0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics

Lakselus er et stort problem for oppdrettsindustrien, med store økonomiske konsekvenser. MATNOC's mål er å hjelpe oppdrettsindustrien med å redusere spredning av lakselus. For å oppnå dette har prosjektet fokus på to områder: 1) å forbedre forståelsen av transportprosesser nær kysten og represent...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Establishing Long-term High-Resolution Coralline Algae Records of Arctic-Atlantic Ocean-Sea Ice Variability

Reduksjonen av arktisk sjøis de siste tiårene er godt dokumentert og er et av de mest synlige tegnene på pågående klimaendringer. Nedgangen har vært mest markert i sommerhalvåret, og hvis dagens trender vedvarer, antyder prognoser at arktisk sommersjøis kan forsvinne helt innen noen få tiår. I ti...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling hidden processes at the Aurora seamount: connectivity and biogeography of hydrothermal vents in the deep Arctic ocean

For omtrent 10 år siden blev det oppdaget at varme havkilder eksisterer også i dypet av Polhavet, under den skiftende pakkisen. Det blev tenkt at disse varme kildene muligens kunde fungere som en bro og binde populasjoner av kjemosyntetiserende organismer fra det nordlige Atlanterhavet sammen med...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk).

Bærekraftig næringsutvikling innenfor havbruk forutsetter tilgang på egnet areal. Kystkommuner er ofte små distriktskommuner som mangler kunnskap om miljøforhold i sjø for å avsette optimale arealer til havbruk. Regjeringa forventer at kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruk i sin kyst...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

SSF-Svalbard Science Forum

Workshop to promote international and interdisciplinary integration of SIOS research infrastructure and prioritise investment

SIOS is an international consortium of research institutions that conduct Earth System Science (ESS) research in and around Svalbard. Members of SIOS cooperate to create an integrated observing system for ESS, in which core state-variables are measured over time and made available to all members ...

Awarded: NOK 88,697

Project Period: 2019-2020

Location: Svalbard

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Deformation and Snow for an Arctic in Transition

SIDRiFT skal kartlegge hvilken rolle deformasjon av havis og snø på is har i et stadig skiftende Arktisk klima. Mengden og fordelingen av skrugarder (opphoping av isblokker), issprekker og snø kan ha stor effekt på tilveksten av is om vinteren, men også på smeltningen av havisen om sommeren i ark...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

The nature of particulate iron inputs in high Arctic fjord during the spring season

The Arctic is one of the most vulnerable regions experiencing the effects of Climate Change. Glacier melting together with permafrost thawing are predicted to increase the influx of particulate matter, together new organic and inorganic matter into the Arctic coastal ecosystem (McGuire et al., 20...

Awarded: NOK 31,754

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Havforskermøtet 2019

Det er for tiden et press i retning av å prioritere internasjonale møter og arenaer. Den internasjonale dreiningen har gjort at nasjonale arenaer og problemstillinger har fått lite fokus og trenger et løft. Havforskermøtet har blitt arrangert årlig siden 1949, og de senere årene har det deltatt m...

Awarded: NOK 92,306

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean-ice shelf Interaction and channelized Melting in Dronning Maud Land

Den antarktiske innlandsisen og de flytende isbremmene som omgir kontinentet minker i et økende tempo, noe som resulterer i at havnivået stiger. Dette er dårlige nyheter i en tid hvor majoriteten av verdens befolkning bor i nærheten av kysten eller i lavtliggende områder. Isbremmene blir tynnere ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Ocean mixing processes and vertical fluxes of energy and matter

AROMA er motivert av de pågående hurtige endringene i det Arktiske klimaet, tydeligst uttrykt via reduksjon av sjøistykkelse og økt temperatur i havet og atmosfæren, med konsekvenser for atmosfærens karbonopptak, netto primærproduksjon, sterk klimarespons, og dramatiske følger for samfunnet. ARO...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INDNOR-India-programmet

Travel support to Goa for the INDNOR meeting

Østerhus will give two presentations during the Polar Science Days in Goa: Day 1: Presentation of relevant activities at NORCE Norwegian Research Centre. Day 2: Presentation of a proposal under preparation for the call; LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: a) Sea level changes. The working t...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

INDNOR-India-programmet

Travel support to participate in India-EU-Norway Polar days at NCPOR in Goa, India 19-20 November 2018.

Since the establishment of the Nansen Environmental Research Centre – India (NERCI) in 1999 in Kochi, Kerala, India the Nansen Center in Bergen have coordinated many Indo-Norwegian research projects funded by the Research Council of Norway and various EC FP-programs. NERCI was the first ever Indi...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, operational phase

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er et observasjonssystem for langtidsovervåkning i Svalbard og havområdene rundt. SIOS er et regionalt distribuert nettverk som er optimisert for å produsere data som er nyttige for forskning innenfor globale miljø- og klimaendringer. SIOS ...

Awarded: NOK 33.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Paleo-perspectives for the future circulation and carbon cycle dynamics in the Arctic Ocean

Det arktiske havet endrer seg raskt og på uventede måter. Dette kan ha alvorlig betydning for jordens klima, de marine økosystemene, samt for forvaltningen av havets ressurser. Et viktig eksempel er at tykkelsen og omfanget av den arktiske sjøisen krymper langt raskere enn tidligere antatt. Et an...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change at the Arctic Gateways

The consortium intends to organise an international scientific workshop entitled Climate Change at the Gateways, to develop benchmarks of ice-ocean fluxes and associated processes at the Arctic Ocean gateways, to identify their role in Arctic change and to develop a reference dataset for model sk...

Awarded: NOK 51,126

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

TOPOGRAPHIC BARRIERS CONTROLLING WARM WATER INFLOW AND ANTARCTIC ICE SHELF MELTING

De flytende isbremmene rundt Antarktis smelter i økende tempo, primært fordi "varmt" vann (over frysepunktet) føres med havstrømmene fra dyphavet og opp på kontinentalsokkelen rundt Antarktis, hvor det kommer i kontakt med undersiden av isbremmer. For å nå inn under isbremmene må dette vannet pas...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FRActal properties of Sea Ice Leads and their impact on the Arctic physical and biological environments

Arktis har vist seg å være svært følsomt for økte globale temperaturer, og det varmes opp betydelig raskere enn resten av kloden. Dette har resultert i tynning og reduksjon i sjøisdekket, som sprekker oftere enn tidligere. Når isdekket sprekker dannes nye kanaler med åpent vann, også kalt råker. ...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Environmental ancient DNA as proxy for sea ice reconstructions

Arktisk havisutbredelse har vært i rask tilbaketrekning de siste tiårene, og dagens beregninger tilsier at den arktiske sommeren vil bli isfri før slutten av dette århundre. Dette er en drastisk endring med stor betydning både for lokale samfunn og for globale klimaforhold. For å forstå følgene e...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PATHWAY - Pathways, processes, and impacts of poleward ocean heat transport

Formålet med prosjektet PATHWAY er å forstå dannelsen og forplantningen av varme og kalde tilstander med Golfstrømmens forlengelse mot Arktis, hvordan tilstandene vekselvirker med atmosfæren, og dermed påvirker klima over land og dets forutsigbarhet, f.eks. fra et år til det neste. Resultater ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Studier av fortidens klima kan bidra til økt forståelse av klimasystemet og således danne grunnlaget for bedre prediksjoner av klimaendringer i fremtiden. I ULTRAMAR studeres historiske endringer i havklimaet basert på nye rekonstruksjoner av havtemperatur og sjøis i de Nordiske hav og tilstøtend...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Jellyfish Research in Svalbard (JESS)-Workshop

Gelatinous zooplankton, more commonly jellyfish, has attracted attention during the last decade around the world, mainly as a result of their physiological attributes that allow them to better exploit the changing environmental conditions than many other zooplankton groups. Despite the increased ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impact of Greenland's Ice Loss on the Meridional Overturning Circulation

Ice loss from the Greenland Ice Sheet quadrupled in the last two decades and is projected to further increase. One important consequence of this ice loss is sea level rise. A second, largely overlooked consequence is the freshening of the waters of the Nordic Seas and subpolar North Atlantic and ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past and present oceanography and ice-sheet dynamics in the Norwegian Sector of Antarctica

Det søkes om 59 500,- NOK for å arrangere en to-dagers workshop i Tromsø for omtrent 15 deltakere fra Norge, Storbritannia og Tyskland i løpet av 2017. Hovedformål med workshopen er å styrke og utvide eksisterende samarbeid, samt skape nytt samarbeid mellom forskere fra norske og utenlandske inst...

Awarded: NOK 53,698

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ROMFORSK-Program for romforskning

Upper ocean circulation from the Sentinel and Earth Explorer satellites - sensor synergy for advanced knowledge and understanding

Prosjektet har benyttet nye høy-oppløselige satellittmålinger til å studere havsirkulasjonen i det nordiske hav. Denne sirkulasjonen er forbundet med transport av varmt og salt atlantisk vann mot det arktiske hav og er en nøkkelkomponent i opprettholdelsen av det relativt milde klimaet i nordvest...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The potential of seasonal-to-decadal-scale inter-regional linkages to advance climate predictions

Den globale oppvarmingen er sterkere i Arktis, hvor lufttemperaturen har økt dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet i løpet av de siste tiårene. Dette kalles Arctic amplification, eller arktisk forsterkning på norsk. Det raske tapet av sjøis i Arktis er den mest synlige faktoren på global ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Seasonal and interannual variability of carbonate chemistry and air-sea CO2 fluxes at the ISA station in Isfjorden, Svalbard

The world ocean plays a pivotal role in the progress of climate change and the perturbed global carbon cycle, yet detailed knowledge of marine carbon dynamics is still needed. For instance, the freshwater cycling in Arctic fjords may play an integral role in CO2 uptake. Research questions to addr...

Awarded: NOK 68,999

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

KLIMAFORSK-Stort program klima

Inter-comparison of NorESM and NEMO in idealized and coupled simulations

Climate modeling is the only tool to forecast future climate change. However, there is always significant spread and biases between different climate models with respect to various measures such as Atlantic meridional overturning strength, sea surface temperature. These differences are most of th...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland