette ph.d.-prosjektet er brukermedvirkning i helsetjenesteforskning, inkludert James Lind Alliance prosessen, samt hva som er viktig for sykehjemsbeboere med demens, og hvilke opplevelser og synspunkter de har av sykehjemmet både som hjem og institusjon. Formålet med denne studien er ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individuals and families affected by CFS/ME: Population characteristics, service use and needs

CFS/ME er en lidelse som rammer opp imot fire prosent av befolkningen. Sykdommen er alvorlig med potensielt store konsekvenser for velferden til de som rammes og deres familier. Prosjektet har tre overordnede tema og hovedmål. 1. Kartlegge sykdomsforekomst og hva som kjennetegner pasientene og f...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neurorehabilitation- how plastic is the human brain? What promotes motor learning and cognitive function in rehabilitation?

Objectives of the project The primary aim is to share knowledge of how to promote and optimilize motor learning and cognitive function in neurologically disabled persons.We invite to an international seminar where leading neuroscientists from home and abroad can present their research and discuss...

Awarded: NOK 18,723

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Forprosjekt - Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Forprosjektet for Helseanalyseplattformen skal detaljplanlegge og igangsette arbeidet med å utrede og etablere en nasjonal helseanalyseplattform for forskning. Helseanalyseplattformen skal sørge for enklere tilgang til helseopplysninger for akademisk og industriell forskning og legge til rette fo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo